STAN WIBRACJI, ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ►Wszystkie foldery przeniesione ze strony ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
oobe.pl - Kto jeszcze chce błyskawicznie osiągnąć OOBE?
Page 1 of 3
oobe.pl
Start
Porady Roberta
Monroe
Porady Brucea
Moena
Porady Darka
Sugiera
Park
<<PowrótdospisuporadRoberta
Monroe
2. Stan wibracji
WytworzenietegoefektujestnajwaŜniejszymzewszystkichopisanych
tućwiczeń.SubiektywnewraŜeniajakiewywołujeosiąganietegostanu,
opisanesąwinnychmiejscach.KiedyjuŜudacisięosiągnąćwibracje,
toniesądĽ,ŜejuŜodniosłeśsukces.Będzieszmiałjeszczekilka
płotkówdopokonania.
Wszystkocomogęterazzrobićtojedyniepodaćwskazówki.Przy
obecnympoziomiewiedzyniktniewieśjakidlaczegotodziała.
Przypominatoprzełącznikświatła,októrymniewiemyjakfunkcjonuje,
czymjestanijakdziałapoprzezniegoelektrycznośćiwjakisposób
wpływanaŜarówkę.
Przedstawionytumateriałopartyjestnadoświadczeniach,wktórych
brałemudziałwrazzkilkomaosobami.Chcieliśmystworzyćpewien
schematpostępowania.Wystarczypowiedzieć,Ŝewszyscyosiągnęli
pozytywnerezultaty.
Wprowadzeniedostanuwibracji.PołóŜsięwpozycji,któranajbardziej
ciodpowiada,spełniającjednakjedenwarunekciałopowinnoleŜeć
wzdłuŜosipółnocpołudnie,przyczymgłowamabyćskierowanaku
północy.RozluĽnijubranie.Przykryjsię,takbycibyłociepłoi
wygodnie.ZdejmijbiŜuterięiwszelkiemetaloweprzedmiotydotykające
skóry.Upewnijsię,Ŝepozycjaszyi,rąkinógumoŜliwiaswobodny
przepływkrwi.Przygaśświatłodotegostopnia,bynieprzedostawało
sięprzezzamkniętepowieki.Niegaśgojednakcałkowicieutraciłbyś
wtensposóbwaŜnepunktyodniesienia.
Niezbędnewymagania.Musiszmiećcałkowitąpewność,Ŝepodczas
trwaniaeksperymentuniktniebędzieciprzeszkadzał.NiemoŜebyć
Ŝadnychdzwonkówdodrzwi,telefonówczyhałasówzzewnątrz.Nie
określajzgórydługościtrwaniaeksperymentu.Miejświadomość,Ŝe
czasspędzonywinnysposóbnieprzyniesiecinicwartościowszegoniŜ
tocorobiszwtejchwili.
Osiągnięciestanurelaksacji.Zastosujmetodę,którawtwoim
indywidualnymprzypadkujestnajbardziejodpowiednia.Osiągnięcie
WarunkuDjestrównoznacznezuzyskaniemstanugłębokiejrelaksacji
bezosłabianiaświadomości.Wchwili,wktórejuznasz,iŜstantenjest
wystarczającogłębokiitrwały,powtarzajwmyślinastępującezdanie:
"Będęwstanieświadomiepostrzegaćizapamiętywaćwszystko,co
wydarzysięwtrakcierelaksu.Powyjściuztegostanubędęzdolny
przypomniećsobietylkotefaktyiszczegóły,którebędąmiały
korzystnywpływnamojezdrowiefizyczneipsychiczne".Powtórzto
sobiepięćrazy.Następniezacznijoddychaćprzezpółotwarteusta.
Ustaleniefalwibracyjnych.Wtrakcieoddychaniaskoncentrujsięna
2008-04-14
oobe.pl - Kto jeszcze chce błyskawicznie osiągnąć OOBE?
