Stachura-Terlecka Bernadetta - Prawo Policyjne 1990 prezentacja, 001-06A RÓŻNE DOKUMENTY, Stachura-Terlecka ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Prawo Policyjne 1990.Bernadetta Stachura - TerleckaPierwszy komentarz do Prawa Policyjnego został opublikowany w 1992 rokunakładem Biura Wydawnictw Prawniczych "Polbud". Redaktorem był StanisławSagan natomiast pozostali autorzy to:TadeuszHanausek,AndrzejAbramski,JanLeśniewski,StanisławPikulski,StanisłąwSagan,MariaTaniewska.Komentarz ten składa się z dwuch tomów:Tompierwszy - komentarz - składa się z 6 rozdziałów zajmujących w sumie 78stron,Tomdrugi - Prawo Policyjne - składa się z 5 części zajmujących w sumie 176stronNota o autorachTadeusz Hanausek– ur. 28.01.1931 zm. 15.04.2002. profesorzwyczajny UJ. „Ojciec naukowy” wielu pokoleń kryminalistyków. Byłydziekan katedry Prawa i Administracji UJ.Andrzej Abramski– absolwent wydziału Prawa i administracji UJ,doktor nauk prawnych.Jan Liśniewski– absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, doktornauk prawnych.Stanisław Pikulski– absolwent wydziału Prawa i administracji UJ,doktor habilitowany nauk prawnych.Stanisław Sagan– absolwent wydziału Prawa UniwersytetuWrocławskiego, doktor habilitowany.Maria Taniewska– absolwentka Wydziału Prawa i AdministracjiUniwersytetu Śląskiego, doktor nauk prawnych.Dystans społecznyW Polsce przełomu lat 80/90 problem prawa policyjnego był bardzo słaboznany. Przyczyniło się do tego wiele czynników.Źródła dystansu społecznego:•Wadliwepojmowanie tajemnicy służbowej,•Ogólnikoweujęcie norm regulujących działanie policji,•Rozproszenienorm prawnych dotyczących organów ścigania,•Izolacjaspołeczna organów ścigania,Definicje policjiTworzy się Policję, jako umundurowaną i uzbrojoną formację przeznaczoną doochrony bezpieczeństwa obywateli oraz do utrzymania bezpieczeństwa iporządku publicznego. /definicja z 1990r./Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącąspołeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz doutrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. /współczesna definicja/ [ Pobierz całość w formacie PDF ]