Star Trek DS9 - 5x14 - In Purgatorys Shadow, Star Trek DS9 S5

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[149][169]Gdzie to po�o�y�?[169][189]Tam gdzie jest miejsce.[217][241]Za�o�� si�, �e nie mo�esz si� doczeka�,|aby wszystko to pouk�ada�[241][266]�eby m�c zn�w zmienia� kszta�t.[266][280]Tak s�dz�.[281][304]Chocia� podoba�o mi si� spanie w ��ku.[304][333]Nic ci� przed tym nie powstrzymuje, je�li chcesz.[333][350]Opr�cz tego, �e kiedy �pi�[351][372]Wracam do stanu p�ynnego[372][395]i rozp�ywam si� na pod�odze.[395][416]Wi�c ��ko znika.[417][431]Jestem zmiennym, nie sta�ym.[431][449]Nie ma powodu udawa�, �e jest inaczej.[449][468]Chyba mo�emy przenie�� wszystko do �adowni.[468][489]Co z tymi paddami?[500][512]Szukanie i Zdobywanie idealnego partnera.[513][528]Doktor Jennings Rain.[528][540]Ja to wezm�.[541][582]My�la�em, �e|b�d� humanoidem do ko�ca �ycia.[601][634]Niekt�re sprawy...[634][652]Nie musisz si� t�umaczy�.[672][699]Przeczyta�em tylko trzy pierwsze rozdzia�y.[699][717]Mo�e powiniene� doko�czy�.[718][732]Po co mia�bym traci� czas?[733][755]Mi�o�� jest dla sta�ych.[755][786]Jeste� sta�ym przez 18 godzin dziennie.[799][818]Jest na stacji wiele kobiet,[819][841]kt�re by�yby tob� zainteresowane,[842][859]gdyby� da� im okazj�.[860][885]B�d� o tym pami�ta�.[885][922]Na razie wystarczy mi uporz�dkowanie pokoju.[923][942]Dax do Kiry i Odo.[943][959]Prosz� m�wi�.[959][983] Chcemy �eby�cie si� czemu� przyjrzeli w wie�y.[983][1000]Ju� idziemy.[1117][1144]Jeden z naszych punkt�w nas�uchowych w Kwadrancie Gamma[1144][1161]odebra� to przed chwil�.[1162][1181]Wygl�da jak szyfr u�ywany przez wojska kardasja�skie.[1182][1200]ale komputer go nie rozpoznaje..[1200][1219]Na pewno kardasja�ski.[1219][1238]Ale chyba nie ma �adnych Kardasjan[1238][1251]w Kwadrancie Gamma.[1251][1261]�adnych o kt�rych wiemy.[1262][1272]To nie Elgol-czerwony[1273][1303]ani Wojskowe Kodowanie Pi�tej Kasty.[1303][1325]Spr�buj Gulowski Szyfr pi��-dziewi��.[1356][1371]Dziwne.[1371][1383]Wi�kszo�� kardasja�skich kod�w[1383][1405]u�ywa rekursywnego algorytmu szyfruj�cego[1405][1433]ale ten jest ca�kowicie inny.[1434][1454]Wywiad Bajora�ski ma du�e do�wiadczenie[1454][1466]w �amaniu szyfr�w kardasja�skich.[1467][1481]Mo�e wy�lemy im to?[1481][1497]Wys�ali�my, jak tylko to przysz�o.[1497][1515]Nadal nie mamy odpowiedzi.[1515][1528]To mo�e troch� zaj��.[1528][1541]Je�li kto� wysy�a wiadomo��[1542][1566]szyfrowan� kardasja�skim kodem z Kwadrantu Gamma[1567][1590]chc� odrazu wiedzie� co pisze.[1590][1641]Mamy eksperta od kardasja�skich kod�w na stacji.[1642][1655]Ma pan racj�.[1655][1673]Dax, sprowa� tu pana Garaka.[1722][1755]Przepraszam za t� przerw�.[1756][1772]Jak ci posz�o?[1772][1788]Chyba ich rozczarowa�em.[1788][1815]Chyba mieli nadziej�, �e ta wiadomo��[1816][1839]zawiera�a spos�b na pokonanie Dominium.[1839][1856]Szkoda, �e ich nie widzieli�cie[1856][1875]Kiedy wyt�umaczy�em, �e to[1875][1896]pi�cioletni raport z bada� jakiej� planety.[1897][1917]Bada� jakiej� planety?[1917][1937]Tak w�a�nie wygl�dali.[1937][1974]Ty te� powiniene� by� troch� rozczarowany.[1974][2018]Mogli to by� ocalali z|kardasja�skiej floty straconej w Kwadrancie Gamma.[2019][2054]Ju� dawno porzuci�em nadziej�, �e|znajd� chocia� �lad po nich.