Stale stopowe konstrukcyjne, MBM PWR, Inżynierskie, Obrona (przydatne materiały), Dodatkowe materiały

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE
Podział
stali stopowych ze wzgl
ħ
du na zastosowanie:
• stale konstrukcyjne
• stale narz
ħ
dziowe
• stale o szczególnych wła
Ļ
ciwo
Ļ
ciach
STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE
WaŇniejsze grupy stali:
• stale spawalne o podwyŇszonej wytrzymałoĻci
• stale do ulepszania cieplnego (na elementy maszyn)
• stale do azotowania (w temacie obróbka cieplno-
chemiczna stali)
• stale do nawħglania (w temacie obróbka cieplno-
chemiczna stali)
• stale sprħŇynowe
• stale na łoŇyska toczne
Stale spawalne o podwy
Ň
szonej wytrzymało
Ļ
ci
• Przeznaczone na duŇe konstrukcje przemysłowe: mosty, zbiorniki,
statki, rurociĢgi, których głównym procesem wytwarzania jest spawanie.
•Spawanie – metoda spajania, w której łĢczone brzegi oraz spoiwo
ulegajĢ stopieniu.

SpawalnoĻę – podatnoĻę metalu do tworzenia złĢczy spawanych o
właĻciwoĻciach zbliŇonych do metalu rodzimego
.
•RównowaŇnik wħgla C
E
charakteryzuje spawalnoĻę stali; odzwierciedla
w postaci liczby wpływ wħgla i innych pierwiastków na hartownoĻę stali.
NajczħĻciej stosowany jest wzór, zalecany przez towarzystwo
klasyfikujĢce budowħ statków Lloyds Register of Shipping.
C
E
= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
JeŇeli C
E
< 0,4%, stal jest dobrze spawalna w warunkach ogólnie
stosowanej technologii spawania. Przy wyŇszych wartoĻciach C
E
,
powinny byę stosowane specjalne technologie spawania (podgrzewanie
przed spawaniem, regulowane ch
ł
odzenie, wyŇarzanie po spawaniu) ze
wzglħdu na zwiħkszonĢ hartownoĻę stali i
skłonnoĻę do pħkania przy
spawaniu.
Ze wzglħdu na spawalnoĻę, stale majĢ ograniczonĢ zawartoĻę wħgla do
0,20 %. Przy tak niskiej zawartoĻci wħgla,
podwy
Ň
szon
Ģ
wytrzymało
Ļę otrzymuje siħ poprzez równoczesne działanie
nastħpujĢcych
czynników
:

umocnienie roztworowe ferrytu
manganem (do ok. 2%) i krzemem (do
ok. 0,6%)
Wpływ pierwiastków stopowych na twardoĻę (a) i udarnoĻę ferrytu (b)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]