Standardy kształcenia dla kierunku medycyna, medycyna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zał
cznik nr 54
Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Kierunek Lekarski
JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Jednolite studia magisterskie trwaj
nie krócej ni
12 semestrów. Liczba godzin zaj
nie
powinna by
mniejsza ni
5700. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System)
nie powinna by
mniejsza ni
360.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiada
wiedz
oraz praktyczne umiej
tno
ci w zakresie
profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezb
dne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to
w szczególno
ci umiej
tno
ci: porozumiewania si
z pacjentem i jego rodzin
;
przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, wła
ciwego doboru bada
dodatkowych, stawiania wst
pnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach
bezpo
redniego zagro
enia
ycia. Absolwent powinien opanowa
umiej
tno
ci współpracy z
lud
mi, kierowania zespołami oraz zarz
dzania placówkami słu
by zdrowia. Absolwent
powinien zna
j
zyk obcy na poziomie biegło
ci B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia J
zykowego Rady Europy oraz umie
posługiwa
si
j
zykiem specjalistycznym
z zakresu medycyny. Absolwent powinien by
przygotowany do: prowadzenia profesjonalnej
opieki medycznej; udzielania pomocy w stanie bezpo
redniego zagro
enia
ycia; planowania,
wdra
ania i oceny post
powania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia
i edukacji prozdrowotnej; post
powania klinicznego opartego na naukowych podstawach,
respektuj
cego zasady humanitaryzmu; podj
cia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);
prowadzenia bada
i upowszechniania wyników oraz nauczania wykonywania zawodu.
Absolwent powinien by
przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej; instytutach naukowo-badawczych i o
rodkach badawczo-rozwojowych
oraz instytucjach zajmuj
cych si
poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu
edukacji prozdrowotnej.
III.
RAMOWE TRE
CI KSZTAŁCENIA
1.
GRUPY TRE
CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
A. GRUPA TRE
CI PODSTAWOWYCH
1635
111
B. GRUPA TRE
CI KIERUNKOWYCH
2355
164
Razem
3990
275
2.
SKŁADNIKI TRE
CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA
LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA
LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS
A. GRUPA TRE
CI PODSTAWOWYCH
Tre
ci kształcenia w zakresie:
1635
111
1. Anatomii
210
2. Histologii, cytofizjologii i embriologii
120
3. Biologii medycznej
60
4. Biofizyki
60
5. Chemii
45
6. Biochemii
150
7. Fizjologii
165
8. Patomorfologii
165
9. Patofizjologii
75
10. Mikrobiologii
60
11. Immunologii
60
12. Genetyki klinicznej
60
13. Farmakologii i toksykologii
165
14. Higieny i epidemiologii
45
15. Diagnostyki laboratoryjnej
45
16. Zdrowia publicznego
30
17. Psychologii lekarskiej
30
18. Socjologii w medycynie
30
19. Etyki lekarskiej
30
20. Historii medycyny
30
B. GRUPA TRE
CI KIERUNKOWYCH
Tre
ci kształcenia w zakresie:
2355
164
1. Chorób wewn
trznych
480
2. Pediatrii
330
3. Chirurgii
330
4. Ginekologii i poło
nictwa
210
5. Neurologii i neurochirurgii
120
6. Otolaryngologii
60
7. Okulistyki
60
8. Dermatologii i wenerologii
60
9. Psychiatrii
120
10. Chorób zaka
nych
75
11. Ortopedii i traumatologii
45
12. Radiologii
75
13. Anestezjologii i intensywnej terapii
60
14. Propedeutyki stomatologii
15
15. Onkologii
60
16. Prawa i medycyny s
dowej
45
17. Medycyny rodzinnej
105
18. Rehabilitacji
30
2
19. Medycyny nuklearnej
15
20. Medycyny ratunkowej i medycyny katastrof
60
3. TRE
CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TRE
CI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie anatomii
Tre
ci kształcenia:
Budowa ciała ludzkiego z uwzgl
dnieniem aspektów rozwojowych i
opisowych – w szczególno
ci topograficznych i klinicznych.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
opisu i interpretacji budowy człowieka –
osobnika
ywego i zwłok; prowadzenia anatomicznych bada
przy
yciowych w stopniu
umo
liwiaj
cym zrozumienie zagadnie
klinicznych; rozumienia budowy i funkcjonowania
o
rodkowego układu nerwowego; rozumienia podstawowych zagadnie
neurobiologii.
