Star Trek DS9 - 5x11 - The Darkness And The Light, Star Trek DS9 S5

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[90][108]Jestem Vedek Latha Mabrin.[110][138]Witam w pustelni Calash.[140][189]Dzi� rozpoczniemy modlitwy|i medytacje, przygotowuj�ce do pokuty.[190][237]Niechaj Prorocy towarzysz� nam w tej podr�y.[830][848]Bra�a pani zio�a makara?[850][868]Oczywi�cie.[870][878]Przewa�nie.[880][898]Musi pani bra�.[900][918]Ma pani niski poziom progesteronu.[920][958]Ale wtedy nie dzia�aj� |�rodki znieczulaj�ce.[960][998]Nie mia�a pani problem�w ze snem|i m�wi�a, �e nie potrzebuje lek�w.[1000][1009]Nie.[1010][1048]Ale smakuj� jak co�, |co wype�z�o z ucha Quarka.[1050][1068]Prosz� je bra�.[1070][1088]Ma pani chwilk�?[1090][1119]Ju� sko�czy�em.[1190][1208]Mam z�e wie�ci.[1210][1258]Zabito by�ego cz�onka| pani kom�rki ruchu oporu.[1260][1278]Latha Mabrina.[1280][1288]Jak?[1290][1354]W ceremonialnej �wiecy ukryto sond�,|kt�ra wystrzeli�a promie� dysruptora.[1360][1388]Jacy� podejrzani?[1390][1398]Ca�a masa.[1400][1457]Zanim zosta� Vedekiem,|zajmowa� si� podejrzan� dzia�alno�ci�.[1470][1508]By� gwa�towny,|ale odnalaz� Prorok�w.[1510][1537]Zmieni� si�.[1560][1609]Nie w�tpi�,|ale brutalna przesz�o�� go do�cign�a.[1630][1648]Prosz� mi da� zna� w razie czego.[1650][1677]Oczywi�cie.[1850][1880]Jedna wiadomo��.[1950][1968]Odtw�rz.[1970][1999]To by� pierwszy.[2020][2038]Odtw�rz nagranie.[2040][2068]To by� pierwszy.[2070][2078]Jeszcze raz.[2080][2110]To by� pierwszy.[3310][3348]Oczywi�cie komputer nie zarejestrowa�| pochodzenia nagrania.[3350][3368]Kiedy pani otrzyma�a ten przekaz?[3370][3398]Dotar� do anteny |podprzestrzennej stacji o 13:41.[3400][3428]Prawie jednocze�nie z zabiciem Latha.[3430][3478]S�dzi pan, �e to gro�ba do pozosta�ych |cz�onk�w kom�rki Shakaar?[3480][3509]Tak� mam teori�,|ale jest wiele mo�liwo�ci.[3510][3539]Kto� jeszcze otrzyma� t� wiadomo��?[3540][3558]Nie wiemy.[3560][3578]Musi by� jaki� zwi�zek ze mn�.[3580][3608]Nie rozmawia�am z Lath� od dw�ch lat.[3610][3671]Czekam na nast�pny raport z Bajor,|zanim rozpoczn� w�asne dochodzenie.[3680][3708]Chcia�bym jednak wzmocni� |�rodki bezpiecze�stwa na stacji.[3710][3748]I wprowadzi� losowe kontrole transportu.[3750][3768]Zgoda.[3770][3818]Powiadomi�am pozosta�ych cz�onk�w grupy.|Na wszelki wypadek.[3820][3838]Przykro mi z powodu przyjaciela.[3840][3848]Zgin��, s�u��c Prorokom.[3850][3868]Zaopiekuj� si� nim.[3870][3895]Na pewno.[4030][4059]Jak si� czujesz?[4070][4098]Jestem zm�czona i nie sypiam.[4100][4142]A Julian zn�w faszeruje mnie zio�ami.[4150][4158]Wiem.[4160][4188]S�ysza�em, jak ca�� noc chodzi�a�.[4190][4208]Przepraszam.[4210][4258]Chcia�em ci dotrzyma� towarzystwa,|ale uzna�em, �e wolisz by� sama.[4260][4288]Nie mog� przesta� my�le� o Latha.[4290][4352]Prze�y� tyle strzelanin i akcji,|a zgin�� podczas ceremoni religijnej.[4370][4418]Gdybym nie by�a w ci��y,|siedzia�abym na Bajor, szukaj�c podejrzanych.[4420][4428]Tu jeste� bezpieczniejsza.[4430][4448]I to mnie denerwuje.[4450][4488]Jem �niadanie,|a kto� poluje na moich przyjaci�.[4490][4518]Jestem majorem bajora�skiej milicji.[4520][4538]Powinnam ich chroni�.[4540][4582]Na razie musisz chroni� kogo� innego.[4600][4618]Wiem.[4620][4653]Mam pe�ne r�ce roboty.