Stalker CD1, Stalker (1979)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{325}{425}Drugi Zwi�zek Tw�rc�w{775}{875}ALISA FREINDLICH{950}{1050}ALEKSANDR KAJDANOWSKIJ{1100}{1200}ANATOLIJ SO�ONICYN{1250}{1350}NIKO�AJ GRI�KO{1400}{1500}w filmie{1500}{1600}STALKER{1725}{1825}Scenariusz: Arkadij i Borys STRUGACCY{1850}{1950}na podst. powie�ci|"Piknik na skraju drogi"{2000}{2100}Film Andreja TARKOWSKIEGO{2175}{2275}Zdj�cia:|Aleksander KNIA�INSKIJ{2350}{2450}Producja|Andrej TARKOWSKI{2525}{2625}Muzyka:|Eduard ARTEMIEW{2675}{2775}Re�yseria:| L. TARKOWSKA{2800}{2900}Wykorzystano wiersze F.I. TIUTCZEWA|i A.A. TARKOWSKIEGO{2975}{3075}D�wi�k: W. SZARUN|Dyrygent: E. CHACZATURIAN{3150}{3250}English Subtitles by|T. Kameneva{3250}{3325}Wersja polska:| Kraps |<kraps@poczta.onet.pl>{3325}{3425}fragmenty Biblii w t�umaczeniu| o. Augustyna Jankowskiego| i ks. Mariana Wolniewicza{4800}{4900}STALKER{4950}{5050}"Co to by�o?|Meteoryt?{5050}{5150}Wizyta mieszka�c�w kosmicznej otch�ani?{5150}{5250}Tak, czy inaczej, nasz ma�y kraj{5250}{5325}by� �wiadkiem narodzin cudu -|Strefy.{5325}{5425}Natychmiast wys�ali�my tam �o�nierzy.{5425}{5475}Nie powr�cili.{5475}{5575}Wtedy otoczyli�my Stref�|policyjnym kordonem...{5575}{5675}Mo�e post�pili�my w�a�ciwie.|Chocia�, nie wiem..."{5675}{5775}Fragment wywiadu z noblist�,|profesorem Wallacem{14375}{14475}Po co wzi��e� m�j budzik?{14500}{14600}Gdzie si� wybierasz?{14650}{14750}Obieca�e� mi, a ja ci uwierzy�am.{14875}{14975}Je�eli ju� nie my�lisz o sobie,| to mo�e chocia� o nas?{14975}{15075}My�la�e� o swoim dziecku?{15075}{15175}Dopiero co si� do ciebie przyzwyczai�a,| a ty znowu zaczynasz!{15275}{15375}Zrobi�e� ze mnie staruch�.|Zmarnowa�e� mi �ycie.{15375}{15475}Nie tak g�o�no, obudzisz Smerd�.{15475}{15575}Nie mog� wiecznie na ciebie czeka�.|To mnie zabija!{15900}{16000}Mia�e� p�j�� do pracy!{16000}{16100}Mia�e� dosta� normaln� posad�!{16150}{16250}Nied�ugo wr�c�.{16250}{16300}Do wi�zienia wr�cisz!{16300}{16350}Tylko tym razem wsadz� ci� nie na pi��,| tylko na dziesi�� lat!{16350}{16450}I przez dziesi�� lat nie zobaczysz| ani swojej Strefy, ani w og�le niczego!{16500}{16600}A ja przez ten czas umr�.{16625}{16725}Bo�e, wi�zienie!|Dla mnie wsz�dzie wi�zienie.{16800}{16875}- Puszczaj!|- Nie!{16875}{16975}Pu��, powiedzia�em!{17150}{17250}Id�!|�eby� tam zdech�!{17300}{17400}Przekl�ty ten dzie�,|kiedy ci� pozna�am, draniu!{17400}{17500}Sam B�g ci� pokara� takim dzieckiem!{17525}{17625}I mnie te�, przez ciebie, sukinsynu!{18725}{18800}Moja droga,|nasz �wiat jest beznadziejnie nudny.{18800}{18900}A zatem, takie rzeczy jak telepatia,|czy przywidzenia, czy lataj�ce spodki,{18925}{18975}po prostu nie mog� istnie�.{18975}{19075}�wiatem rz�dz� �elazne prawa,|kt�re czyni� go niezno�nie nudnym.{19100}{19175}Niestety, tych praw nie da si� obej��.{19175}{19250}Nie wiadomo jak.{19250}{19350}Mo�e pani nawet nie marzy� o UFO,|to by by�o zbyt interesuj�ce.{19375}{19475}A Tr�jk�t Bermudzki?|Nie zaprzeczy pan, �e...{19475}{19575}Zaprzecz�. Tr�jk�t Bermudzki nie istnieje.{19575}{19675}Istniej tylko tr�jk�t ABC r�wny|tr�jk�towi A-prim, B-prim, C-prim.{19700}{19800}Czy czuje pani ca��|nud� tego twierdzenia?{19825}{19900}�ycie w �redniowieczu by�o ciekawsze.