Stała i stopień dysocjacji; pH - mix zadań, Chemia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->STAłA I STOPIEŃ DYSOCJACJI; pH – MIX ZADAŃCzytaj uwa nie polecenia.Powodzenia!001Obliczyć stę enie molowe jonów Ca2+w roztworze zawierającym 2,22g CaCl2w100 ml roztworu, przyjmując a = 100%.002Obliczyć molowe stę enie roztworu FeCl3, w którym stę enie jonów Cl–jest równe 0.6 mol/l.003Zmieszano równe objętości 1-molowych roztworów FeCl2i FeCl3. Obliczyć stę enie molowejonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.004Zmieszano ze sobą 120 ml 0.2 mol/l roztworu Na3PO4oraz 100 ml 0.35 mol/lroztworu NaCl. Jakie jest molowe stę enie jonów Na+w otrzymanym roztworze?005Ile nale y odwa yć LiF, aby w sumie znajdowało się tam tyle samo jonów co w 1,0g Na2SO4?006Roztwór zawiera wagowo: 10% NaCl, 10% NaBr i 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworzenajwięcej i jakie jest ich stę enie molowe. Gęstość roztworu wynosi 1,3 g/cm3.007Woda mineralna zawiera w 1litrze 1,5 milimola jonów K+, 0,75 milimola jonówMg2+, 4,0 milimola HCO3-, 2,5 milimola SO42-i jony Na+. Oblicz stę enie jonów Na+w milimolachna litr (roztwór jest układem elektrycznie obojętnym).008Ile moli jonów H+nale y usunąć z 200 ml roztworu o stę eniu jonów H+równym10-4mol/l, abyzmniejszyć stę enie tych jonów do wartości 10-5mol/l ?Strona1z7009Jakie jest stę enie jonów Ba2+i Cl–w 0.1 mol/l roztworze BaCl2, je eli stopień jego dysocjacji wtym roztworze wynosi 0.72?010Ile wynosi stę enie molowe niezdysocjowanych cząsteczek HNO2w roztworze tego kwasu ostę eniu 0,05 mol/l (a = 6,3%)?011Przyjmując stopień dysocjacji jednoprotonowego kwasu w jego 0,1-molowymroztworze za równy 2,3 %, obliczyć ile moli wodoru w postaci jonów H+zawiera 1litr tegoroztworu.012Uporządkuj wszystkie jony obecne w roztworze H3PO4według malejącego ichstę enia.013Obliczyć stę enie jonów wodorowych i węglanowych w roztworze H2CO3o stę eniu 0,1 mol/l(a1= 0,2%, a2= 0.05%).021Oblicz stopień dysocjacji kwasu HCN w roztworze o stę eniu 0,1 mol/l. K=7,2x10-10mol/l.022Stała dysocjacji amoniaku wynosi K=1,84 x 10-5mol/l. Oblicz stopień dysocjacji NH3wroztworze o stę eniu 0,25 mol/l.023Ile wody trzeba dodać do 100 ml 0,1 mol/l roztworu kwasu octowego, którego α=1,3%, abystopień dysocjacji kwasu osiągnął wartość α=5%?024100 ml kwasu azotowego (III) (K=2 x 10-4mol/l) o α=3,16% zmieszano z 200 ml roztworu tegokwasu o α=5,0%. Oblicz stę enie molowe otrzymanego roztworu.Strona2z7025Oblicz stałą dysocjacji kwasu jednoprotonowego (HA) wiedząc, e jego roztwór o stopniudysocjacji α=2,0% zawiera 0,01 mol/l jonów wodorowych.026Oblicz stę enie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K=10-4mol/l) wiedząc, estę enie jonów OH-wynosi 0,02 mol/l.027Roztwór kwasu HF wykazuje stopień dysocjacji α=7,5%. Roztwór ten rozcieńczono osiągającα=22%. Ilokrotnie rozcieńczono roztwór?028Jak zmieni się stopień dysocjacji i stę enie jonów wodorowych po 16-krotnym rozcieńczeniu0,05 mol/l roztworu kwasu podchlorawego (HClO)? (K=4,3x10-8mol/l)029Stała dysocjacji kwasu azotowego (III) wynosi K= 2 x 10-4mol/l. Przy jakim stę eniu