Stabat Mater - Gorczycki, NUTY (scores) !MASTER!, Chórowe i różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
numer katalogowy:
201/XVII/A/0304/SATB
Stabat Mater
muzyka:
Grzegorz Gerwazy GORCZYCKI
(1665? - 1734)
prawdopodobny autor słów:
Jacopo da TODI
(1228? - 1306)
Stabat Mater dolorosa, Juxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius. Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem pertransivit gladius.
Eja Mater fons amoris, Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam, Fac ut ardeat cormeum
In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam.
Stała Matka bolesna pod KrzyŜem płacząca,
gdy wisiał Syn. Której duszę jęczącą,
zasmuconą i bolejącą przeszył miecz.
O, Matko, źródło miłości mi odczuć siłę bólu daj,
abym z Tobą smucił się, spraw, niech goreje serce moje
w kochaniu Chrystusa Boga abym się podobał [Jemu].
przekĀad wolny
Adagio
p
&
b
c
œ
œ
œ œ
œ œ
˙
œ œ
œ œ œ œ
5
˙ ˙
#
˙
Sopran
Sta bat Ma ter
-
-
do lo ro
- -
-
sa,
Ju xta
-
cru cem la cry
-
-
-
mo
-
sa,
&
b
c
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
do lo ro
œ œ
˙
Alt
œ
˙
œ œ
œ œ
œ#
œ
cru cem la cry
œ
œ
œ#
˙
mo sa,
˙
˙
Sta bat Ma ter
-
-
- -
-
sa,
Ju xta
-
-
œ
œ
œ
-
-
-
V
b
c
œ
œ
œ œ
˙
œ# œ
Tenor
Sta bat Ma ter
œ œ
-
œ œ
do lo ro
œ œ
œ
œ
- -
-
sa,
Ju xta
.
cru cem la cry
œ
œ
œ
-
œ
œ
-
-
mo sa,
œ
œ
˙
-
œ
?
b
c
#
˙
Bas
Sta bat Ma ter
-
-
do lo ro
- -
-
sa,
Ju xta
-
cru cem la cry
-
-
-
mo
-
sa,
&
b
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
œ#
˙

10
Ó
F
œ
.
œ
S
Dum pen de bat
- -
Fi
-
-
-
-
li us.
-
F
Dum pen
œ œ
œ
œ
Dum pen de bat
œ
œ
œ
œ
b
œ

.
A
&
b
Dum pen de bat
œ œ
œ
œ
œ
œ
œb
˙
F
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ ˙
li us.
- -
-
-
-
-
-
F
-
V
b
œ œ
˙
œ
.
œ
œ
œ
T
Dum pen de bat
- -
F
œ
-
-
-
-
F
|
-
Dum pen de bat
œ
œ
-
Fi
-
li
-
B
?
b
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
˙
œ
.
œ
œb
œ
œ
œ
b
œ Œ
Dum pen de bat
- -
Fi
-
li
-
us.
Dum pen
- -
de bat Fi
-
li us,
-
2007 © Związek Chórów Kościelnych Caecilianum
Zarząd Główny: ul. Dewajtis 3 , 01815 Warszawa
tel./fax: (22) 561 01 38 , email: prezes.zg@caecilianum.webd.pl
Do uŜytku publicznego.
p
p
p
-
-
œ
œ œ .
li us.
Stabat Mater Grzegorz Gerwazy GORCZYCKI
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
|
p
œ œ
œ œ
˙
15
œ
U
&
˙
˙
#
œ
S
de bat Fi
-
-
-
-
-
li
-
us, Dum pen
p
-
de bat Fi
-
-
U
li us.
-
&
b
œ
œ
œ
œ
œ
F
˙
œ
œ
˙
œ
˙
œN œ
|
œ
A
œ
#
œ
.
b
œ
œ
w
-
-
-
-
-
li
-
us, Dum pen
p
-
de
-
bat Fi li
-
-
us.
n
U
V
b
œ
.
œ
œ
˙
|
œ œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
T
œ
us,
Dum pen
-
de
-
bat Fi li
-
-
us, Dum pen
p
-
de bat Fi li
œ œ
œ
-
-
-
us.
U
?
b


