St.pedag. i nauk pogranicza, KSIĄŻKI, książki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Wprowadzenie
                                                                                                                                     3 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 
SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 167 
 
 
 
Studia z pedagogiki  
i nauk pogranicza 
 
 
Redakcja naukowa 
A
GNIESZKA 
C
YBAL
‐M
ICHALSKA
 
D
ANUTA 
K
OPEĆ
 
W
ALDEMAR 
S
EGIET
 
 
POZNAŃ 2011 
 Wprowadzenie
                                                                                                                                     5 
Spis treści 
 
 
WPROWADZENIE ...................................................................................................................................... 9 
 
A
GNIESZKA
 C
YBAL
‐M
ICHALSKA
 
Tożsamość poszukująca podmiotu jako remedium na jego odnalezienie się  
w sytuacji globalnej zmiany............................................................................................................... 21 
 
W
ALDEMAR 
S
EGIET
 
Rodzina a edukacja dziecka. Tradycyjne ujęcia i nowe trendy .......................................... 37 
 
R
ENATA 
M
ICHALAK
 
Edukacja elementarna w społeczeństwie wiedzy ................................................................... 49 
 
P
AWEŁ 
T
OPOL
 
Nowe obszary edukacji – trójwymiarowe światy wirtualne .............................................. 63 
 
A
NNA 
W
AWRZONEK
 
Edukacyjne mechanizmy kreowania lokalnych rynków pracy na przykładzie 
małych i średnich przedsiębiorstw ................................................................................................ 79 
 
M
ONIKA 
B
ARTKOWIAK
 
Kształtowanie rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników we współ‐
czesnych organizacjach ....................................................................................................................... 95 
 
J
USTYNA 
G
ULCZYŃSKA
 
Szkoła średnia ogólnokształcąca w przełomowych momentach Polski Ludo‐
wej ............................................................................................................................................................... 109 
 
S
YLWIA 
J
ASKULSKA
 
Ocenianie zachowania na stopień a rozwój ucznia ............................................................... 125 
 
E
VA 
Z
AMOJSKA
 
Dzieci – dorośli. Obraz relacji w podręcznikach szkolnych ............................................... 145 
 
6                                                                                                                                     
Wprowadzenie
 
Spis treści
K
ATARZYNA 
S
EGIET
 
Dziecko i dzieciństwo z perspektywy badawczej współczesnej pedagogiki 
społecznej ................................................................................................................................................ 159 
 
K
INGA 
K
USZAK
 
Kompetencje komunikacyjne dziecka na starcie edukacyjnym ...................................... 171 
 
K
ATARZYNA 
W
OJCIECHOWSKA
 
Współczesna propedeutyczna edukacja muzyczna małego dziecka ............................ 187 
 
S
ONIA 
W
AWRZYNIAK
 
Funkcjonowanie dziecka z ADHD – z doświadczeń rodziców, nauczycieli  
i specjalistów .......................................................................................................................................... 195 
 
D
ANUTA 
K
OPEĆ
 
Rozwój psychospołeczny osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną 
w kontekście jej wczesnych doświadczeń społecznych ...................................................... 207 
 
A
GATA 
M
ATYSIAK
‐B
ŁASZCZYK
 
Modna obyczajowość współczesnych dziewcząt ................................................................... 233 
 
K
ATARZYNA 
J
ADACH
 
Kuratela sądowa w Polsce – raport z badań ............................................................................ 243 
 
J
OANNA 
R
AJEWSKA DE 
M
EZER
 
Znaczenie pracy socjalnej w procesie reintegracji społecznej wychowanków 
zakładów poprawczych ..................................................................................................................... 253 
 
E
WA 
K
ASPEREK
‐G
OLIMOWSKA
 
Zdrowie z perspektywy psychopedagogicznej ....................................................................... 265 
 
E
WA 
K
ASPEREK
‐G
OLIMOWSKA
,
 
K
ATARZYNA 
W
ASZYŃSKA
,
 
A
NNA 
G
ULCZYŃSKA
,
 
 
B
ARBARA 
J
ANKOWIAK
 
Od etyki do praktyki edukacji seksualnej .................................................................................. 297 
 
A
STRID 
T
OKAJ
 
O trzech czasach egzystencji człowieka starszego – z perspektywy pedagogiki 
społecznej ................................................................................................................................................ 315 
 
R
ENATA 
K
ONIECZNA
‐W
OŹNIAK
 
Czas życia czasem uczenia się ......................................................................................................... 325 
 
J
OLANTA 
T
WARDOWSKA
‐R
AJEWSKA
 
Gerontomodulacja – czyli wpływ człowieka na kształtowanie starzenia i sta‐
rości ............................................................................................................................................................ 337 
 Wprowadzenie
                                                                                                                                     7 
Spis treści 
Z
BIGNIEW 
R
UDNICKI
 
Pedagogika wobec problemu ludzkiej śmierci ....................................................................... 351 
 
U
RSZULA 
T
OKARCZYK
‐B
AR
 
Socjopedagogiczne refleksje o śmierci ....................................................................................... 365 
 
J
AREMA 
D
ROZDOWICZ
 
Pomiędzy nauką a ideologią. O akademickich uwikłaniach antropologii ................... 375 
 
K
RZYSZTOF 
R
ATAJCZAK
 
Rejzy krzyżackie na Litwę jako element kultury rycerskiej .............................................. 391
Studies in Pedagogy and Borderland Sciences (Summary)  .............................................  403 
 
 
 
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]