Stanisław Popławski - Wykłady, Technologia Chemiczna PP, Filozofia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
FILOZOFIA
By Matej
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.
Poświęciłem wiele bezsennych nocy i nauki,
aby w tym przeciągu czasu, jaki był potrzebny,
wykończona księgę wydać dla tych,
wśród których przebywam ...
Ecclesiasticus
Data 6 stycznia 2007
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w
formie dostarczonej przez autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji
bez pisemnej zgody autora.
Matej
Matej
Bronikowo
Ul. Morownicka 1a
64-030 Śmigiel
WWW:
EMAIL:
GG: 2992656
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ali rights reserved.
2
29.09.2006
Systematyczna filozofia – wybrane zagadnienia
1. Elementy metodologii nauk
a)
b)
c)
d)
e)
2. Narodziny i rozwój filozofii
a)
b)
c)
d)
Gnozeologia
3. Zagadnienie przedmiotu poznania
a)
(władze poznawcze i przeżycia poznawcze)
b)
- przedmiot wiedzy zmysłowej (idealizm i realizm teoriopoznawczy)
- przedmiot wiedzy pojęciowej (spór o powszechniaki)
4.
.
a) psychologiczne i teoriopoznawcze aspekty źródeł wiedzy
b) główne interpretacje teoriopoznawcze źródeł wiedzy ( nacjonalizm, empiryzm)
5.
a) klasyczna koncepcja prawdy
b) alternatywna koncepcja prawdy.
c) Kryterium prawdy
Ontologia
6.
a) analiza podstawowych kategorii
b) zagadnienie natury bytu: problem ilości i rodzajów substancji
c) zagadnienia struktury rzeczywistości i związków między jej elementami
Zagadnienia aksjologiczne
7.
a) rodzaje wartości
b) status teoretyczny twierdzeń o wartościach
c) funkcje wartości – aspekt egzystencjalny
8.
a) podstawowe kategorie etyki: moralność, etyka opisowa, etyka normatywna, metaetyka, prawo a moralność.
b) koncepcje pochodzenia moralności – heteronomiczne, autonomiczne
c) opis a ocena – zagadnienia prawdy w etyce
d) systemy etyczne – kryteria klasyfikacji i podstawowe założenia
e) etyka stosowana – analiza wybranych norm
9.
a) pojęcie etyki zawodowej
b) przesłanki tworzenia etyki zawodowej
c) struktura i funkcje etyki zawodowej – rola etyki w życiu zawodowym ( kodeks etyki inżynierskiej)
3
06.10.2006
Nauka i cechy wiedzy naukowej, klasyfikacja nauk.
WIEDZA – NAUKA
Wiedza
– wszelka forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą (w luźnym lub systematycznym)
układzie będącym efektem poznania.
Rodzaje wiedzy:
- naukowa
- potoczna
- artystyczno-literacka
- spekulatywna
Nauka
1. System należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zawierających możliwie adekwatną - na danym
etapie rozwoju poznania - wiedzę o zjawiskach i prawidłowościach rzeczywistości lub danego
aspektu rzeczywistości - (sens przedmiotu).
2. Zorganizowany proces poznawczy, ogół czynności i metod składających się na działalność
zapewniającą obiektywne i uporządkowane poznanie danego aspektu rzeczywistości - (sens
funkcjonalny).
3. Dziedzina kultury, którą - oprócz nauk w/w znaczeniach - współtworzy także system instytucji
naukowo-badawczych, materialno-techniczna baza oraz zbiorowość uczonych (sens socjologiczny).
Cechy wiedzy naukowej (dotyczy nauk realnych):
- wysoki stopień prawdziwości (adekwatność do rzeczywistości)
- właściwe uzasadnienie
- wysoki stopień usystematyzowania logicznego
- właściwe procedury badawcze
- intwesubiektywna komunikowalność i sprawdzalność
- duża zawartość informacji
- wysoka zdolność eksplanacyjna
- duże możliwości prognostyczne
- duże możliwości heurystyczne (zdobyta wiedza jest źródłem nowej wiedzy)
Cele nauki:
- wewnętrzne (poznawcza)
- zewnętrzne (praktyczna)
KLASYFIKACJA NAUK
Warunki klasyfikacji:
- rozłączność tzn. dowolny element dzielonego zbioru może się znajdować jedynie w jednym członie podziału
- wyczerpalność tzn. dowolny element dzielonego zbioru musi mieć się w jakimś członie podziału.
Klasyfikacja nauk - kryterium procedur
nauki realne
nauki formalne
4
 Klasyfikacja nauk - kryterium metod
nauki dedukcyjne
(oniryczne)
nauki indukcyjne
(empirystyczne)
METODOLOGIA NAUK
(nauka o metodach badawczych)
1. Tworzenie ogólnego modelu procedur naukowych.
2. Opis procedur tworzenia i przeobrażania teorii naukowych.
Metodologia nauk
ogólna metodologia nauk
- analiza i ocena metod i
technik poznawczych
wspólnym wszystkim
naukom np. klasyfikowanie,
definiowanie
szczegółowa metodologia nauk
- metodologiczna precyzja oraz
analiza konkretnych czynności
badawczych
Metodologia nauk
metodologia nauk
podstawowych
metodologia nauk
stosowanych
metodologia nauk
szczegółowych
metodologia nauk
technicznych
Fazy opracowywania i realizacji rozwiązań:
1. diagnoza (opis, oceny, postawienie hipotezy)
2. uzasadnienie
3. konstruowanie projektu
4. realizacja projektu
5. sprawdzenie i ocena skutków
5
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]