Star Trek - 2009 - Akcja Sci-Fi - DVD.Rip.XviD.AC3, Star Trek 1--11

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1896}{1964}/- USS Kelvin do Floty.|/- Tutaj Flota.{1968}{2012}/Wys�ali�my wam dam dane,|/otrzymali�cie je?{2016}{2061}/Kelvin, sprawdzili�cie te odczyty?{2064}{2109}/Nasze czujniki grawimetryczne szalej�,|/powinni�cie to zobaczy�.{2113}{2157}/To wygl�da na burz� elektryczn�.{2161}{2204}/Dane, kt�re nam wys�ali�cie|/nie wydaj� si� mo�liwe.{2208}{2252}/Tak, prosz� pani.|/Dlatego je wys�ali�my.{2256}{2325}/Wci�� jeste�my poza zasi�giem wizualnym.{2329}{2420}/Zawiadomcie kapitan Robau,|/Flota zaleca ostro�no��...{2424}{2466}W��czy� ekran.{2470}{2528}/- Cokolwiek to jest, mo�e by� pochodzenia klingo�skiego.|- Mamy kontakt wizualny.{2531}{2588}/- Powtarzam, czy mo�e to mie� zwi�zek z Klingonami?|/- Nie, jeste�my 75 tysi�cy..{2641}{2717}Kapitanie, widzi pan to?{2761}{2823}M�j Bo�e.{3288}{3332}Mam odczyty..|Namierzyli nas!{3336}{3355}Czerwony alarm.{3359}{3490}Odpalili torpedy,|kierunek 20 na 2.{3504}{3572}Manewry uchyleniowe Delta 5!{3576}{3656}Zbli�aj� si� szybko.{3744}{3812}Strzela� ze wszystkich fazer�w,|raport uszkodze�.{3815}{3932}/Silniki warp nie dzia�aj�,|/nigdy czego� takiego nie widzia�em.{3936}{3980}Fazery zniszczone,|g��wne zasilanie na 38%.{3984}{4132}- Strzelaj� kolejn� salw�.|- Przekierowa� moc do przednich os�on.{4392}{4436}Silniki manewrowe uszkodzone.{4440}{4460}Jeste�cie pewni, �e w��czyli�my os�ony?{4464}{4509}Mamy potwierdzone ofiary|na pok�adach 17 i 13.{4513}{4580}Os�ony na 9%.{4584}{4629}Przekierowa� ca�� dost�pn�|moc na przednie os�ony.{4632}{4724}Przygotowa� wahad�owce do ewakuacji.{4728}{4772}Witam.{4776}{4844}M�j dow�dca �yczy sobie|obecno�ci waszego kapitana{4848}{4892}aby wynegocjowa� warunki|wstrzymania ognia.{4896}{5034}Przylecisz na nasz statek w wahad�owcu.|By�oby nierozs�dne odm�wi�.{5351}{5420}Chod� ze mn�.{5519}{5612}Je�li si� nie zg�osz� w przeci�gu|15 minut ewakuujesz za�og�.{5616}{5683}- Prosz� pana, mo�e..|- Tutaj nam nikt nie pomo�e.{5687}{5755}U�yj automatycznego pilota|i opu�� statek.{5759}{5803}Tak, kapitanie.{5807}{5898}Jest pan teraz kapitanem,|panie Kirk.{7606}{7679}Ma szybszy puls.{8194}{8262}Sp�jrz na ten statek.{8266}{8369}- Znasz ten model?|- Kto jest twoim dow�dc�?{8386}{8454}- On?|- Ja m�wi� za kapitana Nero.{8459}{8592}Zapytaj zatem kapitana Nero,|co daje mu prawo do atakowania statku Federacji?{8915}{9008}Wiesz gdzie jest|ambasador Spock?{9058}{9147}Nie znam �adnego|ambasadora Spock'a.{9154}{9270}- Jaka jest dzi� data gwiezdna?|- Data gwiazdna?{9274}{9334}2233.04.{9394}{9454}Sk�d wy jeste�cie?{9561}{9605}/Brak oznak �ycia.{9609}{9653}- Sir, zn�w nas namierzyli.|- Otworzyli ogie�!{9658}{9738}Wz�r ataku Bravo 6!{9970}{10038}Wykona� rozkaz 13.|Opuszczamy pok�ad.{10042}{10098}Tak jest, sir.{10162}{10229}Wszystkie pok�ady tu kapitan,|natychmiast opu�ci� okr�t.{10234}{10302}Id� ju�.{10306}{10459}- Zacz�o si�. Co si� dzieje?|- Urodzi w wahad�owcu, id�.{10691}{10734}- George.|- Dzi�ki Bogu, nic ci nie jest.{10738}{10806}Id� do wahad�owca medycznego 37,|dasz rad�?{10811}{10854}- Tak.|- Wszystko b�dzie dobrze.{10858}{10974}- R�b dok�adnie co m�wi�, wahad�owiec 37.|- George, zacz�o si�.{10978}{11070}- Moje dziecko.|- Ju� id�.