ST 4 SPECYFIKACJA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE etap 1, TBS Wrocław Wojanowska, Etap I, ETAP I - SPECYFIKACJE, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST – 4
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OBIEKT : ZABUDOWA MIESZKANIOWA – WIELORODZINNA W REJONIE ULICY
POMARAŃCZOWEJ , OSIEDLE „STABŁOWICE” - ETAP I
INWESTOR: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z oo
UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104
51-148 WROCŁAW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : SPÓŁDZIELNIA PRACY
„INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”
25-520 KIELCE TARGOWA 18
Opracował:
mgr inŜ.arch. GRZEGORZ LASIA
upr. KL 150/90 , SW 0042
Lipiec 2009 rok
1
S P EC Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A ST – 4
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
CPV-45430000
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykończeniowych na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1-37 i kotłowni
K1 przy ul. Pomarańczowej/Stabłowickiej (osiedle Stabłowice) we Wrocławiu ETAP I
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robót jw.
1.3 Zakres robót ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wykończeniowych na
budowie budynków mieszkalnych przy ul. Wileńskiej/Mościckiego/Syjamskiej/Pionierów we
Wrocławiu – Osiedle „Brochów” - zadanie I
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogólne.
Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za całość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami zamawiającego.
2.MATERIAŁY
Materiały do wykonania robót przy realizacji stanu wykończeniowego naleŜy stosować zgodnie
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykończeniowych naleŜy stosować następujące materiały:
STYROPIAN, EPST , EPS 70, XPS , EPS 100
WEŁNĘ MINERALNĄ, LAMELOWA , W MATACH , W PŁYTACH
KLEJE, ZAPRAW Y KLEJOWE DO GRESU ,
PŁYTKI GRES,
PŁYTKI KLINKIEROWE
DACHÓWKI CERAMICZNE
RURY SPUSTOWE, RYNNY,
TYNKI, SZPACHLE GIPSOWE,
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
SUCHE TYNKI (PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE)
PŁYTY OSB
IZOLACJE BITUMICZNO POLIMEROWE
DODATKI DO ZAPRAW WODOODPORNE
IZOLACJE POWŁOKOWE W PŁYNIE
PARAPETY, KONGLOMERAT KAMIENNY
FOLIA PAROIZOLACYJNA
FOLIA WIATROIZOLACYJNA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA IZOLACYJNA
2
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
KITY USZCZELNIAJĄCE SILIKONOWE
POLI PCV PRZEKŁADKOWA
ZAPRAWY DO WYLWEK WYRÓWNAWCZYCH
DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE
DRZWI STALOWE PŁYTOWE
DRZWI ALUMINIOWE PROFILOWE,
DRZWI EI30 ,EI60
KLAPY DYMOWE
WYŁAZY DZCHOWE
OKNA PCV
FARBY EMULSYJNE,
FARBY WODOODPORNE, LATEKSOWE
WYKŁADZINA PCV
WYKŁADZINA DYWANOWA
FARBY SILIKONOWE
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiającego. Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiającego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła
wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO Wymagania ogólne.
Do wykonywania robót wykończeniowych naleŜy uŜyć następującego sprzętu:
mieszarki do zapraw
wyciągu budowlanego
agregatów tynkarskich
pomocniczego sprzętu tynkarskiego, rusztowań, narzędzi tynkarskich
narzędzia słuŜące do montaŜu, izolacji, elementów ślusarki i stolarki.
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu podano w ST WO.
5.WYKONYWANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
6. TYNKI I SZPACHLE GIPSOWE
6.1. CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES STOSOWANIA.
Tynki z gipsu są to tynki których grubość powinna wynosić średnio 10 - 15 mm.
Zaleca się stosowanie tynków na powierzchniach równych bez widocznych zwichrowań i
krzywizn, tynki gipsowe moŜna stosować w pomieszczeniach w których wilgotność względna
powietrza jest większa niŜ 75%.
Gips stosowany do wykonania gładzi i tynków gipsowych winien spełniać następujące
wymogi:
wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa;
początek wiązania po 30-60 min.;
gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchylenia
3
od wymagań normowych.
PodłoŜe:
wilgotność podłoŜa nie powinna być większa niŜ 6%.
6 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU I WYKONYWANIE TYNKÓW
Aby zapobiec powstawaniu zarysowań na styku dwóch róŜnych materiałów budowlanych
występujących na jednej płaszczyźnie naleŜy zastosować siatkę podtynkową. Siatkę naleŜy
zastosować równieŜ jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjnych oraz na podłoŜach
styropianowych i na ogrzewaniu ściennym.
6.3 ZARABIANIE ORAZ NAKŁADANIE TYNKÓW
Tynki maszynowe gipsowe są tynkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz nakładanie
zaprawy odbywa się za pomocą specjalnych agregatów tynkarskich np. PFT G4 lub G5.
Konsystencja
zaprawy w czasie narzutu powinna być stosunkowo rzadka. Końcówkę natryskową
naleŜy prowadzić prostopadle do podłoŜa w odległości ok. 10-15 cm.
