Star.Trek. 2009 CAM.XviD-DEViSE, napisy do filmow

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:54:W porz�dku.|Mo�emy rusza�.00:00:56:- Poradzisz sobie?|- Za�� si�, tatu�ku.00:01:00:Zar�bmy troch� forsy!00:01:07:STAR TREK 200900:01:11:Powinni�my obrabia� banki,|a nie cystern� na jakim� zadupiu.00:01:16:Tutaj benzyna to z�oto, tatu�ku.00:01:25:Dawaj to.00:01:26:- Zaczynamy zabaw�.|- Wkurz� go, ch�opaki.00:01:51:Dobra, ludzie, musimy ostro przycisn��.|Mamy tylko 14 km. do spadku.00:02:16:Gotowe!00:02:42:Wszystko w twoich r�kach, Han.00:02:50:P�ynne z�oto.00:02:58:Lecimy.00:02:59:Dobra, T, twoja kolej.00:03:04:Zobaczymy, czy tym razem zrobisz to szybciej,|ni� za sz�stym razem.00:03:10:Przynajmniej za trzecim.|Dawaj, Tego. Powa�nie.00:03:29:Zosta� kilometr, ko�czy nam si� droga.|Po�piesz si�, bracie.00:03:33:Mam go!00:03:43:O kurwa.00:03:50:T, odepnij si�!|Wypnij zaczep!00:04:36:- Spryskaj hak!|- Nie mam m�otka!00:04:39:Zr�b to!00:04:56:Ja pierdol�!00:05:00:Z�ap si� czego� mocno!00:05:25:- Letty, podaj mi r�k�!|- Nie dosi�gn�!00:05:28:Musisz skoczy�!00:05:55:Skacz!00:05:58:Letty, skacz!00:06:03:Z�api� ci�!00:06:37:Dom?00:06:40:Dom?00:06:45:Dom!00:07:58:Forsa, forsa.00:08:00:�wietnie.00:08:04:- Czemu masz zawsze wi�kszy plik?|- Bo mam wi�kszy rozmiar, skarbie.00:08:17:Gliny w�a�nie przetrz�sn�y|nasz warsztat w Baracoa.00:08:21:Szukaj� ci�.00:08:23:Zrobi�o si� gor�co a my odpalili�my flar�,|kt�ra mo�e ich do nas �ci�gn��.00:08:28:Powinni�my rusza� z samego rana.00:08:32:Chodzi im o mnie.00:08:35:A kiedy mnie z�api�...00:08:37:poci�gn� za sob� wszystkich|dooko�a siebie.00:08:43:Han, dali�my czadu.00:08:46:Czas, �eby� zacz�� w�asn� zabaw�.00:08:53:S�ysza�em, �e odwalaj�|niez�e numery w Tokjo.00:09:02:Widzia�e� Letty?00:09:16:Tu jest.00:09:24:Naprawd� jest tu pi�knie|o tej porze roku.00:09:30:Gliny siedz� nam na karku.00:09:32:Wi�c chyba dobrze si� spisali�my.00:09:38:Jestem �ywym celem.00:09:41:Nie chc�, �eby� by�a ze mn�,|kiedy mnie dopadn�.00:09:46:"Do przodu albo do grobu"...|pami�tasz?00:09:50:Dom, jak d�ugo ju� to robimy?00:09:55:I nagle, ni st�d ni zow�d,|zrobi�o si� zbyt niebezpiecznie?00:09:59:Daj spok�j.00:10:05:Damy sobie rad�.|Jak zawsze.00:11:23:LOS ANGELES00:13:26:- G�wno wiem, cz�owieku!|- Daj mi nazwisko!00:13:30:David Park!