Ó
œ
œ
œ
˙
B
˙
Dum pen
-
de bat Fi li
-
-
-
us.
S
&
b
œ
œ
œ œ
œ œ
˙
˙
|
œ# œ
œ
œ
œ
œ
Cu jus a ni
-
-
-
mam ge men
-
-
tem,
Con tri
-
-
sta
-
tam et
do
-
&
b
œ
œ œ
œ œ
œ
œ
mam ge men
˙#
œ œ
tem,
|
A
œ
œ œ
#
œ
œ
Cu jus a ni
-
-
-
-
-
Con tri
-
-
sta
-
tam et
do
-
T
V
b
œ
œ
œ œ
œ œ
˙
#
˙
|
œ œ
œ œ œ œ
Cu jus a ni
œ œ
-
œ œ
-
-
mam ge men
œ œ
œ
-
-
tem,
Con tri
œ
.
-
-
sta
-
tam et
œ
do
-
œ
?
b
#
œ
˙
|
œ
œ
œ
œ
B
Cu jus a ni
-
-
-
mam ge men
-
-
tem,
Con
-
tri
-
sta
-
tam et
do
-
b
20
˙
˙
œ œ
œN œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ œ
œ
S
&
len
-
tem
per tran si
-
-
-
vit
gla
-
-
-
di us,
-
Per tran si vit
-
- -
A
&
b
œ
œ#
˙
len
tem
œ œ .
œ
b
œ
œ
œb
œ œ
gla
œ
Œ
œ
b
œ
-
-
per tran si
-
-
-
vit
-
-
-
di
-
us,
Per tran
-
-
T
V
b
˙ ˙
œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ
#
œ
œ
Œ Ó
len
œ
-
tem
per tran si
-
-
-
vit
gla
-
-
-
di
-
us,
B
?
b
œ
˙
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
Œ Ó
len
-
tem
per tran si
-
-
-
vit
gla
-
-
-
di
-
us,
2
Stabat Mater Grzegorz Gerwazy GORCZYCKI
b
œ
œ
œ
25
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
U
3
S
&
œ
#
œ
#
œ
œ
#
œ
˙
gla
-
-
di
-
us,
gla
-
-
-
-
-
U
di us.
-
&
b
œ#
œ
3
A
œ
N
œ
di us, gla
œ œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ œ
di
w
œ
œ
si vit gla
œ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
us.
˙
n
U
œ
œ
œN
œ
œ
3
T
V
b
œ œ
œ
#
œ
œ
˙
Per tran si vit
-
- -
gla di us, gla
-
-
-
-
-
-
di
-
us.
U
?
b
Ó
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
3
B
œ
˙
Per tran
-
-
si vit gla
-
-
-
-
-
-
di
-
us.
S
&
b
Andant
˙
œ
˙ œ
30
˙ œ
˙
.
˙
.
˙ œ
˙ œ
35
˙ œ
˙
.
˙
.
E
-
ja
Ma ter
-
fons a
-
mo
.
-
ris,
Me sen
-
ti
-
re
vim do
-
lo
-
ris
A
&
b
3
˙
œ
˙ œ
˙
œ
˙
˙
.
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙
.
˙
ris
.
.
E
-
ja
Ma ter
˙ œ
-
fons a
˙
-
mo
.
-
ris,
.
Me sen
˙
-
ti
-
re
vim do
˙
-
lo
.
-
T
V
b
3
˙
œ
œ
˙
˙
œ
˙
œ
œ
˙
˙
E
-
ja
Ma ter
˙ œ
-
fons a
˙
-
mo
.
-
ris,
.
Me sen
-
ti
-
re
vim do
-
lo
.
-
ris
.
B
?
b
3
˙
œ
œ
˙
˙
˙ œ
Me sen
˙ œ
ti
˙
œ
˙
˙
E
-
ja
Ma ter
-
fons a
-
mo
-
ris,
-
-
re
vim do
-
lo
-
ris
b
˙
œ
40
˙ œ
U
œ
œ
œ
45
œ
Œ Œ
S
&
˙
œ
˙
.
˙
œ
œ
.
˙
œ
Fac ut
te cum
-
lu
-
ge
-
am,
U
Fac ut
ar de at
- -
cor me
-
-
um
&
b
œ
Œ Œ
u
œ
A
˙ œ
Fac ut
˙ œ
œ œ
œ
lu ge
˙ œ
˙
.
˙
œ
Fac ut
œ
œ
œ
œ
˙
cor me
te cum
˙
œ
-
-
-
am,
.
U
ar de at
œ
œ œ
- -
-
-
T
V
b
˙
œ
˙
œ
œ
˙
#
|
œ
œ
Fac ut
˙
œ
te cum
˙
-
lu
-
ge
-
am,
U
Fac ut
˙
ar de at
.
- -
cor me
-
-
um In a
œ
Œ Œ
-
?
b
œ
˙ œ
œ
œ
œ
œ
ar de at
œ
˙
B
˙
.
Fac ut
te cum
-
lu
-
ge
-
am,
Fac ut
- -
cor me
-
-
um
3
-
3
Stabat Mater Grzegorz Gerwazy GORCZYCKI
b


Œ
œ
œ
œn œ
œ
man do Chri
.
50
œ œ
œ
n
˙
Œ
S
&
In
a
-
-
-
stum De
-
um,
A
&
b

Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
man
.
˙
œ
œ ˙
stum De
˙
Œ
In a
-
-
-
-
do
Chri
-
-
um,
T
V
b
˙N
œ
n
˙
.
˙
˙#
œ
œ œ
œ
#
˙
Œ
man do
Œ
œ
œ
-
Chri
˙
-
-
-
-
-
-
stum
De
-
um,
B
?
b
œ
˙ œ
˙
.
˙
.
˙
œ
In a
-
man
-
do
Chri
-
stum
De
-
-
-
-
-
um,
Ut
b


Œ Œ
œ
55
œ
œ
˙
œ
œ
œ œ
U
S
&
œ
˙
.
Ut
si bi com
-
-
pla
-
-
-
ce
-
am.
U
&
b

Œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
#
˙
A
œ
œ
œ
si bi com
œ
œ
œ
œ
œ
œ
.
œ
.
œ
.
Ut
-
-
pla ce am,
œ
˙
- -
co
˙
-
pla
-
ce
-
am.
.
U
T
V
b
Œ Œ
œ
œ
œ
œ
#
œ
œ œ
#
œ
Ut
si bi com
.
œ
œ
œ
œ
-
œ
-
pla
-
ce
-
am, com
˙
-
pla ce
œ
-
-
am.
.
U
œ
œ
œ
œ
œ
?
b
œ
œ
œ
˙
œ
.
B
œ
si bi com
-
pla
-
-
-
ce
-
am,
com
-
pla ce
-
-
am.
4
-
[ Pobierz całość w formacie PDF ]