Standardy Pielęgnowania str.1, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo psychiatryczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
f
Standardy Pielegnowania w Oddziale Neurologicznym
.
. .' ~'.
,
if.
"
Standard I
-
Gromadzenie Danych o Pacjencie
Neurologicznym i Jego Srodowisku
h) naj czestszych powiklan w chorobach neurologicznych
-
przykurcze. powiklania plucne. zaburzenia mikcji i
defekacji, zaniki miesniowe. odlezyny i inne..
2. W zakresie stanu psychicznego pacjenta pielegniarka
ocenia:
a) stan swiadomosci za pomoca skali Glasgow,
b) stan wyzszych czynnosci nerwowych (poznanie.
mowa. dzialanie, pamiec, myslenie. orientacja)
-oce-
na za pomoca skali MiniMental.
c) nastroju
-
za pomoca skali samooceny nastroju.
3. W zakresie funkcjonowania spolecznego:
a) pielegniarka bada problem kalectwa spowodowany
niedowladem, porazeniem. afazja, ~. zaburzeniem
mowy pochodzenia mózgowego oraz stopien samo-
akceptacji lub jej braku.
Oswiadczenie Standardowe:
Dane o stanie biologicznym, psychicznym oraz funkcjono-
waniu spolecznym pacjenta sa gromadzone i uzupelniane w
sposób ciagly i sa baza do okreslenia diagnozy i planowa-
nia dzialan pielegniarskich.
Kryteria strukturalne:
l. Personel jest przygotowany do prowadzenia rozmów,
wywiadu, obserwacji pod katem specyfiki schorzen
neurologicznych, monitorowania. pomiarów (np. obser-
wowania stanu przytomnosci, objawów wzmozonego
cisnienia wewnatrzczaszkowego. RR. itp. ).
2. W oddziale neurologicznym istnieje dostep do rÓZnych
zródel informacji: pacjent, rodzina, przyjaciele, doku-
mentacja - historia choroby, karta pacjenta. czlonkowie
zespolu terapeutycznego, itp.
3. Pielegniarka zbiera dane za pomoca róznych metod i
technik przydatnych i stosowanych w neurologii. doku-
mentuje dane na specjalnie przygotowanych kartach
chorych cierpiacych z powodu dysfunkcji ukladu ner-
wowego.
4. Pielegniarka neurologiczna dysponuje wiedza na temat
patomechanizmu. leczenia i pielegnacji schorzen neuro-
logicznych.
5. Zespól terapeutyczny oddzialu neurologicznego wymie-
nia i konsultuje informacje o pacjencie.
b) zwraca uwage na:
stosunki rodzinne. pozycje osoby niepelno-
sprawnej w rodzinie. .,
o o \
pozycja wiodaca. podporzadkowana. wyelimi-
nowanie,
zdolnosc opiekuncza rodziny: pacjent moze
liczyc na swoich bliskich. daja mu wsparcie
duchowe i fizyczne lub tez nie,
postawy blizszego i dalszego otoczenia
postawy wlasciwe. nadmiernie opiekuncze,
obojetne i odrzucenia.
formy rekreacji
rodzaj hobby, uprawianie sportu ewentualnie
innej dziedziny.
uzaleznienia
alkohol. narkotyki. leki. nikotyna.
c) pielegniarka ocenia funkcjonowanie zawodowe
-
problem inwalidztwa spolecznego. niewlasciwe
postawy. eliminowanie z zycia zawodowego
sprawnych zawodowo. np. w przypadku pa-
daczki. okresla stopien izolacji spolecznej spo-
wodowany brakiem kontaktów spolecznych.
4. PielegniarkI' ocenia pozhm wiedzy i umiejetnosci 'odno-
snie postepowania po przebyciu choroby neurologicznej
lub w trakcie jej trwania .
a) znajomosc czynników ryzyka chorób naczynio-
wych centralnego ukladu nerwowego. prewencja
wtórna schorzen zwyrodnieniowych.
o'
b) wiedza na temat wlasciwego stylu zycia,
c) aktywnosc pacjenta (model aktywnego pacjenta),
d) cwiczenia rehabiliU'ocyjnew niedowladach i poraze-
niach.
e) cwiczenia logopedyczne w afazji (zaburzenie
mowy).
Kryteria procesowe:
l. Pielegniarka neurologiczna dokonuje oceny w zakresie:
a) poruszania sie (niedowlady, porazenia, ataksja, ruchy
mimowolne, zaburzenia równowagi),
b) samodzielnosci
-
co okresla skala Karnofskiego,
wskaznikiem Barthela,
c) zaburzen czucia (tj. bólu, parestezji. nadmiam lub
deficytu czucia) -obserwuje obiektywne symptomy
bólu pochodzenia neurologicznego, obserwuje zacho-
wanie pacjenta. percepcje i racjonalizacje bólu,
d) zaburzen krazenia i oddychania
-
obserwuje objawy
takiejak: sinica. kaszel. dusznosc, nadcisnienie tetni-
cze. tachykardia, obrzeki, itp.
e) zaburzen wydalania - okresla rodzaj pecherza neuro-
gennegojak: pecherz odhamowany, automatyczny,
autonomiczny i atoniczny.
f) zaburzen trawienia
-
nudnosci, wymioty. zaparcia, nie
trzymanie stolca, zaburzenia polykania na tle neurolo-
gICznym,
g) stanu skóry i narzadów zmyslów
-
zmiany troficzne
skóry, zagrozenie odlezynami. objawy wczesne i póz-
ne odlezyn, stan sluchu, wzroku, ewentualne aparaty
korekcyjne,
Kryteria wynikowe:
I. Zebrane dane stanowia podstawe i sa wystarczajace
do
12
I
[ Pobierz całość w formacie PDF ]