[4660][4678]/Wie�a do major.[4680][4688]S�ucham, Odo.[4690][4718]/Kolejna wiadomo�� do pani.[4720][4748]/Odmawiaj� podania lokalizacji i nazwiska.[4750][4775]Ju� id�.[4780][4798]Nie mo�emy namierzy� sygna�u.[4800][4848]Korzystaj� z zak��cania |na fali rozbie�nej, fazowo.[4850][4884]Prosz� ich przetrzyma�.[4930][4938]M�wi major Kira Nerys.[4940][4958]Z kim rozmawiam?[4960][4993]Nerys?|To naprawd� ty?[5000][5018]Jeste� sama?[5020][5038]Nie chc� pods�uchu.[5040][5075]Kto� namierza m�j sygna�.[5090][5116]Poczekaj.[5130][5158]To przyjaciel, Trentin Fala.[5160][5169]Cz�onkini pani kom�rki?[5170][5199]-Nie.|-Dlaczego wi�c si� ukrywa?[5200][5248]Wol� tu o tym nie m�wi�,|ale nie stanowi zagro�enia.[5250][5289]Pozw�lcie mi z ni� porozmawia�.[5380][5408]Jestem sama,|nikt nie b�dzie ci� namierza�.[5410][5438]S�ysza�a� o Latha?[5440][5466]Zabili go.[5480][5498]Kl�cza� przy modlitwie.[5500][5540]Wiem, w�adze prowadz� dochodzenie.[5550][5568]Mnie te� zabij�.[5570][5589]Obserwowali mnie.[5590][5599]Kto ci� obserwowa�?[5600][5609]Nie wiem.[5610][5619]Ale czuj� to.[5620][5648]Musz� st�d uciec.[5650][5668]Prosz�, pom� mi.[5670][5688]Obiecywa�a�.[5690][5708]Uspok�j si�.[5710][5718]Ochroni� ci�.[5720][5752]Przylecisz na stacj�.[5760][5819]Dwoje naszych oficer�w wraca| z bazy 63. Zatrzymaj� si� po ciebie.[5840][5858]Nazywaj� si� Worf i Jadzia Dax.[5860][5878]Skontaktuj� si� za godzin�.[5880][5898]Wiedzia�am, �e mog� na ciebie liczy�.[5900][5928]Do zobaczenia.[6010][6039]�miejesz si� pod nosem od startu.[6040][6048]Nie.[6050][6088]Ale gdybym chcia�,|mia�bym teraz okazj�.[6090][6128]Sk�d mia�am wiedzie�,|�e kapitan Ramirez by� mistrzem tongo?[6130][6194]Mog�a� spyta�, zanim zacz�a� drwi�|i zrezygnowa�a� z ogranicze� zak�ad�w.[6200][6218]Nie przegra�am tak du�o.[6220][6228]Dwie sztabki latinum.[6230][6258]Oby� je mia�a.[6260][6287]Mam, prawie.[6310][6318]Worf...?[6320][6338]Nie.[6340][6358]W porz�dku.[6360][6378]Po�ycz� od Quarka.[6380][6408]On mnie lubi.[6410][6429]Przyjaci�ka major gotowa do transportu.[6430][6478]Quark ci po�yczy,|ale pami�taj o Zasadzie numer 111:[6480][6528]"Traktuj d�u�nik�w jak rodzin�. Wykorzystuj ich."[6530][6548]Znasz Zasady Zaboru?[6550][6568]Uko�czy�em Akademi� Floty.[6570][6598]Wiem wiele rzeczy.[6600][6625]Energia.[6640][6668]Wy�adowanie w buforze.[6670][6688]Co� zak��ca matryc� integracyjn�.[6690][6718]Przenosz� wz�r do bufora zapasowego.[6720][6748]Wzmocnij wi�zk� na ogniwach.[6750][6768]Nie da si�.[6770][6796]Trac� j�.[7170][7188]Przykro mi.[7190][7218]Ostatnio cz�sto to s�ysz�.[7220][7228]Zostaw mnie na chwil�.[7230][7257]Oczywi�cie.[7480][7518]Chcia�bym m�c co� powiedzie�.[7520][7538]Powiedzcie mi tylko,|�e to by� wypadek.[7540][7578]Konstabl ma odmienne zdanie.[7580][7608]Zosta�a zabita przez remat-detonator.[7610][7668]To urz�dzenie zak��caj�ce transporter| podczas rematerializacji.[7680][7718]Nie przekracza 2 milimetr�w sze��ciennych wielko�ci.[7720][7768]Mogli ukry� go w odzie�y,|lub wstrzykn�� pod sk�r�.[7770][7818]U�ywaj� go Romulanie,|ale mo�na go kupi� na czarnym rynku.[7820][7838]Dlaczego komputer go nie wykry�?[7840][7848]Nie wiemy.[7850][7888]Powinien automatycznie skanowa� obiekty.[7890][7939]Sprawca musia� zna� nasz| protok� bezpiecze�stwa.