Stacje słupowe transformatorowe - Katalog 2012, Elektryka, Katalogi, PAS Centrum Zaopatrzenia Energetyki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
SŁUPOWE STACJE
TRANSFORMATOROWE
Katalog 2012
            WproWadzenie
Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS chcąc zapewnić dodatkowe ułatwienia w zakresie projektowania stacji słupowych przedstawia nowy
katalog stacji typu STN. Niniejszy katalog został opracowany na podstawie albumów PTPIREE i zawiera najczęściej stosowane rozwiązania
z zakresu słupowych stacji transformatorowych. Opracowanie pomyślane zostało jako swego rodzaju poradnik dla projektantów, elektryków
i osób obecnie zajmujących się, bądź w przyszłości zainteresowanych problematyką związaną z projektowaniem i wykonywaniem nowocze-
snych sieci SN i nN.
Opracowanie zawiera opisy, schematy, tabele doboru oraz rysunki gabarytowe ułatwiające lepsze zrozumienie zagadnień związanych z pro-
cesem projektowania. Katalog został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zaleceniami w zakresie pro-
jektowania i wykonywania instalacji elektrycznych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dlatego też, stanowić może cenną pomoc zarówno dla
fachowców jak i osób mających ogólne pojęcie o projektowaniu i pragnących poszerzyć swoje wiadomości w tym zakresie.
zastosoWanie
Słupowe stacje transformatorowe przeznaczone są do zasilania odbiorców miejskich, osiedlowych, wiejskich oraz drobnych odbiorców
przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej średniego napięcia. Dane techniczne i dobór podstawowych elementów stacji
przedstawiony jest w tabeli poniżej, natomiast w celu szczegółowego doboru wyposażenia stacji należy posłużyć się albumami zatwierdzo-
nymi przez Polskie Towarzystwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Konstrukcja wsporcza stacji przewidziana jest do pełnienia funkcji słupa krańcowego dla napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia,
względnie słupa przelotowego, odporowego, odporowo-narożnego dla linii SN i krańcowego dla linii nN.
Na stacjach przewidziano możliwość instalowania odłącznika (rozłącznika) lub odłącznika (rozłącznika) z uziemnikiem względnie odłączniko-
(rozłączniko-) uziemnika.
Rodzaje słupowych stacji tRansfoRmatoRowych typu stn
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi lub typu PAS od strony
przeciwnej do transformatora, stacja krańcowa z odłącznikiem (rozłącznikiem), z możliwością wyprowadzenia
linii kablowej SN w przypadku rozłącznika SECTOS NXBD (wariantowo zasilanie od strony kabla).
STNo, STNuo
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN kablową (kabel samonośny lub podwieszany)
od strony przeciwnej do transformatora, stacja krańcowa z odłącznikiem (rozłącznikiem).
STNKso, STNKsuo,
STNKpo, STNKpuo
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi lub typu PAS,
stacja przelotowa, układ przewodów płaski
STNP/1, STNPu/1
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi, stacja przelotowa,
układ przewodów trójkątny
STNP/2, STNPu/2
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi, stacja przelotowa
z transformatorem 1-fazowym o mocy 15-25 kVA, układ przewodów trójkątny
STNPu/1f
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi lub typu PAS,
stacja przelotowa z odłącznikiem (rozłącznikiem), układ przewodów płaski
STNPo/1,
STNPuo/1
STNPo/2,
STNPuo/2
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi, stacja przelotowa
z odłącznikiem (rozłącznikiem), układ przewodów trójkątny
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi lub typu PAS,
stacja odporowa
STNO, STNOu
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią napowietrzną SN z przewodami gołymi lub typu PAS,
stacja odporowo-narożna
STNON, STNONu
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią kablową SN końcową lub przelotową
STNK, STNKu
Słupowe stacje transformatorowe zasilane linią kablową SN końcową lub przelotową, z odłącznikiem
(rozłącznikiem) na stacji
STNKo, STNKuo
Niniejsza publikacja została opracowana z wykorzystaniem albumów Polskiego Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Pełne wersje albumów do projektowania osiągalne są pod numerem telefonu : +48 61 846-02-35
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2
www.cze-pas.com.pl
 dane techniczne
1.
Znamionowe napięcie stacji
15/0, 42kV, 20/0, 42 kV
2.
Znamionowe napięcie izolacji
24 kV
3.
Rodzaj transformatora
Napowietrzny typu TNOSCT
STN

