Stalingrad Ozierow cd1, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
0:01:02:STALINGRAD0:01:46:Druga Wojna �wiatowa,|wywo�ana przez hitlerowskie Niemcy,0:01:51:wci�gn�a na swoj� orbit� ponad sze��dziesi�t kraj�w0:01:55:i ponad miliard siedemset milion�w ludzi.0:02:00:Cztery pi�te ludzko�ci...0:02:04:Ca�a Centralna Europa|zosta�a podbita przez Niemcy.0:02:10:Niemieckie wojska niepowstrzymanie|par�y na wsch�d.0:02:14:Armia Czerwona,w krwawych obronnych bojach|cofa�a si� ku Moskwie.0:02:22:Tam wr�g zosta� zatrzymany i odparty.0:02:28:Nasta� 1942 rok.0:02:31:Przeciwnicy przygotowywali si�| do nadchodz�cej letniej kampanii.0:02:39:BERLIN0:02:48:Panie kapitanie!0:02:51:Odebra�em dziwn� depesz�.|Depesza jest z Berlina.0:02:57:To niemo�liwe.|W Berlinie jest dobry szyfrant.0:02:59:Musia�e� co� pomyli�.0:03:01:Ja tak�e zanotowa�em jaki� X.0:03:04:Panie Reichsfuhrer.Musz� pana zaniepokoi�.0:03:07:S�u�by radioprzechwytuj�ce wykry�y|na naszym zapleczu0:03:10:wrog� radiostacj�.|Ci "Piani�ci"...0:03:12:Jacy zn�w "Piani��i"?0:03:14:Tak nazywamy s�u�by wrogiego kontrwywiadu.0:03:17:Ci "Piani��i" dzia�aj� w Berlinie,|Amsterdamie i Genewie.0:03:22:O czym m�wi� przechwycone depesze?0:03:25:Panie Reichsfuhrer,niestety, radiogramy|na razie nie zosta�y rozszyfrowane.0:03:30:Rozkazuj� natychmiast uj�� "Pianist�w"!0:03:57:Ju� pewnie wiesz, Bock,�e przej��em dowodzenie|nacieraj�cymi si�ami.0:04:02:A was wezwa�em, by wyznaczy� dow�dc�|Grupy Armii Po�udnie.0:04:06:Ale nie da�em rady zaj�� Moskwy,fuhrer.0:04:09:Nie b�dziemy wspomina� przesz�o�ci.0:04:13:Sowieci ju� tego lata zostan� rozgromieni.0:04:18:Proponuj� na razie nie prowadzi�|dzia�a� w centrum frontu.0:04:24:Moim celem b�dzie natarcie na po�udniowym froncie.0:04:28:Postanowi�em zebrac wszystkie dost�pne si�y0:04:31:i rozpocz�� uderzenie w kierunku Kaukazu.0:04:35:Ten kierunek jest wa�niejszy.0:04:38:Potrzebujemy kaukaskiej ropy.0:04:42:Halder!|Przedstawcie plan operacji "Blau".0:04:55:M�j wodzu.Podstaw� planu"Blau" jest0:05:00:szybki przerzut ci�kich czo�g�w|z Worone�a na po�udnie.0:05:07:Czo�gi musz� ruszy� na wyznaczonych|kierunkach w d� Donu0:05:12:i nast�pnie w kierunku Stalingradu.0:05:15:Po po��czeniu z Charkowskim zgrupowaniem0:05:19:naciera� na Kaukaz.0:05:22:R�wnocze�nie nale�y symulowa� natarcie na Moskw�.0:05:26:To b�dzie operacja maskuj�ca pod nazw� "Kreml".0:05:30:Z zachowaniem wszystkich metod dezinformacji.0:05:35:Zanim rosyjskie dow�dztwo pojmie,|�e atak jest nie na Moskw�, a na po�udnie,0:05:41:wszystkie zadania po okr��eniu i likwidacji|po�udniowych ugrupowa� rosyjskich wojsk b�d� wykonane.0:05:47:Kiedy tego dokonamy,otworzy si� przed nami droga na Kaukaz.0:05:54:A dalej przed nami Indie!0:05:58:Najwa�niejsze, to szybko przemie�ci� si� na po�udnie!0:06:02:I jednocze�nie �ci�gn�� rosyjskie rezerwy do Moskwy.0:06:07:Nie wolno rusza� siedemdziesi�ciu dywizji z centrum frontu.0:06:11:Ale m�j fuhrerze!|Do operacji "Blau" bierzcie wojska,sk�d chcecie!0:06:17:Od wszystkich sojusznik�w!0:06:19:Siedemdziesi�t dywizji w centrum powinno ca�y czas|wisie� jak miecz Damoklesa0:06:27:nad Moskw�!0:06:32:Pozw�lcie zameldowa�!|Oberleutnant Schulze-Boyzen.0:06:35:Harro, je�li pami�tacie.0:06:38:A jak�e,Harro,dawno ci� nie widzia�em.0:06:41:Jak tam tw�j ojciec,m�j drogi Erich?0:06:44:Ojciec teraz uczestniczy w blokadzie Anglii.