Standardy Pielęgnowania str.3, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo psychiatryczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.
..
f
Kryteria procesowe:
I. Pielegniarkpodejmujedzialaniaw oparciuo planopieki:
a) w zakresie usprawniania funkcji psychicznych (poste-
powanie w afazji, agnozji, apraksji i zaburzeniach
orientacji wg algorytmów),
b) w zakresie usprawniania ruchowego
cwiczenia bierne, prowadzone, czynne,
w zakresie zapobiegania przykurczom, zanikom
miesniowym, zespolowi bolesnego barku,
w zakresie pionizacji i poruszania sie pacjenta
niepelnosprawnego,
wyrabianie odruchów postawnych i antygrawita-
cyjnych,
w zakresie wdrazania do samodzielnosci
asekuracja pacjenta.
c) w zakresie zaburzen czucia (unikanie zagrozen zwiaza-
nych z deficytem czucia) i sposobów zwalczania bólu
pochodzenia neurologicznego,
d) w zakresie zapobiegania powiklaniom plucnym, kraze-
niowym,
- zapewnienie droznosci dróg oddechowych, zmia-
ny pozycji, masaze, cwiczenia, gimnastyka odde-
chowa, tlenoterapia, wlasciwy mikroklimat,
e) w zakresie zaburzen pokarmowych
stosowanie srodków w celu eliminowania zaparc i
innych objawów zaburzen trawienia,
f) w zakresie przeciwdzialania odlezynom, profilaktyka,
postepowanie we wczesnym i póznym stadium odle-
zyn,
g) w zakresie usprawniania pecherza moczowego
-
wyrabianie odruchu wydalania, wstrzymywanie
moczu: stymulacja pecherza, cewnikowanie,
h) pielegniarka prowadzi dzialania psychoterapeutyczne,
a WIeC:
nawiazuje pozytywny kontakt z pacjentem i jego
rodzina,
pracuje nad poprawa nastroju osoby niepelno-
sprawnej poprzez wzmacnianie jego poczucia
wlasnej wartosci i akceptacje siebie,
przeciwdziala postawom nadopiekunczym i nega-
tywnym ze strony najblizszego otoczenia,
organizuje wolny czas pacjenta, odwraca mysli
chorego od przykrej choroby i kalectwa,
i) pomaga w rozwiazywaniu problemów natury spolecz-
nej (rodzina, praca zawodowa), np.:
przystosowanie do srodowiska domowego,
w powrocie do pracy w uregulowaniu spraw ren-
towych i inwalidzkich,
j) pielegniarka szerzy zasady prewencji wtórnej wsród
pacjentów neurologicznych:
uswiadamia czynniki ryzyka schorzen neurolo-
gicznych,
uczestniczy w rehabilitacji afazji,
pomaga w obsludze sprzetu rehabilitacyjno-orto-
pedycznego,
uczy zasad trybu zycia i modelu aktywnego pa-
cjenta,
pomaga w interpretacji niepozadanych objawów
chorobowych,
informuje na temat farmakoterapii,
przygotowuje srodowisko domowe i otoczenie do
przyjecia osoby niepelnosprawnej, wskazuje na
koniecznosc eliminacji barier architektonicznych,
psychologicznych i spolecznych.
Kryteria wynikowe:
l. Realizacja opieki przebiega wedlug planu i jest doku-
mentowana na biezaco z zaznaczeniem osób odpowie-
dzialnych za wykonanie zadania.
2. Pacjent osiagnal wiedze i umiejetnosci z zakresu poste-
powania w danej jednostce chorobowej.
3. Pacjentuzyskal samodzielnoscw stopniu zadowalaja-
cym w jego stanie zdeterminowanymchoroba lub kalec-
twem.
Standard V - Ocena Dzialan
Oswiadczenie Standardowe:
Dzialania pielegniarskie w poszczególnych etapach procesu
pielegnowania sa realizowane poprawnie pod wzgledem
merytorycznym i metodologicznym, a efekty sa zgodne z
oczekiwaniami pacjentów.
Kryteria strukturalne:
Poprawnie opracowana i prowadzona dokumentacja proce-
su pielegnowania pozwala na dokonanie oceny poziomu
opieki pielegniarskiej w oddziale neurologicznym.
Kryteria procesowe:
l. Przesledzenie przebiegu poszczególnych faz procesu
pielegnowania pod wzgledem metodologicznym i me-
rytorycznym.
2. Ocena efektów wykonanych interwencji pielegniar-
skich.
3. Analiza przyczyn uzyskania czesciowych rezultatów
lub ich braku.
4. Analiza Trudnosci rzutujacych na wyniki opieki piele-
gniarskiej.
Kryteria Wynikowe:
l. Poprawa zdolnosci intelektualnych chorych neurolo-
gicznych.
..
Zwiekszenie mobilnosci pacjenta.
Stopien uzyskania samodzielnosci i samoopieki.
Brak powiklan.
Wlasciwy kontakt z rodzina, przyjecie do domu, udo-
godnienia, eliminacja barier architektonicznych, spo-
lecznych i psychicznych.
6. Stopien samoakceptacji niepelnosprawnych.
Zaczerpnieto z www.izbapiel.org.pl
14
2.
3.
4.
5.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]