molowymstopień dysocjacji będzie równy 20%?210Oblicz pierwszy i drugi stopień dysocjacji kwasu siarkowego (IV) w jego roztworze o stę eniu0,1 mol/l. (K1= 1,6 x 10-2, K2= 6,3 x 10-8).211Oblicz pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 25 g HCl w 100 g wody (gęstość roztworuwynosi 1,10 g/cm3).212Oblicz pH roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 25 g NaOH w 100 g wody (gęstośćroztworu wynosi 1,10 g/cm3).213Oblicz stałą dysocjacji kwasu jednoprotonowego (HA) wiedząc, e jego roztwór o pH= 3,4 mastopień dysocjacji 0,8%.Strona3z7214Pomiary wykazały, e pewien roztwór kwasu jednoprotonowego ma pH=3 i α=4,0%. Obliczstę enie molowe tego roztworu.215Oblicz stę enie molowe roztworu jednowodorotlenowej zasady (K= 10-4mol/l) wiedząc, e pHtego roztworu wynosi 12,3.216Do 200 ml 0,3 mol/l roztworu kwasu azotowego (HNO2) dodano 50 ml wody. Oblicz pHotrzymanego roztworu. (K= 2 x 10-4mol/l)217Oblicz pH roztworu, który uzyskano przez zmieszanie 0,5 litra roztworu amoniaku o stę eniu 0,8mol/l oraz 0,3 litra wody. (K= 1,84 x 10-5mol/l)218Do 0,5 litra roztworu kwasu octowego o stopniu dysocjacji α=0,5% dodano 0,3 litra wody.Oblicz pH otrzymanego roztworu. (K= 1,8 x 10-5mol/l)219Oblicz pH roztworu, w którym znajduje się 10-7mol/l HCl.220Reakcji syntezy poddano mieszaninę 10,0 g wodoru i 5,0 g chloru. Otrzymany chlorowodórrozpuszczono w wodzie przygotowując w ten sposób 2 litry roztworu. Jakie jest pH tegoroztworu?221Zmieszano ze sobą 0,5 litra roztworu NaOH o stę eniu 0,02 mol/l oraz 0,5 litraroztworu KOH ostę eniu 0,01 mol/l. Ile wynosi pH otrzymanego roztworu?222Zmieszano ze sobą dwa roztwory KCN: 170 ml 0,3 mol/l i 230 ml 5% (gęstość przyjąć równą 1,0g/cm3). Oblicz pH otrzymanego roztworu. (K=7,2x10-10mol/l)Strona4z7223Jaką objętość 0,1 mol/l roztworu KOH nale y dodać do 200 ml 0,05 mol/l roztworu H2SO4, abypH roztworu osiągnęło 7,0?224Do 100 ml roztworu HClO4o stę eniu 0,1 mol/l dodano 160 ml 0,1 mol/l roztworu NaOH. Ilewynosi pH otrzymanego roztworu?225Oblicz pH roztworu uzyskanego przez zmieszanie 250 ml 0,2 mol/l HCl, 440 ml 0,1 mol/l NaOHoraz 210 ml 0,15 mol/l NaCl.226100 ml roztworu HClO4o stę eniu 0,1 mol/l rozcieńczono mieszając z 250 ml wody. Do takotrzymanego roztworu dodano 150 ml 0,1 mol/l roztworu NaOH. Ile wynosi pH otrzymanegoroztworu?227Oblicz masę molową dwuwodorotlenowego wodorotlenku, wiedząc, e do zobojętnieniaroztworu zawierającego 6,41 g tej substancji zu yto 750 ml 0,1 mol/l roztworu kwasu solnego.Jaki metal wchodził w skład tego wodorotlenku?2283,0 gramy potasu wrzucono do 112,0 g 8,0% roztworu HCl. Otrzymany roztwór rozcieńczonowodą do objętości 2,0 l. Jakie jest pH tego roztworu?229Ile gramów KOH nale y dodać do 1,0 litra roztworu HNO3o stę eniu 0,1 mol/l, aby pHroztworu wzrosło do 1,3? (zało yć brak zmiany objętości roztworu).031Zmieszano ze sobą dwa roztwory HClO4: 250,0 ml roztworu o pH = 2,53 oraz 75,0 ml roztworu opH = 1,76. Ile wynosi pH otrzymanego roztworu?032Oblicz pH roztworu kwasu siarkowego (IV) o stę eniu 0,1 mol/l. (K1= ,6x10-2, K2= 6,3 x 10-8).Strona5z7 [ Pobierz całość w formacie PDF ]