Standardy jakości Bocian, Genetyka, kursy-wykłady, Kursy Łódż, Łódź, cytogenetyka, 1szy kurs 2009

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Standardy jakości
w cytogenetyce
klinicznej
Ewa Bocian
Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Standardy jakości w cytogenetyce klinicznej
Część I

Wprowadzenie, aspekty prawne

Standardy organizacyjne laboratorium cytogenetycznego

Czynności procesu badania laboratoryjnego
(przedanalityczne, analityczne, poanalityczne)
Część II

Zalecenia dotyczące zasad cytogenetycznej procedury
diagnostycznej

Kryteria i zasady oceny jakości badań cytogenetycznych

Standardy jakości badań cytogenetycznych
Część III

Aspekty kliniczne standardu badań
Standardy jakości w cytogenetyce klinicznej
Rola i znaczenie badań cytogenetycznych

podstawa pre- i postnatalnej diagnostyki chorób i zespołów
uwarunkowanych aberracjami chromosomowymi

diagnostyka chorób, w których aberracje chromosomowe są
jednym z objawów lub markerem diagnostycznym choroby

podstawa prawidłowego rozpoznania choroby

identyfikacja rodzin ryzyka genetycznego i oceny wielkości
ryzyka

ocena przebiegu procesu chorobowego, leczenia i rokowanie
Standardy jakości w cytogenetyce klinicznej
Ranga problemów rozstrzyganych wynikami
badań cytogenetycznych decyduje
o konieczności zapewnienia tak z klinicznego
jak też prawnego względu,
wysokiej skuteczności i wiarygodności badań
cytogenetycznych (wysokiego standardu badań)
Standardy
jakości
w cytogenetyce klinicznej
Standardy badań uwzględniają zasady dotyczące:

przygotowania zlecenia badania, pobierania, transportu, przyjmowania
i przechowywania materiału do badań (czynności przedanalityczne)

stosowanych metod i procedur badawczych (czynności analityczne)
- hodowli komórkowych
- analizy chromosomowej
- procedury diagnostyki określonych aberracji i zespołów chromosomowych
- postępowania w przypadku określonych problemów diagnostycznych
- postępowania w przypadku technicznych problemów laboratoryjnych
- prowadzenia dokumentacji badań

sposobu i formy opisu wyniku diagnostycznego (czynności
poanalityczne)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]