Page 2 of 3
ciemnościpodpowiekami.Najpierwzwróćuwagęnaciemność
znajdującąsięwodległości30m[THERION:woryginale30m,ale30
cmwydajesiębardziejprawdopodobne]odtwojegoczoła.Potem
przesuńpunkt;koncentracjiometrdalej,anastępnieodwametry.
SkupiajuwagęnatympunkcieaŜdomomentu,wktórympoczujesz,Ŝe
sięutrwalił.Następnieprzesuńówpunktpodkątem90°wgórę,tak
abyznalazłsięponadtwojągłową,zaśprzeprowadzonaprzezniego
liniaprostabyłarównoległadoositwojegociała.Następniepostarajsię
sięgnąćpowibracjewtympunkcie,akiedyjeodnajdziesz,skierujje
nagłowę.
TenprostyopismoŜewywołaćwielepytań.Jaksięgnąćpowibracje?
Czymsięgać?Cokierowaćnagłowę?Spróbujmywięcwyjaśnićtow
innysposób.WyobraĽsobie,Ŝeodzewnętrznychkrawędzitwoich
zamkniętychoczuwybiegajądwielinie,któreprzecinająsięw
odległości30cmodtwojegoczoła.WyobraĽsobieopórwmiejscu,w
którymsięstykają,takjakbyśmiałdoczynieniazdwoma
przewodzącymiprąddrutami,którenaglesięzetknęły(awięcspięcie),
lubzdwomazłączonymibiegunamimagnesu.Aterazprzesuńten
punktzetknięcianametrodczołalubnadługośćwyciągniętychramion.
WyobraĽsobie,Ŝeenergianarastaiwydobywasięzwiększąsiłą.Kiedy
ustaliłeśjuŜodległośćjednegometraiutrzymałeśją,przesuńpunkt
zetknięciadodwóchmetrówodczoła,wyobraŜającsobie,Ŝelinie
prosteprzecinająsiępodkątem30°.MoŜeszsobiepomócrysującna
papierzekąt30°będzieciłatwiejgosobiewyobrazić.
GdynauczyłeśsięjuŜutrzymywaćkąt30°(przybliŜonaodległość
punktuodczoławynosiZmetry),przesuńtenpunkto90°iwstronę
tyługłowy,leczrównolegledoositwojegociała.Manipulujteraztym
punktem,przesuwającgowyŜejlubbliŜejgłowy,aŜwyczujeszreakcję.
Będzietosycząca,pulsującarytmicznafalaognistychiskier,która
dotrzenajpierwdogłowy,apóĽniejbędziesięwydawałaprzepływać
przezcałetwojeciało,czyniącjesztywnyminieruchomym.
Gdydobrzepojmieszcałyproces,niebędzieszmusiałpowtarzaćza
kaŜdymrazemwszystkichkolejnychkroków.Wystarczywtedy,Ŝew
stanierelaksupomyśliszjedynieowibracjach,aonesiępojawią.MoŜna
powiedzieć,Ŝepowstanierodzajodruchuwarunkowego,lubzostanie
przetartaodpowiedniaścieŜka.
Niejesttotechnika,któramoŜezaowocowaćrezultatamijuŜprzy
pierwszejpróbie.Prawdopodobieństwosukcesuwzrastaproporcjonalnie
doilościpoczynionychprób.JednakŜenawetjeśliodniesieszsukces,to
niezawszebędzieszgomógłpowtórzyć.Istniejecałyszeregczynników
mającychwpływnatozjawisko,aichcharakteripochodzenienie
zostałojeszczeustalone.Niemniejjednak"działa"todostatecznie
częstobyzachęcićciędodalszychprób.
Dalej >
2008-04-14
oobe.pl - Kto jeszcze chce błyskawicznie osiągnąć OOBE?
Page 3 of 3
2008-04-14
[ Pobierz całość w formacie PDF ]