{19900}{20000}Ka�dy dom mia� swojego skrzata,|a ka�dy ko�ci� mia� Boga.{20000}{20100}Ludzie byli m�odzi!|Teraz co czwarty to starzec.{20100}{20175}To takie nudne, m�j anio�ku.{20175}{20250}Ale powiedzia� pan, �e Strefa{20250}{20325}jest dzie�em wysoko rozwini�tej cywilizacji...{20325}{20425}Pewnie te� jest nudna,|te wszystkie prawa, tr�jk�ty,{20425}{20525}i �adnych skrzat�w,|i �adnego Boga, to pewne.{20550}{20650}Bo je�eli B�g te� jest tr�jk�tem,{20675}{20775}to ju� sam nie wiem, co o tym my�le�.{20825}{20900}To do mnie. �wietnie.{20900}{20975}�egnaj, droga przyjaci�ko.{20975}{21075}Ta dama by�a tak mi�a, �e zgodzi�a si�|p�j�� z nami do Strefy.{21075}{21150}Nadzwyczaj dzielna kobieta.|Nazywa si�...{21150}{21225}Przepraszam, jak si� pani nazywa?{21225}{21325}Naprawd� jest pan stalkerem?{21450}{21550}Zaraz wszystko wyja�ni�.{21700}{21800}Prosz� odjecha�...{21925}{22025}Kretyn!{22075}{22125}A jednak si� pan spi�.{22125}{22200}Ja? Co ma pan na my�li?{22200}{22300}Napi�em si�, jak po�owa ludzko�ci.{22300}{22400}Druga po�owa si� upija.|Wliczaj�c kobiety i dzieci.{22400}{22500}Ja si� tylko napi�em.{22950}{23050}A niech to, porozlewali...{23375}{23475}�mia�o, pij pan. Mamy czas.{23500}{23600}Mo�e po szklaneczce na drog�?{23625}{23725}Co pan na to?{24000}{24025}Prosz� to zabra�.{24025}{24125}Rozumiem. Abstynent.|Alkoholizm to plaga ludzko�ci.{24175}{24275}Niech b�dzie, napijemy si� piwa.{24275}{24325}On idzie z nami?{24325}{24425}Spokojnie, wytrze�wieje.|On te� musi tam i��.{24625}{24700}Naprawd� jest pan profesorem?{24700}{24725}Jak pan chce.{24725}{24825}W takim razie przedstawi� si�.|Nazywam si�...{24850}{24900}Nazywa si� Pisarz.{24900}{24950}Mo�e by�. A jak ja si� nazywam?{24950}{25050}Pan? Profesor.{25050}{25125}Ju� rozumiem. Jestem pisarzem,{25125}{25200}wi�c wszyscy, nie wiedzie� czemu,|m�wi� na mnie Pisarz.{25200}{25300}- A o czym pan pisze?|- O czytelnikach.{25300}{25350}Prawd� m�wi�c, to nie powinno si�| pisa� o niczym innym.{25350}{25450}W og�le nie powinno si� o niczym pisa�.{25450}{25550}A kim pan jest? Chemikiem?{25575}{25625}Raczej fizykiem.{25625}{25725}To pewnie nudne. Poszukiwanie prawdy.{25750}{25850}Ona si� chowa, a pan jej wci�� szuka.{25850}{25950}Szukacie w jednym miejscu -- eureka!|Jadro sk�ada si� z proton�w.{25950}{26000}Szukacie w innym -- wspaniale!{26000}{26100}Tr�jk�t ABC jest r�wny|tr�jk�towi A-prim, B-prim, C-prim.{26125}{26200}U mnie wygl�da to inaczej.{26200}{26300}Podczas, kiedy ja szukam prawdy,|tyle si� z ni� dzieje{26350}{26400}�e zamiast odkry� prawd�{26400}{26500}natykam si� na kup�..., przepraszam...|Nie doko�cz�.{26650}{26700}Szcz�ciarz z pana!{26700}{26775}Wyobra�my sobie staro�ytne naczynie|wystawione w muzeum.{26775}{26850}W swoim czasie u�ywano go jako �mietnika,{26850}{26950}ale teraz jest obiektem zachwytu{26950}{27025}za jego dyskretne ornamenty|i unikaln� form�.{27025}{27100}Zewsz�d s�ycha� ochy i achy.{27100}{27200}A nagle okazuje si�, �e wcale|nie jest takie stare,{27225}{27325}�e jaki� �artowni� podsun�� je archeologom{27325}{27375}ot tak, dla zabawy.{27375}{27475}I w tajemniczy spos�b podziw|znika. Ci koneserzy...{27475}{27575}To o tym przez ca�y czas pan rozmy�la?{27600}{27650}Bro� Bo�e!