Star.Trek.DVDRip.XviD-iMBT.CD2.xbus, ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ►Wszystkie foldery ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{96}{116}Spock do Enterprise.|Prze�lij nas.{120}{240}Namierzam sygna�.|Nie ruszajcie si�.{365}{469}Przesy�am w 5.. 4.. 3.. 2..{512}{590}- Mamo!|- Trac� j�!{633}{697}Straci�em j�.{2047}{2165}Dziennik kapitana tymczasowego|data gwiezdna 2258.42.{2169}{2263}Nie otrzymali�my wiadomo�ci|od kapitana Pike'a.{2267}{2385}Uzna�em go wi�c za zak�adnika|zbrodniarza wojennego o imieniu Nero.{2390}{2531}Nero, kt�ry zniszczy� moj� planet�|i wi�kszo�� z jej 6 miliard�w mieszka�c�w.{2535}{2670}Wi�kszo�� naszej kultury przetrwa�a,|a Wysoka Rada jest na statku.{2706}{2820}Szacuj�, �e ocala�o|nieca�e 10.000 os�b.{2854}{2952}Jestem teraz przedstawicielem|zagro�onego gatunku.{3609}{3678}Tak mi przykro.{3706}{3776}Tak mi przykro.{4146}{4249}Powiedz mi,|je�li czego� ci potrzeba.{4464}{4533}Chc�, aby wszyscy{4538}{4616}nadal wykonywali swoje obowi�zki.{5269}{5338}Musisz mie� wiele pyta�.{5342}{5424}Mam jedno do ciebie.{5441}{5533}Potrzebuj� cz�stotliwo�ci|Federacyjnej stra�y granicznej.{5538}{5630}Szczeg�lnie tej wok� Ziemii.{5659}{5728}Christopher, odpowiedz na moje pytanie.{5732}{5801}Nie, ty odpowiesz za ludob�jstwo|dokonanego na pokojowych ludziach.{5805}{5895}Nie, zapobieg�em ludob�jstwie.{5953}{6068}W moich czasach, ten okr�t|to zwyk�y statek g�rniczy.{6075}{6143}Wybra�em �ycie uczciwego pracownika.{6147}{6239}Mia�em �on�,|by�a w ci��y.{6245}{6314}By�em w pracy, gdy{6318}{6363}twoja Federacja nie zrobi�a nic i pozwoli�a{6367}{6462}sp�on�� mieszka�com mojej|planety, gdy rozpada�a si� na p�.{6466}{6534}/Spock nie pom�g�,|/zdrazi� nas.{6539}{6631}Co� ci si� pomiesza�o,|Romulus tam jest.{6635}{6705}Nadal istnieje, oskar�asz Federacj�,|o co�, co si� jeszcze nie zdarzy�o.{6709}{6778}Sta�o si�, na moich oczach.{6782}{6904}Nie m�w mi, �e to si� jeszcze nie wydarzy�o.{6954}{7065}A kiedy j� straci�em,|zaprzysi�g�em sobie zemst�.{7076}{7169}Przez 25 lat planowa�em|moj� zemst� na Federacji.{7174}{7242}Nie pami�tam ju�, jak|to jest prowadzi� normalne �ycie.{7246}{7330}Ale nie zapomnia�em b�lu.{7344}{7463}B�lu, kt�ry do�wiadcza|teraz ka�dy Wolkan.{7467}{7535}M�j cel, Christopher,{7540}{7656}to nie tylko zapobiegni�cie|zniszczenia mojego domu,{7660}{7785}ale do stworzenia Romulusa|bez ingerencji Federacji.{7855}{7950}Tylko wtedy ocaleje.{7954}{8047}Dlatego zniszcz� ka�d�|Federacyj� planet�.{8052}{8120}Zaczynaj�c od twojej.{8125}{8197}Nie mamy o czym rozmawia�.{8295}{8418}Podasz mi cz�stotliwo�ci|do wy��czenia obrony Ziemii.{8442}{8565}Centuria�ski �limak.|Przyczepia si� do m�zgu{8589}{8682}i uwalnia toksyn�|zmuszaj�c� ci� do odpowiedzi.{8687}{8755}Cz�stotliwo�ci, prosz�.{8759}{8804}Christopher Pike,|dow�dca USS Enterprise...{8808}{8875}Jak chcesz.{9028}{9072}Mo�esz potwierdzi�, �e|Nero leci na Ziemi�?{9077}{9146}Ich trajektoria nie wskazuje,|aby kierowali si� gdzie� indziej.{9150}{9194}Dzi�kuj�, poruczniku.{9199}{9243}Ziemia mo�e by� nast�pnym|przystankiem, ale musimy za�o�y�, �e{9247}{9292}ka�da planeta Federacji|jest ich celem.{9296}{9316}Z fotela.{9320}{9439}Je�li Federacja jest celem,|dlaczego nas nie zniszczyli?{9443}{9513}Po co mieliby marnowa� amunicj�,|nie jeste�my zagro�eniem.