Stała Matka Boleściwa (opr. E. Walczyński), Pieśni na Wielki Post(1)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Stała Matka Boleściwa
E. Walczyński
&
b
b
b
b
C
π
˙
˙
˙
˙
S.
A.
˙
˙
˙
˙
1. Sta -
ła
Mat -
ka
Bo -
leś -
ci -
wa
2. O
jak
smut -
na
i
stra -
pio -
na
T.
B.
?
b
b
b
b
C
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
π
U
5
b
b
b
b
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙ ˙
S.
A.
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
o
-
bok
krzy -
Ŝa
led -
wo
Ŝy -
wa,
Mat -
ka
˙
œ
bło
-
go -
˙
œ
œ
-
˙ ˙
na,
œ
?
b
b
b
b
œ
œ
œ
œ
˙ ˙
T.
B.
u
9
b
b
b
b
˙
w
˙
˙
˙
S.
A.
&
˙
˙
˙ ˙
˙ œ
n
siał
w
gdy
na
krzy -
Ŝu
wi
Syn,
któ -
˙ ˙
rej
˙
˙
nem
nie - bios
˙ ˙
.
Król,
w
w
?
b
b
b
b
˙
˙
˙
T.
B.
˙
˙ œ
13
b
b
b
b
˙
œ
˙
œ
˙
˙
˙
S.
A.
&
˙
œ
œ
˙
˙
œ
˙
œ
w
gdy
na
krzy -
Ŝu
wi -
siał
Syn.
któ -
rej
Sy -
nem
nie
œ
bios
.
œ
Król,
?
b
b
b
b
˙
œ
œ
˙ ˙
œ
œ
.
œ
˙
˙
T.
B.
koday
wio -
ta
sła
.
˙
˙
Sy -
w
œ
w
w
˙
œ
˙
17
b
b
b
b
F
œ
œ
˙
˙
˙
˙ ˙
U
˙
V
T
1. Du -
2. Jak
˙
œ
œ
-
Jej
ka -
co
ła
˙
łez
Mat -
nie
ka
ci,
ła,
œ
œ
œ
˙ ˙
u
˙
?
b
b
b
b
˙
B 1
B 2
F
21
b
b
b
b
˙ ˙
˙ ˙
˙
˙
˙
˙
V
T
peł -
jak

cier -
˙
˙ ˙
ku
ła
˙
˙ ˙
i
gdy
œ
˙
bo -
pa -
leś -
trzy -
ci,
ła,
œ
˙
B 1
B 2
?
b
b
b
b
˙
˙
˙
˙
25
˙
b
b
b
b
ƒ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
S.
A.
&
n
˙
˙
˙
˙
˙
n
win,
ból,
w
w
prze - szedł
miecz
dla
na - szych
na
bos
-
kie - go
˙ ˙
˙
Sy - na
˙ ˙
n
w
?
b
b
b
b
˙
.
˙
œ
˙
˙ ˙
n
˙
T.
B.
ƒ
29
b
b
b
b
p
˙
˙
œ
œ
˙
˙
˙
miecz
kie -
.
&
˙
œ
S.
A.
˙
n
˙
w
win.
ból.
przy -
na
˙ ˙
˙
szedł
bos
-
dla
go
œ
œn
˙
˙
na -
Sy -
szych
na
?
b
b
b
b
˙
œ
.
œ
œ
œ
w
˙
T.
B.
p
˙
mieś -
mi -
˙
szę
pła
smut -
pia -
˙
˙
œ
[ Pobierz całość w formacie PDF ]