[2054][2065]Na prawd�?[2066][2085]Nie wiedzia�am, �e|tak �atwo si� poddajesz.[2086][2122]Przychodzi czas, �e|musisz sprosta� rzeczywisto�ci, moja droga.[2123][2155]Stacili�my ich i ju� nie wr�c�.[2156][2183]Moi m�odzi przyjaciele[2184][2202]Chcia�bym zosta� i przegada� ca�y dzie�,[2203][2229]ale mam sukienki do szycia,|spodnie do naprawiania.[2229][2266]�ycie jest wype�nione ma�ymi b�ahostkami.[2266][2301]I powt�rz kapitanowi Sisko, �e b�d� ucieszony mog�c[2301][2343]rozszyfrowa� jak� kolwiek|kardasja�sk� list� zakup�w jaka przejdzie przez jego biurko.[2344][2356]Moja droga.[2409][2441]M�j ojciec by si� w�ciek�, gdyby to us�ysza�,[2442][2475]Ale jest co� w Garaku, co mnie...[2475][2487]fascynuje.[2488][2509]Tak, s� takie chwile.[2764][2779]Wybiera si� pan gdzie�?[3981][4012]Musz� przesta� pana nie docenia�, doktorze.[4013][4031]Sk�d pan wiedzia�?[4032][4044]O tym, �e k�ama�e�[4044][4058]na temat zawarto�ci przekazu?[4059][4084]Powiedzia�e�, �e nie wierzysz, aby kto� ocala�[4084][4102]z zaginionych w Kwadrancie Gamma.[4102][4118]C�, Ziyal mia�a racj�.[4118][4139]Nie nale�ysz do poddaj�cych si�.[4139][4154]Bardzo dobrze, doktorze.[4155][4183]Zmieni� si� pan[4184][4212]z naiwnego m�odziana, kt�rego pozna�em pi�� lat temu.[4213][4248]Sta� si� pan nieufny i podejrzliwy.[4249][4260]Pasuje to panu.[4260][4274]Mia�em dobrego nauczyciela.[4294][4321]Co naprawd� zawiera�a wiadomo��?[4321][4353]To by�o wezwanie o pomoc...[4353][4368]od Enabrana Taina.[4369][4389]Taina?[4389][4416]Przecie� m�wi�e�, �e widzia�e� jak Dominium zniszczy�o jego statek.[4417][4449]Widzia�em, ale Tain by� szefem Kasty Obsydianowej przez 20 lat.[4449][4473]Jak potrafi� prze�y� to, to mo�e przetrwa� wszystko.[4474][4496]Musz� go odnale�� doktorze.[4496][4515]Jestem mu to winny.[4515][4529]Nie jeste� mu nic winny.[4529][4547]Wygna� ci� z Kardasji.[4547][4581]Owszem, ale opr�cz tego byli�my sobie bliscy,[4581][4609]By� moim... mentorem[4609][4633]i nie odwr�c� si� do niego plecami.[4634][4662]Je�li poprawi to panu humor,|to mo�e pan lecie� ze mn�.[4662][4691]Wszystko co musi pan zrobi�,|to wymy�li� wym�wk�[4691][4724]dlaczego potrzebny jest panu prom|i mo�emy od razu lecie�.[4724][4747]Wi�c, �eby by�o jasne.[4748][4777]Chce pan, �ebym ok�ama� prze�o�onego[4778][4801]z�ama� prawo Gwiezdnej Floty[4802][4835]i lecia� z panem na misj� do Kwadrantu Gamma[4835][4850]na kt�rej mo�emy zgin��.[4851][4874]Czekam tylko na pana.[4874][4892]W takim razie...[4893][4902]lecimy.[4916][4936]Do kapitana Sisko.[4967][5001]Sk�d pan wie, �e|ta wiadomo�� nie jest sfa�szowana,[5001][5026]�e wys�a� j� Tain?[5027][5066]Kod zosta� zaprojektowany przez Taina i mnie.[5067][5080]Nikt inny go nie zna.[5080][5109]Jako� uda�o mu si� j� nada�[5109][5137]i musz� dotrze� do jej �r�d�a.[5138][5169]Czy wiadomo�� zawiera�a jakie� wsp�rz�dne?[5169][5185]Nie. Wi�ksza cz�� to|kod identyfikacyjny.[5185][5208]Reszta to jedno s�owo, "�yj�"[5209][5229]powtarzane.[5229][5264]Wi�c b�dzie �atwo namierzy� �r�d�o.[5264][5300]Kapitanie...|Tain mo�e nie by� sam.[5300][5314]Mog� by� inni.[5315][5333]�o�nie�e floty kardasja�sko-romula�skiej,[5333][5370]ocalali z ataku Dominium na Nowe Bajor,[5370][5396]czy nawet za�oganci z federacyjnych statk�w[5397][5430]utraconych w Kwadrancie Gamma.