Stanowisko pracy dla elektronika (stoły, Elektronika, Podstawy, Stanowisko pracy dla elektronika

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
R E K L A M A
¯eby zaj¹æ stanowis-
ko...
Sprzêty i narzêdzia, którymi pos³ugujemy siê
w domu lub w pracy pochodz¹ zwykle
z ró¿nych okresów - niektóre s¹ nowe, inne
mamy jeszcze po dziadku. Rzadko kiedy
staæ nas na luksus skompletowania
wszystkiego tak, aby spe³nione by³y nasze
aktualne oczekiwania, ukszta³towane przez
wspó³czesne wymogi technologii, ergonomii,
funkcjonalnoci i estetyki.
Zawsze jednak mo¿emy sobie pozwoliæ na
eksperyment mylowy...
Taki eksperyment jest wartocio-
wy nawet wtedy, gdy szanse reali-
zacji p³yn¹cych z niego wniosków
s¹ niewielkie. Pragmatyzm nakazu-
je bowiem pozyskiwaæ najlepsz¹
wiedzê o tym, co potencjalnie stoi
do naszej dyspozycji jako narzêdzie
i czym pos³uguje siê konkurencja.
Wyobramy sobie zatem, ¿e ot-
wiera siê przed nami przestronne
wnêtrze, w którym mamy zbudowaæ
stanowisko lub stanowiska pracy,
s³u¿¹ce wytwarzaniu b¹d serwiso-
waniu urz¹dzeñ elektronicznych,
w których wykorzystywane s¹ ró¿-
ne technologie monta¿u - od mon-
ta¿u z elementami przewlekanymi,
do technologii SMT, nie wy³¹czaj¹c
ulubionych elementów w obudo-
wach BGA.
Jakiekolwiek czynnoci zamierza-
my przeprowadzaæ na tym stano-
wisku marzeñ, pierwszym meblem
- pozwalaj¹cym zorganizowaæ prze-
strzeñ zgodnie z charakterem zadañ,
rozmieciæ i zainstalowaæ narzêdzia,
przyrz¹dy, mierniki, akcesoria, ma-
teria³y, czêci, dokumentacjê czy co
tam jeszcze zdolni jestemy wymy-
liæ - jest stó³. Po prostu. No, mo¿e
nie do koñca po prostu. ¯eby za-
spokoiæ zró¿nicowane i nierzadko
ostre wymagania u¿ytkowników,
producenci skupiaj¹ uwagê na wy-
branych segmentach rynku, staj¹c
siê w koñcu specjalistami, oferuj¹-
cymi rozwi¹zania w danej dziedzi-
nie wzorcowe. Ju¿ na etapie sto³u
okazuje siê, jak wa¿na jest wiado-
moæ potrzeb klienta i znajomoæ
jego warsztatu pracy.
Przyk³adem dobrze ilustruj¹cym
mo¿liwoci zaspokajaj¹ce ró¿norod-
ne oczekiwania, jest bogata oferta
firmy GWS proponuj¹cej zarówno
sto³y i stanowiska uniwersalne jak
i specjalistyczne, do zastosowañ
produkcyjnych, laboratoryjnych lub
serwisowych. Du¿a elastycznoæ,
wynikaj¹ca z zastosowania modu³o-
wej budowy, pozwala nie tylko op-
tymalnie dobraæ i zestawiæ blaty,
pó³ki, uchwyty, pojemniki itp., ale
zmieniaæ ich po³o¿enie (wysokoæ
zamocowania, k¹ty nachylenia)
w zale¿noci od bie¿¹cych potrzeb.
Pomylano tak¿e o w³aciwym
owietleniu. Przedstawiony na
fot.
1
stó³ z elektryczn¹ lub rêczn¹ re-
gulacj¹ wysokoci blatu pozwala
poznaæ filozofiê budowy i doce-
niæ mo¿liwoci sprzêtu GWS. Mo¿-
liwoci te s¹ w praktyce jeszcze
szersze, gdy¿ - stosownie do prze-
znaczenia - mo¿na dobraæ ca³e oto-
czenie stanowiska zwi¹zane z trans-
portem elementów, podzespo³ów
czy urz¹dzeñ z magazynu i pomiê-
Fot. 1
Fot. 2
Fot. 3
56
Elektronika Praktyczna 12/2002
R E K L A M A
Z niektórymi procesami technolo-
gicznymi zwi¹zane s¹ szczególne
zagro¿enia, np. podczas lutowania
wydzielaj¹ siê dymy i opary o w³a-
ciwociach szkodliwych dla zdro-
wia. Wykazuj¹ one tak¿e negatyw-
ny wp³yw na urz¹dzenia i narzê-
dzia, jak choæby przyspieszaj¹ ko-
rozjê styków w prze³¹cznikach
mierników lub w przekanikach.
