Star Trek DS9 - 6x04 - Behind the lines, Star Trek DS9 S6

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[31][72]/Dziennik kapita�ski,|/data gwiezdna 51145,3.[73][108]/Defiant stacjonuje|/przy bazie 375,[109][142]/kontynuuj�c wypady w|/przestrze� Dominium.[143][170]/Cho� misje te odcisn�y si�|/na moich ludziach,[171][212]/s� oni zdeterminowani zrobi�|/wszystko by wygra� t� wojn�.[213][251]- Tak jak i ja.|- Prosz�.[252][297]- Gdzie zdoby�e� sauria�sk� brandy?|- I to w �rodku wojny.[298][347]To ruchliwa baza. Mog� by� tylko kadetem,|ale wci�� jestem Ferengi.[348][387]Na szcz�cie dla nas.[456][497]Przepraszam kapitanie. Ogniwo|energetyczne z baterii fazer�w.[498][551]Zu�yli�my je podczas|ostatniej misji.[562][619]Dobrze si� temu przyjrzyjcie.|To m�wi co� o tym statku,[620][681]�e b�dziemy walczy� tak d�ugo,|a� nie b�dziemy w stanie![682][699]Tak, sir![700][759]- Czego� takiego si� nie wyrzuca!|- Nie, sir![834][881]- Admira� na pok�adzie!|- Spocznij.[882][915]- Ben.|- Admirale.[916][949]Przejd�my si�.[959][998]- Co tam si� dzia�o?|- Taki nasz ma�y rytua�.[999][1034]- Pomaga za�odze si� odpr�y�.|- Zas�u�yli na to. �wietna robota![1035][1099]- Dzi�kuj�.|- Ale nie przyszed� pan tu, by to powiedzie�?[1100][1120]Nie.[1121][1157]Od pocz�tku wojny, Dominium|zawsze nas przechytrza�o.[1158][1186]Gdziekolwiek wy�lemy nasze okr�ty,|oni ju� na nas czekaj�.[1187][1229]- Zauwa�y�em to.|- Mo�na s�dzi�, �e s� od nas m�drzejsi.[1230][1293]Ale nie s�. Mieli tylko przewag�, o kt�rej|nic nie wiedzieli�my. Do wczoraj.[1294][1351]Wywiad zlokalizowa� pot�n� stacj�|sensor�w, ukryt� ko�o Gromady Argolis.[1352][1392]Mo�e monitorowa� ruch okr�t�w|w odleg�o�ci pi�ciu sektor�w.[1393][1421]Wi�c tak mogli by� zawsze|o krok przed nami.[1422][1455]Mieli ogromn� przewag�|taktyczn�.[1456][1487]- Chc� by� j� im odebra�.|- Z przyjemno�ci�![1488][1524]To nie b�dzie �atwe.|Stacja jest silnie broniona.[1525][1560]Oto raport wywiadu,|przejrzyj go.[1561][1591]Chc� mie� plan ataku|do �smej rano.[1592][1628]B�dzie go pan mia�.[1722][1763]- Jest.|- Damar trzyma si� przyzwyczaje�.[1764][1820]Po ci�kim dniu pracy zas�uguje|na kieliszek kanar.[1821][1860]Pyta si� po co s�|tu zawsze ci Jem'Hadar.[1861][1916]Nie pij�, nie jedz�, nie graj�,|tylko zajmuj� miejsce.[1917][1961]Damar pyta barmana czy znalaz�|PADD, nad kt�rym pracowa�.[1962][2006]- M�j brat m�wi prawd�, nie widzia� go.|- Damarowi si� to nie podoba.[2007][2068]PADD zawiera� szkic tajnej notatki,|dotycz�cej niedoboru Bia�ego.[2070][2107]Spekuluje w niej, �e bez narkotyku|Jem'Hadar wpadn� w amok,[2108][2137]zabij� wszystkich i wszystko|na swojej drodze.[2139][2176]Damar zaleca, �e je�li Kardasjanom|nie uda si� usun�� pola minowego[2177][2203]i otworzy� linii zaopatrzeniowych|z kwadrantu Gamma,[2204][2234]powinni zatru� ostatni�|porcj� Bia�ego,[2235][2268]eliminuj�c Jem'Hadar|zanim b�dzie za p�no.[2269][2303]A tak w og�le, to jak|zdoby�e� PADD Damara?[2304][2337]Mam zwinne r�ce.[2338][2364]Zaczyna si�.[2365][2397]Zobaczyli go.[2407][2442]Zagubiony PADD.[2451][2494]- Damar oskar�a ich o kradzie�.|- M�wi�, �e znale�li go przed swoj� kwater�,[2495][2549]gdzie go zostawi�em.[2550][2572]Wiedzia�am, �e to zadzia�a.[2573][2628]Kardasjanie i Jem'Hadar mog� udawa�|sojusznik�w, ale si� nienawidz�.