Star Trek DS9 - s04e13 - Crossfire, DS9 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[172][201]- Czas?|- 7.59.[452][479]Dzie� dobry.[602][632]- Ile mamy?|- 16.[655][707]- Element kryminalny nie pr�nowa�.|- Nic nadzwyczajnego.[712][755]Trzy kradzie�e, dwa zak��cenia|porz�dku, napa��...[757][793]Ijarna znowu dosta� od �ony?|Po co si� jej tak trzyma?[795][827]Prosz� spojrze� na pkt. 12.[829][844]"Publiczna lubie�no��."[846][875]Tego samego wieczora,|kiedy ljarna zg�osi� napa��,[877][909]widzia�em go z �on�...[911][952]za kioskiem informacyjnym|na drugim poziomie.[954][971]To odpowied� na moje pytanie.[973][998]A pkt. 7?[1010][1041]Jeden z funkcjonariuszy|przy�apa� Jel,[1043][1074]maluj�cego polityczne|graffiti na �cianie sekcji 4.[1076][1107]Zawsze co� mu si� nie podoba.|Co tym razem?[1109][1147]Protestowa� przeciwko wizycie|premiera Shakaara na stacji.[1149][1166]Rozdawa� ulotki, twierdz�c,|�e Shakaar powinien[1167][1196]wycofa� pro�b� o przy��czenie|do Federacji.[1198][1226]Ulotki to jedno, a wandalizm drugie.[1228][1260]Przesiedzia� noc w celi.[1262][1325]Arbiter skaza� go na 3 tygodnie|s�u�by publicznej w sekcji oczyszczania.[1359][1411]Oby zd��y� oskroba� �ciany|przed przybyciem Shakaara.[1430][1458]- Chc� z�o�y� skarg�.|- Nie teraz, Quark.[1460][1485]Na pana.|Na ha�as.[1487][1505]Teraz pracujemy.[1507][1551]Mam kwater� pod nim.|Wie pani, jak ha�asuje?[1553][1561]Quark![1563][1591]�wiczy zmian� kszta�t�w.[1593][1631]Ostatniej nocy tupa�, jak takara�ski dzik.[1633][1652]Zaledwie przez 5 minut.[1654][1684]Po twojej skardze zamieni�em si�|w rafalia�ska mysz.[1686][1741]Male�kie pazurki, skrobi�ce|po pod�odze w t� i z powrotem.[1748][1772]Us�ysza�e� to?[1774][1802]Czasem s�ysz� nawet, jak si�... przelewa.[1804][1856]Powinien by� jaki� przepis,|zakazuj�cy nocnych zmian.[1897][1927]Wr�� za godzin�.|Wtedy przyjm� skarg�.[1929][1959]Jasne, �e wr�c�.[2006][2039]Akurat on trafi� na kwater� pod panem.[2041][2083]Szcz�cie nie ma z tym nic wsp�lnego.[2270][2298]Nie wiem,|dlaczego kapitan mnie wezwa�.[2300][2312]Nie jestem starszym oficerem.[2314][2341]Mo�e chcia� pana zobaczy�|w mundurze galowym.[2343][2373]Podkre�la lini�.[2398][2433]Dobrze, �e zd��y�a�.|Shakaar w�a�nie dokuje.[2435][2475]Przebija�am si� przez|t�ok na Promenadzie.[2477][2509]Mam nadziej�,|�e Shakaar poprawi� dykcj�.[2511][2569]Na odprawach tak be�kota�,|�e uczyli�my si� czyta� z ruch�w ust.[2620][2655]Witamy na stacji, premierze.|Dzi�kuj�.[2657][2694]Od dawna pragn��em pozna� Wys�annika.[2696][2745]To cz�� moich oficer�w.|Podporucznik Jadzia Dax.[2749][2770]Szef operacyjny Miles O'Brien, doktor Bashir.[2772][2807]A major Kir� ju� pan zna.[2809][2820]Nerys.[2822][2840]Dobrze ci� zn�w widzie�, Edon.[2842][2887]Przedstawi� w takim razie|mojego oficera.[2904][2937]Sarish Rez, adiutant.[2954][2993]Na Promenadzie czeka spory t�um.[3039][3065]- Dlaczego mi nie powiedzia�a�?|- Co?[3067][3101]�e jest taki przystojny.[3168][3200]Stra�e odprowadz� pana do podium.[3202][3264]Koniecznie wspomnij o dotacjach|i nadchodz�cej obni�ce cen transportu.[3278][3310]I pami�taj - dykcja.[3323][3344]Powodzenia.[3346][3370]- Odo do Sisko.|- Prosz� m�wi�.[3372][3400]Otrzyma�em niepokoj�c� wiadomo��.