Star Trek DS9 - s04e22 - For the Cause, DS9 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[165][189]Kasidy Yates,|dok�d to?[192][208]Na statek.[218][249]Do in�yniera.|�pij dalej.[256][279]Jeste� kapitanem.|Zaczeka.[292][318]Tak traktujesz podw�adnych?[316][339]Ka�esz im czeka�, a� si� wy�pisz?[338][348]Tak.[349][381]Czasem w og�le| nie wychodz� z ��ka.[381][405]Utrudniasz spraw�.|I o to chodzi.[458][486]Jeste� przesi�kni�ty z�em.[486][529]Jako oficer Floty,| stanowi� wz�r cn�t.[542][568]Raczej parodi� cn�t...[568][597]Doko�czymy innym razem.[597][619]Nie mog� si� doczeka�.|Na razie.[793][823]Na tym zebraniu zostan�| podane tajne informacje.[839][862]Prosz� nie ujawnia� ich nikomu[862][888]poni�ej si�dmego poziomu dost�pu.[889][925]Podczas inwazji na Kardas,[926][955]Klingoni poczynili wi�cej szk�d,|ni� s�dzili�my.[965][991]Dwa tygodnie temu cywilny rz�d Kardas[1003][1026]wystosowa� do Federacji piln� pro�b�[1026][1075]o replikatory przemys�owe,|kt�r� Rada postanowi�a spe�ni�.[1081][1109]Jaka liczba replikator�w| wchodzi w gr�?[1105][1122]12.Klasy czwartej.[1123][1151]Bajor dosta�a tylko| dwa takie replikatory.[1152][1181]Bajor to tylko jedna planeta.[1181][1224]Klingoni zniszczyli przemys�| na dziesi�tkach �wiat�w Kardas.[1230][1254]12 replikator�w CFI pozwoli| przynajmniej zbudowa�[1254][1273]nowe elektrownie i fabryki.[1273][1284]Po co to utajnia�?[1285][1319]Wywiad Floty s�dzi,| �e Maquis mog� zatrzyma� transport,[1320][1344]lub przechwyci� replikatory.[1347][1360]To zrozumia�e.[1360][1389]Kardazjanie, zaj�ci walk� z Klingonami,[1389][1422]dali praktycznie woln� r�k� Maquis.[1426][1475]Na pewno nie dopu�ciliby| replikator�w do Kardas.[1481][1508]Wywiad donosi te�,| �e strefa zdemilitaryzowana[1509][1560]sta�a si� ostatnio aren�| wzmo�onej dzialalno�ci.[1564][1579]Podejrzewamy, �e Maquis zbudowali[1579][1625]kilka nowych baz w Badlands,|co martwi Kardazjan.[1631][1641]S�usznie.[1642][1672]Pod nieobecno�c wojska,| Maquis maj� okazj�[1673][1699]do wypchni�cia Kardazjan ze strefy.[1723][1755]Transport |przejdzie zapewne przez stacj�?[1756][1769]Za trzy dni.[1793][1810]Musimy |zaostrzy� �rodki bezpiecze�stwa.[1811][1845]Sprawdza� transporty na obecno��| broni i �adunk�w wybuchowych.[1845][1869]Zwi�kszy� ilo�� funkcjonariuszy| na promenadzie.[1878][1888]Tak jest.[1890][1928]Panie Worf, zabierze pan jutro| Defiant na patrol do Badlands.[1929][1960]Pomacha flag� i poka�e Maquis,| �e jeste�my gotowi.[1962][1972]Tak jest.[1975][2000]Panie Eddington, codzienne raporty,[2001][2028]dop�ki �adunek nie dotrze na Kardas.|Tak jest.[2031][2041]Rozej�� si�.[2108][2135]Chcieli�my zamieni� z panem s��wko.[2140][2155]Co� nie tak?[2182][2202]Dowiedzieli�my si�, �e na stacji[2203][2223]mo�e przebywa� przemytnik Maquis.[2248][2290]To tylko teoria i mamy tylko podejrzenia.[2305][2315]Kto to taki?[2317][2335]Nie jeste�my do ko�ca pewni.[2336][2353]Rozumiem.[2353][2365]Kto?[2384][2398]Panowie?[2414][2433]Kasidy Yates.[1674][1724]Star Trek DS9 S4E22 For The Cause[2521][2536]Kasidy?[2541][2568]Pracuje dla Maquis?|Niemo�liwe.[2573][2584]Mam nadziej�.[2585][2622]Przemyt z zamiarem pomocy| terrorystom, to powa�ne oskar�enie.[2631][2649]Gdzie macie dowody?