{9517}{9609}Nie, m�wi�, �e chce mi co�|pokaza�, zniszczenie Wolkana.{9614}{9658}A jak to zrobi�?{9663}{9731}Sk�d Romulanie maj�|tak� bro�.{9735}{9826}Technologia potrzebna, aby|sztucznie wytworzy� Czarn� Dziur�{9830}{9854}sugeruje odpowied�.{9858}{9901}Technologia ta, mo�e|by� teoretycznie wykorzystana{9905}{9976}aby utworzy� tunel|przez czasoprzestrze�.{9980}{10000}Co do cholery?|Jestem lekarzem, nie fizykiem.{10004}{10061}Sugerujesz, �e|s� z przysz�o�ci?{10065}{10147}Je�li wyeliminujesz niemo�liwe,|cokolwiek zostanie, jakkolwiek nieprawdopodobne{10151}{10171}musi by� prawdziwe.{10175}{10195}Jakie poetyckie.{10199}{10292}Co w�ciek�y Romulanin z|przysz�o�ci chce od kapitana Pike'a?{10296}{10341}Jest kapitanem, zna szczeg�y|dotycz�ce obrony Federacji.{10345}{10390}Musimy dosta� si�|na ten statek.{10394}{10439}Unieruchomi� go,|i odzyska� kapitana.{10443}{10562}Maj� lepsz� technologi�,|akcja ratunkowa by�aby nielogiczna.{10566}{10634}Statek Nero musia�by wyj��|z warp, aby�my mogli go dogoni�.{10639}{10707}Przydzielcie technik�w,|aby zwi�kszyli nasz� pr�dko�� warp.{10712}{10756}Za�oga pracuje nad usuni�ciem|promieniowania z ni�szych pok�ad�w{10760}{10805}napraw� ��czno�ci..{10809}{10854}Musi by� jaki� spos�b.{10858}{10976}Musimy do��czy� do reszty Floty,|aby wyr�wa� warunki przy nast�pnym ataku.{10980}{11026}Nie b�dzie wi�cej atak�w.{11030}{11099}Kiedy si� zbierzemy,|b�dzie ju� za p�no.{11103}{11147}Powiedzia�e�, �e jest z przysz�o�ci,|wi�c wie co si� stanie{11152}{11220}logicznie by�oby|by� nieprzewidywalnym,{11225}{11293}Zak�adasz, �e obecno�� Nero|nie wp�yn�a na histori�.{11297}{11366}Obecno�� Nero|zmieni�a histori�{11370}{11440}pocz�wszy od ataku na USS Kelvin,|a� po dzisiejsze wydarzenia{11444}{11563}tworz�c zupe�nie nowy �a�cuch wydarze�,|kt�ry nie mo�e by� przez nikogo przewidziany.{11567}{11635}Alternatywna rzeczywisto��.{11640}{11660}Dok�adnie.{11665}{11708}Jakiekolwiek by�y nasze �ycia, gdy{11713}{11782}kontinuum czasoprzestrzenne|zosta�o zak��cone,{11787}{11830}nasze losy|uleg�y zmianie.{11834}{11904}Panie Sulu, kurs na system|Laurentian, warp 3.{11908}{11928}Spock, nie r�b tego.{11932}{12042}Wracanie do floty,|to strata czasu.{12054}{12075}Taki by� rozkaz|kapitana Pike'a..{12079}{12123}Rozkaza� tak�e|p�j�� po niego.{12127}{12221}- Spock, jeste� teraz kapitanem.|- Wiem jakie s� moje obowi�zki.{12225}{12270}Ka�da zmarnowana przez nas|sekunda przybli�a go do celu.{12274}{12343}Racja, dlatego nakazuj� ci|pogodzi� si� z faktem..{12347}{12440}Nie pozwol� ci ucieka�,|zamiast �ciga� Nero.{12445}{12554}Ochrona, wyprowadzi� go.{12712}{12782}- Nie.|- Jim!{12883}{12966}Wyrzu�cie go z tego statku.{13422}{13441}Komputer, gdzie jestem?{13446}{13539}/Delta Vega, planeta|klasy M, niebezpieczna.{13544}{13636}/13 kilometr�w na p�nocny-zach�d|jest posterunek Floty.{13640}{13737}/- Pobyt w kapsule..|- Chyba sobie �artujecie.{14762}{14844}Data gwiezdna 2258.42.{14859}{14946}4.. 4.. Niewa�ne.{14957}{15051}Tymczasowy kapitan Spock|porzuci� mnie na Delta Vega.{15055}{15149}Uwa�am to za naruszenie protoko�u|bezpiecze�stwa 49.09,{15153}{15257}dotycz�cego traktowania|wi�ni�w na pok�adzie statku.{18400}{18470}James T. Kirk.{18497}{18586}- Co?|- Jak mnie znalaz�e�?{18619}{18687}Sk�d znasz moje imi�?{18691}{18802}By�em i zawsze b�d�|twoim przyjacielem.