Do wstępnego wyrównania zaprawy uŜywa się łaty tynkarskiej typu "H", którą prowadzi się pod niewielkim kątem w
stosunku do podłoŜa. Po zaciągnięciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powierzchni tynku przy pomocy
poziomnicy. JeŜeli odchyłki od pionu lub równości płaszczyzny są zbyt duŜe naleŜ dołoŜyć odpowiednią ilość świeŜej
zaprawy Dokładne wyrównanie powierzchni tynku naleŜy rozpocząć w momencie, kiedy w gipsie zaczyna się faza
początkowego wiązania. Czynność tą wykonuje się przy uŜyciu łaty trapezowej.
Gładzenie wstępne powierzchni Tynków gipsowych "PIÓROWANIE" Fazę "piórowania" tynku dokonuje się w celu
wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie wykonywania poprzednich etapów obróbki. Czynność tą
wykonuje się za pomocą szpachli powierzchniowej zwanej potocznie "piórem".
Po pewnym upływie czasu, powierzchnię tynku gipsowego naleŜy zrosić rozproszonym strumieniem czystej wody i
zagąbkować. Gąbkowanie wykonuje się w celu "wyciągnięcia" z tynku mleczka gipsowego, które w kolejnej fazie
obróbki potrzebne będzie do zagładzenia powierzchni tynku.
Po "zmatowieniu" mleczka wykonuje się fazę gładzenia tynku. Jest to czynność, która nadaje tynkowi ostateczny
wygląd. Gładzenie wykonuje się szpachlą powierzchniową lub pacą metalową.
Pomieszczenie w których wykonano świeŜe tynki gipsowe powinny być wietrzone aŜ
do całkowitego wyschnięcia, temperatura powietrza nie powinna być niŜsza niŜ +5
oC
ani
wyŜsza niŜ +18
o
C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSTĘPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD
I USTEREK:
- prześwitów podłoŜa;
- rdzawych plam,
- wyprysków i spęcznienia,
- pęknięć tynku.
NIEDOPUSZCZALNE NIERÓWNOŚCI I ODCHYLENIA POWIERZCHNI
TYNKU
- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej większe niŜ 2 mm
i w liczbie większej niŜ 2 na długości 2-u metrowej łaty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe niŜ 1,5 mm na 1m;
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niŜ 2 mm na 1 m
i ogółem większe niŜ 3 mm na całej powierzchni;
- odchylenie przecinających się płaszczyzn większe od 2 mm na 1 m.
4
6.4. ODBIÓR TYNKÓW
odbiór tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niŜ po 7 dniach po ich
wykonaniu;
minimalna przyczepność tynku do podłoŜa powinna wynosić 0,04 MPa;
niedopuszczalne są: wykwity w postaci nalotu, trwałe ślady zacieków, odstawanie, odparzenia i
pęcherze; budowa tynków powinna być jednolita bez smug i plam;
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi nie powinny być większe niŜ: -
na wysokości kondygnacji - 10 mm;
na całej wysokości budynku - 30 mm.
7. OKŁADZINY SCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW OKŁADZINOWYCH
CERAMICZNYCH:
płytki i kształtki ścienne powinny mieć powierzchnię licowa gładka szkliwioną,
a powierzchnia montaŜowa powinna być rowkowa lub Ŝłobkowa,
płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą
powierzchnie licową /pokrytą szkliwem/, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa niŜ
14%.
7.2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH
podłoŜe powinno być dokładnie wyrównane,
jeŜeli stosujemy do mocowania płytek zaprawy cementowej to winna to być zaprawa marki 8
lub 5 MPa lub 3MPa,
jeŜeli kleje to moŜna stosować np. kleje lateksowe, osakrylowy
7.3. ZASADY WYKONYWANIA OKŁADZIN CERAMICZNYCH.
okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa z warstwą wyrównawczą
lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa,
podłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić mury tynkowane lub nie tynkowane,
montaŜ okładzin na ścianach moŜna wykonywać po zakończeniu procesu osiadania budynku,
mocowanie płytek za pomocą kleju moŜna wykonywać na dokładnie wyrównanym podłoŜu
odpowiadającemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategorii III, klej naleŜy nakładać na
podłoŜe za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą grubości 2 mm, płytki naleŜy
ułoŜyć na nałoŜonej warstwie kleju w ciągu 15 minut, przyklejając płytkę do podłoŜa naleŜy ja
przesunąć o 10 – 15 mm po powierzchni powleczonej klejem, szerokość spoin powinna być nie
większa niŜ 0,5 mm,
w odległościach ≤ 3m naleŜy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szerokości 2 ÷ 3 mm,
temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasie układania płytek winna wynosić min. +
15
o
C.
7.4. ODBIÓR ROBÓT.
Odbiorowi podlegają:
podłoŜe,
podkład lub warstwa wyrównawcza przez oględziny zewnętrzne i pomiar,
badanie materiałów ceramicznych okładzinowych, ewentualnie klejów/ naleŜy sprawdzić dobór
kolorystyczny płytek, brak rys i odprysków/,
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]