Stala nad woda wielka i czysta, NAUKOWE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->O jednym wierszu Adama MickiewiczaTę wodę widzę dokoła1.Liryki lozańskie są, być może, najtrudniejszym dziełem pol-skiego romantyzmu. Najtrudniejszym, to znaczy poddającymsię w zdecydowanie mniejszym stopniu niż inne romantycz-ne dzieła takim zabiegom interpretacyjnym, które ujmują jew sieć struktur i pojęć ogólnych, konstruowanych przez te-oretyków i historyków literatury. Struktury owe o wiele ła-twiej przykładać do utworów tak skądinąd skomplikowanychjakKról-DuchczySamuel Zborowskiniż do tej grupy krót-kich wierszy nie przeznaczonych przez ich autora do druku1.Pierwotna wersja tych rozważań nosiła tytułNad wodą wielką i czystą(„Ruch Literacki” 1978; przedruk w: Lirykilozańskie Adama Mickiewicza.Strona Lemanu – antologia,oprac. M. Stala, Kraków 1998; dalej w skró-cie: StronaLemanu).W wersji obecnej, powstałej niemal ćwierć wieku póź-niej, starałem się pozostawić zasadnicze przesłanie i precyzyjniej wyrazićniektóre myśli. Kilka dodatkowych uwag umieściłem w przypisach. Zrezyg-nowałem z sugestii (pojawiającej się pierwotnie w końcowym fragmencie19 [ Pobierz całość w formacie PDF ]