|David Park to kole�, kt�rego szukasz!00:13:33:Prosz�!00:13:37:FEDERALNE BIURO �LEDCZE|FBI00:13:41:S�odki Bo�e...00:13:42:s�uchaj, ma parszywy nastr�j,00:13:44:bo wczoraj mia� s�u�b�, a dzi�|jaki� geniusz przyni�s� mu p�czki.00:13:47:Wspaniale.00:13:49:Przepraszam za sp�nienie.00:13:52:Wci�� nap�ywaj� skargi po twoich|olimpijskich wyczynach w �r�dmie�ciu, O'Conner.00:13:57:Powiedz mi, �e przywr�cenie ci�|do s�u�by nie by�o b��dem.00:14:00:Mam nazwisko.|David Park.00:14:02:To wszystko?|To wszystko, co masz? David Park?00:14:05:M�g�bym wyrzuci� ciasteczko z wr�b�|przez okno i trafi� 50 David�w Park�w.00:14:09:- To Korea�czyk, nie Chi�czyk.|- Wszystko jedno.00:14:11:Park to skaut, kt�ry werbuje ulicznych rajdowc�w|jako mu�y dla kartelu Braga.00:14:16:Znajdziemy Parka,|przymkniemy z�ych facet�w.00:14:22:PANAMA CITY|PANAMA00:14:31:Telefon do ciebie.00:14:41:S�ucham.00:14:42:Dom.00:14:43:Mia, m�wi�em, �eby� tutaj|nie dzwoni�a.00:14:46:Dom, chodzi o Letty.00:14:49:Zosta�a zamordowana.00:15:05:Zebrali�my si� tutaj,|�eby po�egna� nasz� siostr�, Letty...00:15:40:System rozpoznawania twarzy|dopasowa� Toretto.00:15:43:10 minut po tym,|jak przekroczy� granic�.00:15:48:Nie kapuj�...|my�la�em, �e si� poka�e.00:16:44:M�wi�am, �eby� nie przychodzi�.00:16:46:- Obstawili to miejsce. Znajd� ci�.|- Nie znajd�.00:16:52:Daj spok�j...|niech na ciebie spojrz�.00:17:20:Letty nie pozwoli�a|odda� go na z�om.00:17:24:To cholerne przekle�stwo.00:17:29:Kiedy wr�ci�a,|sp�dza�a tu ka�d� chwil�.00:17:33:Pracowa�a przy nim|dzie� i noc.00:17:40:To by�o dziwne.00:17:43:Tak jakby wiedzia�a,|�e wr�cisz.00:17:48:Chc� zobaczy� miejsce wypadku.00:17:56:W�a�nie rozmawia�em|z zast�pc� dyrektora, Lawsonem.00:18:00:Je�li nie poczynimy znacz�cych|post�p�w w sprawie Bragi00:18:03:w ci�gu najbli�szych 72 godzin,|rozwi��� nasz� grup�.00:18:06:Wiem, �e jestem tu nowa|ale sk�d ta nag�a presja?00:18:09:Bo min�y dwa lata,|a ostatni trzej agenci,00:18:12:wys�ani by przenikn�� do jego organizacji,|wr�cili w plastikowych workach.00:18:16:Przemyci� przez granic� wi�cej heroiny,|ni� Escobar w ci�gu 10 lat.00:18:20:Ten go�� staje si� jednym z najwi�kszych|narodowych zagro�e�,00:18:23:a my nie mamy nawet|jego zdj�cia.00:18:25:Nie mamy odcisk�w palc�w,|ani nawet cholernej daty urodzin.00:18:31:Co z tym Davidem Parkiem?00:18:33:Czy to nasz jedyny bilet|do organizacji Bragi?00:18:36:Sprawdzamy bazy danych miasta i hrabstwa.