Star Trek DS9 - 6x11 - Waltz, Star Trek DS9 S6

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[46][87]Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 51408.6.[88][133]Jestem na pok�adzie Honshu od dw�ch|dni i wci�� z nim nie rozmawia�em,[134][168]chocia� lekarze zapewniaj� mnie,|�e ju� ca�kiem wyzdrowia�.[169][190]Mo�e w�a�nie tego si� boj�.[191][237]Mo�e wol� my�le� o nim jak|o szale�cu... zniszczonym cz�owieku.[238][266]By�by mniej niebezpieczny.[267][316]Cho� brzmi to strasznie, jaka�|cz�� mnie pragnie jego �mierci.[318][375]Ale takie my�li nie przystoj�|oficerowi Gwiezdnej Floty.[376][423]Straci� swe imperium, c�rk�,|a prawie ju� straci� zmys�y.[424][506]Niezale�nie od winy, czy to nie wystarczaj�ca|kara, jak na jedno �ycie?[543][592]S�ysza�em, �e jeste� na pok�adzie.[606][645]Zastanawia�em si�, czy mnie odwiedzisz.[647][674]Jak si� czujesz?[675][702]Lepiej.[751][803]Lekarze m�wi� mi, �e szybko wyzdrowia�em.[804][825]Mnie te� tak powiedzieli.[826][878]To dobrze. My�la�em,|�e traktuj� mnie protekcjonalnie.[879][912]- Zatem... jestem zbrodniarzem wojennym.|- Wed�ug praw Federacji, jest si� niewinnym,[913][959]- dop�ki nie udowodni� ci winy.|- Tak mi powiedziano.[960][1013]Twoim zdaniem jestem|winny, Benjaminie?[1015][1047]Nie widzia�em wszystkich zarzut�w.[1048][1072]Unik? To do ciebie niepodobne.[1073][1111]Staram si� by� uczciwy.|Os�dz� ci� dopiero po wojnie.[1112][1152]To posiedzenie przed Specjaln� �aw�|Przysi�g�ych to tylko formalno��.[1153][1198]A ty b�dziesz �wiadkiem oskar�enia.[1199][1251]- Powiem im, co wiem.|- Mo�esz dok�adniej?[1252][1294]- Raczej nie.|- Rozumiem.[1337][1409]Nigdy nie mia�em okazji ci powiedzie�,|jak mi przykro w sprawie Ziyal.[1424][1469]Czy�bym znowu wyczuwa�|r�k� doktora Coxa?[1470][1528]Powiedzia�em mu, �e chc�|z�o�y� kondolencje.[1534][1566]Przepraszam.[1573][1600]Dobry doktor ci�gle zach�ca|mnie do rozm�w o Ziyal,[1601][1637]poniewa� to jej...[1651][1684]�mier� spowodowa�a moj�...[1685][1717]chwilow� niestabilno��.[1719][1748]Nie powinienem by� taki podejrzliwy.[1749][1779]W porz�dku.[1817][1843]Wi�c...[1844][1890]Do Bazy sze��set dwadzie�cia|jeden dotrzemy jutro w po�udnie.[1891][1933]Spotkamy si� na procesie.[1949][1977]Benjamin.[1995][2028]W sprawie mojej c�rki.[2029][2078]Ty i major Kira opiekowali�cie si�|ni� przez prawie rok.[2079][2151]Chcia�em wam za to podzi�kowa�.|Byli�cie bardzo szczodrzy.[2160][2205]Ziyal by�a wyj�tkow� kobiet�.[2207][2269]Dobrze by�o j� mie� w�r�d nas|nawet przez kr�tki czas.[2278][2314]Tylko tyle mia�a.[2340][2378]Potrzebujesz czego�?[2405][2457]Butelki kanar i orio�skiej niewolnicy.[2475][2519]Sprawdz�, co da si� zrobi�.[2543][2598]/Stanowiska bojowe! Zespo�y naprawcze|/zg�osz� si� na poziom pi�ty.[3740][3762]WALC[3816][3860]W�a�nie potwierdzono. USS Honshu|zosta� zniszczony dzi� rano o 10.30[3861][3894]przez skrzyd�o niszczycieli kardasja�skich.[3895][3933]Gwiezdna Flota odebra�a SOS|z trzech szalup ratunkowych[3934][3962]i jednego promu,|wi�c kto� prze�y�.[3963][4014]Sygna�y pochodz� z tego obszaru.|Ostatnia znana pozycja Honshu le�y tu,[4016][4055]wi�c rozbitkowie mog� znajdowa� si�|w ka�dym z tych s�siednich uk�ad�w.[4056][4091]To du�y obszar. Ile statk�w|liczy oddzia� poszukiwawczy?[4092][4117]Dwa. Constellation i Defiant.