{11169}{11310}/Automatyczny pilot zniszczony,|/mo�liwe jedynie sterowanie r�czne.{11314}{11406}Szybciej, id�cie do wahad�owca!{11483}{11551}- Szybciej.|- Oddychaj, b�dzie dobrze.{11745}{11810}Tutaj.{11903}{11970}/Kapitan do wahad�owca 37,|/czy moja �ona jest na pok�adzie?{11974}{12040}- Tak, sir.|- Odlatuj teraz, rozumiesz?{12045}{12113}- Czekamy na pana.|- Nie, startuj natychmiast.{12117}{12161}/- To rozkaz.|- Tak jest, sir.{12165}{12258}Czekaj, nie mo�emy jeszcze lecie�.{12262}{12335}Prosz�, zatrzymaj si�.{12359}{12449}George, wahad�owiec startuje,|gdzie jeste�?{12454}{12545}Kochanie, pos�uchaj.|Nie dam rady.{12549}{12594}- Nie.|- Tylko tak mo�ecie prze�y�.{12598}{12665}Prosz�, nie. Musisz tu by�.{12669}{12737}Wahad�owce nie maj� szans,|je�eli ich nie zatrzymam.{12741}{12810}George, nie mog� tego zrobi� bez ciebie.{12815}{12879}Przyj teraz.{13965}{14055}/Kurs kolizyjny wprowadzony.{14711}{14753}- Kto?|- Ch�opiec.{14757}{14812}Ch�opiec?{14831}{14932}- Opowiedz mi o nim.|- Jest pi�kny.{14972}{15042}George, powiniene� tu by�.{15046}{15120}/Uwaga, kolizja.{15140}{15233}- Jak go nazwiemy?|- Po twoim ojcu.{15239}{15353}Tiberius? �artujesz? Nie ma mowy.|Gorzej nie mo�e by�.{15359}{15460}Nazwijmy go po twoim ojcu,|nazwijmy go Jim.{15478}{15558}Jim. Dobrze. A wi�c Jim.{15669}{15712}- Kochanie, s�yszysz mnie?|- Tak.{15718}{15785}Tak bardzo ci� kocham.{15789}{15856}Kocham ci�.{16820}{16906}/Star Trek{17084}{17181}T�umaczenie: m4x|Kontakt: matt4x@gmail. com{17660}{17704}Oszala�e�?|Ten samoch�d to antyk.{17708}{17777}My�lisz, �e ci to ujdzie na sucho,|bo twoja matka wyjecha�a?{17781}{17913}Zabieraj si� do domu natychmiast.|Mieszkasz u mnie i to m�j samoch�d.{17925}{18030}Je�li go chocia� zarysujesz,|to ci..{18571}{18631}Johnny!{19125}{19211}Obywatelu,|zjed� na pobocze.{20467}{20535}Jest jaki� problem oficerze?{20539}{20583}Obywatelu,|jak si� nazywasz?{20587}{20681}Nazywam si� James Tiberius Kirk.{20726}{20785}/Wolkan{21115}{21231}/- Jaki jest wz�r na obj�to�� kuli?|/- Cztery pi razy promie� do pot�gi trzeciej.{21235}{21302}/..1.26{21499}{21601}/- Jakie s� wymiary?|/- Wymiary....{21716}{21849}..z moralnego punktu widzenia|jest dobry, ale nie wymagany.{21859}{21917}Spock.{21931}{22023}Zak�adam, �e masz przygotowane|nowe obelgi na dzi�.{22027}{22093}Potwierdzam.{22243}{22335}To jest twoja 35 pr�ba|wzbudzenia u mnie emocjonalnej reakcji.{22339}{22407}Nie jeste� cz�owiekiem, ani wolkanem,|wi�c nie ma dla ciebie miejsca w tym Wszech�wiecie.{22411}{22478}To s� ludzkie oczy,|smutne, prawda?{22482}{22598}Mo�liwe, �e emocjonaln� reakcj�|wywo�aj� bod�cie fizyczne.{22602}{22686}Jest zdrajc� wiesz,|tw�j ojciec.{22690}{22759}Za po�lubienie tej|ziemskiej dziwki.{23418}{23490}Nazwali ci� zdrajc�.{23586}{23654}Emocje s� silnie zakorzenione|u naszej rasy.{23658}{23702}Nawet g��biej ni� u ludzi.{23706}{23822}Logika zapewnia nam spok�j,|rzadko u�ywany przez ludzi.{23826}{23937}Kontrolujemy uczucia,|aby one nie kontrolowa�y nas.{24019}{24087}Sugerujesz, abym by� w pe�ni wolkaninem,{24091}{24159}z kolei ty �enisz si� z ziemsk� kobiet�?{24163}{24207}Jako ambasador na Ziemii,|moim obowi�zkiem jest{24211}{24279}obserwacja i zrozumienie|ludzkich zachowa�.{24283}{24376}Ma��e�stwo z twoj� matk� by�o..|Logiczne.{24451}{24495}Spock.