Star Trek DS9 - 5x04 - Nor the battle to the strong, Star Trek DS9 S5

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[61][82]Wiedzia�em, �e m�j referat|by� kontrowersyjny, ale nie mia�em[82][121]zielonego poj�cia, �e to wywr�ci�oby|ca�� konferencj� do g�ry nogami.[121][173]Uwierz mi, Jake, dyskusje mi�dzy|lekarzami cz�sto s� bardziej cywilizowane.[173][183]Nie wiem.[183][209]Wed�ug mnie, wydawa�y si� do�� kulturalne.|Oh, to by�y tylko pozory.[209][240]Powiem ci, �e nast�pi�em na wiele|odcisk�w tym referatem.[240][269]To herezja uwa�a�, �e|rekombinacja prion�w[269][309]mo�e by� powstrzymana przez|efekty rezonansu kwantowego.[309][339]Nie robisz notatek?[339][350]Oh, dobry pomys�.[350][366]Zgodnie z tak zwanymi ekspertami,|wystarczy�oby przesekwencjonowanie[366][398]struktur aminokwas�w i|mieszania dwusiarczk�w.[398][422]Dynamika kwantowa|nie ma z tym nic wsp�lnego.[422][437]Ale jak to mo�liwe?[437][468]Nie mam zielonego poj�cia,|o czym on m�wi.[468][479]...na poziomach kwantowych.[479][511]Ah, pos�uchaj tego.|To jest dobre.[511][528]Kilka miesi�cy temu...[528][577]Je�eli nie uda mi si� wykr�ci� od tego|artyku�u, to b�dzie on ostatni.[577][616]Mo�e jak bym napisa�|dziennik i wyja�ni�:[616][650]"Drogi redaktorze, dzi�kuj� za ufno��,|jak� we mnie pok�adacie.[650][677]Dzi�ki za akceptacj� mojej propozycji|napisania opisu Dr. Bashira.[677][689]Niestety... "[689][710]Nad��asz?[710][723]Tak jakby.[723][748]Dobrze, bo to jest klucz.|Anomalie proteinowe.[748][766]Kogo obchodz� anomali�?[766][797]Ludzie chc� opowie�ci,|do kt�rych mog� si� odnie��.[797][816]�ycie i �mier�, dobro i z�o.[816][855]Epidemia cartalia�skiej gor�czki|by�aby odpowiednia.[855][886]"Dzielny doktor|walczy ze �miertelnym wirusem."[886][918]Pos�uchajcie mnie.|W�a�ciwie modl� si� o zaraz�.[918][941]...skanowanie kwantowe|ka�dego w�z�a peptydowego.[941][976]My�la�em, �e zaczynam robi�...[1012][1056]To wezwanie o pomoc z kolonii|federacyjnej na Ajilon Prime.[1056][1070]S� atakowani.[1070][1110]Klingonie wys�ali piechot�|i koniec zawieszenia broni.[1110][1125]G��wny szpital zosta� zniszczony.[1125][1150]Brak im lekarzy i|ko�cz� im si� zapasy.[1150][1170]Na co czekamy?|Le�my tam.[1170][1181]To zbyt ryzykowne.[1181][1209]Szpital jest tylko 50 km od frontu.[1209][1242]Ca�y czas stawiasz si�|w niebezpiecznych sytuacjach.[1242][1265]Mo�e, ale to nie to samo,|co stawianie ciebie w takiej.[1265][1293]- Nie martw si� o mnie.|- Jeste� za m�ody �eby umrze�, Jake.[1293][1315]Mam 18 lat.[1315][1328]Wiesz, co mia�em na my�li.[1328][1367]Wiele razy by�em na stacji,|kiedy by�a atakowana.[1367][1386]Poradz� sobie.|Jestem Sisko.[1386][1429]Ryzykujemy tu ich �ycie.|Ci ludzie ci� potrzebuj�.[1429][1452]Mam nadziej�, �e nie|b�d� tego �a�owa�.[1452][1473]B�dziemy tam w ci�gu godziny.[1473][1500]Mog� sobie tylko wyobrazi�,|co tw�j ojciec na to powie.[1500][1514]Zrozumie.[1514][1557]Wydostaniemy ci� stamt�d,|gdy tylko posi�ki przyb�d�.[1557][1585]Poza tym, nie chc�, �eby�|sp�ni� si� ze swoim reporta�em.[1585][1626]Czy s�dzisz, �e b�d�|chcieli moje zdj�cie?[1627][1657]Wracaj�c do skan�w kwantowych,|o kt�rych ci m�wi�em...[1657][1690]"Chirurgia pod ostrza�em".[1701][1725]To lubi�.[2956][2972]O co chodzi, Quark?[2972][3013]Szef poprosi� mnie, �ebym wynalaz�|bezkofeinowe raktajino dla Kiry.