Star Trek DS9 - s04e17 - Accession, DS9 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{97}{190}- My�la�em, �e m�wi�e�, �e posprz�tasz w tym miejscu?|- Trzeba by�o zobaczy� je wcze�niej.{195}{289}Prom Keiko b�dzie tutaj zanim si� zorientujemy.|Powinni�my wyj�� z holodeku godzin� temu.{296}{342}Co?|I pozwoli� szwabom przej�� przez kana�!{346}{416}- Nigdy!|- Szkoda wyrzuci� te wszystkie rzeczy.{421}{538}- Nie powinni�my.|- To jest jak rze�ba, pomnik kilku lat.{548}{617}- Jasne, �e jest.|- Kto m�g�by przyj�� t� cz�� sztuki?{622}{756}Nie wiem. Ale je�li nie sko�czymy,|Keiko pozb�dzie si� mnie.{1179}{1265}- Tatu�!|- Cze�� s�oneczko.{1371}{1445}Cze��.{1579}{1649}Jedn� z dobrych rzeczy podczas|wyjazd�w jest powr�t do domu.{1651}{1711}Nigdy nie chcia�bym|by� cz�ci� tego znowu.{1723}{1817}Tatusiu, tatusiu mam ma�ego brata.{1817}{1886}Naprawd�!|Czy to on?{1905}{1975}Nie, on jest tam.{1992}{2059}Niespodzianka.{2083}{2140}Dziecko?{2143}{2212}Tak. My�la�am,|�e b�dziesz szcz�liwy.{2224}{2318}To znaczy rozmawiali�my o tym i|zdecydowali�my si�, �e b�dziemy pr�bowa�.{2306}{2351}Tak wiem.{2330}{2416}Ale podczas ostatniej wizyty|byli�my razem tylko jedn� noc.{2418}{2464}My�la�em, �e to zajmie nam kilka nocy.{2481}{2560}Szczerze, o wiele wi�cej nocy.{2605}{2692}Zdaje si�, �e si�|nam poszcz�ci�o tym razem.{2720}{2785}Zdaje si�, �e tak.{2965}{3018}- Vedek Porta.|- Nerys.{3023}{3164}Wi�c, to tutaj jeste� gdy ci� nie ma w �wi�tyni.{3198}{3291}- Bardzo imponuj�ce.|- Czy ty nigdy nie by�e� na wierzy?{3299}{3464}Jaki interes stary mnich mo�e mie� tu.|Mo�e poza pomocy m�odej parze w poznaniu Wys�annika.{3474}{3519}Jeste� pewna, �e to dobry czas?{3524}{3569}Wydaje mi si�,|�e uda mi si� was wcisn��.{3574}{3713}- Bardzo dzi�kuj� za pomoc, majorze.|- Robi� to z przyjemno�ci�.{3742}{3768}Mog� wzi��...{3783}{3840}Prosz� wej��.{3850}{3991}Vedek Porta jest tutaj z m�od� par�, kt�ra w�a�nie si� pobra�a.|Maj� nadziej� na b�ogos�awie�stwo Wys�annika.{3999}{4071}Wprowad�cie ich.{4099}{4145}- Pami�tasz s�owa?|- Ma��e�skiego b�ogos�awie�stwa?{4150}{4212}Chyba tak.{4250}{4368}Wys�anniku, jeste�my bardzo wdzi�czni za to,|�e zgodzi�e� si� z nami widzie�.{4375}{4452}Teraz z��czcie r�ce.{4701}{4792}Dzi�kujemy.|Dzi�kujemy bardzo.{4900}{4970}Tw�j akcent jest o wiele lepszy Wys�anniku.{4977}{5056}Ciesz� si� to s�ysz�c.{5153}{5254}Czy to jest tak �le by� Wys�annikiem?{5281}{5350}Kilka ceremonii,|okazjonalne b�ogos�awie�stwa.{5355}{5472}Nie m�wi�em, �e to jest a� takie z�e tylko trudno|przyzwyczai� si�, �e jest si� religijn� ikon�.{5480}{5501}Naprawd�?{5506}{5551}Zdaje mi si�,|�e by mi si� spodoba�o.{5554}{5599}/- Kira do Sisko.|- S�ucham.{5604}{5762}/Lepiej niech pan tu przyjdzie,|/co� wylatuje z korytarza podprzestrzennego.{6005}{6050}- Statek z �yciem?|- Nie wiem sk�d si� wzi��.{6055}{6125}Wed�ug zdalnych sensor�w|nigdy nie wchodzi� do korytarza.{6132}{6201}Z tych odczyt�w, mog� powierdzie�,|�e ten statek ma trzysta lat.{6206}{6276}- Oznaki �ycia?|- Kto� jest na pok�adzie, Bajoranin.{6280}{6326}Spr�bujcie go wywo�a�.{6331}{6376}Brak odpowiedzi.{6381}{6451}Ktokolwiek to jest mo�e by� ranny.{6455}{6638}�ci�gnijcie statek w zasi�g transportera|i przenie�cie pasa�era bezpo�rednio do ambulatorium.{6787}{6876}Jest troch� zdezorientowany.