|W listach prosi,by was pozdrowi�.0:06:48:Dzi�kuj�.0:06:50:Panie feldmarsza�ku,by� pan u fuhrera|i otrzyma� nowe rozkazy.0:06:54:Tak,zosta�em dow�dc� Grupy Armii Po�udnie.0:06:56:Gratuluj�, panie feldmarsza�ku.|Mam wielk� pro�b�.0:07:02:S�u�� w sztabie Luftwaffe i chcia�bym ruszy� z armi�|by uczestniczy� w natarciu.0:07:07:Ale Reichsmarsza�ek Goring niechce mnie pu�ci�,|m�wi, �e rozkazy o koncentracji b�d� niepr�dko.0:07:12:Nie martw si�, przyjacielu.Musisz zd��y� do maja.|�ycz� powodzenia.0:07:16:Pozdrawiam, panie feldmarsza�ku.0:08:27:Co tam? -Niczego nie s�ycha�.| Tak jest od rana.0:08:55:Alarm.Wy��cz radio.0:08:58:Co si� sta�o?|Popatrz,ob�awa.0:09:12:Daj mi radiostacj� i przynie� najlepsz� walizk�.0:09:17:Z Berlina wi�cej nie mo�na nadawa�.|Ostatni raz...0:09:21:To bardzo wa�ne.0:09:52:Tej nocy,Harro Schulze-Boyzen|przekaza� do centrali:0:09:56:Do dow�dcy!0:09:58:Koncentracja wojsk do uderzenia na Kaukaz|zako�czy si� przed 1 maja 1942 roku.0:10:06:Agent Korro melduje z Niemiec:0:10:10:Du�e si�y faszystowskich wojsk koncentruj� si�0:10:16:na po�udniowym odcinku radziecko-niemieckiego frontu.0:10:20:Nie wszystkim meldunkom agent�w nale�y wierzy�.0:10:25:Powiedzcie lepiej,jak Sztab Generalny|planowa� lato 1942 roku?0:10:35:Co do naszych plan�w na lato 42 roku,0:10:41:Sztab Generalny uwa�a,�e nie mieli�my wystarczaj�cych si�,|by zatrzyma� pot�ne ataki.0:10:49:Nadchodz�cy czas nakazuje siln�,aktywn� obron�.0:10:57:Nie m�wcie, �e mamy czeka� z za�o�onymi r�kami w obronie|a Niemcy p�ki co lepsi.0:11:05:Pozw�lcie, towarzyszu Stalin.0:11:09:Wierne mi wojska po�udniowo-zachodniego frontu|ca�y czas utrudniaj� Niemcom drog�, jak si� da.0:11:15:Do czasu silnych natar� proponuj� wycofa�|nasze wojska na rubie� Homel-Kij�w.0:11:20:Ach,ty! Ale si� rozp�dzi�es!0:11:29:A co my�li �ukow?0:11:34:Uwa�am, �e w tej chwili nie mo�emy prowadzi� du�ych|zaczepnych operacji.0:11:39:Do tego potrzebne s� rezerwy,kt�re wy trzymacie,|towarzyszu Stalin.0:11:44:Rezerwy s� potrzebne do obrony Moskwy!0:11:49:Siadajcie.0:11:53:Stoi tam silna grupa niemieckich wojsk.|Siedemdziesi�t dywizji.0:12:01:Znajduj� si� na moskiewskim kierunku.0:12:06:To daje nam powody my�le�,�e wr�g z nastaniem lata0:12:11:spr�buje przeprowadzi� niszczycielskie uderzenie0:12:15:r�wnie� na centralnym kierunku.0:12:19:Agenturalne doniesienia z Niemiec pachn� dezinformacj�.0:12:25:Popieram opini� towarzysza Szaposznikowa o aktywnej|strategicznej obronie.0:12:32:Ale...Przede wszystkim nale�y dowiedziec si�|gdzie nast�pi atak.0:12:40:Trzeba zgodzic si� ze zdaniem Klimaszenki|i przygotowa� si� na uderzenie charkowskiej grupy wroga.0:12:48:Dzi�kuj� za wiar�, towarzyszu Stalin.0:12:51:Operacj� przeprowadzicie swoimi si�ami.|I m�wi�:rezerw nie dostaniecie!0:13:10:Naciera� na Chark�w bez uzupe�nie� to szale�stwo.0:13:14:Dlaczego ani ty, ani Szaposznikow nie|powiedzieli�cie mu o tym?0:13:17:To niebezpieczne.Widzia�e� jego twarz?0:13:20:I o agenturalnych doniesieniach z Niemiec|te� szybko ucich�o.0:13:35:12 maja 1942 roku wojska po�udniowo-zachodniego frontu|przesz�y do kontrnatarcia.0:13:42:Przerwa�y obron� przeciwnika i przebi�y si�|5-10 km w kierunku Charkowa.0:13:57:17 maja jedena�cie dywizji feldmarsza�ka von Bocka0:14:03:uderzy�o we flank� atakuj�cych wojsk po�udniowo-zachodniego frontu.0:14:39:Towarzyszu Stalin!0:14:41:Sytuacja na po�udniowo-zachodnim froncie jest krytyczna.0:14:45:Koniecznie trzeba przerwa� natarcie na Chark�w!0:14:50:Rozmawia�em z marsza�kiem Tymoszenk�.0:14:53:On twierdzi,�e atak nale�y kontynuowa�.0:14:58:Towarzyszu Stalin!