Stan Helsing DVDRip XviD-BULLDOZER, ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ►Wszystkie foldery ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.00:01:09:T�UMACZONE TRANSLATOREM - MANIEK00:02:04:To miejsce ma zajebisty dzwi�k przestrzenny.00:02:09:Schlockbuster.| Happy Halloween.00:02:12:Tak tak tak,| mamy porno.00:02:15:Co I polecam?00:02:18:" Fist Schindler",00:02:19:"Jak Stella Got | Her Tube Packed,"00:02:22:"Sze�ciu Degrees Penetration."00:02:24:To jest dobry "Zadowolony, He Ate Her."00:02:27:Tak tak. W porz�dku.00:02:30:- Stan?|- Prosimy bardzo, Babciu.00:02:32:Stan?00:02:34:Jest karaluch w damskiej toalecie. jest to kolejne zadanie twoje, by zabi� to.00:02:36:Maminsynek, post�p,| znasz moje motto:00:02:39:Jest zawsze kto� | lepiej dla pracy.00:02:43:- Teraz!|- I jestem wy��czony w 10 minutach.00:02:45:Nie mo�esz mie� kogo� | od p�nego przesuni�cia robi� to?00:02:47:�aden. Jestem kierownikiem i I m�wi� | musisz zrobi� to.00:02:49:Dosta�em bongs starszego ni� ty.00:02:51:Dobrze, I jestem nadal szefem,| i I m�wi�, �e musisz zrobi� to.00:02:53:Nie r�b opisywa� ciebie.00:02:55:Tutaj, b�dziesz potrzebowa� to.00:03:09:To jest zabawne, I ogl�da�em " Notebook"| ubieg�a noc i I w�aciwie lubili�my to.00:03:12:Ogl�da�e� " Notebook"| i lubi�e� to?00:03:14:Tak. W�aciwie my�l� oko�o | patrz�c "Titanic" dzisiaj wieczorem tak�e.00:03:22:Wetknij to w mnie!00:03:23:Ten "Blair Witch Project"| jest jakie� przera�aj�ce g�wno.00:03:26:Och, nie, kto� rearrangin"| ska�a zn�w.00:03:29:Zobacz, to s�, dlaczego czarni ludzie | nie pojecha� na camping.00:03:32:Dlaczego ta suka musi utrzyma� si� l�ni�cy | to rozja�nia� jej kapi�cy nos?00:03:35:Bieg, suka, biegnij!00:03:58:Diabelnie.00:04:00:Dzi�kowa� za przestraszenie | g�wna z nami.00:04:03:Pozwoliliby�my tobie po��czy� si� w.00:04:07:Och.00:04:13:Ja sam cockblocked.00:04:18:Ahh, zbyt wielu Peanut Chews!00:04:37:Och, kogut...00:04:40:roach.| Sorry, uh, maminsynek,00:04:43:My�la�em, �e to by�o dost�pne,00:04:45:ale to jest w porz�dku.| I nie robi� w�aciwie potrzebowa� to,00:04:47:" spowoduj I tylko siusia�em si�.| You spogl�dasz czas.00:04:49:Uh, potrzebujesz czasopismo?| Papier toaletowy?00:04:51:Pozwoli� mi dosta� tobie czasopismo.00:04:54:Ach, I widz�, �e ty jeste� fanem | Kobe Bryant pozycja.00:05:00:Och.00:05:02:Co... och!00:05:13:Hej, Sully, my jeste�my brak papieru r�cznikami | w pokoju pa�.00:05:16:I te ma�e szczeniaki...| te rzeczy pieluszki pani00:05:19:s� wspania�y �rodek wch�aniaj�cy.00:05:20:B�d� zaczyna� robienie | moje dania z tymi.00:05:22:Musisz zawo�a� kogo� | o karaluchu w �azience.00:05:25:Spytaj o ci�ar�wk�.| Bardzo du�a ci�ar�wka.00:05:28:W ka�dym razie, b�dziesz potrzebowa� to.00:05:32:- Jakie Jest to?|- It jest wideo00:05:34:�e obieca�e� w�a�cicielowi | �e dostarczy�by� do jego matki.00:05:36:Maminsynek, no.00:05:39:Dosta�em moich przyjaci� dobrze | na zewn�trz czekanie na mnie.00:05:41:Idziemy do najch�odniejszego | przyj�cie Halloween kiedykolwiek, w porz�dku?00:05:44:- Kto� inny mo�e zrobi� to?|- No, obieca�e�.00:05:46:I, je�li chcesz mie� prac� tutaj | Monday, I zasugerowa�bym, �e robisz to.00:05:49:�aden.00:05:50:- Co?|- Nr00:05:52:- Przepraszam?|- No!00:05:59:Stan, to jest moja data, Mia.00:06:01:- Dobrze cze��, Mia.