{6885}{7003}Jestem, kapitan Benjamin Sisko jeste� na pok�adzie|federacyjnej Stacji kosmicznej w pobli�u Bajor.{7012}{7118}To jest Kira Nerys,|m�j pierwszy oficer.{7137}{7182}Kim jeste�?{7187}{7264}Jestem Wys�annikiem.{7484}{7675}Wraca�em na Bajor, kiedy m�j statek wpad� w burz� jonow�,|kt�ra prawie rozdar�a go na cz�ci.{7678}{7867}Jeden ze wspornik�w oderwa� si� i przebi� mi rami�, tutaj.|Pami�tam, �e my�la�em, �e umr� sam w kosmosie.{7877}{8018}Ale wtedy co� dziwnego otworzy�o si� na niebie.|Z pocz�tku by�em przera�ony.{8028}{8121}Potem zrozumia�em, co si� dzieje.{8153}{8306}Prorocy otworzyli bramy Niebia�skiej �wi�tyni,|i wci�gn�li mnie do siebie.{8328}{8421}- Co sta�o si� p�niej?|- To jest trudne do opisania.{8428}{8620}Przybrali formy ludzi, kt�rych zna�em.|Mojego dziadka, mojego brata, aby mogli si� ze mn� porozumie�.{8654}{8699}- Rozmawia� pan z nimi?|- Nie musia�em.{8704}{8855}Wyczuwa�em, �e mnie rozumiej�.|Nigdy nie czu�em si� tak pob�ogos�awiony.{8905}{9044}I uleczyli mnie, �wiat�o obmy�o|mnie i wtedy moja rana znikn�a.{9080}{9174}Oddali mi z powrotem moje �ycie.|Czu�em si� jak nowo narodzony.{9179}{9272}Kiedy dok�adnie opu�ci�e� Bajor?{9279}{9325}O to nie by�o dawniej ni� kilka dni temu.{9330}{9478}- Jaki to by� rok?|- Dziewi�tna�cie tysi�cy sto siedemdziesi�t cztery.{9505}{9574}To by�o prawie dwie�cie lat temu.{9582}{9649}Dwie�cie lat?{9757}{9857}Moja �ona, moi rodzice.|Oni nie �yj�.{9905}{9999}Je�li podasz nam twoje imi�,|b�dziemy mogli skontaktowa� si� z twoimi potomkami.{10006}{10075}I powiadomimy ich, �e �yjesz.{10080}{10191}Koram, Koram Loan.|Nie mam �adnych potomk�w.{10231}{10325}M�j brat zgin�� zesz�ej zimy,|a moja �ona i ja nigdy nie mieli�my dzieci.{10332}{10378}Koram Loan poeta?{10382}{10452}By�em poet�.|Tak.{10457}{10553}"Yokatar'a syn" i "Koltah prorok"?{10581}{10627}Znasz moje prace?{10632}{10701}Zosta�e� uznany za jednego|z najwi�kszych poet�w Bajor.{10708}{10802}Ka�de dziecko w szkole potrafi|wyrecytowa� "Momenty Kodala" z pami�ci.{10807}{10924}Ludzie wci�� czytaj� moje prace?|Przez ca�y ten czas?{10934}{11027}By� mo�e to cz�� planu|Prorok�w dotycz�cego mnie.{11032}{11126}- Ich Planu?|- Jeszcze nie wiem, dlaczego wybrali mnie na ich Wys�annika.{11133}{11202}Ale wiem, �e zwr�cili mi|moje �ycie z jakiego powodu.{11207}{11325}Koramie, dzia�o si� wiele rzeczy|w czasie twojej nieobecno�ci.{11334}{11452}Mo�e, major Kira sp�dzi|troch� czasu wprowadzaj�c ci�.{11459}{11545}- Major Kira.|- Dok�adnie.{11560}{11629}Twoja rodzina by�a|cz�ci� artyst�w D'jarra.{11634}{11694}D'jarra?{11708}{11874}Bajor kiedy� mia�o okre�lony system kastowy,|zaw�d danej osoby by� zale�ny od tego, w jakiej rodzinie si� urodzi�a.{11883}{11953}Nie pod��acie ju� za swoimi D'jarra?{11960}{12077}Kiedy Kardasjanie okupowali Bajor|porzucili�my D'jarr, aby�my mogli z nimi walczy�.{12085}{12202}- Stali�my si� �o�nierzami.|- Kardasjanie okupowali Bajor?{12209}{12300}Przez prawie pi��dziesi�t lat.{12334}{12507}Wygl�da na to, �e ma pan racj�, kapitanie.|Wiele rzeczy si� dzia�o, kiedy mnie nie by�o.{12636}{12778}Je�li przyjrzymy si� przepowiedni� na temat Wys�annika,|wiele z nich ma o wiele wi�cej sensu je�li por�wnamy je do Korama.{12785}{12806}Naprawd�?