Na stanowiskach, gdzie dokonuje
siê monta¿u lub demonta¿u ele-
mentów i uk³adów elektronicznych,
nale¿y zapewniæ skuteczne usuwa-
nie dymów i oparów z pola robo-
czego oraz ci¹g³e odfiltrowywanie
sta³ych i gazowych zanieczyszczeñ
powietrza. W zale¿noci od potrzeb,
wynikaj¹cych ze skali procesu (czas
lutowania, gabaryty obwodów, ro-
dzaj u¿ytych urz¹dzeñ lub syste-
mów do monta¿u/demonta¿u, licz-
ba stanowisk), dobiera siê urz¹dze-
nie b¹d system poch³aniaj¹co - fil-
truj¹cy.
Proste poch³aniacze sto³owe,
przenone poch³aniacze na jedno
do czterech stanowisk, stacjonarne
systemy filtruj¹ce sterowane mikro-
procesorowo, wspó³pracuj¹ce z ró¿-
nym osprzêtem instalowanym na-
wet na kilkunastu stanowiskach -
to wybrane z oferty firmy PACE,
dobrze znanej z produkcji stacji lu-
towniczych, urz¹dzeñ i systemów
do monta¿u/demonta¿u elementów
i uk³adów elektronicznych (
fot. 6
).
Wa¿nym zagadnieniem, wymaga-
j¹cym starannego doboru rodków,
jest ochrona antystatyczna. Zasadni-
czo wszystkie meble, narzêdzia
i akcesoria przewidziane do zasto-
sowañ w produkcji i serwisowaniu
wspó³czesnych urz¹dzeñ elektro-
Fot. 4
dzy stanowiskami (
fot. 2
). Mo¿na
tak¿e zaopatrzyæ siê w mobilne
oraz stacjonarne szafki, a tak¿e sza-
fy lub rega³y magazynowe o kon-
strukcji zapewniaj¹cej bezpieczne
przechowywanie czêci, narzêdzi,
akcesoriów, dokumentów, odzie¿y
ochronnej itd. (
fot. 3
).
W odniesieniu do wielu elemen-
tów wspó³czesnego stanowiska pra-
cy sformu³owane s¹ rygorystyczne
wymagania dotycz¹ce ergonomii
i BHP. Operator pracuj¹cy w kom-
fortowych warunkach jest bardziej
wydajny, rzadziej pope³nia b³êdy
mog¹ce prowadziæ do wadliwego
wykonania czynnoci albo - co gor-
sza - do wypadku.
Zapewnienie w³aciwej postawy
przy pracy, dobre owietlenie,
ochrona przed ha³asem, ochrona
przeciwpora¿eniowa - wszystko to
s³u¿y zdrowiu, wartoci nie do
przecenienia. W kategoriach czysto
ekonomicznych, wa¿nych dla ka¿-
dego przedsiêwziêcia gospodarcze-
go, dzia³ania te s¹ równie istotne,
gdy¿ powoduj¹ zmniejszenie ryzy-
ka ponoszenia kosztów zwi¹zanych
z czasow¹ czy trwa³¹ niezdolnoci¹
do pracy, maj¹c¹ przyczyny w nie-
odpowiednich warunkach pracy.
Maj¹c na uwadze miêdzy innymi
zapewnienie w³aciwej postawy
przy pracy, jako wzorzec erogono-
miczny zaproponowalimy stó³
GWS. O ergonomii bêdziemy musie-
li pamiêtaæ tak¿e przy zakupie
urz¹dzeñ, przyrz¹dów i narzêdzi.
Przedtem nale¿y jeszcze wybraæ
krzes³o.