[5431][5461]To misja ratunkowa.[5462][5483]Nie mo�e pan tego ignorowa�.[5484][5528]Nadal nie jestem przekonany o prawdziwo�ci tego przekazu.[5528][5562]Ale jest chyba tylko jeden spos�b �eby si� przekona�.[5562][5587]Kapitanie, nie mo�e pan mu pozwoli�,[5587][5599]to zbyt niebezpieczne.[5599][5614]Dzi�kuj� za trosk� doktorze,[5614][5647]Ale zapewniam pana, �e|potrafi� o siebie zadba�.[5648][5668]Mo�e i tak,|ale nie leci pan sam.[5692][5706]Chyba si� pan w�a�nie zg�osi�.[5707][5734]Doktor Bashir nigdzie nie leci.[5747][5775]Mam na my�li kogo� innego.[5776][5801]Nie wiem, co mnie bardziej wkurza,[5802][5811]to, �e zgodzi�e� si� lecie�[5812][5839]do Kwadrantu Gamma z Garakiem,[5840][5873]czy to, �e dowiaduj� si� o tym od Sisko.[5874][5887]Mia�em ci o tym powiedzie�.[5888][5910]Kiedy?|Gdy b�dziesz szed� do �luzy?[5910][5931]Klingo�ski wojownik nie musi t�umaczy�[5931][5965]dlaczego chce zmierzy� si� z niebezpiecze�stwem,|nawet swojej par'machkai.[5966][6002]Wi�c, innymi s�owy ba�e� si�,|�e zrobi� scen�.[6002][6038]Zawstydz� ci�,|mo�e nawet b�d� p�aka�.[6039][6066]Jeste� zdolna do wszystkiego.[6067][6082]Nie b�j si� Worf.[6082][6106]Nie b�d� po tobie p�aka�.[6106][6137]Wi�c, przysz�a� �yczy� mi godnej �mierci w walce.[6147][6168]Nie.[6170][6188]Przysz�am po to.[6274][6290]Moje opery klingo�skie.[6290][6320]C�, nie b�dziesz ich u�ywa� przez kilka dni.[6320][6334]Kto� mo�e zrobi� z nich u�ytek.[6425][6445]No co?[6458][6475]Co� nie tak?[6496][6528]Masz sk�onno�� do zapodziewania rzeczy.[6549][6578]A ty boisz si�, �e mog�... zgubi�[6579][6593]Twoje cenne opery?[6609][6621]Tak.[6633][6654]Jest taka mo�liwo��.[6654][6689]Na twoim miejscu wraca�abym szybko.[6689][6728]Oczywi�cie, je�li chcesz zachowa� je nietkni�te.[6812][6841]Chwalebnej �mierci...|albo nie.[6842][6859]To zale�y od ciebie.[7017][7037]Kwadrant Gamma?[7038][7062]Nie mo�esz tam lecie�.[7063][7089]Mog�... i zrobi� to.[7090][7114]Musz�.[7114][7142]Ale jakby co� ci si� sta�o, nie...[7142][7157]Nie Wiem co bym zrobi�a.[7157][7187]Napewno znajdziesz kogo� innego, z kim b�dziesz jada�.[7187][7198]Nie �eby� musia�a.[7199][7223]Mam zamiar wr�ci�.[7223][7238]Tu nie chodzi o jedzenie.[7239][7250]Tak, wiem,[7250][7276]jestem jedynym Kardasjaninem na stacji.[7277][7292]To te� nie to.[7293][7309]Wiesz o tym.[7309][7322]Poprostu...[7333][7358]jeste� inteligentny,|kulturalny...[7371][7388]i mi�y.[7390][7416]Moja droga, jeste� m�oda[7416][7448]wi�c rozumiem, �e|jeszcze nie potrafisz mnie dobrze oceni�.[7449][7476]Dlaczego zawsze �artujesz sobie|z moich uczu� do ciebie?[7476][7520]Mo�e dlatego, �e s� troch� �le ukierunkowane?[7520][7536]Je�li tak jest,[7537][7555]to dlaczego tyle czasu ze mn� sp�dzasz?[7580][7638]bo jestem wygnany... samotny i daleko od domu.[7639][7680]A kiedy jestem z tob�, czuj� si� lepiej.[7695][7712]Ciesz� si�, �e mog� pom�c.[7739][7777]Ziyal...|Nie wa�ne co si� stanie[7778][7805]nie wa�ne jak ponuro potocz� si� sprawy[7806][7833]obiecuj�, �e wr�c�.[7833][7857]Mo�esz mi zaufa�.[7879][7892]Wierz� ci.[7893][7919]Zabieraj �apy od niej![7919][7933]Ojcze, nie![7933][7947]Dotknij jeszcze raz mojej c�rki[7947][7960]to ci� zabij�.[7960][7972]Ojc... [ Pobierz całość w formacie PDF ]