Stabilizatory napięcia stałego WEL, Notatki, Zasilanie urządzeń elektronicznych Pliki dla studentów WEL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Temat:STABILIZATORY NAPIĘCIArola stabilizatora w układzie zasilaczapodział stabilizatorówstabilizatory parametrycznestabilizatory kompensacyjnezabezpieczenia nadprądowe stabilizatorówautor: Zbigniew Watral1SCHEMAT BLOKOWY ZASILACZA PRADU STAŁEGOTr~230V50 HzProsto-wnikFiltrLCUiStabili-zatornapięciaUoIoRozasilaczu2u1uououoautor: Zbigniew Watral2STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGOStabilizator utrzymuje napięcie wyjścioweUona stałym poziomie niezależnie od zmian:napięcia wejściowego (Ui),obciążenia (Io),Uo=f( Ui; Io; T ; t )temperatury otoczenia (T),czasu (t).Podstawowe parametry stabilizatorów napięciaUsUoZnamionowe napięciewyjściowe(na obciążeniu)Uo, (UL,Uwy) jest to napięcie,na które stabilizator zaprojektowano,Znamionowe napięciewejścioweUi, (Uz, Uwe) jest tonapięciejakim należy zasilić stabilizator ażeby uzyskać nawyjściuznamionowe napięcie wyjściowe,Zakres zmian napięciawejściowegoUiokreślającyUiminimalnąi maksymalną wartość napięcia wejściowegoUistabilizatora,maxRóżnicanapięcia wejście-wyjście(UiUo),określonajako minimalna i maksymalna różnicamiędzyniestabilizowanym napięciemwejściowymUiastabilizowanym napięciemwyjściowymUo,3Uiminautor: Zbigniew WatralSTABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGOPodstawowe parametry stabilizatorów napięciaZnamionowy prąd wyjściowyIo(IL, Iwy) jest to maksymalna wartość prądu, jakim możnaobciążyć stabilizator w warunkach normalnych,Prąd wyjściowy maksymalny,jest to prąd przy którym rozpoczyna się działanie układunadprądowego zabezpieczenia stabilizatoraIomax.Napięcie tętnieńjest to największa międzyszczytowa wartość składowej zmiennej napięciawyjściowego,Współczynnik pulsacji (tętnień)kpnapięcia wyjściowego stabilizatora, definiowany jakostosunek amplitudy składowej zmiennej napięcia wyjściowegoU0tdo wartości średniejUotego napięcia przy ( Ui=const, Io=const, T=const).Współczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia wejściowegozwany teżstabilnościąwejściowąjest wskaźnikiem oddziaływania zmian napięciawejściowego na napięcie wyjściowe, przy niezmiennym obciążeniu i temperaturze.UiVSU�½VUo autor: Zbigniew WatrallubUiUi%UiSU�½�½Uo%UoUo4STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGOPodstawowe parametry stabilizatorów napięciaWspółczynnik stabilizacji napięcia wyjściowego przy zmianach prądu obciążeniazwany teżstabilnością obciążeniarozumiany jako zmiana stabilizowanego napięciawyjściowego wywołana określoną zmianą prądu wyjściowego obciążenia przy stałejtemperaturze i napięciu wejściowymIo A SI�½Uo V  lubIoIo%IoSI�½�½Uo%UoUoStabilnośćstatystycznapełnaokreśla wpływ równoczesnego działania wszystkichczynników destabilizujących.Stabilizowane napięcie wyjściowe zależy od czterechokreślonychzmiennych niezależnychU= f(Ui, I, T, t).UoUoUoUodUo�½dIodUidTdtIoUiTtautor: Zbigniew Watral5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]