stanowisko kosciola do przyjmowania komuni - 01.07.2002r, ► Ojczyzna, Dokumenty

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PoniŜszy dokument Stolicy Apostolskiej został skierowany do Ordynariusza Archidiecezji Wrocławskiej ks.Kord. Henryka Gulbinowicza w zwiazku z naduŜyciami polegającymi na wymuszaniu na wiernychprzyjmowania KomuniiŚw.na stojąco wbrew ich sumieniu i prawdziwej nauce Kościoła. Niniejszy dokumentKuria Wrocławska przekazała wszystkim proboszczom na terenie swojej diecezji.Prot. n. 1322/02/LRzym, l lipca 2002 rWasza Ekscelencjo,Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała ostatnio informacje odwiernych Waszej diecezji dotyczące odmówienia Komuniiśw.tym, którzy przyjmująpostawę klęczącą zamiast stojącej. Informacje stwierdzają,Ŝetakie stanowisko zostałoogłoszone parafianom. Z tego moŜna by wnioskować, iŜ ta praktyka moŜe być bardziejrozpowszechniona w diecezji, ale Kongregacja nie jest w stanie tego zweryfikować. Ufajednak,ŜeWasza Ekscelencja dokładniej będzie mógł rozeznać sprawę. Wniesione skargidają Kongregacji okazję do przedstawienia sposobu, w jaki ustosunkowuje się do takiejkwestii. Jednocześnie prosi o przedstawienie jej wszystkim księŜom, którzy mogąpotrzebować takiej informacji.Kongregacja istotnie jest zaniepokojona liczbą podobnych skarg, które otrzymała z róŜnychmiejsc w ciągu ostatnich miesięcy, i uwaŜa odmówienie Komuniiśw.wiernemu z powodujego postawy klęczącej za wielkie pogwałcenie jednego z podstawowych jego praw,mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami (por. Kodeks prawakanonicznego, kan. 213). Wświetleprawa "święci szafarze nie mogą odmówić sakramentówtym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania imich przyjmowania" (kan. 843 § l). Nie moŜna więc jakiemukolwiek katolikowi, któryprzystępuje do Komuniiśw.w czasie Mszy odmówić jej, z wyjątkiem osób trwających wpublicznych grzechach cięŜkich albo w jawnie wyznawanej lub deklarowanej herezjiwzględnie schizmie, gdyŜ przypadki te groŜą niebezpieczeństwem powaŜnego zgorszeniawśród wiernych. Nawet jeśli Kongregacja zaaprobowała prawo określające postawę stojącąprzy przyjmowaniu Komuniiśw.zgodnie z adaptacjami dopuszczonymi przez KonferencjeBiskupów w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego nr 160. akapit 2, udzieliłatakiego zezwolenia z zastrzeŜeniem,Ŝeprzyjmującym Komunieśw.w postawie klęczącej, niemoŜna z tego powodu jej odmówić.Ponadto, jak ostatnio podkreślił Jego Eminencja kardynał Joseph Ratzinger, praktykaklęczenia podczas Komuniiśw.ma za sobą trwającą wieki, starą tradycję i jest szczególniewymownym znakiem adoracji, odpowiednim wświetlerzeczywistej, prawdziwej isubstancjalnej obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, pod konsekrowanymi postaciami.Wziąwszy pod uwagę waŜność sprawy, Kongregacja prosi, aby Wasza Ekscelencjaszczegółowo zbadał, czy księŜa rzeczywiście regularnie odmawiają Komuniiśw.wiernym wopisanych wyŜej okolicznościach i - jeśli skarga zostanie zweryfikowana - poinformowałdanego księdza i innych księŜy, którzy stosują taką praktykę, aby na przyszłość powstrzymalisię od niej. KsięŜa powinni zrozumieć,ŜeKongregacja będzie w przyszłości rozpatrywaćtakie skargi z wielką powagą i jeŜeli zostaną potwierdzone, zamierza wszcząć postępowaniedyscyplinarne zgodnie z wagą tego duszpasterskiego naduŜycia.Dziękując Waszej Ekscelencji za uwagę w tej sprawie i licząc na dalszą współpracę w tymwzględzie.szczerze oddany w ChrystusieJorge A. Card. MEDINA ESTÉVEZPrefekt+ Francesco Pio TAMBURRINGArcybiskup Sekretarz [ Pobierz całość w formacie PDF ]