|Filtrujemy r�ne mo�liwo�ci.00:18:40:Ju� mamy ich ponad 500.00:18:41:Ta sprawa z Parkiem wygl�da|na kolejne zjeba�stwo.00:18:45:Wcale nie.00:18:46:Bez Parka, Braga nie mia�by kierowc�w|do przerzucania dostaw.00:18:49:Wykroczenia drogowe, nielegalne modyfikacje,|wy�cigi uliczne.00:18:52:Facet musi mie� kartotek�.|Znajdziemy go.00:18:56:Dobrze by by�o.00:18:58:Pomy�la�by�?00:19:00:Na dzielnicy zauwa�ono czerwon� Chavelle|twojego kumpla Toretto.00:19:03:Przywlok� tu jego dupsko.00:19:05:Na pewno nie swoim samochodem.00:19:15:To tam.00:21:18:Znalaz�e� tam co�.00:21:25:�lady spalenizny.00:21:31:M�g� je zostawi� tylko nitrometan.00:21:37:Sprzedaje go tylko jeden facet|w ca�ym Los Angeles.00:21:44:Cokolwiek by� zrobi�, Dom,|nie przywr�cisz jej �ycia.00:21:49:Gdybym by�a Letty,|poprosi�abym ci�, nie...00:21:52:b�aga�abym ci� �eby� odpu�ci�,|�eby� da� temu spok�j.00:21:56:Zanim b�dzie za p�no.00:22:02:Ju� jest za p�no.00:22:10:Kocham ci�.00:23:15:Pani Toretto...00:23:17:Jestem Michael Stasiak, FBI.00:23:20:Porozmawiajmy przez chwil�.00:23:43:M�wi Forsyth z Wydzia�u Dowod�w.00:23:46:Przy�lijcie Stasiaka na d�,|�eby podpisa� kilka papierk�w.00:23:50:Dzi�ki.00:23:53:Zaw�zi�em list� do 50 David�w Park�w.00:23:55:Chcia�bym, �eby� sporz�dzi�a|profil ka�dego z nich.00:23:58:- Dobrze.|- Dzi�kuj�.00:24:10:Cze��, Tyler.|Przenosimy �wiadka.00:24:15:Zechce pani p�j�� ze mn�?00:24:37:Toretto.00:24:39:Kiedy wr�ci�e�?00:24:41:Szukam samochodu, w kt�rym|zmodyfikowa�e� silnik.00:24:44:Zbiornik nitrometanu,|podwozie Forda, opony Continental.00:24:50:Co ty sobie wyobra�asz,|przy�a��c tutaj, co?00:24:54:To ju� nie tw�j plac, szefuniu.00:24:56:Trzymaj �apska z daleka|ode mnie, dobra?00:24:59:Pozdr�w siostrzyczk�.00:25:12:Przyjecha� nim Korea�czyk.|David Park.00:25:17:Zielony Ford Torino.00:25:20:Prosz�, nie upu��|tego na mnie...!00:25:26:Prawie sko�czy�am.00:25:30:Powiedz mi, dlaczego mnie|tu przywioz�e�, Brian.00:25:39:Wiesz, �e z�api� Doma.00:25:41:Mo�e i gorzej.00:25:44:Nie chc�, �eby� si� w to wpl�ta�a.|Trzymaj si� od niego z daleka.00:25:49:To wszystko, co masz mi do powiedzenia|po pi�ciu latach?00:25:54:Nagle zacz��e� si� mn� przejmowa�.00:26:00:Wyrz�dzi�em ci krzywd�.00:26:02:Przykro mi... to by�a najgorsza rzecz,|jak� kiedykolwiek musia�em zrobi�.00:26:07:Mi te� jest przykro, Brian.00:26:10:Tak mi przykro, �e musia�e� przyj��|do mojego domu i udawa�, �e mnie kochasz.00:26:15:Bardzo mi przykro, �e rozerwa�e�|moj� rodzin� na kawa�ki.00:26:18:Bardzo mi przykro,|�e by�o ci trudno.00:26:23:Ok�ama�em ci�.00:26:26:Ok�ama�em Doma,|ok�ama�em