{24499}{24614}Mo�esz w pe�ni decydowa�,|o swoim przeznaczeniu.{24618}{24729}Pytanie brzmi:|kt�r� �cie�k� wybierzesz?{24762}{24858}Tylko ty mo�esz o tym zadecydowa�.{24954}{25050}Spock.|Podejd�, niech no ci si� przyjrz�.{25074}{25145}- Nie.|- Spock.{25314}{25425}Nie musisz si� denerwowa�,|b�dzie dobrze.{25434}{25478}Nie jestem z�y, matko{25482}{25615}i "b�dzie dobrze" ma zbyt wiele definicji,|jest to niedopuszczalne.{25818}{25934}- Czy mog� zada� osobiste pytanie?|- Wszystko, co chcesz.{25938}{26043}Czy powinienem doko�czy�|m�j trening Kolinahr?{26058}{26127}I wyzby� si� kompletnie emocji?{26131}{26236}Mam nadziej�, �e moja decyzja|nie odbije si� na tobie.{26298}{26357}Spock.{26394}{26535}Bez wzgl�du na to, co wybierzesz,|b�dziesz mia� dumn� matk�.{26659}{26749}Twoje wyniki przekroczy�y|oczekiwania instruktor�w.{26753}{26846}Tw�j ko�cowy wynik jest bezb��dny,|z jednym wyj�tkiem.{26850}{26942}Widz�, �e z�o�y� pan tak�e podanie|do Gwiezdnej Floty.{26946}{27014}To logiczne, aby mie� wi�cej opcji do wyboru.{27018}{27134}Logiczne, ale niekonieczne.|Zosta� pan przyj�ty do Wolka�skiej Akademii Nauk.{27138}{27205}To zadziwiaj�ce, Spock,|osi�gn��e� tak wiele{27209}{27254}pomimo twojej s�abo�ci.{27258}{27320}Wszyscy wsta�.{27377}{27518}Panie ministrze, m�g�by pan wyja�ni�|o jak� s�abo�� chodzi?{27522}{27598}Pa�ska ludzka matka.{27690}{27758}Rado ministr�w,|musz� odm�wi�.{27762}{27806}�aden wolkan nigdy nie odm�wi�|przyj�cia do tej Akademii.{27810}{27878}Jako �e jestem p�-cz�owiekiem,|wasze statystyki nie ulegn� zmianie.{27882}{27974}Spock, zobowi�za�e� si�|honorowa� wolka�sk� tradycj�.{27978}{28021}Dlaczego pan przyszed�|wyst�pi� przed rad�?{28025}{28094}Aby zaspokoi� pa�sk� emocjonaln�|potrzeb� do buntu?{28098}{28190}Jedyn� emocj� jak� chc� przekaza�|to wdzi�czno��.{28193}{28304}Dzi�kuj�, panowie ministrowie,|za uwag�.{28338}{28423}�yjcie d�ugo i godnie.{29057}{29174}Cze��, chcia�abym klabia�sk� herbat�,|trzy budweisery,{29178}{29269}dwa kardaskia�skie wschody s�o�ca i..{29273}{29341}- Spr�buj slusho, jest dobre.|- I slusho. Dzi�kuj�.{29345}{29414}To sporo drink�w dla kobiety.{29417}{29485}- I jeszcze Jack Daniels bez lodu.|- Dwa. Ja stawiam.{29489}{29557}P�ac� za siebie.|Dzi�ki, ale nie.{29561}{29629}Nie chcesz nawet zna� mojego|imienia zanim dasz mi kosza?{29633}{29677}Dobrze mi bez niego.{29681}{29779}Dobrze ci bez niego..|Jestem Jim Kirk.{29801}{29893}Je�li nie powiesz mi jak si� nazywasz,|b�d� musia� ci wymy�li� imi�.{29897}{29965}- Uhura.|- Uhura? Nie �artuj,{29969}{30013}to by�by m�j pierwszy strza�.{30017}{30085}- Uhura i jak?|- Po prostu Uhura.{30089}{30158}- Na twojej planecie nie ma nazwisk?|- Uhura to moje nazwisko.{30162}{30241}Wi�c jak masz na imi�?{30305}{30373}Wi�c, jeste� kadetem,|jaka jest twoja specjalno��?{30377}{30421}Ksenolingwistyka.|Pewnie nie wiesz co to jest.{30425}{30558}Studiowanie obcych j�zyk�w,|morfologia, fonologia, sk�adnia.{30570}{30638}Gdzie� o tym s�ysza�em.{30642}{30686}Jestem pod wra�eniem.{30690}{30760}Przez moment my�la�am,|�e jeste� jakim� wie�niakiem,{30764}{30782}i zoofilem.{30786}{30850}Nie tylko.{30881}{30926}Miejscowi ci chyba nie przeszkadzaj�?{30930}{30997}A� nadto,|ale dam sobi� rad�.{31001}{31069}Poradzisz sobie ze mn�?|Czy to zaproszenie?{31... [ Pobierz całość w formacie PDF ]