2. Kształcenie w zakresie histologii, cytofizjologii i embriologii
Tre
ci kształcenia:
Budowa mikroskopowa i submikroskopowa tkanek i narz
dów. Funkcje
tkanek i narz
dów. Organizacja komórki oraz organelli komórkowych. Cykl komórkowy.

nicowanie i regulacja procesów wewn
trzkomórkowych. Rozwój embrionalny człowieka.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
opisu i interpretacji budowy mikroskopowej
komórek, tkanek i narz
dów oraz ich funkcji; rozumienia i opisu rozwoju embrionalnego
człowieka i mechanizmów powstawania wad wrodzonych; rozumienia mechanizmów
reguluj
cych cykl komórkowy; rozumienia procesów proliferacji, ró
nicowania oraz
apoptozy.
3. Kształcenie w zakresie biologii medycznej
Tre
ci kształcenia:
Struktura i funkcje genów u Prokaryota i Eukaryota. Genetyka
populacyjna. Genetyka rozwoju. Ekogenetyka. Elementy biotechnologii. Parazytologia
lekarska – układ paso
yt –
ywiciel. Cykle rozwojowe paso
ytów człowieka.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia genetycznej regulacji u wirusów
i bakterii – organizmów prokariotycznych o nieskomplikowanej budowie genomu;
rozumienia zło
onej budowy i funkcji genomu organizmów eukariotycznych; oceny wpływu
zanieczyszczenia
rodowiska czynnikami mutagennymi i kancerogennymi na organizm
człowieka; rozumienia oddziaływania mutagenów z genomem człowieka; wykorzystywania
podstawowych metod biologii molekularnej; rozpoznawania najcz
ciej spotykanych
paso
ytów człowieka w oparciu o znajomo
ich budowy, cykli
yciowych oraz
podstawowych objawów chorobowych przez nie wywołanych.
4. Kształcenie w zakresie biofizyki
Tre
ci kształcenia:
Biofizyka molekularna i komórki. Biofizyka układów fizjologicznych.
Mechanizmy działania czynników fizycznych na organizm. Podstawy fizyczne wybranych
technik diagnostycznych i terapeutycznych.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia poj
i praw fizyki;
wykorzystywania praw fizyki do opisu zagadnie
z zakresu biologii komórek i tkanek oraz
procesów fizjologicznych; wykorzystywania przyrz
dów pomiarowych i aparatury fizycznej;
oceny dokładno
ci wykonanych pomiarów i oszacowywania bł
dów.
5. Kształcenie w zakresie chemii
Tre
ci kształcenia:
Pierwiastki i ich funkcje w układach biologicznych. Równowagi
kwasowo-zasadowe i gospodarka wodno-elektrolitowa w układach biologicznych. Chemia
substancji toksycznych. Koloidy. Budowa i wła
ciwo
ci kwasów karboksylowych i
aminokwasów. W
glowodory. Zwi
zki heterocykliczne i ich pochodne o znaczeniu
biologicznym. W
glowodany. Lipidy. Białka. Kwasy nukleinowe. Enzymy i koenzymy.
Witaminy.
3
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
oceny wła
ciwo
ci molekuł i makromolekuł
w relacji do ich budowy; rozumienia przemian dokonuj
cych si
w organizmach; oceny
wpływu zwi
zków chemicznych na organizm człowieka; rozumienia zagadnie
klinicznych w
kontek
cie przemian chemicznych.
