Star Trek DS9 - s06e21 - The Reckoning, DS9 6

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[74][123]Dominium umacnia si� w sektorze Kalandra.|Pr�buj� utworzy� szlaki zaopatrzeniowe[124][157]biegn�ce przez terytorium Betazed,|a� do gromady Argolis.[158][204]Je�li im si� uda, b�d� w stanie|zaatakowa� stamt�d Wolkan.[205][249]Gwiezdna Flota planuje odci��|Dominium dost�p do mg�awicy Tibor.[250][275]Rano przeciw wrogom|wyrusza Si�dma Flota.[276][298]Si�dma Flota ci�gle|nie jest w pe�ni si�.[299][321]Odnie�li spore straty|w ostanim starciu pod Sybaron.[322][377]Miejmy nadziej�, �e si� wywi���.|A teraz troch� dobrych wie�ci.[378][401]Odmiana b�dzie mile widziana.[402][443]Romulanie zmusili Dominium|do wycofania si� z systemu Benzite.[444][484]To rzeczywi�cie dobra wiadomo��.|Powstaje jednak pytanie,[485][521]czy Romulanie zechc� opu�ci�|Benzar po zako�czeniu wojny?[522][554]Gdy raz zajm� jakie� terytoria,|nie maj� zwyczaju tak �atwo ich oddawa�.[555][583]Na razie skoncentrujmy|si�y przeciwko Dominium.[584][617]O Romulan b�dziemy si�|martwi� p�niej.[618][680]Jak ju� wiadomo, Major Kira, Jake|i ja wyruszamy na Bajor o 22.00.[681][706]To wojna,|a nie czas na wakacje.[707][741]W czasie prac wykopaliskowych|w B'Hala archeolodzy co� odkryli.[742][808]- Chc�, �eby Wys�annik to obejrza�.|- Wracamy jutro. To wszystko.[882][909]Czy Rolmulanie oddadz� Benzar?[910][943]Uwielbiasz wymy�la� najczarniejsze|scenariusze na odprawach?[944][1012]Kto� musi, a poza tym ka�dy oczekuje,|�e b�d� surowy oraz podejrzliwy.[1013][1037]Nie chc� nikogo zawie��.[1038][1064]Gdyby tylko wiedzieli,|jaki jeste� naprawd�...[1065][1121]Taki w�a�nie jestem.|Przynajmniej w oczach wielu ludzi.[1203][1247]- Wizyta Wys�annika bardzo nas cieszy.|- Ciesz� si�, �e tu jestem, Ranjen.[1248][1294]Prosz� mnie nie tytu�owa� Ranjen. Jestem|prostym mnichem, ze zwyczajnego zakonu.[1295][1339]Widz�, �e nie pr�nowali�cie. Podczas mojej|ostatniej wizyty, nie by�o tu �adnych tuneli.[1340][1377]Wszystko to wymaga sporo wysi�ku,|ale pracujemy z ochot�.[1378][1412]Prowadzenie wykopalisk|w �wi�tym Mie�cie to zaszczyt.[1413][1460]Nasze starania s� wyrazem wiary|w Prorok�w oraz Wys�annika.[1462][1506]- Z przyjemno�ci� si� temu przyjrz�.|- Co� nie w porz�dku, Jake?[1507][1547]Po prostu, nie wiem, czemu dzi� ojciec tak|powa�nie traktuje swoj� misj� Wys�annika.[1548][1569]M�wisz tak, jak by w tym|by�o co� z�ego?[1570][1618]Musi pani przyzna�, �e jedziemy kawa� drogi,|tylko po to, �eby ogl�da� jakie� stare ruiny.[1619][1676]Mo�liwe, �e w tych "starych ruinach",|znaleziono wa�ne, religijne artefakty.[1677][1724]- Mam nadziej�, inaczej nici z mojego reporta�u.|- Popatrz na to z innej strony.[1725][1788]Tw�j ojciec tego potrzebuje. Dzi�ki temu|przez par� godzin nie musi my�le� o Dominium.[1789][1837]- Spokojnie, to tylko nietoperze.|- Bez obawy, rzadko gryz�.[1838][1863]Rzadko?[1865][1905]Znajdujemy si� dok�adnie,|pod �wi�tyni� B'Hala.[1906][1958]Te mury s� starsze od reszty|miasta o 10 000 lat.[1968][2009]- Kto to wszystko zbudowa�?|- Nie wiele wiemy o mieszka�cach,[2010][2058]mo�liwe, �e opu�cili to miejsce|25 000 lat temu.[2060][2088]Od tego czasu|pokrywa�y je osady.[2089][2151]- I na tym miejscu wzniesiono B'Hala?|- Dok�adnie, prosz� t�dy.