[2666][2700]Pi�� miesi�cy temu, kapitan Yates[2701][2729]zacz�a wozi� �adunki| dla bajora�skich kolonii.[2729][2780]Jedna z jej tras wiedzie| z Bajor na Dreon Vll.[2792][2824]Wi�kszo�� statk�w przebywa| ten odcinek w 12 godzin.[2824][2841]Ona zawsze w 18.[2841][2882]Te 6 godzin wystarcza |na skok do Badlands,[2890][2924]spotkanie z Maquis |i lot na Dreon Vll.[2931][2952]To wasz dow�d?[2949][2970]�e lata wolniej?[2975][2986]To nie wszystko.[2987][3015]Wywiad infiltrowa� jedn� z kom�rek Maquis,[3016][3048]zdobywaj�c cz�ciow� list� |jej kontakt�w w tym sektorze.[3056][3071]Wszystkie pod pseudonimami.[3072][3102]Jeden znalazla 6 miesiecy temu na stacji.[3121][3159]Kapitan Yates mieszka |tu od niecalych 6 miesi�cy.[3166][3200]Marne dowody, by podtrzyma� oskar�enie.[3200][3230]Nikogo nie oskar�amy.|To tylko podejrzenia.[3260][3278]Fakt, tak m�wili�cie.[3279][3308]Zdaj� sobie spraw�, �e to dla pana trudne,[3308][3331]ale chcia�bym zacz�� jej obserwacj�.[3341][3375]Odo, jest obywatelk� Federacji.[3377][3410]Nie mo�e pan narusza� |jej prywatno�ci na podstawie podejrze�.[3414][3448]Zanim na to pozwol�, |chc� zobaczy� prawdziwe dowody.[3452][3467]Je�li nale�y do Maquis,[3466][3489]nie jest ju� obywatelk� Federacji.[3487][3498]Odpowied� brzmi nie.[3514][3528]Zrozumia�em.[3582][3596]Panowie.[3614][3650]Czasem trzeba| przeszuka� jaki� dokuj�cy statek.[3662][3691]Je�li znajdziecie pow�d...[3704][3724]Damy panu zna�.[4011][4044]Widzia� pan, jak sfingowa�a ruch|i dobi�a go do �ciany?[4056][4071]Wyj�tkowo efektowne.[4111][4131]Niech pan przestanie na ni� patrze�.[4127][4143]My�la�em, �e o to chodzi.[4149][4175]Mamy obserwowa� zawodnik�w,|a nie widz�w.[4176][4187]Zw�aszcza nie tego.[4192][4206]A czego si� spodziewa�a?[4207][4232]Jest w ko�cu jedyn� |Kardazjank� na stacji.[4228][4257]I zdaje sobie spraw�, |�e przyci�ga uwag�.[4287][4312]Innych, ale nie pa�sk�.[4338][4353]To by� faul.[4427][4459]Mo�e przywitam si� z ni� po meczu.[4459][4483]To c�rka Gul Dukata.[4484][4511]Nikt chyba nie pa�a do pana| wi�ksz� nienawi�ci�, ni� on.[4515][4531]Poza tym Ziyal jest przyjaci�k� Kiry.[4531][4547]Lepiej z ni� nie zadziera�.[4577][4598]Uzna�em, �e grzecznie b�dzie si� przywita�,[4599][4619]ale pan s�dzi, �e nie potrafi� okaza�[4619][4652]uprzejmo�ci, nie kieruj�c si� podst�pem.[4670][4683]W�a�nie tak.[4684][4706]Niech pan j� zostawi w spokoju.[4792][4810]Co si� sta�o?[4810][4833]Doskona�e posuni�cie ze strony major.[4833][4854]Trzeba bylo uwa�a�.[5079][5093]Prosz�.[5101][5130]Zapach niesie si� do ko�ca korytarza.[5133][5144]To eksperyment.[5145][5170]Bajora�ski gulasz ratamba| z linguini ze szpinaku.[5170][5190]S�siedzi nie narzekaj�?[5191][5222]Czasem, ale po to by skosztowa� |moich dzie�.[5229][5243]Jacy podst�pni.[5243][5261]I dwulicowi.[5298][5321]Przesta�cie.|Mam problem.[5336][5367]Wiecie, jak pachnie| kavaria�ski nietoperz tygrysi?[5381][5398]Pracuj� nad now� opowie�ci�.[5398][5430]Komputer posiada zdj�cia, |ale �adnych opis�w zapach�w.[5440][5455]Jeste� pisarzem.|Wymy�l co�.[5466][5492]Chc� wytworzy� poczucie rzeczywisto�ci.[5493][5508]Szczeg�y musz� si� zgadza�.[5509][5524]Kas, nie by�a� na Kavarii?[5524][5546]Nie.[5546][5570]Przecie� latasz regularnie| do s�siedniego systemu.