6. Kształcenie w zakresie biochemii
Tre
ci kształcenia:
Metabolizm w
glowodanów, tłuszczów, aminokwasów i białek. Budowa i
metabolizm hemoglobiny. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych – biosynteza białek.
Czynniki warunkuj
ce utrzymanie homeostazy ustrojowej. Utlenianie biologiczne. Stres
oksydacyjny a potencjał antyoksydacyjny organizmu. Swoisto
metaboliczna białek.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia przemian zwi
zków
chemicznych w warunkach fizjologicznych; rozumienia dróg przemian i ko
cowego
utleniania produktów katabolizmu białek, w
glowodanów i tłuszczów; rozumienia funkcji
podstawowych układów przeka
ników w komórce; rozumienia funkcji receptorów
powierzchniowych i wewn
trzkomórkowych; rozumienia procesów prowadz
cych do
mierci
komórki; wykorzystywania wiedzy z zakresu podstaw molekularnych procesów
energetycznych oraz procesów biochemicznych w stanach patologicznych; rozumienia
mo
liwo
ci regulacji procesów biochemicznych oraz podstaw molekularnych niektórych
chorób.
7. Kształcenie w zakresie fizjologii
Tre
ci kształcenia:
Pobudliwo
i pobudzenie. Zasady przekazywania informacji. Zasady
regulacji homeostatycznej. Fizjologia mi
ni szkieletowych i gładkich. Układy i procesy
kontroluj
ce
rodowisko wewn
trzne organizmu – funkcje krwi oraz układów: kr
enia,
oddechowego, pokarmowego i moczowego. Neurohormonalne regulacje procesów
fizjologicznych. Wy
sze czynno
ci nerwowe.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia podstawowych procesów
fizjologicznych zachodz
cych w organizmie na poziomie komórkowym, narz
dowym,
układowym i mi
dzyukładowym; wnioskowania o funkcjonowaniu organizmu jako cało
ci w
sytuacji, gdy dojdzie do zmiany funkcji któregokolwiek ogniwa w ró
nych układach
organizmu; wykorzystywania danych liczbowych dotycz
cych podstawowych zmiennych
fizjologicznych; wykonywania i oceny wyników testów czynno
ciowych.
8. Kształcenie w zakresie patomorfologii
Tre
ci kształcenia:
Zaburzenia w kr
eniu – zmiany wsteczne i rozplemowe, zapalenia,
nowotwory. Patomorfologia szczegółowa narz
dów i układów.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
ustalania wskaza
do wykonania
inwazyjnych bada
morfologicznych; rozpoznawania zmian morfologicznych wyst
puj
cych
w procesie patologicznym; interpretacji wyników bada
morfologicznych; pobierania i
zabezpieczenia materiału do bada
.
9. Kształcenie w zakresie patofizjologii
Tre
ci kształcenia:
Mechanizmy podstawowych zaburze
czynno
ci organizmu.
Patofizjologia szczegółowa układów i narz
dów.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia podstawowych poj
dotycz
cych chorób i ich przebiegu; rozumienia mechanizmów kontroluj
cych utrzymanie
homeostazy w zdrowiu i sytuacji patologicznej; rozumienia patogenezy ostrych załama
regulacji ustrojowych; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów
podstawowych chorób układu kr
enia, oddychania, pokarmowego, moczowo-płciowego
oraz krwiotwórczego; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów w
przypadku procesów nowotworowych.
