Standardy Pielęgnowania str.2, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo psychiatryczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
I
sfonnulowania diagnozy pielegniarskiej w oddziale
neurologicznym.
2. Uzyskane dane sa wpisywane do kart pacjentów, mo-
dyfikowane i aktualizowane w sposób ciagly.
3.
Zespól pielegniarski posiada kwalifikacje metodolo-
giczne i merytoryczne do opracowania szczególowego
planu opieki.
Standard II - Rozpoznanie Pielegniarskie
Kryteria procesowe:
l. Pielegniarka ustala cele opieki, okresla metody dziala-
nia, dobiera ludzi i srodki w celu zapewnienia realiza-
cji planu.
2. Planuje konkretne interwencje pielegniarskie z
uwzglednieniem terminów ich wykonania i osób odpo-
wiedzialnych za ich realizacje.
3. Ustalony plan jest weryfikowany i uzupelniany w spo-
sób ciagly.
4. Przewidziane w planie procedury postepowania piele-
gniarskiego sa zgodne z nowoczesnymi osiagnieciami
pielegniarki neurologicznej i uwzgledniaja indywidual-
ne potrzeby pacjenta.
5. Dzialania pielegniarskie sa ukierunkowane na pomoc
w uzyskaniu zdolnosci do samoopieki. ,
Oswiadczenie standardowe:
Na podstawie danych o pacjencie i srodowisku pielegniarka
fonnuluje wnioski dotyczace stanu bio- psycho- spoleczne-
go wymagajacego dzialan pielegniarskich.
Kryteria strukturalne:
] . Zgromadzone dane oraz poprawnie prowadzona doku-
mentacja pozwala na okreslenie diagnozy pielegniarskiej.
2. W oddziale znajduje sie lista diagnoz pielegniarskich
charakterystycznych dla neurologii.
Kryteria procesowe:
I. Pielegniarka analizuje i interpretuje uzyskane dane pod
katem wylonienia problemów pielegnacyjnych i ich
hierarchizacji, a wiec:
a) okresla stan przytomnosci, dysfunkcje fizyczna
lub umyslowa pacjenta neurologicznego,
b) okresla stopien samowydolnosci poprzez oznacze-
nie kategorii opieki chorego i deficytu samoopieki.
c) okresla stopien samoakceptacji pacjenta lub jej
braku,
d) ocenia wydolnosc opiekuncza rodziny (wsparcie
psychiczne lub fizyczne udzielane przez rodzine
lub brak srodowisk wspierajacych),
e) selekcjonuje priorytetowe i drugoplanowe proble-
my pielegnacyjne - [onnuluje diagnoze piele-
gniarska.
Kryteria wynikowe:
l. Opracowany plan jest jasny i przejrzysty (zawiera wy-
tyczne do konktretnych dzialan pielegniarskich).
2. Dla kazdego problemu zostal ustalony cel dzialania.
3. Metody i techniki zostaly dobrane w sposób, który
zapewnia osiagniecie zalozonych celów opieki.
Standard IV - RealizacjaDzialan Pielegniarskich
Oswiadczenie Standardowe:
Wszystkie zalozone w planie opieki interwencje pielegniar-
skie beda wykonane a wyznaczone cele osiagniete.
Kryteria strukturalne:
. ."
l. W oddzialesa zapewnionewarunkido realizacjizalo-
zonego planu opieki.
.
2. Oddzial neurologiczny dysponuje katalogami procedur
pielegniarskich instrumentalnych, psychoterapeutycz-
nych i edukacyjnych.
3. Oddzial neuro:'ogiczny wyposazony jest w sprzet reha-
bilitacyjno-ortopedyczny umozliwiajacy niepelno-
sprawnym poruszanie sie, samoobsluge i pelny zakres
cwiczen.
4. W oddziale neurologicznym znajduje sie sprzet i po-
moce niezbedne do obslugi chorych lezacych.
~.
5. Oddzial neurologiczny zapewnia warunki do wdraza-
nia samodzielnosci w zakresie samoobslugi pacjenta
niepelnoaprawnego.
6. Udostepn1~na jest literatura na temat zachowan w wa-
runkach niepelnosprawnosci np. w warunkach jedno-
Kryteria wynikowe
I. Poprawnie zostala okreslona diagnoza pielegniarska i
umozliwia prawidlowe planowanie interwencji piele-
gniarskich.
2. Diagnoza ta jest udokumentowana, zawiera i hierarhi-
ruje problemy pielegniarskie.
.
3. Jest ona tez zweryfikowana przez innych czlonków
zespolu terapeutycznego.
Standard III - Planowanie Opieki Pielegniarskiej
Oswiadczenie Standardowe:
Opracowany plan postepowania pielegniarskiego zapewni
sprawna i wlasciwa organizacje dzialan pielegniarskich.
Kryteria strukturalne:
I. Opracowana dokumentacja i sformulowana diagnoza
pielegniarska jest podstawa do planowania dzialan
pielegniarskich.
2 W oddziale jest okreslona koncepcja opieki pielegniar-
skiej, wg której zespól pracuje.
recznosci.
.
7. Pacjent i rodzina sa zapoznawani z rodzajami udogod-
nien, które mozna wykonac w domu i obejsciu (rampy,
podjazdy, progi, drzwi, uchwyty, barierki, drabinki itp.).
13
[ Pobierz całość w formacie PDF ]