wszystkich.00:26:29:Jestem w tym najlepszy,|dlatego federalni mnie zwerbowali.00:26:34:Mo�e ok�amujesz sam siebie?00:26:37:Mo�e nie jeste� tym dobrym,|udaj�cym z�ego?00:26:42:Mo�e jeste� tym z�ym,|a udajesz dobrego?00:26:45:My�la�e� kiedy� o tym?00:26:48:Ka�dego dnia.00:27:02:Zawsze si� zastanawia�am...00:27:06:dlaczego wtedy pozwoli�e�|mojemu bratu uciec?00:27:10:Nie wiem.00:27:21:Kurwa.00:27:25:Brian!00:27:26:Mam odpisy z kartotek na nazwisko|James Park i list� mo�liwych profili.00:27:30:Co masz?00:27:30:45 letni m�czyzna, Scion z 2006|i 3 mandaty za niebezpieczn� jazd�.00:27:33:Nie.00:27:34:- Chevy Tahoe z 2001.|- Nie.00:27:36:Dwa Mini Coopery z 2006 i 2007,|Toyota Hybrid...00:27:40:Nie, nie...00:27:41:Saturn z '98, Sebring z '95,|Nissan 2,4 z '98 z nielegaln� modyfikacj�...00:27:45:- Zaczekaj... to jest to.|- Co?00:27:47:2,4 z nielegaln� modyfikacj�.00:27:49:- Sk�d wiesz?|- Bo sam je�d�� czym� takim.00:28:28:Zielony Torino. Ten z nitro.|Czyj samoch�d?00:28:32:Nie wiem, cz�owieku.|Jestem tylko po�rednikiem, przysi�gam...00:28:35:jestem tylko po�rednikiem...!00:28:41:Zaczekaj...00:28:43:Ja nic nie wiem, cz�owieku.|Przysi�gam.00:28:45:Tylko za�atwiam sprawy|dla Bragi.00:28:47:Mog� ci� tylko wprowadzi� do wy�cigu.|To wszystko, co mog� zrobi�.00:28:50:Do jakiego wy�cigu?00:28:55:Przesta�!|Daj spok�j, cz�owieku!00:28:58:Na pomoc!|Przesta�!00:29:11:Przesta�, cz�owieku... ja nic nie wiem!|Wci�gnij mnie!00:29:14:M�wi�em ci,|tylko pracuj� dla Bragi!00:29:16:Wci�gnij go, Dom.00:29:17:O Bo�e! Nie zrzu� mnie!|To wszystko, co wiem!00:29:21:Wci�gnij go.00:29:22:Aresztujesz mnie O'Conner?00:29:25:Ja pierdol�... kurwa ma�!00:29:27:Zamknij ryj!00:29:30:Letty by�a te� moj� przyjaci�k�.00:29:32:Ty nie masz przyjaci�.00:29:34:Mo�ecie pogada� p�niej|i wci�gn�� m�j ty�ek?!00:29:36:Je�dzi�a dla tego Bragi|i co� posz�o �le.00:29:39:Prosz�!00:29:40:Dorw� tych go�ci, Dom.00:29:42:Pozw�l mi robi� swoje|i wci�gnij go.00:29:45:Zabij� tego Brag�...00:29:49:O Bo�e...!00:29:50:i ka�dego, kto stanie mi|na drodze.00:29:59:Nie pu�� mnie!00:30:09:O'Conner!00:30:12:O'Conner, je�li jeszcze raz wypu�cisz....00:30:20:Do�� tego!00:30:21:Nie dotykaj mnie.00:30:22:Do�� tego.00:30:24:- Koniec z tob�, O'Conner!|- Powiedzia�em: "do�� tego"!00:30:28:Stasiak, id� sie umy�.00:30:30:Co?|On pierwszy mnie uderzy�!00:30:31:- On...|- To nie ob�z harcerski!00:30:34:Id� ju�!|Zakrwawisz mi pod�og... [ Pobierz całość w formacie PDF ]