{18862}{18931}Nie znam ci�.{18935}{19009}Jestem Spock.{19097}{19126}Chrzanisz.{19130}{19214}Ciesz� si�,|�e ci� widz�.{19229}{19323}Zw�aszcza po|dzisiejszych wydarzeniach.{19327}{19372}Jestem wdzi�czny|za uratowanie mnie,{19376}{19469}ale je�li jeste� Spock'iem,|wiesz, �e nie jeste�my przyjaci�mi.{19473}{19542}Nienawidzisz mnie,|zostawi�e� mnie tu za bunt.{19546}{19590}- Bunt?|- Tak.{19595}{19678}Wi�c nie jeste� kapitanem?{19716}{19800}Nie, ty jeste� kapitanem.{19814}{19883}Pike zosta� wzi�ty|do niewoli.{19887}{19949}Przez Nero?{20058}{20103}Co o nim wiesz?{20107}{20199}To szczeg�lnie|k�opotliwy Romulanin.{20205}{20275}Prosz�, pozw�l mi.{20279}{20324}Tak b�dzie pro�ciej.{20328}{20444}- Co robisz?|- Zlanie ja�ni.{20474}{20633}Za 129 lat gwiazda wybuchnie,|gro��c zniszczeniem galaktyki.{20670}{20738}Stamt�d jestem, Jim.{20743}{20808}Przysz�o��.{20863}{20950}Gwiazda zmieni si� w supernow�.{20961}{21030}Niszcz�c wszystko|na swojej drodze.{21034}{21148}Obieca�em Romulanom|ocali� ich planet�.{21230}{21324}Wyposa�yli�my|nasz najszybszy statek.{21328}{21397}U�ywaj�c czerwonej materii,|do stworzenia Czarnej Dziury,{21401}{21495}mo�na by wch�on��|energi� wybuchaj�cej gwiazdy.{21499}{21593}By�em w drodze,|gdy sta�o si� nieprzewidziane.{21597}{21693}Supernowa zniszczy�a|Romulusa.{21815}{21888}Nie mia�em czasu.{21913}{22058}Musia�em wydoby� czerwon� materi�|i wystrzeli� j� do supernowej.{22427}{22472}W drodze powrotnej|m�j statek zosta� przechwycony.{22476}{22569}- Przedstawi� si� jako Nero.|/- Ostatni przedstawiciel Imperium..{22573}{22719}Podczas mojej pr�by ucieczki|zostali�my wci�gni�ci do Czarnej Dziury.{22890}{23006}Nero przeszed� pierwszy|i pierwszy przyby�.{23157}{23227}Przez nast�pne 25 lat,|czeka� na moje przybycie.{23231}{23325}Ale co dla Nero|by�o latami,{23329}{23398}by�o jedynie|sekundami dla mnie.{23402}{23493}Przeszed�em przez|Czarn� Dziur�{23500}{23574}Nero ju� na mnie czeka�.{23695}{23800}Uwa�a� mnie odpowiedzialnego|za strat� swojego domu.{23818}{23910}Wzi�� m�j statek|i oszcz�dzi� mi �ycie{23914}{24007}z jednego powodu:|abym zazna� jego b�lu.{24085}{24190}Przes�a� mnie tutaj,|abym m�g� obserwowa� jego zemst�.{24232}{24301}Podobnie jak on nie nie m�g�|uratowa� swojej planety,{24305}{24408}ja nie mog�em|ocali� swojej.{24452}{24546}Miliardy ludzi zgin�y|przeze mnie.{24550}{24610}Poniewa� zawiod�em.{24697}{24833}Wybacz, emocje wp�yn�y|na zlanie ja�ni.{24964}{25033}- Wi�c jednak czujesz.|- Tak.{25037}{25131}Przenosz�c si� w czasie,|zmieni� nasze �ycia.{25135}{25204}Jim, musimy i��.{25208}{25301}Niedaleko st�d|jest posterunek Floty.{25305}{25370}Poczekaj.{25379}{25456}Tam sk�d jeste�..{25477}{25546}..zna�em swojego ojca?{25550}{25595}Tak.{25599}{25693}Cz�sto m�wi�e� o nim jako o|inspiracji do do��czenia do Floty.{25697}{25789}By� dumny z ciebie,|gdy zosta�e� kapitanem Enterprise.{25794}{25814}Kapitanem?{25819}{25938}Musisz wr�ci� na statek|najszybciej jak to mo�liwe.{26111}{26179}- Warp 3, sir.|- Kurs 151 na 3.{26183}{26229}- System Laurentian.|- Dzi�kuj�, panowie.{26233}{26331}- Chcia�e� si� ze mn� zobaczy�?|- Tak, doktorze.{26355}{26400}Wiem, �e James Kirk|jest twoim przyjacielem.{26404}{26473}Wyobra�am sobie, �e|wspieranie mnie musia�o by� trudne.{264... [ Pobierz całość w formacie PDF ]