[4118][4154]- Dwa? To zajmie wiele dni.|- Wobec aktywno�ci Dominium wzd�u� granicy,[4155][4192]tylko tyle Flota mo�e|w tej chwili zwolni�.[4193][4219]A Defiant ma dodatkowe zadanie.[4220][4276]Za pi��dziesi�t dwie godziny musicie by�|na tych wsp�rz�dnych w pobli�u Badlands.[4278][4308]Eskortujecie federacyjny konw�j.[4309][4347]Dwana�cie godzin zajmie samo|dotarcie na wsp�rz�dne Honshu.[4348][4390]I nast�pne dwana�cie do Badlands, wiem.|Ale ten konw�j jest zupe�nie niechroniony.[4391][4422]Poruszaj� si� w pobli�u p�l plazmy,|ale kiedy je opuszcz�,[4423][4469]- b�d� bezbronni bez Defianta.|- Nie mo�na op�ni� konwoju?[4470][4495]Je�li kapitan Sisko �yje,|musimy wykorzysta� ka�d� szans�...[4497][4548]Zg�osi�am to samo zastrze�enie,|ale rozkaz podtrzymano.[4549][4608]Ka�da minuta tej k��tni oznacza|minut� mniej na poszukiwania kapitana.[4609][4655]Przygotowa� si� do natychmiastowego odlotu.[4656][4711]Worf. W tym konwoju jest ponad|trzydzie�ci tysi�cy federacyjnych �o�nierzy.[4712][4743]Masz pi��dziesi�t dwie godziny.|Ani sekund� d�u�ej. Zrozumiano?[4744][4774]Zrozumiano.[4797][4825]Defiant.[4920][4957]Benjamin, Benjamin, s�yszysz mnie?[4958][4985]- Dukat...?|- Tak.[4986][5025]Wszystko w porz�dku,|tylko nie poruszaj si� zbyt szybko.[5026][5072]Lew� stron� masz|poparzon� przez plazm�.[5073][5112]Byli�my... w celi...|Og�oszono Czerwony Alarm...[5113][5164]Zaatakowa�o nas skrzyd�o|kardasja�skich statk�w, ironia losu.[5165][5214]- Szed�em do maszynowni...|- Nie dotar�e� daleko.[5215][5260]Przew�d plazmowy wybuch�, zanim|przeszed�e� pi�tna�cie metr�w tym korytarzem.[5261][5283]Tam ci� znale�li�my z porucznikiem|McConnellem, gdy przyszed�[5285][5313]- rozkaz opuszczenia statku.|- Gdzie jest McConnell?[5314][5398]Nie �yje. Od�amek szrapnela trafi� go|w g�ow�, gdy nie�li�my ci� do promu.[5416][5449]- Kto� jeszcze ocala�?|- Kilka szalup ratunkowych opu�ci�o statek,[5450][5526]zanim wybuchn��, ale by�em zaj�ty|utrzymaniem nas w jednym kawa�ku.[5527][5570]Fala uderzeniowa zniszczy�a nasze silniki.[5571][5624]Uda�o mi si� tu wyl�dowa�|gdziekolwiek jeste�my.[5625][5673]Ale prom ju� nigdzie nie poleci.[5678][5730]Nadajnik awaryjny zosta� uszkodzony...[5739][5777]ale chyba zdo�a�em go naprawi�.[5778][5823]Pozostaje nam czeka�,|a� kto� us�yszy nasz sygna�.[5824][5873]Czyj sygna� nadajesz?|Floty czy Dominium?[5875][5963]Og�lny. Ktokolwiek tu dotrze, znajdzie|jednego towarzysza broni i jednego wi�nia.[5964][5986]Uczciwe, nieprawda�?[5987][6018]Wystarczaj�co.[6019][6070]- Ty mnie opatrzy�e�?|-Po�ama�e� ca�� ko�� ramienia.[6072][6123]W apteczce jest regenerator kostny,|ale nie jestem zbyt dobrym lekarzem,[6124][6146]wi�c po prostu za�o�y�em temblak.[6147][6187]Sporo roboty. Dzi�kuj�.[6198][6251]Mamy racje polowe na kilka tygodni,|ale wola�bym znale��[6252][6292]jakie� �r�d�o jedzenia i wody.[6293][6339]Powierzchnia jest,|�agodnie m�wi�c, niego�cinna,[6340][6429]ale skoro znalaz�em drewno na podpa�k�,|to musi tu by� gdzie� jadalna ro�linno��.[6432][6472]Dlaczego mnie nie zostawi�e�?|Przecie� mog�e�.[6473][6504]Nie chcia�em.[6505][6541]Wr�c� za godzin�.[6603][6636]- Co chcesz z nim zrobi�?|- Kapitan i ja mamy wiele do om�wienia.[6637][6667]- Na przyk�ad?|- To sprawy osobiste.[6668][6695]Rozumiem.