[7960][7988]Vendetta zn�w w kom�rce Shakaara.[7990][8028]M�wi�a pani,|�e Trentina do niej nie nale�a�a.[8030][8060]Nieoficjalnie...[8100][8170]Fala przez ca�� okupacj� my�a pod�ogi|w kardazja�skim archiwum w prowincji Dakhur.[8190][8233]Przez lata przekazywa�a nam informacje.[8240][8286]Ci�gle si� ba�a,|�e kto� j� z�apie i straci.[8310][8343]Dzia�a�a jednak dalej.[8350][8398]Kiedy� jej powiedzia�am,|�e jest odwa�niejsza ni� my.[8400][8434]Codziennie �y�a ze strachem.[8460][8509]Nawet po okupacji nie chcia�a zdradzi�,|�e nam pomaga�a.[8510][8551]Ba�a si�,|�e kto� mo�e si� zem�ci�.[8580][8617]Jak wida� nie bezpodstawnie.[8680][8708]To by� drugi.[8720][8756]To by� drugi.|To by� drugi.[8860][8868]Dzie� dobry.[8870][8898]W�a�nie mia�em pani� wezwa�.[8900][8908]Co to jest?[8910][8958]Znalaz�em to w �adunku Brandy.[8960][9008]By� zakodowany dla pani,|ale przypadkiem go uruchomi�em.[9010][9036]Daj mi to.[9050][9086]To by� drugi.|To by� drugi.[9110][9128]By�a informatorem.[9130][9170]Zabito j� za dostarczanie danych.[9190][9241]Shakaar wykorzysta� je |do ataku na kardazja�ski cel.[9250][9288]Zab�jca prawdopodobnie| zosta� wtedy ranny.[9290][9318]Straci� cz�onka rodziny,|lub przyjaciela.[9320][9349]Dzieki informacjom Fali,| przeprowadzili�my dziesi�tki atak�w.[9350][9369]To m�g� by� ka�dy.[9370][9388]Nie.[9390][9428]W tej operacji gra�a pani kluczow� rol�.[9430][9486]Prosz� sporz�dzi� list� atak�w,|w kt�rych bra�a pani udzia�.[9490][9519]To d�uga lista.[9530][9568]Kto� w�amuje si� do pliku ochrony.[9570][9578]Mo�e pan ich namierzy�?[9580][9598]Nie.[9600][9618]To by� trzeci.[9620][9638]Mobara.[9640][9648]Te� by� z Shakaary.[9650][9668]Gdzie mieszka?[9670][9708]Prowincja Musilla,|politechnika.[9710][9765]Przesy�am sygna� awaryjny,|mo�e nie jest jeszcze za p�no.[9780][9798]Dobrze si� pani czuje?[9800][9838]Nie! Nie spa�am od trzech dni.|Kto� zabija moich przyjaci�.[9840][9869]A moje plecy...[9940][9948]Przepraszam.[9950][9977]Nie trzeba.[10010][10057]Nie po��czyli si� z Mobar�,|wysy�aj� dru�yn�.[10060][10088]Dadz� nam zna�.[10090][10131]Radz� wr�ci� do kwatery i odpocz��.[10150][10191]Poszukiwania potrwaj� kilka godzin.[10200][10228]Ma pan racj�.[10260][10288]Prosz� mnie zawiadomi�.[10290][10317]Daj� s�owo.[10660][10678]Po�o�� si�.[10680][10724]We� sobie co� do jedzenia z replikatora.[11490][11508]Nie ruszaj si�![11510][11518]Furel?[11520][11544]Nerys?[11560][11588]Ciesz si�,|�e nie strzeli�am.[11590][11608]Ty te�.[11610][11628]Dlaczego chodzisz po ciemku z fazerem?[11630][11638]Mieszkam tu.[11640][11648]A on?[11650][11668]To porucznik Brilgar.[11670][11702]Mia� mnie ochrania�.[11710][11718]Przepraszam.[11720][11748]Zna ich pani?[11750][11768]Niestety.|To jest Furel i Lupaza.[11770][11788]Walczyli�my w jednej kom�rce.[11790][11817]Przepraszam.[11830][11849]Poczekam na zewn�trz.[11850][11869]Dzi�kuj�.[11870][11878]Jak tu weszliscie?[11880][11898]Zainstalowali�my |nowy system bezpiecze�stwa.[11900][11951]Niez�y, ale nie wymy�lili jeszcze |systemu na Lupaz�.[11970][11998]Przestroi�am zak��canie transportera.[12000][12018]Przenie�li�cie si� tu?|Sk�d?[12020][12093]Ukryli�my si� na transportowcu. Zanim zadokowa�,| w�ama�am si� do danych personaln... [ Pobierz całość w formacie PDF ]