|Osobi�cie prosz� was,przerwijcie natarcie!0:15:03:Jest zagro�enie okr��enia!0:15:12:Po��czcie mnie z Chruszczowem.0:15:15:Dzie� dobry,towarzyszu Stalin.0:15:17:Podobno jest zagro�enie i radz� mi|przerwa� operacj�.0:15:22:Towarzyszu Stalin,przejmuj�cy dowodzenie b�d� mieli niedostateczne si�y|by odeprze� atak z flanki.0:15:30:I uwa�am �e to pow�d do kontynuowania operacji.0:15:34:Kontynuujcie natarcie.0:15:46:Chruszczowa!0:15:50:Ja �adysz!Ja �adysz|Prosz� pozwoli� na wycofanie!0:15:55:Prosz� pozwoli� na wycofanie!0:15:58:Przeka�� dalej!0:16:05:Milcz�,dranie!0:16:50:Sta�!0:17:32:St�j!0:17:38:O co chodzi?0:17:43:Tak, tch�rzy rozstrzeliwujemy.Km-y Niemcom zostawili.0:17:50:Nie zabijajcie nas.Odkupimy winy.0:17:55:Odkupimy.0:17:58:Rozwi��cie im r�ce.0:18:02:Nie macie prawa!|Jestem dow�dc� oddzielnego oddzia�u!0:18:05:A ja cz�onkiem dow�dztwa frontu.0:18:08:Mi potrzebni �o�nierze na wojn� ojczyznian�.0:18:12:Ma�o porozstrzeliwali...0:18:14:Siadajcie na czo�g!0:18:17:Z�o�� skarg�.0:18:25:Na st�.0:18:29:Dlaczego na st�?0:18:32:Ko�� wam sterczy.I zgorzel wko�o.0:18:36:Je�li po�a�uj� waszej nogi,umrzecie od gangreny.0:18:45:Zastrzel� ka�dego skurwysyna,|natychmiast wys�a� mnie do Moskwy!0:18:51:Jak �miecie! Jak si� nazywacie?0:18:56:Chruszczow.|Starszy lejtnant Chruszczow.0:18:59:Rozkazuj� niezw�ocznie wys�a� mnie do Moskwy!0:19:03:PO�TAWA|SZTAB GRUPY ARMII "PO�UDNIE"0:19:12:Prosz�.0:19:18:Celne uderzenie w wojska rosyjskie|w rejonie Charkowa0:19:21:mocno zmieni�o rozk�ad si� na ca�ym |po�udniowym skrzydle wschodniego frontu.0:19:29:Wydarzenia rozwijaj� si� zgodnie z przewidywaniami|g��wnego dow�dztwa.0:19:36:Zbli�yli�my si� do wykonania g��wnego zadania:|rozpocz�cia generalnego uderzenia planu "Blau".0:19:47:Do wykonania zadania gotowe s�|92 dywizje,1260 czo�g�w0:19:55:i ponad 1600 samolot�w.0:20:01:Nasz pancerny klin wbije si� w pozycje wroga| jak gor�cy n� w kawa�ek mas�a.0:20:12:Ale Rosjanie nie mog� wiedzie� o niczym.0:20:15:Rozkazy operacyjne przekazywa� tylko ustnie.0:20:19:Za naruszenia kara �mierci.0:20:25:Gestapo i Abwehra g�ow� odpowiadaj�|za ochron� tajemnicy.0:20:33:Przed operacj� "Blau" ty�y trzeba oczy�ci�|ze szpieg�w przeciwnika!0:20:41:S�u�by pelengacyjne pracuj� w Pradze,Zurichu,|Amsterdamie i Brukseli.0:20:49:Poszukiwania radiostacji prowadz� specjalne samoloty.0:20:52:Lata�y nad miastami z pelengatorami.0:20:57:Na razie,niestety,bez rezultatu.0:21:02:Wzi�� najlepszych niemieckich kryminolog�w.0:21:05:W Brukseli,Brugge,Amsterdamie|trzyma� swoich ludzi w ka�dym komisariacie.0:21:10:Sprawdzi� wszystkich mieszka�c�w tych miast!|Kontrolowa�,bezustannie kontrolowa�!0:21:23:Na �lad tajemniczej kapeli naprowadzi� czysty przypadek.0:21:26:Zdarzenie,kt�re wcze�niej zdawa�o si� b�ahe.0:21:32:Czy mog� porozmawia� z komisarzem policji?0:21:36:Teraz go nie ma.A o co chodzi?0:21:40:Je... [ Pobierz całość w formacie PDF ]