[2629][2656]Z drogi![3956][3980]ZA LINIAMI WROGA[4009][4041]- Zaatakowali mnie.|- Nic mnie to nie obchodzi.[4042][4069]Nie powiniene� by� pozwoli� by|sytuacja wymkn�a si� spod kontroli.[4070][4100]Wyno� si�![4175][4245]Jak Damar m�g� by� tak g�upi,|by zapodzia� tak dra�liwy dokument?[4245][4276]- Twoi ludzie go ukradli.|- Jem'Hadar nie s� z�odziejami.[4276][4336]- A Damar nie jest k�amc�.|- Nie podno� g�osu.[4344][4414]Nasi ludzie musz� widzie�,|�e wci�� jeste�my sojusznikami.[4425][4478]- U�miechnij si�, Dukat.|- U�miecham si�.[4479][4512]Panowie, proponuj� jak najpr�dzej|wyprowadzi� st�d wszystkich.[4514][4528]Odo ma racj�.[4529][4564]Powiedz swoim, �e s� zamkni�ci w|kwaterach do rozprawy dyscyplinarnej.[4565][4622]- Ja zrobi� to samo.|- I u�miechaj si�.[4736][4764]Chod�cie.[4840][4897]Stacja mo�e wykrywa� zamaskowane|okr�ty w odleg�o�ci dw�ch lat �wietlnych.[4898][4948]Zanim Defiant okr��y Argolis,|Dominium nas zauwa�y.[4949][4979]Tuzin okr�t�w Jem'Hadar zaatakuje|was, zanim si� zbli�ycie.[4980][5019]Dlatego potrzebujemy elementu|zaskoczenia. To jedyne wyj�cie.[5021][5061]- Co proponujesz?|- Polecimy przez Argolis.[5062][5108]To niewykonalne.|Rozerw� was pr�dy grawimetryczne.[5109][5133]W�a�nie tak my�li Dominium.[5134][5172]Ale je�li wylecimy z Argolis,|nie b�d� wiedzieli co si� dzieje.[5173][5190]Dlaczego s�dzisz, �e|uda si� wam przelecie�?[5191][5222]Dax mo�e tak nawigowa�, by unikn��|zak��ce� grawimetrycznych.[5223][5267]Studiowa�a gromady protogwiazd,|wie czego szuka�.[5268][5335]- To ryzyko, ale chc� je podj��.|- W porz�dku.[5336][5364]Spr�bujmy.[5365][5419]- Kiedy mo�ecie odlecie�?|- Po zako�czeniu napraw Defiant.[5420][5471]Prosz� mnie informowa�|kapitanie.[5612][5651]Chcia�e� si� ze mn� widzie�?[5652][5726]- No i? Nie masz mi nic do powiedzenia?|- W sprawie tego, co zasz�o u Quarka?[5727][5761]- Posz�o lepiej ni� si� spodziewa�am.|- Wiedzia�em, �e za tym stoisz![5762][5800]Oczywi�cie. Omawiali�my to na|ostatnim spotkaniu ruchu oporu.[5801][5849]- A ja powiedzia�em, �e to z�y pomys�.|- Owszem, powiedzia�e�.[5851][5881]A potem wyszed�e�, jakby nie|by�o nic do powiedzenia.[5882][5923]Ale Rom i Jake zostali,|przedyskutowali�my to i wiesz co?[5924][5980]- Stwierdzi�am, �e to dobry pomys�.|- Wi�c zrobi�a� to za moimi plecami?[5981][6026]- Dlaczego bierzesz to tak do siebie?|- A jak mam to bra�?[6027][6062]Ca�ymi dniami siedz� w radzie|z Dukatem i Weyounem,[6063][6106]robi�c co mog� by zapewni�|Bajor przetrwanie tej wojny.[6107][6147]Ostatni� rzecz� jakiej potrzebuj�,|jeste� ty siej�ca zam�t.[6148][6195]Wiesz co Dukat by zrobi�, gdyby si�|dowiedzia�, �e to ty za tym sta�a�?[6197][6241]To by mu wystarczy�o, �eby wyrzuci�|ka�dego Bajoranina ze stacji.[6243][6299]Federacja przegrywa wojn�.|Nie mo�emy siedzie� i nic nie robi�.[6300][6332]S� pewne granice tego,|co mo�emy zrobi�.[6333][6365]Zaczynam my�le�, �e nie powiniene� by�|zgodzi� si� na zasiadanie w tej radzie.[6366][6421]Jeste� tak zaanga�owany w sprawne|dzia�anie stacji, �e zapominasz o wojnie.[6422][6469]- Kwestionuje pani moj� lojalno��?|- Potrzebuj� ci�, Odo.[6470][6512]Ruch oporu ci� potrzebuje.[6513][6553]Odpowiedz, kwestionujesz|moj� lojalno��?[6554][6605]Oczywi�cie, �e nie.|Nie o to chodzi.[6635][6695]- Witaj Odo.|- Mi�o ci� znowu widzie�.[6728][6756]Zostaw nas.