{12811}{12953}Ka�dy tekst, kt�ry czyta�em, m�wi�,|�e Prorocy wybior� Wys�annika wzywaj�c go do siebie.{12962}{13080}�e znajdzie Niebia�sk� �wi�tyni�,|�e tam Prorocy przywr�c� go z powrotem do �ycia.{13087}{13108}M�w dalej.{13111}{13180}Oni nie przywr�cili mi|z powrotem mojego �ycia.{13188}{13257}Mo�e nie bezpo�rednio,|ale pomogli posk�ada� ci twoje �ycie.{13262}{13355}Mo�e i tak. Ale to nie ja pierwszy|znalaz�em korytarz podprzestrzenny.{13363}{13473}Czy wype�ni�em przepowiedni�,|to by� Koram.{13487}{13557}Benjamin, my�la�am,|�e nie wierzysz w przepowiednie?{13562}{13583}Bo nie wierz�.{13588}{13681}Wi�c dlaczego u�ywasz ich aby|usprawiedliwi� oddanie twojej pozycji?{13689}{13782}Zdaje si�, �e szukam czego�, co przekona�o|by mnie, �e podejmuj� w�a�ciw� decyzj�.{13787}{13832}Wi�c, podj��e� decyzj�,|zamierzasz si� wycofa�.{13837}{13907}Koram b�dzie o wiele lepszym Wys�annikiem,|ni� kiedy ja by�em kiedykolwiek.{13914}{14031}Jest Bajoraninem,|jest uznanym poet� i chce t� prac�.{14039}{14180}Poza tym, Gwiezdna Flota b�dzie zadowolona.|Nigdy nie podoba� im si� pomys�, �e jestem Bajora�sk� postaci� religijn�.{14187}{14281}Sk�d wiesz, �e Bajoranie zaakceptuj�|Korama jako nowego Wys�annika?{14288}{14458}Rozmawia�em z Vedekiem Port� jest pewien,|�e je�li odst�pi� dobrowolnie, zaakceptuj�.{14489}{14583}Wi�c zdj�li ci� z haka.|Jakie to uczucie?{14590}{14636}Czuj� si� dobrze.{14638}{14756}�adnych wi�cej ceremonii do poprowadzenia,|�adnych b�ogos�awie�stw do dawania.{14765}{14859}�adnych przepowiedni do wype�niania,|jestem zwyk�ym oficerem Gwiezdnej Floty, znowu.{14863}{15002}Wszystko czym musz� si� martwi�|to Klingoni, Dominium i Maquis.{15041}{15127}Czuj� si� jak na wakacjach.{15266}{15312}Szefie!{15314}{15360}- Gratuluj� tatusiu.|- S�ysza�e�?{15365}{15434}Wspania�a wiadomo�� m�j przyjacielu,|cho� napijemy si� musimy to uczci�.{15441}{15535}- Nie, naprawd� powinienem i�� do domu.|- Tylko jeden.{15540}{15585}- No dobrze.|- Quark!{15590}{15683}S�ysza�e�?|Szef O'Brien b�dzie mia� dziecko.{15691}{15760}My�la�em, �e wasze|kobiety nosz� wasze m�ode.{15765}{15834}Moja �ona!|Moja �ona b�dzie mia�a dziecko.{15842}{15904}Gratuluj�.{15916}{16057}Pami�tam, kiedy m�j siostrzeniec, Nog by� dzieckiem.|Najs�odsza rzecz, jak� kiedykolwiek widzia�em.{16067}{16161}Znasz dzieci, wszystko, co|podnios� w�druje prosto do ich uszu.{16168}{16261}Oh, uwielbia�em mu czyta�.|Wie pan.{16266}{16336}Zobacz sprzedawc� Quraka,|po��danego sprzedawc�...{16343}{16407}po��danego.{16441}{16559}Tylko pomy�l, nied�ugo b�dzie dwoje ma�ych|O'Brien�w biegaj�cych na swoich n�kach.{16568}{16590}Trudno uwierzy�, nieprawda�?{16592}{16782}Wed�ug mnie z drugim jest �atwiej, gdy� ju� raz przechodzi�e�|przez te pieluszki, nieko�cz�ce p�acze, nieprzespane noce.{16793}{16815}Tak.{16817}{16899}- Zdrowie.|- O, Zdrowie.{16918}{17012}- Co� nie tak, szefie?|- Nie, wszystko w porz�dku nie m�g� bym by� szcz�liwszy.{17019}{17088}S�ysza�e�, Keiko b�dzie|mie� kolejne dziecko.{17093}{17139}- Teraz?!|- Nie!{17144}{17189}Za siedem miesi�cy.{17194}{17239}Rozumiem.{17244}{17314}- Worf, odebra� Molly.|- Naprawd�?{17319}{17412}Enterprise by� uszkodzony,|Keiko i on byli razem uwi�zieni, kiedy nadszed� czas.{17419}{17537}No c�, b�d� pewny, gd... [ Pobierz całość w formacie PDF ]