[3013][3051]Zastanawiam si� nad jego sprzeda��.[3079][3117]- Oh, to jest okropne.|- Daj mu szans�.[3120][3147]Daj spr�bowa�.[3215][3249]- Quark.|- Zrobi�em, co mog�em.[3250][3306]Usuwanie kofeiny z napoj�w dr�czy|barman�w i restaurator�w od stuleci.[3306][3330]Nie mo�esz oczekiwa�,|�e rozwi��� ten problem przez noc.[3330][3371]- Nie p�ac� za to.|- To koniec "Quark-tajino".[3371][3402]Chcia�em, �eby nie przyjmowa�a|kofeiny, a nie, �eby j� otru�.[3402][3427]M�wisz tak,|jakbym by�a jak�� narkomank�.[3427][3460]Pije tylko 2 raktajino dziennie.[3460][3494]S�uchaj, nie chc�, �eby m�j syn|urodzi� si� z uzale�nieniem od kofeiny,[3494][3516]Jeste� �mieszny.[3516][3541]Dlaczego w czasie ci��y|m�czy�ni wpadaj� w histeri�?[3541][3570]Przepraszam, ale to nie jest|moje pierwsze dziecko.[3570][3596]Przepraszam.|Keiko mia�a Molly.[3596][3644]Nie mo�esz m�wi� Kirze, co mo�e,|a czego nie mo�e robi�.[3647][3700]- Powinien mie� co� do powiedzenia.|- Jako dzier�awca, ma pewne prawa.[3703][3736]W mojej kulturze, ci��a jest|traktowana jak po�yczka.[3736][3766]- Po�yczka?|- Po�yczka?[3796][3843]Co� nie tak, kapitanie?|W�a�nie rozmawia�em z Dr. Bashirem.[3843][3891]Leci na Ajilon Prime, �eby|odpowiedzie� na wezwanie pomocy.[3891][3901]Jake jest z nim.[3901][3963]Zgodnie z ostatnimi raportami, Klingoni|opanowali dwie osady na p�nocnej p�kuli.[3964][3998]Po�owa kolonist�w nadal|jest uwi�ziona na planecie[3998][4019]i w nie ma w okolicy statk�w,|aby ich ewakuowa�.[4019][4058]- Jeste�my oddaleni o 3 dni drogi.|- Pojutrze Farragut tam przyleci.[4058][4102]Bashir m�wi, �e wylec� z Jake'iem,|jak tylko przyb�d� jednostki wsparcia.[4102][4129]To oznacza,|�e b�d� w domu w czwartek.[4129][4180]To nie daje ci du�o czasu,|aby pomyszkowa� w rzeczach Jake'a.[4298][4312]Gotowy na transport?[4312][4335]Nie, nie mo�emy zostawi�|wahad�owca na orbicie.[4335][4352]Szczeg�lnie, gdy|Klingoni si� tu kr�c�.[4352][4373]Poza tym, koloni�ci przenie�li|wszystko, co przetrwa�o ze[4373][4407]sprz�tu medycznego, pod ziemi�,|gdy szpital zosta� zniszczony.[4407][4448]A tam w ska�ach jest magnocyt.|Nie mo�emy si� tam przes�a�.[4448][4478]Musimy znale��|miejsce do l�dowania.[4478][4523]Widz� polan� oko�o kilometra|od g��wnego osiedla.[4538][4581]Jake... sprawy mog�|wyrwa� si� spod kontroli.[4582][4621]- Maj� du�o rannych.|- Nic mi nie b�dzie.[4694][4738]- Przynosz� kolejnych rannych.|- Potrzebuj� tego osocza.[4738][4772]- Ty jeste� Bashir?|- Odebrali�my wezwanie o pomoc.[4772][4792]Powiedziano nam,|�e jest pan w drodze.[4792][4827]Uwaga. Uwaga.|To ostatni pacjent.[4827][4861]Nitkowaty puls.|Musi gdzie� krwawi�.[4861][4892]- Stracili�my go.|- Dr. Kalandra.[4892][4908]Bashir, pom�, standardowa|ocena stanu zdrowia rannych.[4908][4941]Daj mu 15mg inaprowaliny.[4988][5030]- W czym� mog� pom�c?|- Tylko nie przeszkadzaj.[5046][5085]Zanie�cie tego|m�czyzn� na operacj�.[5126][5167]T�tnica jest przerwana.|Ci�nienie krwi skacze.[5167][5199]Tlen, trzy litry.|Jedn� pe�n� solank�.[5199][5219]Ten m�czyzna potrzebuj� pomocy![5219][5234]Pom�cie mi!|Ktokolwiek.[5234][5274]Zosta�em trafiony.|Oberwa�em z dysruptora.[5274][5290]Potrzebuj� tego osocza.[5290][5323]Po��my ci� na tym stole.[5346][5386]Nic dla niego nie mo�emy zrobi�.|Umar�.[5489][5531]- To nie wygl�da a� tak �le.