Stacjonarne wykład1, studia, Symulacje fizyki w czasie rzeczywistym

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
P
ROGRAMOWANIE
SYMULACJI
FIZYKI
W
RZECZYWISTYM
CZASIE
W
ARUNKI
Z
ALICZENIA
P
RZEDMIOTU

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności oraz
samodzielnie wykonanego projektu
zaliczeniowego

Zdanie egzaminu ustnego z zakresu materiału
przekazanego na wykładzie i ćwiczeniach
P
ROGRAM
P
RZEDMIOTU
:

Symulacje fizyki w rzeczywistym czasie.

Rozwiązywanie numeryczne równań mechaniki
klasycznej.

Dwuwymiarowe i trójwymiarowe wizualizacje
fizycznych procesów.

Modelowanie zbiorem punktów materialnych.

Detekcja i modelowanie zderzeń.

Symulacje ruchu i zderzeń brył sztywnych.

Symulacje cząsteczkowe.

Układy sprężyste i układy ciągłe.

Rozwiązywanie numeryczne równania falowego.

Symulacje cieczy.
L
ITERATURA
:

D.H.Eberly, „Game Physics”

D.M.Bourg, „Fizyka dla programistów gier”

J.Motulewski i inni, „Grafika, Fizyka, Metody
numeryczne”

M.Matyka, „Symulacje komputerowe w fizyce”

M.Mueller i inni,”Real Time Physics”

Zasoby internetowe
F
IZYKA
I
G
RY
W
IDEO
?
[ Pobierz całość w formacie PDF ]