[2336][2363]To ma oko�o 30 000 lat.[2364][2430]Inskrypcja wygl�da na staro-bajora�ski�,|ale nie mog� dok�adnie tego okre�li�.[2431][2494]My te� nie, staramy si� jednak|u�o�y� z tych fragment�w jak�� ca�o��.[2495][2555]Sk�adnia jest nietypowa, ale podstawowe|idiogramy wykazuj� podobie�stwo do dzisiejszych.[2556][2606]- Czy to panu czego� nie przypomina?|- "Witaj".[2607][2645]Ciekawe jest szczeg�lnie to.[2706][2757]- Widz�, �e poznajecie.|- Ja nie poznaj�.[2763][2843]- Pisze. "Witaj, Wys�anniku"|- Wie pan teraz, dlaczego pana zaprosi�em.[2927][2975]- Sisko przyby�.|- Ko�o zosta�o zamkni�te.[2979][3019]- Pojedynek musi si� rozpocz��.|- Pojedynek?[3020][3055]Wiele zale�y od Sisko.[3062][3102]- Jest cielesny.|- Ograniczony.[3113][3173]- Jest Sisko, on si� nie zawaha.|- Jest Bajoraninem.[3178][3220]- Przeprowadzi Pojedynek.|- Czego ode mnie oczekujecie?[3221][3264]- To b�dzie koniec.|- Lub pocz�tek.[3273][3315]- Nie rozumiem.|- Sisko zrozumie.[3498][3519]POJEDYNEK[3525][3568]- Tato, wszystko w porz�dku?|- Tak.[3614][3660]Prorocy... byli tutaj...|m�wili do mnie.[3662][3691]Mia�e� wizj�, Wys�anniku?|My niczego nie s�yszeli�my.[3692][3726]- O czym m�wili?|- O jakim� Pojedynku.[3727][3757]- Czy to cz�� przepowiedni?|- Nic mi o tym nie wiadomo.[3758][3801]- Wyno�my si� st�d.|- W porz�dku, Jake, zaraz idziemy.[3802][3845]Musz� wiedzie�,|co m�wi inskrypcja.[3853][3896]Mogliby�my przyspieszy�|t�umaczenie, ale nie mamy �rodk�w.[3897][3931]Na szcz�cie my mamy.[3963][4009]Im d�u�ej to badam,|tym bardziej si� upewniam.[4010][4055]To zwyk�y kawa� kamienia|z jakimi� bazgro�ami.[4056][4070]Dax...[4071][4096]A czego si� spodziewa�e�, Benjamin?[4097][4139]Nie wykrywam �adnych pozosta�o�ci|energii ani niczego, co wyja�nia�oby[4140][4160]jakim cudem przelecia�e�|przez jaskini�.[4161][4223]- Musz� mie� t�umaczenie inskrypcji.|- Ba�am si�, �e to powiesz.[4238][4317]Program Ranjena do t�umaczenia mo�e nie jest|doskona�y, ale zacznijmy w ko�cu. Powodzenia.[4402][4444]Nabo�e�stwo zaraz si� rozpocznie.[4491][4541]Kapitanie, nabo�e�stwo|zaraz si� rozpocznie.[4562][4588]/- Wie�a do Kapitania Sisko.|- S�ucham.[4589][4654]/Otrzymali�my przekaz z Bajo.|Kai Winn jest w drodze na Stacj�.[4798][4838]- Eminencjo, witam na Stacji DS9.|- Dzi�kuj�, Wys�anniku.[4839][4883]- Co pani� sprowadza na Stacj�?|- S�dzi�am, �e to jest jasne.[4884][4943]Zabra� pan artefakt z wykopalisk, bez|konsultacji ze Zgromadzeniem Wadek�w.[4944][5008]- Nie mia�em zamiaru ich tym urazi�.|- Nie wie pan, jak jeste�my czuli na tym punkcie.[5009][5076]W czasie okupacji, Kardazjanie grabili nasze|historyczne skarby, uwa�aj�c, �e to w porz�dku.[5077][5112]Nie s�dzi�am, �e pan|si� do tego posunie.[5113][5159]Zapewniam, �e artefakt zostanie|zwr�cony, jak tylko zako�cz� badania.[5160][5194]Nie wiedzia�am, �e jest pan|specjalist� od bajora�skiej historii.[5195][5255]- Nie jestem.|- Wi�c prosz� go odda� w r�ce ekspert�w.[5256][5298]Na Bajor mamy uczonych, kt�rzy strawili|ca�e �ycie na badaniu podobnych rzeczy.[5299][5349]Wiem, ale ja przywioz�em go tutaj,|gdy� s�dz�, �e taka jest wola Prorok�w.[5350][5415]- A zatem chodzi o pana wizj�?|- Dok�adnie.[5431][5490]Wybacz. Nie przysz�o mi do g�owy,|�e to Prorocy kazali ci zabra� relikt?[5491][5562]- No mo�e nie tak do ko�ca.