[3402][3447]S�dz�, �e kto� planuje|zamach na premiera.[2680][2730]Star Trek DS9 S4E13 - Crossfire[3500][3516]-= KRZY�OWY OGIE� =-[3521][3572]Powinni�my zabra� premiera z podium|zaraz po otrzymaniu wiadomo�ci.[3574][3596]Gdyby odwo�ywa� przem�wienia|po ka�dej gro�bie,[3598][3637]nigdy nie wychodzi�by z gabinetu.[3639][3688]To nie by� sklepikarz,|niezadowolony z podatk�w.[3699][3762]To kardasja�ska grupa ekstremist�w,|kt�ra zabi�a ju� 2 bajora�skich oficjeli.[3764][3797]Znam mo�liwo�ci "Prawdziwej Drogi".[3799][3863]Moje �r�d�a w rz�dzie Kardas twierdz�,|�e "Droga" ma ju� agenta na stacji.[3875][3920]Radz� zmieni� miejsce|wyst�pie� premiera.[3924][3932]Wykluczone.[3934][3966]Shakaar musi spotka� si� z delegatami.[3968][4018]Przysz�o�� Bajor w Federacji|zale�y od najbli�szych kilku dni.[4020][4053]Decyzj� podejmie premier.[4055][4094]- Wiem ju�, co powie.|- Ja te�.[4096][4134]Shakaar nie podda si� terrorystom.|Sam nim by�.[4136][4181]Kiedy Kardasjanie zacz�li negocjowa�,|wiedzia�, �e ich pokona�.[4183][4191]Zostanie.[4193][4226]Post�pi�bym tak samo.[4234][4275]Konstablu, prosz� wzmocni� ochron�.[4289][4318]Premier otrzyma ca�odobow� stra�.[4320][4361]Poprosz� te� o pomoc Ochron� Floty.[4375][4395]Porucznik Eddington jest na urlopie.[4397][4428]Przy�l� panu Worfa.[4476][4525]Opr�ni�em pomieszczenia nad,|pod i po bokach kwatery premiera.[4527][4567]Zalecam opr�nienie ca�ej sekcji.[4585][4609]Mieszka tam ponad 1200 os�b.[4611][4648]Ochrona Enterprise by�a trudna.[4650][4678]Ale na stacji jest niemo�liwa.[4680][4691]Na pewno nie�atwa.[4693][4741]- Wol� uporz�dkowane �rodowisko.|- Ja r�wnie�.[4751][4778]Moi rodacy maj� porz�dek w genach.[4780][4828]- Jak mo�e pan tu mieszka�?|- Robi� porz�dek, gdzie tylko mog�.[4830][4867]Trzymam si� swojego rozk�adu.[4871][4910]Sklepikarze �artuj�,|�e nastawiaj� wed�ug mnie zegarki.[4912][4954]Ja nie ustanowi�em jeszcze rozk�adu.[4956][4997]Jest wiele sposob�w|na porz�dek w �yciu.[4999][5011]Na przyk�ad kwatera.[5013][5064]- W mojej wszystko ma swoje miejsce.|- W mojej te�.[5073][5084]Mog� tam chodzi�|z zamkni�tymi oczami.[5085][5117]Zawsze wiem, gdzie wszystko jest.[5119][5154]Nie toleruj� innego ustawienia.[5156][5196]Radz� unika� przypadkowych go�ci.[5208][5258]A je�li ju� kto� przyjdzie, sprawi�,|by czu� si� niechciany.[5260][5282]Inaczej ci�gle mia�bym kogo� na g�owie.[5284][5296]W�a�nie.[5298][5348]Tendencje do wpadania|wykazuje tylko szef O'Brien.[5364][5399]Mo�e dlatego, �e zna pana z Enterprise.[5401][5449]Przestanie,|kiedy oka�� wyra�n� niego�cinno��.[5462][5489]Powodzenia.[5522][5542]Odo do Worfa.[5544][5557]Stra�e na pozycjach.[5559][5597]Korytarze pomi�dzy kwater�|Shakaara a sal� odpraw oczyszczone.[5599][5633]Premier wychodzi za p� godziny.[5635][5675]Rozkaza�em skanowanie sali odpraw.[5689][5711]- Zapewne pan Odo.|- Premierze.[5713][5727]Mi�o pana pozna�.[5729][5759]Szkoda tylko,|�e w takich okoliczno�ciach.[5761][5772]Jeste�my gotowi.[5774][5808]Spotkanie zaczyna si�...[5810][5833]Najpierw chc� wst�pi� do �wi�tyni.[5835][5883]- Dlaczego mnie nie uprzedzono?|- Sam przed chwil� si� dowiedzia�em.[5885][5897]Jaki� problem?[5899][5933]Ustawi�bym dodatkowe stra�e.[5935][5985]W�lizgn� si� na kilka minut.