Pozornie mo¿e siê wydawaæ, ¿e
wystarczaj¹co dobre znajdziemy
w przeciêtnym sklepie oferuj¹cym
meble biurowe. Jeli jednak na-
prawdê zale¿y nam na ergonomii,
du¿ych mo¿liwociach regulacycj-
nych, pokryciu antystatycznym,
trwa³oci i estetyce - polegajmy na
ofercie specjalistów, producentów
krzese³ przeznaczonych do zastoso-
wañ w przemyle elektronicznym,
laboratoriach, serwisach, biurach
i pomieszczeniach technicznych. Do
grona takich producentów nale¿y
w³oska firma Throna (wybrane mo-
dele krzese³ pokazano na
fot. 4
).
Jeli z jakich przyczyn potrzebne
jest dodatkowe owietlenie, najle-
piej zastosowaæ lampê umieszczon¹
na d³ugim wysiêgniku, umo¿liwia-
j¹cym pewne mocowanie do blatu
lub pó³ki oraz swobodne operowa-
nie ród³em wiat³a we wszystkich
p³aszczyznach. Podczas dobierania
lamp warto zwróciæ uwagê na moc
ród³a wiat³a i jego sprawnoæ.
Du¿e znaczenie maj¹ tak¿e: barwa
wiat³a, kszta³t równomiernie
owietlanego obszaru, gabaryty obu-
dowy, a tak¿e zachowanie dobrej
proporcji miêdzy ³atwoci¹ dokony-
wania zmian po³o¿enia lampy,
a zdolnoci¹ zachowania ustawie-
nia, nawet mimo niekorzystnych
oddzia³ywañ zewnêtrznych, takich
jak np. drgania. Kolor obudowy?
Musi byæ do wyboru! Wybrane mo-
dele lamp firmy Luxo pokazano na
fot. 5
.
Fot. 5
Elektronika Praktyczna 12/2002
57
R E K L A M A
nicznych, powinny uwzglêdniaæ
stosowne warunki bezpieczeñstwa.
Niejednokrotnie mo¿e siê to jednak
okazaæ niewystarczaj¹ce i zajdzie
koniecznoæ uzupe³nienia wyposa-
¿enia stanowiska pracy o maty an-
tystatyczne, p³ytki i wyk³adziny
rozpraszaj¹ce czy przewodz¹ce, jo-
nizatory, a tak¿e akcesoria dla ope-
ratorów, jak opaski na nadgarstki,
opaski na obuwie, antystatyczna
odzie¿. O szerokich mo¿liwociach
w tym zakresie mo¿na siê przeko-
naæ poznawszy ofertê firmy 3M.
Jeli skrupulatnie, krok po kroku,
porównamy nasze potrzeby z mo¿-
liwociami produktów oferowanych
przez wymienione wy¿ej firmy spe-
cjalistyczne, z pewnoci¹ zestawimy
kompletne i nowoczesne stanowis-
ko, pozwalaj¹ce na wydajn¹, bez-
pieczn¹ pracê przez d³ugi czas.
Znakomitym u³atwieniem przy
projektowaniu i konfigurowaniu sta-
nowiska pracy jest mo¿liwoæ ko-
rzystania z pomocy dowiadczonego
doradcy, który - z jednej strony -
zna specyficzne potrzeby zwi¹zane
z produkcj¹ i serwisowaniem urz¹-
dzeñ elektronicznych - z drugiej
strony - ma pe³n¹ aktualn¹ wiedzê
o przytoczonych wy¿ej grupach
urz¹dzeñ, systemów i akcesoriów.
Skonfigurowanie, skompletowanie,
uruchomienie, szkolenia, a potem
sprawowanie opieki serwisowej nad
ca³oci¹ - tego mo¿e oczekiwaæ
u¿ytkownik i jest to niew¹tpliwie
wygodne i efektywne rozwi¹zanie.
Stanowisko nie jest wszak¿e go-
towe do pracy bez urz¹dzeñ, narzê-
dzi, materia³ów i akcesoriów u¿y-
wanych bezporednio w procesach
monta¿u, diagnostyki czy demonta-
¿u. Szczêliwie wiêkszoæ tak¿e te-
go wyposa¿enia jest dostêpna pod
tym samym adresem. Jest to z pew-
noci¹ przyczynek do kolejnego
eksperymentu mylowego.
Marek Kalasiñski
Fot. 6
Dodatkowe informacje
Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udostêp-
nionych przez firmê Renex, tel./fax: (54) 231-10-
05, 411-25-55, www.renex.com.pl.
58
Elektronika Praktyczna 12/2002
[ Pobierz całość w formacie PDF ]