|- Ah tak. A dok�adnie, co powiedzieli?[5585][5642]Tak naprawd�, to trudno wyja�ni�.|Prorocy nie zawsze m�wi� jasno.[5643][5701]Nigdy nie przem�wili do mnie,|wi�c musz� panu wierzy� na s�owo.[5702][5786]- Wiem tylko, �e co� si� stanie tutaj.|- Kim�e jestem, by si� sprzecza� z Wys�annikiem.[5856][5907]A potem skontaktowa�a si� z Gwiezdn�|Flot� i wystosowa�a oficjalny protest.[5908][5959]To dlatego Admira� Ross chcia�|z tob� rozmawia�? Jak posz�o?[5960][6005]Poleci� mi przesta� si� wtr�ca� w sprawy|Bajor i zwr�ci� t� bzdurn� tablic�.[6006][6039]Wiesz, co Flota s�dzi o ca�ej|tej sprawie Wys�annika.[6040][6103]Nie podoba im si�, �e sta�e� si�|bajora�skim symbolem religijnym.[6104][6130]Tobie te� to przeszkadza�o.[6131][6188]Teraz ju� nie. Oswoi�em si� z tym, �e|Prorocy m�wi� do mnie raz na jaki� czas.[6189][6219]Pami�tam, �e nazywa�e�|ich "obcymi z korytarza".[6220][6260]Obcy z korytarza czy|Prorocy, co za r�nica.[6261][6329]Prawda jest jedna. �yj� poza czasem,|od wiek�w ukazuj�c Bajor wycinki przysz�o�ci.[6330][6370]Zapiski tych wizji, stanowi� wytyczne|dla nast�pnych pokole� Bajoran.[6371][6439]Cokolwiek jest tu napisane, pozwoli mi|unikn�� b��d�w i podj�� dobre decyzje.[6440][6460]Ignoruj�c to, by�bym g�upcem.[6461][6519]Mo�liwe, ale dla mnie to wci��|tylko "obcy z korytarza".[6525][6605]Wiem jedno, od tysi�cy lat istnieje|po��czenie mi�dzy nimi i Bajor.[6610][6651]Troszcz� si� o Bajoran. Dowiedli|tego, nie pozwalaj�c Dominium[6652][6696]- przerzuci� posi�k�w przez Korytarz.|- Czy wtedy z nimi nie rozmawia�e�?[6697][6746]Nie wspominali chyba, �e b�dziesz|musia� w przysz�o�ci sp�aci� ten d�ug?[6747][6799]Prawda, ale wys�uchali mnie.|Ocalili Bajor i reszt� kwadrantu Alfa.[6800][6849]Teraz chc�, bym uczyni� co� w zamian.|Jeszcze nie wiem co.[6850][6912]Dop�ki si� nie dowiem, nie zamierzam|odda� tablicy. Jest kluczem. Czuj� to.[6913][6946]- Mam nadziej�, �e si� mylisz Benjamin.|- Masz co�?[6947][7020]Komputer prze�o�y� cz�� inskrypcji. Nie zbyt|stylistycznie, ale mo�na wyczu� sedno sprawy.[7021][7062]Tak to wygl�da we|wsp�czesnym bajora�skim.[7063][7151]"Czas Pojedynku jest bliski. Prorocy|zap�acz�. Ich smutek poch�onie[7190][7221]wrota �wi�tyni".[7234][7301]Powiedz mi, �e si� myl�, ale czy|wrota �wi�tyni to nie Stacja DS9?[7388][7425]Powiedza�em wam tylko, co m�wi t�umaczenie.|Nie powiedzia�em, �e w to wierz�.[7426][7473]Ja tam si� nie przejmuj�. Jest wiele proroctw|bajora�skich, z kt�rych nic nie wynika.[7474][7502]Stro�ytne teksty to pl�tanina|og�lnik�w i sprzeczno�ci.[7503][7550]Jest to niejasne, ale bajora�skie przepowiednie|maj� swoisty spos�b ukazywania prawdy.[7551][7572]Prosz� nie m�wi�, �e|pan w to wszystko wierzy?[7573][7608]- Odo woli przygotowa� si� na najgorsze.|- Raczej na prawd�.[7609][7668]Jest szkodliwy jak Bajoranie. Interes nie szed� |tak �le od czasu pobytu Dominium na Stacji.[7669][7725]W tej sytuacji mam obywatelski|obowi�zek zrobi� co� z tym fatum.[7726][7770]- Niniejszym og�aszm godzin� rado�ci.|- Og�aszasz?[7771][7822]Od tej chwili ka�da godzina, to godzina szcz�cia.|Przynajmniej do wzrostu obrot�w.[7823][7868]- Jedzcie, pijcie i kochajcie si�.|- Bo jutro czeka nas �mier�.[7869][7900]A co na to wszystko kapitan?[7901][7936]Zastr... [ Pobierz całość w formacie PDF ]