|A potem si� wy�lizgn�.[5987][6023]Z ca�ym szacunkiem, ale jako premier[6025][6064]nie zdo�a si� pan "w�lizgn��"|niezauwa�enie.[6066][6111]Mo�liwe, ale nie b�d�|traci� dnia w ��ku.[6149][6166]Odo do Worfa.[6168][6196]Zmiana plan�w.[6209][6251]Wcze�niej pracowa� pan dla Kardasjan.[6264][6299]Pilnowa�em porz�dku na Promenadzie.[6301][6346]Mogli to zleci� swoim.|Musieli panu ufa�.[6357][6393]Wiem, �e Kira panu ufa.|Powierzy�aby panu �ycie.[6395][6431]Mi�o s�ysze�.|Ma wyczucie.[6445][6481]Dlatego ja te� panu zaufam.[6654][6684]- Worf do Odo.|- Zabezpieczyli�my �wi�tyni�.[6686][6729]Postaram si� go tam szybko doprowadzi�.[7351][7364]Zawsze tak jest?[7366][7392]Ludzie rzadko maj� okazj�|rozmawia� z premierem.[7394][7449]Poza tym, ka�dy Bajoranin ma|w�asne zdanie na ka�dy temat.[7476][7493]No tak.[7495][7532]- Czy to Vedek Tonsa?|- Tak.[7538][7579]- Podobno doskonale gra w rakietki.|- Najlepiej na stacji.[7581][7622]- Ch�tnie z nim zagram.|- Musisz by� dobry.[7624][7636]Jestem beznadziejny.[7638][7690]Ale b�d� mia� okazj�|nam�wi� go do poparcia Shakaara.[7783][7826]Od pana spojrzenia wszyscy si� denerwuj�.[7828][7852]Dobrze.[7881][7927]Mam pytanie.|Dlaczego nie nosi pan ju� pasa?[7962][8008]Nie by� potrzebny.|Nie musz� �ciska� spodni.[8033][8067]Dobrze na panu wygl�da�.[8097][8131]- Naprawd�?|- Naprawd�.[8210][8242]Skoro pani tak m�wi.[8300][8334]- Tak lepiej?|- O wiele.[8372][8402]P�jd� chyba spa�.[8430][8465]- Naturalnie.|- Dobranoc.[8524][8551]Przepraszam.[8558][8580]Nerys...[8582][8595]Nawet si� nie przywita�a�.[8597][8641]By�e� zaj�ty.|Nie chcia�am przeszkadza�.[8644][8658]Uratowa�aby� mi �ycie.[8660][8688]A� takie nudy?[8696][8707]Nie masz poj�cia.[8709][8764]Zapewne nie chcesz s�ucha�,|jak post�pi�abym z Klingonami?[8774][8800]Ch�tnie, ale nie tutaj.[8802][8829]�artowa�am.[8841][8863]Pom�wimy o czym� innym.[8865][8899]- Hasperat?|- Nie jadam.[8909][8917]Nalegam.[8919][8967]P�ac� mi od g�owy,|a pan j� posiada. Chwilowo.[8998][9026]Przejd�my si�.[9119][9132]Idziemy na spacer.[9134][9167]Prosz� poda� tras�.|Zabezpiecz� j�.[9169][9220]Gdybym wiedzia�, gdzie id�,|to nie by�by ju� spacer.[9228][9241]Rozumiem. Odprowadz� pana.[9243][9285]Zgoda.|Ale prosz� nie i�� za blisko.[9752][9777]- Chod�my.|- Dok�d?[9779][9812]Z powrotem do kwatery.[9839][9880]Zak�adam,|�e negocjacje nie id� najlepiej.[9882][9894]Sk�d pan wie?[9896][9951]Spo�r�d humanoid�w, Bajoranie|prawie najs�abiej ukrywaj� emocje.[9953][9983]To a� tak wida�?[9985][10019]Pracuj� z Federacj� od lat.[10021][10077]Szczyc� si� otwarto�ci� i zrozumieniem,|ale zawsze musz� mie� racj�.[10079][10098]To bywa m�cz�ce.[10100][10116]Chcia�em skr�ci� okres pr�bny|Bajor o po�ow�, ale niestety.[10118][10135]Za ka�dym razem, kiedy|wydaje mi si�, �e mnie rozumiej�,[10137][10197]powtarzaj�, �e ka�dy cz�onek|Federacji przechodzi� taki sam proces.[10217][10239]Dlaczego mieliby|traktowa� Bajor inaczej?[10241][10259]Zachodz� w g�ow�.[10261][10307]Chyba, �e we�miemy pod uwag�|wp�yw 50 lat okupacji.[10309][10334]Dzi�kuj�.[10346][10403]By�em �o�nierzem i politykiem,|ale �o�nierka by�a �atwiejsza.[10461][10496]Nie znam si� na polityce.[10501][10510]Zgadza si� pan ze mn�.[10512][10555]Co... [ Pobierz całość w formacie PDF ]