Stale, Tekstowe

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Sta�e naukowe==============wy�wietla� i drukowa� czcionk� nieproporcjonaln�(o sta�ej szeroko�ci), np: Courier.********************************************************************************************************************************************************Sta�e matematyczne--------------------liczba Pi 3.141592653589793liczba e 2.718281828459045sta�a Eulera-Masceroniego 0.577215664901532Sta�a Catalana 0.915965594177219radian 57.29577951308 stopnistopie� 0.0174532925199 radianaSta�e fizyczne----------------(deg - stopie� Celsjusza)2Przy�pieszenie ziemskie 9.8066 [m / s ]Pr�dko�� �wiat�a w pr�ni 2.99792458 E+08 [m / s]Pierwsza pr�dko�� kosmiczna 7.91 [km / s]Druga pr�dko�� kosmiczna 11.19 [km / s]Trzecia pr�dko�� kosmiczna 16.7 [km / s]Ci�nienie atmosferyczne 2w warunkach normalnych 101325 [N / m ]Standardowa obj�to�� 3gazu idealnego 22.41383 [m / kmol]Uniwersalna sta�a gazowa 8.31441 [J / mol deg]Potr�jny punkt wody w bezwzgl�dnejtermodynamicznej skalitemperatur T 273.16 [deg]Sta�a Avogadro 6.0220943 E+23 [1 / mol]2 2Sta�a grawitacji 6.6720 E-11 [Nm / kg ]Sta�a dielektryczna pr�ni 8.85416 E-12 [F / m]Przenikalno�� magnetycznapr�ni 1.256637 E-06 [H / m]Przenikalno�� elektrycznapr�ni 8.8542 E-12 [F / m]Op�r falowy pr�ni 3.7673 E+02 [omega]Sta�a Faradaya 9.648456 E+07 [C / kmol]Sta�a Boltzmana 1.380662 E-23 [J / deg]2Sta�a Stefana-Boltzmana 5.6703278 E-8 [W / m deg]Sta�a Plancka 6.626176 E-34 [J / s]Sta�a Rydberga 2.892599Jednostka masy atomowej 1.6605655 E-27 [kg]Masa spoczynkowa elektronu 9.109534 E-31 [kg]Masa spoczynkowa protonu 1.6726485 E-27 [kg]Masa spoczynkowa neutronu 1.6749543 E-27 [kg]�adunek elementarny 1.6021892 E-19 [C]2Magneton Bohra 9.274078 E-24 [Am ]2Magneton j�drowy 5.050824 E-27 [Am ]Promie� Bohra 5.2917706 E-11 [m]�redni promie� Ziemi 6.371024 E+06 [m]Masa Ziemi 5.974 E+24 [kg]Masa S�o�ca 1.9891 E+30 [kg]Sta�a grawitacyjna Gaussa 1.720209895 E-02Sta�e astronomiczne---------------------Jednostka astronomiczna (A) 1.4959787 E+11 [m]Parsek (ps) 3.086 E+13 [km] = 3.26 roku �w.Rok �wietlny 9.46 E+12 [km] = 0.3066 parseka= 63240 jedn. astronom.******************************************************************************************************************************************************** [ Pobierz całość w formacie PDF ]