|- Hi.00:06:05:- Dlaczego przyszed�e� jako kowboj?|- What?00:06:08:Powiedzia�em tobie, �e I szed�em do | przychodzi� jako Indian.00:06:10:Teraz ludzie b�d� my�leli | �e my jeste�my razem.00:06:13:Dobrze, I my�l� poprawny okres | jest Native American.00:06:15:I spogl�dasz jak Bret Michaels.00:06:17:- Och, tak?|- Not dobre spojrzenie.00:06:19:Hej! Prrr!00:06:21:B�g, I zapomnia�em, w porz�dku?00:06:23:- Tak, prawo.|- I zrobi�em, I sk�adam przysi�g�.00:06:25:Nie wiedzia�em, �e ty by�e� | id�c, by nosi� to.00:06:27:My�l� ciebie o�miesza spojrzenie s�odkie razem.00:06:28:- Zobacz?|- That jest problem.00:06:30:Poniewa� my nie jeste�my | razem wi�cej.00:06:34:- Tak, Mia?|- Hmm?00:06:36:- Co robisz?|- I by�em egzotycznym tancerzem,00:06:38:ale teraz I jestem terapeut� masa�u.00:06:40:Och, nie jest ten jak | ta sama rzecz?00:06:42:�aden. Ta�czysz nadzy00:06:44:i inny ty | ludzie walni�cia precz.00:06:48:Tylko dosta�em koncert muzyki.00:06:49:Koncert muzyki?| Karaoke nie liczy si� jako koncert muzyki.00:06:53:W porz�dku , Nadine, ch��d.00:06:55:B�d� mia� nas do przyj�cia | w, jak, 10 minut00:06:57:i wtedy ty, kt�rego faceci mog� rozdzieli�.00:06:58:Hej, mo�emy zrobi� szybkie zatrzymanie | zanim idziemy do przyj�cia?00:07:01:Jakie zatrzymanie?00:07:02:Musz� wysadza� te wideo | w domu mamy mojego szefa.00:07:05:Where's kobieta �yj�?00:07:07:Linwood.00:07:09:Co?00:07:10:- Przyj�cie nie jest do centrum?|- Quick objazd.00:07:12:W kompletnym przeciwnym kierunku.00:07:15:To nie jest nawet blisko do | b�d�c tu� obok.00:07:17:Post�p, T!00:07:18:Kierowanie autostrady, cz�owiek.| Dostaniemy si� tam b�yskawicznie.00:07:20:�adna droga. �aden.00:07:22:W porz�dku . Ale, je�li I nie mog� odpa�� | te wideo, I b�d� gubi� moj� prac�00:07:26:i wtedy I nie b�d� wyp�acalny | ty o�miesza pieni�dze, kt�re I jestem winnym tobie...00:07:28:obaj z ciebie.| So, jakikolwiek.00:07:31:Je�li nie chcesz twoich pieni�dzy.00:07:33:W porz�dku.00:07:49:Jego zapach zaprowadza do tego sklepu.00:07:52:Ale zapami�taj, I dostaj� pierwszy smak | jego surowego cia�a.00:07:59:- Dlaczego...|- It warty ten.00:08:01:Nie warty to!00:08:02:Post�p.00:08:10:Mi�y str�j.| Ty Jeste�, jak, trzeciego jednego dzisiejszego wieczora.00:08:15:Czy I mog� pom�c tobie?00:08:16:Szukam Mr. Helsing.00:08:25:Powiniene� ogl�da� to.00:08:27:To s� wspania�e trykotowe kr�tkie spodnie.00:08:46:Hm, mo�esz trzyma� j� dla minuty dla mnie?| I tylko potrzebuj� wyj�� m�j portfel.00:08:50:Dzi�kujemy .00:08:53:Jest co� innego | I mog� pom�c tobie z?00:08:55:Uh...00:08:57:B�d� mia� pude�ko | Hot Tamales wtedy.00:09:03:Cz�owiek, I wiedzia�em, �e to by�o zbyt dobrze, by by� prawdziwe.00:09:06:My jeste�my zderzakiem do zderzaka tutaj.00:09:08:To jest prawdopodobnie korek uliczny.00:09:15:Och, trzask, Teddy.00:09:18:alarm MILF, 3:00.00:09:20:Ooh. Cze�� cze��.00:09:24:Ahh.00:09:26:- Ty Jeste� tak ra��cy.|- What?00:09:29:Co?|"Och och, Teddy.00:09:32:Mi�, jest alarm MILF,| 3:00."00:09:35:My�lisz, �e I nie wiem | co to �rodki?00:09:36:Jaki jest alarm mleka?00:09:38:Nie mog� s�dzi� I kiedykolwiek nawet | wyszed� z tob�.00:09:41:- Najlepszych sze�� tygodni twojego �ycia.