{27650}{27725}W�a�ciwie to nie my�l� du�o.|Szkodzi mi to.{27725}{27825}Ci�g�e my�lenie o sukcesie lub pora�ce|uniemo�liwia pisanie.{27850}{27950}Naturlich! Ale je�eli nikt nie b�dzie|mnie czyta� za sto lat,{27975}{28075}to po jak� choler� mam pisa�?{28075}{28175}Niech pan mi powie, Profesorze,|co pan tu robi?{28200}{28275}Po co panu Strefa?{28275}{28375}Ja w pewnym sensie jestem naukowcem.{28425}{28500}Ale po co to panu?{28500}{28575}Jest pan modnym pisarzem.{28575}{28650}Kobiety pewnie za panem szalej�.{28650}{28750}Straci�em natchnienie,|profesorze. Id� o nie prosi�.{28800}{28850}Wypisa� si� pan?{28850}{28950}Co?|Tak, w pewnym sensie.{29000}{29100}S�yszycie? Nasz poci�g.{29250}{29350}- Zdj�� pan dach samochodu?|- Tak.{29625}{29725}Luger, je�eli nie wr�c�,|p�jd� do mojej �ony.{30175}{30275}Psiakrew, zapomnia�em kupi� papierosy.{30275}{30350}Prosz� nie wraca�.{30350}{30425}- Dlaczego?|- Nie wolno.{30425}{30500}- Wszyscy jeste�cie tacy sami.|- Jacy?{30500}{30600}Wierzycie w bzdury.{30600}{30700}Chyba zachowam to na czarn� godzin�.{30725}{30825}Naprawd� jest pan naukowcem?{33100}{33200}Padnij!{33225}{33325}Nie rusza� si�!{34000}{34100}Prosz� sprawdzi�, czy nikogo nie ma.{34175}{34275}Szybciej, na mi�o�� bosk�!{34375}{34425}Nikogo tu nie ma.{34425}{34525}Niech pan idzie do wyj�cia.{35125}{35225}Gdzie pan mia� oczy?{39700}{39800}- Ma pan kanister?|- Tak. Jest pe�en.{40150}{40225}Wszystko, co wam powiedzia�em...{40225}{40325}to k�amstwo.|Nie obchodzi mnie natchnienie.{40375}{40475}Sk�d mam wiedzie�, jak| nazwa� to, czego chc�?{40525}{40625}Sk�d mam wiedzie�, czy tak naprawd�|nie chc� tego, czego chc�?{40650}{40750}Albo, �e naprawd� nie chc� tego,|czego nie chc�?{40775}{40825}To si� nam ca�y czas wymyka:{40825}{40875}w chwili, kiedy je nazwiemy,|ich znaczenie znika,{40875}{40975}rozp�ywa si�, rozpuszcza|jak meduza na s�o�cu.{41025}{41125}Moja �wiadomo�� pragnie �wiatowego|zwyci�stwa wegetarianizmu.{41125}{41225}A pod�wiadomo�� wo�a|o kawa� soczystego mi�sa.{41225}{41325}A czego ja chc�?{41325}{41375}Panowania nad �wiatem.{41375}{41475}Cisza!{41500}{41550}Po co lokomotywa w Strefie?{41550}{41650}Obs�uguje stra�nice.|Dalej nie jedzie.{41650}{41750}Oni nie lubi� tam si� zapuszcza�.{41850}{41950}Na miejsca!|Wszyscy s�?{41975}{42075}Przyjechali stra�nicy.|Ka� im wy��czy� telewizor.{43700}{43800}Szybko!{45075}{45175}Prosz� sprawdzi�, czy drezyna stoi na torach.{45200}{45300}Jaka drezyna?{45800}{45900}Niech pan wraca, ja to zrobi�.{48650}{48750}Kanister!{49300}{49375}Prosz� mi go da�!{49375}{49450}Wyrzu� pan ten sw�j plecak,|zawadza panu.{49450}{49550}Wystarczy, �e pan idzie baga�u,|jak na przechadzk�.{49575}{49650}Je�li kogo� trafi�,|prosz� nie krzycze�, ani nie biec.{49650}{49700}Kiedy kogo� zobacz� - strzelaj�.{49700}{49800}Kiedy wszystko si� uspokoi,|trzeba przeczo�ga� si� pod stra�nic�.{49800}{49900}Zabior� was rano.{50225}{50275}Nie b�d� nas goni�?{50275}{50375}Unikaj� jej jak ognia.{50400}{50500}Kogo?{56675}{56775}No i jeste�my... nareszcie w domu.{56850}{56950}Jak tu cicho.{56950}{57050}To najcichsze miejsce na �wiecie.|Sami si� przekonacie.{57150}{57250}Jak tu pi�knie.|Ani �ywego ducha.{57250}{57275}... [ Pobierz całość w formacie PDF ]