10. Kształcenie w zakresie mikrobiologii
Tre
ci kształcenia:
Klasyfikacja drobnoustrojów. Ogólna charakterystyka bakterii, wirusów i
grzybów. Formy i mechanizmy wzajemnego oddziaływania w układzie drobnoustrój –
4
gospodarz. Flora fizjologiczna. Etiopatogeneza i epidemiologia. Diagnostyka
mikrobiologiczna. Terapia empiryczna i celowana. Dezynfekcja, sterylizacja i post
powanie
aseptyczne – zaka
enia szpitalne.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
opisu wła
ciwo
ci biologicznych i
klasyfikacji drobnoustrojów; rozpoznawania czynników etiologicznych i mechanizmów
patogenezy zaka
e
wywoływanych przez drobnoustroje; doboru bada
diagnostycznych w
zale
no
ci od rodzaju schorzenia i zasad diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej;
pobierania, przechowywania i przesyłania materiału do bada
; interpretacji wyników bada
mikrobiologicznych i serologicznych; prognozowania racjonalnej antybiotykoterapii;
przeprowadzania dezynfekcji i sterylizacji w oparciu o znajomo
podstaw epidemiologii
chorób zaka
nych – szczególnie w sytuacji zaka
e
wewn
trzszpitalnych.
11. Kształcenie w zakresie immunologii
Tre
ci kształcenia:
Rozwój układu odporno
ciowego. Składniki i zasadnicze cechy reakcji
immunologicznych. Nieswoista odporno
humoralna i komórkowa. Główny układ zgodno
ci
tkankowej, swoista odpowied
humoralna i tkankowa. Regulacja odpowiedzi
immunologicznej – nadwra
liwo
. Elementy immunologii rozrodu i nowotworów.
Wrodzona i nabyta odporno
przeciwzaka
na – metody jej modulacji. Niedobory
odporno
ci. Diagnostyka immunologiczna. Patogeneza i leczenie chorób uwarunkowanych
immunologicznie. Immunologiczne aspekty transplantacji.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia roli i działania układu
immunologicznego oraz czynników reguluj
cych ten układ; rozumienia znaczenia zaburze
odporno
ciowych w patomechanizmie chorób; wykorzystywania metod badania parametrów
immunologicznych oraz zasad doboru bada
immunologicznych w okre
laniu stanu
immunologicznego pacjenta; przeprowadzania diagnostyki ró
nicowej; leczenia zaburze
immunologicznych we współpracy z laboratorium immunologicznym.
12. Kształcenie w zakresie genetyki klinicznej
Tre
ci kształcenia:
Genetyka człowieka ze szczególnym uwzgl
dnieniem diagnostyki mutacji
genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne i nowotworowe.
Czynniki genetyczne w etiologii chorób wszystkich układów. Post
powanie diagnostyczne.
Poradnictwo genetyczne. Metody molekularne – stosowanie i interpretacja wyników.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia mechanizmów dziedziczenia,
etiologii i symptomatologii; rozumienia zasad post
powania lekarskiego w: chromosomopatii,
zaburzeniach rozwoju cielesno-płciowego, chorobach jednogenowych i chorobach
uwarunkowanych wieloczynnikowo; okre
lania wskaza
do poradnictwa genetycznego,
bada
cytogenetycznych i molekularnych oraz diagnostyki prenatalnej; pobierania materiału
biologicznego do bada
genetycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.
13. Kształcenie w zakresie farmakologii i toksykologii
Tre
ci kształcenia:
Poj
cie leku. Postacie leków – receptura. Mechanizmy działania leków w
schorzeniach narz
dów i układów – farmakokinetyka i farmakodynamika. Czynniki
biologiczne wpływaj
ce na działanie i metabolizm leków. Po
dane i niepo
dane reakcje
organizmu na działanie leków – interakcja leków. Chemioterapia zaka
e
bakteryjnych,
grzybiczych i wywołanych przez pierwotniaki. Chemioterapia nowotworów. Zasady
post
powania w leczeniu zatru
.
Efekty kształcenia – umiej
tno
ci i kompetencje:
rozumienia podstawowych poj
farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod k
tem wskaza
i
przeciwwskaza
, dawkowania, działa
niepo
danych i toksyczno
ci oraz interakcji z innymi
lekami; doboru wła
ciwego leku oraz odpowiedniej dawki leku w zale
no
ci od: wska
ników
farmakokinetycznych, wieku i stanu fizjologicznego ustroju, wska
ników okre
laj
cych stan
układu kr
enia, funkcji nerek oraz wydolno
ci metabolicznej w
troby.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]