|- It by� dwoma tygodniami.00:09:45:Tak, ale I wyka�cza�em ciebie | m�j umys� dla inny czterech.00:09:47:Aww.00:09:49:To jest tak s�odkie.00:09:51:�aden. �aden.00:10:18:Ahh!00:10:19:- Zrobi� tobie facet�w widz� to?|- What, inny MILF?00:10:21:Nie!| In furgonetce MILF.00:10:23:Ta lalka pokaza�a na migi blowjob00:10:26:i zacz�� cmokanie jego dupy.00:10:29:- To Jest tak niesamowite.|- No �aden �aden no.00:10:31:To nie jest niesamowite w og�le.00:10:33:To jest... wiesz, to jest MILF00:10:35:prowadz�c samoch�d z lalk� | to pokazuje na migi blowjob00:10:38:i daj�c klapsa jego dup�.| Yeah tak.00:10:41:D�wi�ki doskonale normalne.00:10:43:M�j brat powiedzia�, �e I da�em | jego GI lalka Joe gafa.00:10:45:- Och!|- Okay,00:10:46:prawdopodobnie chcesz utrzyma� si�, �e | do siebie.00:10:48:Znasz co?| Forget si� I nawet powiedziany to.00:10:50:Och, no. | We nie b�dziemy zapominali, �e jeden.00:10:52:Nope, to posz�o dobrze...| dobrze w g�rze tutaj.00:10:55:Dobrze, jest obfity | pok�j dla tego tam.00:10:57:W obronie Stan, jest zjawisko | zawo�any miejski mira�.00:11:01:Zapomnij to, maminsynek.| You nie musisz obroni� mnie.00:11:03:Tylko m�wi�, ludzie dostaj� si� zaakcentowany | w miejskich ustawieniach. To zdarza si�.00:11:06:Widzia�em co I widzia�em.00:11:10:- G�wno.|- What?00:11:12:- Zrobi� innej lalce tylko ksi�yc ty?|- No, zat�sknili�my za naszym wyj�ciu.00:11:15:- Dlaczego nie zwracasz uwagi?|- Dude, �e lalka zbzikowa�a mnie!00:11:19:To jest w porz�dku. Tylko we� nast�pne wyj�cie.00:11:20:Wiem jak dosta� si� tam | bior�c tylne drogi.00:11:22:Ooh, I us�ysza�em, �e przed.00:11:30:W porz�dku , kt�ra droga?00:11:31:Uh, prosto.00:11:35:To pomog�oby, je�li byliby | jakie� pieprz�ce znaki ulicy.00:11:38:Prrr!00:11:45:Czy widzia�e� to?00:11:46:Tak, I widzia�em to.| I my�l�, �e I b�d� chory.00:11:50:Mnie tak�e.| And I jestem wegetarianinem.00:11:52:Uh, on zwalnia.| I my�l�, �e on pr�buje odgrodzi� nas.00:11:56:Mi�, ona ma racj�.| Chod� po nim.00:11:57:W porz�dku , trzymaj si� kurczowo.00:12:00:- Mi�, musisz przyspiesza�.|- I uk�adam pod�og� to!00:12:13:- Prrr!|- Co do diab�a kieruje t� ci�ar�wk�?00:12:16:Spogl�da jak portfel | I kupi�em Tijuana.00:12:18:Och, wielki, teraz on przyspiesza.00:12:21:- Prawie.|- Oh m�j God. Och m�j God.00:12:23:- Mi�, spadnij z powrotem!|- I nie mog�. To sp�nia si� zbyt. Musz� przej��!00:12:26:Jest inne p� nastanie!00:12:40:- My jeste�my martwi?|- Nr Ale powinni�my by�.00:12:43:Mi�, kt�ry by� budz�cy strach, cz�owiek.| You powiniene� by� wyczyn kaskaderski - samoch�d kierowc�.00:12:47:Chcia�em by� kaskaderem, ale ma�a rzecz | zawo�ana szko�a prawa dosta�a si� w drodze.00:12:51:Co teraz robimy?00:12:53:Nie robimy niczego.00:12:54:Moje motto jest nie dosta� si� w��czony.00:12:57:My�la�em, �e powiedzia�e�, �e wiedzia�e� jak | odzyska� nas na autostradzie.00:12:59:Dlaczego tylko nie zapukamy na drzwiach | jeden z tych dom�w tutaj?00:13:01:Niew�a�ciwa odpowied�.00:13:03:Kiedykolwiek zobaczony ma�y film | odwiedzony " Hills Have Eyes"?00:13:05:To ca�e miejsce pe�za | z cia�em - jedzeniem rodzi.00:13:09:W porz�dku, siostra?| I m�wi�, �e tylko stygniemy...00:13:12:i uciesz si� jazd�.00:13:17:Co robisz?00:13:19:Lecz�c lekarstwami si�, cz�owieka.00:13:22:To by�o naprawd� stresuj�ce | sytuacja z powrote... [ Pobierz całość w formacie PDF ]