-20/100 – do 100 kVA – 750 kg
STN

-20/250 – 160 ÷ 250kVA – 1250 kg
STN

-20/400 – 400 kVA – 1650 kg
STN

-20-630 – 630 kVA – 2150 kg
4. Moc i maksymalna masa transformatora
- Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 kV:
- Z przewodami:
- AFL-6 35, 50, 70
- AAsXSn, AALXSn, SAX-W 50, 70
- Z kablami uniwersalnymi samonośnymi 12/20 (24) kV EXCEL 3x10/10, AXCES 3x70/25, z ka-
blami napowietrznymi podwieszanymi XnRaUHAKXS+Fe 3x50, 3x70, 3x120 podstawowe
naprężenia przewodów i kabli oraz rozpiętości przęseł
- Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 kV z kablami o żyłach Al lub Cu np. YHAKXS, XHAKXS,
XUHAKXS, XRUHAKXS, YHKXS, XHKXS, XUHKXS, XRUHKXS, HAKnFta, HKnFta
5. Zasilanie stacji SN
6.
Połączenia SN i nN na stacji
Przewody i kable – dobór wg schematów elektrycznych stacji oraz tablicy
W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN.
7. Rozdział obwodów nN
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi
Linie kablowe z kablami YAKY, YAKXS, YKY, YKXS
8. Obwody linii nN
9.
Obciążenia statyczne stacji
Dobór wg schematów obciążeń
10.
Typ żerdzi
Żerdzie wirowe typu E o dł. 8,2; 9,0; 10,5; 12,0 m i siłach wierzchołkowych 6 od do 35,0 kN
Łańcuchy odciągowe – ŁO, ŁO2, z izolatorami SDI-90.280, SDI-90.150, CS 70/450 EE,
CS 70/515 EE, CS 70/635 EE, CS 70 AA 20, LP 45/5U, LP 60/8U, LP 60/5U
Zawieszenia przelotowe – ZP, z izolatorami PI-7021KL-N, P24.12.5.275.F.O.02203, LWCP-8/24,
LWCP-8/24 R, LWCP 12,5/24 R, LP8-24, LWP8-24-S, LWP8/24
11. Izolacja SN
12.
Stopień obostrzeń
0°, 1°, 2°, 3°
Odłącznik
i
ON III – 24/4
Rozłączniki
RN III – 24/4,
Odłączniki z uziemnikiem
OUN III – 24/4
Rozłączniki z uziemnikiem
RUN III – 24/4,
13. Łączniki SN
14.
Przekładniki prądowe
TPO 61.11, G9WF, CRF
15.
Przekładniki napięciowe
TJO 6, URJ, GEF
PBNV-20, PBNW-24
Dobór wkładek bezpiecznikowych wg tablicy
16. Podstawy bezpiecznikowe SN
17.
Głowice kablowe
POLT, CHE-F
18.
Ograniczniki przepięć SN
POLIM-D, ASM, ASI
19.
Ograniczniki przepięć nN
ASA
20.
Kondensator nN
N3D, CSADG
21.
Rodzaj gruntu
Średni i słaby
Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe,
fundamenty studniowe
22. Posadowienie stacji
Uziemienie ochronne i robocze wspólne – wykonanie 1Uziemienie ochronne i robocze oddzielne
– wykonanie 2Uziomy taśmowe i prętowe dla rezystywności gruntu 100, 200, 300, 400, 500,
i 1000
Ω
m.
23. Uziemienie stacji
24.
Konstrukcje stalowe
Z maksymalnym zastosowaniem kształtowników zimno giętych.
3
www.cze-pas.com.pl
 schemat elektRyczny
POLT, CHE-F
SAX-W
PBNW - 24
PBNV - 20/1
TJO
URJ
GEF
GSWF
CRF
TPO
N3D, CSADG
4
www.cze-pas.com.pl
  ŚRodowiskowe uwaRunkowania pRacy stacji:
– zakres temperatur pracy: -25°C do +40°C
– zakres temperatur montażu: -5°C do +40°C
– wysokość nad poziom morza: do 1000 m
– strefy zabrudzeniowe I, II, III
– strefy klimatyczne
• obciążenia wiatrem: WI, WII
• obciążenia szadzią: SI, SII, SIa, SIIa
elementy konstRukcyjne słupowych stacji tRansfoRmatoRowych
Masa
[kg]
Lp.
Wyszczególnienie
Oznaczenie
Ilość
Uwagi
E-8,2/6
900
E – 9/6
1058
E – 10.5/6
1308
E – 10,5/10
1460
E – 10,5/12
1488
E – 10,5/15
….
E – 12/6
1605
E – 12/10
1792
E – 12/12
1830
1. Żerdź wirowana
1
E – 12/15
….
E
M
– 10,5/15
1823
E
M –
10,5/20
1823
E
M –
10,5/25
1823
E
M
– 10,5/35
3545
E
M –
12/15
2225
E
M
– 12/20
2225
E
M
– 12/25
2225
E
M –
12/33
4201
PKZ – 1a
PKZ – 1b
PKZ – 1c
PKZ – 3
16,3
36,8
PKZ – 3a
42,0
PKZ – 3b
46,0
PKZ – 6
92,8
PKZ – 7
93,8
2. Poprzecznik krańcowy
PK – 1a
1
PK – 3a
PK – 3b
PK – 6a
9,3
30,5
PK – 11a
37,2
PK – 12
40,0
PK – 20a
PK – 21
PK – 22
46,3
PO-31a
80,0
PO-32
82,2
3. Poprzecznik odporowy
PO-34
1
86,5
PO-33
94,0
PO-35
98,3
PPZ-1
31,2
PPZ-2
31,0
PPZ-3
30,0
PP-51
38,5
PP-56
38,7
PP-57
39,5
4. Poprzecznik przelotowy
1
PP-311b/2
PP-311c/2
PP-311d/2
PP-331b/2
23,5
PP-331c/2
PP-331d/2
25,2
5
www.cze-pas.com.pl
   [ Pobierz całość w formacie PDF ]