[5585][5607]Nie. Kavaria le�y bli�ej Badlands.[5608][5625]Wol� si� trzyma� z daleka.[5626][5642]Spytaj Quarka.[5643][5665]Pewnie zna kogo� z okolicy.[5666][5691]Latasz na Dreon Vll.|To w pobli�u Badlands.[5713][5737]Zale�y, jak oceniasz odleg�o��.[5737][5767]Dla mojego statku to d�uga droga.[5787][5817]Kt�r�dy latasz na Dreon?[5817][5840]Wok� mg�awicy Rolor?[5841][5869]Je�li interesuj� ci� moje |plany lot�w, to je przejrzyj.[5879][5908]W ko�cu jeste� dow�dc� stacji.[5922][5940]Niewa�ne.[5941][5983]�apcie talerze i przygotujcie si� na cuda.[6011][6021]Ty pierwsza.[6444][6470]Chyba mnie nie pobijesz?[6470][6505]Normalnie wykona�bym strategiczny odwr�t[6506][6540]na widok k�opot�w, ale st�d nie ma wyj�cia.[6577][6602]Mo�esz wezwa� ochron�.[6602][6638]Owszem, ale dotr� tu za kilka minut.[6639][6672]Wtedy mo�e ju� by� za p�no.[6688][6709]Nic ci nie zrobi�.[6722][6738]B�d� wdzi�czny.[6740][6786]Mo�na powiedzie�, �e nie masz si� |czego obawia� z mojej strony.[6806][6845]Tak jak ty, moja droga, z mojej.[6989][7005]To absurd.[7006][7031]To �atwo psuj�cy si� towar...[7027][7036]Co tu si� dzieje?[7037][7062]Musimy dokona� inspekcji poziomu drugiego,[7063][7085]nim opu�ci pani stacj�.[7085][7101]Czego szukacie?[7102][7128]�lad�w temecklia�skiego wirusa.[7128][7167]Na Bajor wybuch�a epidemia|i skanujemy wszystkie statki.[7175][7195]M�j �adunek nie pochodzi z Bajor.[7193][7216]Przepisy nie dopuszczaj� wyj�tk�w.[7217][7228]Ile to potrwa?[7228][7245]Sze�� godzin.|Sze�� godzin?[7249][7273]Sp�nimy si� na spotkanie.|To si� oka�e.[7331][7340]Kasidy?[7342][7355]Przepraszam, �e zawracam ci g�ow�.[7356][7372]Normalnie bym tego nie robi�a.[7386][7402]Chodzi o inspekcj� sanitarn�.[7402][7427]M�wi�, �e potrwa sze�� godzin,[7427][7458]a za dziewi�� mam spotkanie| z tholia�skim frachtowcem.[7457][7476]Wiesz, jak ceni� punktualno��.[7480][7510]Gdyby nie chodzi�o o zdrowie, mo�e...[7520][7562]Obiecuj�, �e zalej� �adowni�|promieniowaniem barionowym.[7568][7589]Inaczej strac� klienta.[7616][7633]Poczekaj.[7652][7682]Mo�emy skr�ci� inspekcj�?[7688][7727]Nie, je�li maj� szuka� kontrabandy,|pozoruj�c inspekcj� sanitarn�.[7729][7754]Mog� tam by� pola kamufluj�ce,[7754][7781]fa�szywe manifesty i pliki komputerowe.[7782][7814]To nie ma sensu.[7815][7850]Kasidy si� �pieszy, wi�c i tak| b�dzie wam sta� nad g�owami.[7856][7882]Nie b�d� mogli gruntownie szuka�.[7882][7911]Nalegam, by chocia� spr�bowa�.[7970][8009]Mo�esz startowa�. |Pami�taj, �eby napromieniowa� �adunek.[8012][8035]Dzi�kuj�.|Do jutra.[8087][8116]Chcia� pan co� powiedzie�?|Nie.[8121][8130]To dobrze.[8131][8169]Prosz� przekaza� panu Worfowi, |�e zmieniam rozkazy.[8178][8206]Polecicie za Xhosa.[8218][8250]A je�li spotka si� z Maquis?[8269][8314]Obserwujcie. Potem z�o�ycie mi raport.[8314][8328]Jasne?[8479][8535]Xhosa zmienia kurs.|Kierunek 158 na 325.[8541][8569]Badlands.|Za nimi.[8756][8785]Mog� m�wi� o Maquis co chc�,|ale nie s� g�upi.[8786][8817]Badlands jako baza to sprytne posuni�cie.[8820][8836]I wredne.[8836][8871]To terrory�ci. |Niewiele wi�cej, ni� kryminali�ci.[8872][8897]A tacy pope�niaj� b��dy.[8897][8917]Wierz� w to, o co walcz�.[8926][8949... [ Pobierz całość w formacie PDF ]