[6696][6744]Chcesz si� podzieli� uczuciem samotno�ci|i smutku ze swoim wieloletnim przeciwnikiem.[6745][6776]- Doktor Cox by�by dumny.|- Odejd�.[6777][6814]- Zabij go teraz, p�ki jeszcze mo�esz.|- To niekonieczne.[6816][6845]W tym stanie mi nie zagrozi.|Mog� sobie pozwoli� na cierpliwo��.[6846][6874]- Powiniene� go zabi�.|- Nie podoba mi si� tw�j ton![6875][6906]Daruj sobie to wieczne pozowanie.|Masz szcz�cie, �e z tob� w og�le rozmawiam[6907][6945]po tym �a�osnym przedstawieniu w szpitalu.[6947][6980]- Wystarczy.|- Widz�, �e to dra�liwy temat.[6981][7013]Co by powiedzia� kapitan Sisko,|gdyby ci� zobaczy� zwini�tego w k��bek,[7014][7039]p�acz�cego co noc do snu?[7040][7073]- Przesta�.|- Straci�by do ciebie szacunek,[7074][7164]gdyby us�ysza�, �e wrzeszczysz jak szaleniec,|a� piel�gniarka musia�a ci� u�pi�![7173][7197]Nie![7381][7402]Czy to �niadanie?[7403][7443]By� mo�e. Dzie� dobry.[7446][7490]- Dobry. Jak tam na zewn�trz?|- Wiatr si� uspokoi� i temperatura[7491][7532]wzros�a o dwadzie�cia stopni.|Ja to lubi�, ale s�dz�,[7533][7572]�e tobie b�dzie wygodniej|tutaj, w ch�odzie.[7573][7604]Za du�o.[7605][7636]- To ja tu gotuj�.|- Bardzo przepraszam.[7637][7660]Nie jeste� tu jedynym|oficerem, kt�ry umie gotowa�.[7677][7698]- Jak si� czujesz?|- Troch� lepiej.[7699][7739]To dobrze. Po ostatniej|nocy zacz��em si� martwi�.[7740][7764]Ostatniej nocy?[7765][7797]Nie pami�tasz?[7804][7835]Teraz, gdy o tym wspomnia�e�...|Obudzi�em si�...[7836][7877]troch� kr�ci�o mi si� w g�owie...[7878][7910]Niezupe�nie "troch�". Mia�e� atak nudno�ci.[7911][7962]Ale nie przejmuj si�.|Nie takie sprz�tanie ju� prze�y�em.[7963][8012]Jako nowo mianowany|glinn na Kornaire,[8013][8045]pomaga�em w sprz�taniu pomieszczenia,[8046][8096]w kt�rym trzech ludzi|przesz�o wybuchow� dekompresj�.[8097][8125]Nie spa�em potem przez tydzie�.[8126][8159]Zmie�my temat.[8184][8218]Wys�annik przem�wi�.[8219][8271]No, Benjamin. Troch� poczucia humoru.[8272][8340]- Nie jestem w nastroju na �arty.|- Szkoda. Jest tyle powod�w do �art�w.[8341][8378]Nie widzisz w tym nic|�miesznego, prawda?[8379][8420]Kilka godzin temu ja by�em|wi�niem w drodze na proces,[8421][8473]a ty, m�j stary przyjaciel,|odwiedza�e� mnie w celi.[8474][8542]Popatrz teraz - ja jestem wolny,|ty jeste� wi�niem w�asnego uszkodzonego[8544][8602]cia�a i jest spora szansa,|�e uratuje nas Dominium.[8614][8685]Trzeba si� �mia� ze wszech�wiata, w kt�rym|mo�e zaj�� tak gwa�towna odmiana losu.[8686][8749]B�d� si� �mia�, gdy przyleci statek|Federacji i wsadz� ci� z powrotem do celi.[8750][8786]Co tylko zechcesz.[8791][8814]Co?[8818][8842]Nic.[8845][8882]Pewnie tylko wiatr.[8956][8977]Jak smakuje?[8978][9042]Trzeba dosoli�. S�l chyb| jest w �elaznych racjach.[9077][9125]Nie mieli�my okazji|porozmawia� przed atakiem.[9126][9179]Jak si� maj� wszyscy na Deep Space Nine,|jak j� pewnie znowu nazywacie?[9180][9210]Odo, Kira, Quark...?[9211][9262]Dobrze. I nie - nie t�skni� za tob�.[9272][9330]Pewnie nie. Ale te� nigdy|nie dali mi szansy.[9332][9362]Byli zbyt zaj�ci spiskowaniem|przeciwko mnie.[9363][9390]Pieprz.[9397][9466]Je�li mam m�wi� tylko to,|co chcesz us�ysze�, to powiedz.[9472][9527]Powiedzieli ci, �e tym razem prowadzi�em|wspania�omy�ln� polityk� wobec Bajoran?[9529][9556]Powiedzieli mi, �e Weyoun|n... [ Pobierz całość w formacie PDF ]