|- Przechodzi�em ko�o Klingona.[5531][5573]My�la�em, �e jest martwy.|Trafi� mnie prosto w stop�.[5573][5613]Powinni�cie ucieka� st�d,|p�ki jeszcze mo�ecie.[5613][5640]Klingoni... nie mo�na|ich powstrzyma�.[5640][5680]- To trafienie z fazera.|- O czym ty m�wisz?[5681][5698]Poczekaj tu.[5698][5731]Zajmiemy si� tob�|najszybciej, jak si� da.[5731][5775]To nie jest trafienie z fazera.|To by� Klingon.[5798][5838]Nie by�o ci� tam.|Nie wiesz jak to jest.[5869][5903]Klingoni przyparli nas do muru.|To by� koniec.[5903][5916]Wiedzieli�my o tym.[5916][5950]Hendriks i Pajal|przestraszyli si� i uciekli.[5950][5974]Uciekli.[5984][6036]Wtedy Sully oberwa� w nog�,|a sanitariusze zabrali go z frontu.[6052][6082]I my�la�em tylko...[6097][6127]"Chcia�bym by� nim".[6129][6160]Wtedy wzi��em fazer...[6214][6231]Oh, Bo�e![6231][6270]Co ja sobie zrobi�em?|Co ja zrobi�em?[6281][6323]- Znajd� sobie inne miejsce do stania.|- Dobrze.[6386][6431]"Triage sortowanie rannych,|wymuszone decyzje...".[6447][6485]Musz� si� wzi�� w gar��|i skupi� si�.[6485][6514]"... decyzje, kt�re sprawiaj�,|�e jest si� lekarzem."[6514][6543]Hey, ty!|Pom� mi.[6566][6589]Chod�! Chod�![6589][6618]Musz� p�j�� po osocze|dla tego go�cia.[6618][6657]Poobserwuj go dla mnie.|Zaraz wracam.[6851][6867]Czekaj, czekaj, czekaj.[6867][6892]T�dy.|Tam.[6905][6927]Uwa�aj.|Uwa�aj![6927][6947]Niez�y chwyt.[6947][6979]To tu, sir, mi�y osobisty|pok�j z widokiem.[6979][7007]Raz, dwa, trzy.[7008][7033]Dobrze, umiesz liczy�.|Jeste� zatrudniony.[7033][7059]Ubierzmy ci�.[7086][7103]Chc� sp�bowa� przeszczepu aorty.[7103][7148]Dobrze, z ty�u jest|dodatkowy st� chirurgiczny.[7174][7199]Nie �yje.[7209][7242]Chod�.|Zabierzmy go st�d.[7601][7630]Raz, dwa, trzy...[7709][7736]- Koniec zabawy.|- Tak wcze�nie?[7736][7765]Dopiero zaczynali�my si� bawi�.[7765][7779]Skoro nie jeste�cie zaj�ci,[7779][7832]zanie�cie mnie do najbli�szego|replikatora, �ebym m�g� co� zje��.[7914][7951]Chcia�e� mnie widzie�,|kapitanie?[7962][7994]By� pan w ambulatorium.[8006][8049]Nic mi nie b�dzie.|Ucierpia�a tylko moja duma.[8050][8068]Co si� sta�o?[8068][8099]Quark chcia�,|abym mia� na oku dw�ch Yridian,[8099][8120]kt�rych podejrzewa�|o oszukiwanie w dabo.[8120][8140]Okaza�o si�, �e mia� racj�.[8140][8171]Widzia�em z drugiego poziomu,|jak jeden z nich u�ywa�[8171][8188]miniaturowego skanera|grawometycznego,[8188][8218]aby przewidzie�,|gdzie na kole upadnie kulka.[8218][8263]I informowa� swojego koleg�.|Pomys�owo. M�w dalej.[8266][8295]C�, jak schodzi�em ze schod�w,|�eby dokona� aresztowania,[8295][8310]jeden z nich mnie zauwa�y�.[8310][8332]Dali drapaka.|Zacz��em ich goni�.[8332][8368]I chyba mnie troch� ponios�o...[8378][8410]Zeskoczy�e� ze schod�w.[8417][8471]Chcia�em zamieni� kszta�t w locie|i sta� si� kondorem tarkalia�skim.[8485][8523]To by�oby imponuj�ce.|Tak s�dzi�em.[8542][8562]To zrozumia�y b��d.[8562][8602]By�e� Zmiennym d�u�ej,|ni� by�e� sta�ym.[8613][8660]Sta�y. Ciekawe, dlaczego m�j lud|u�ywa tego okre�lenia.[8660][8697]Cia�a humanoid�w s� takie kruche.[8721][8746]Takie s�.[8767][8816]I jest du�o wypadk�w,|w kt�rych mo�e sta� ci si� krzywda.[8848][8880]Martwi si� pan o Jake'a.[8890][8933]Jestem pewien,|�e Dr. Bashir ma na niego oko.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]