|Musz� porozmawia� z Odo.[6757][6784]Czy�by?[6785][6830]W porz�dku Nerys. Mog� pos�ucha�|co ma do powiedzenia.[6831][6863]Jeste� pewien?[6932][6968]- Nazwa�e� j� Nerys.|- I co z tego?[6969][6995]Kiedy� nazywa�e� j� "majorem".[6996][7043]Nazywanie Sta�ego po imieniu|oznacza blisko��.[7044][7106]Jeste� daleko od domu.|Dogl�dasz dzia�a� wojennych?[7107][7154]Szczeg�y wojny z ch�ci�|pozostawiam Vorta.[7155][7192]Wi�c co ci� sprowadza na DS9?[7193][7217]Ty.[7225][7291]Zosta�am uwi�ziona w kwadrancie Alfa, kiedy|kapitan Sisko zaminowa� wej�cie do korytarza.[7292][7329]Sp�dzi�am zbyt du�o|czasu ze Sta�ymi.[7330][7386]Przyby�am, bo poczu�am potrzeb�|bycia z jednym ze swoich.[7387][7451]Co za ironia, bior�c pod uwag�|nasze ostatnie spotkanie.[7452][7486]Spowodowa�e� �mier�|innego Zmiennego.[7488][7550]Zamiana w Sta�ego by�a jedyn�|wystarczaj�co surow� kar�.[7551][7604]A teraz, gdy znowu jestem Zmiennym,|przychodzisz jakby nic si� nie sta�o?[7605][7661]- Wybaczyli�my ci.|- Ale ja nie wybaczy�em wam.[7662][7702]Pora zostawi� przesz�o�� za nami.[7703][7743]A co z tera�niejszo�ci�? Prowadzicie|wojn� przeciwko mojemu domowi.[7744][7769]To nie tw�j dom.[7770][7811]Twoje miejsce jest w�r�d swoich,|jako cz�� Wielkiej Wsp�lnoty.[7812][7895]- Jestem tu ca�kiem zadowolony, dzi�kuj�.|- M�wisz tak, bo nie wiesz czym mo�esz si� sta�.[7896][7969]Mo�e gdyby�my sp�dzili razem|troch� czasu, zacz��by� rozumie�.[8149][8190]Admirale, chcia� mnie pan widzie�?[8191][8231]W�a�nie dosta�em wiadomo��.|Przeszed� awans kapitan Benett.[8232][8279]Z mojej rekomendacji Flota da�a jej dow�dztwo|nad si�dmym skrzyd�em taktycznym.[8280][8297]By�a jednym z moich najlepszych adiutant�w.[8298][8333]Dobre poj�cie strategii i zdolno�� widzenia szerszej perspektywy.[8334][8370]Wygl�da na to, �e nie b�dzie|�atwo znale�� kogo� na jej miejsce.[8371][8414]- Ju� znalaz�em.|- Ciebie.[8425][8454]Jestem pod wra�eniem twojej|pracy w ostatnich tygodniach.[8456][8499]- My�l�, �e byliby�my dobrym zespo�em.|- Dzi�kuj�, sir.[8500][8562]- Obejmujesz stanowisko natychmiast.|- Natychmiast? A co z misj� Argolis?[8563][8599]Komandor Dax b�dzie|dowodzi� Defiantem.[8600][8648]- Jest w stanie to zrobi�?|- Oczywi�cie, sir.[8649][8706]Chyba po prostu sam chcia�em|dowodzi� misj�.[8724][8766]Przejrzyj te raporty. Chc� wiedzie�|co my�lisz o operacji bolia�skiej.[8767][8813]Spotkamy si� tu o sz�stej rano.[8814][8839]Ben,[8861][8891]gratulacje.[8959][8999]Legat Krimm przyb�dzie rano.[9000][9039]Ka�� grupie ochrony eskortowa�|go do pa�skiego biura.[9040][9078]Je�li to wszystko...[9148][9208]- Za�o�ycielko, zaszczycasz nas swoj� obecno�ci�.|- Rozumiem, �e wojna toczy si� pomy�lnie.[9209][9237]Tylko dlatego, �e post�puj� wed�ug|planu stworzonego przez Za�o�ycieli.[9238][9268]Witam na Terok Nor.[9269][9324]- Ciesz� si�, �e w ko�cu mamy okazj� si� spotka�.|- Jako przyw�dcy naszych �wiat�w,[9325][9368]pani i ja zabierzemy naszych obywateli|ku przysz�o�ci, co do kt�rej...[9369][9410]Co z polem minowym? Dlaczego|nie zosta�o jeszcze rozbrojone?[9411][9454]W�a�nie, Dukat.|Te op�nienie jest nietolerowalne.[9455][9511]Po drugiej stronie korytarza|czekaj� tysi�ce statk�w.[9512][9551]Mo�e nie czyta�e�|najnowszych raport�w?[9552][9597]Ale nawet bez tych statk�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]