Star.Trek.TAS.2x05.How.Sharper.Than.A.Serpents.Tooth.DVDRip, Th e Anima ted Serie s (TAS) se2 chomikuj

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.[63][86]/Kosmos --|ostateczna granica/[152][181]/Oto podr�e|statku gwiezdnego Enterprise./[195][207]/To pi�cioletnia misja/[207][229]/by odkry�|nowe obce �wiaty,/[228][263]/by odnale�� nowe �ycia|i nowe cywilizacje,/[273][312]/by �mia�o pod��a� tam|gdzie nie dotar� �aden cz�owiek./[603][655]"O ile dotkliwiej..."[674][701]/Dziennik kapita�ski|Data gwiezdna:6063,4/[708][757]/Enterprise �ledzi pochodzenie|tajemniczej sondy obcych,/[757][799]/kt�ra zbli�y�a si� do siedziby Federacji,|przeskanowa�a uk�ad gwiezdny/[799][828]/a potem nada�a sygna�|w przestrze� poza uk�adem/[828][862]/Nim j� przechwycono,|s�da uleg�a samozniszczeniu/[862][925]/pod��amy za �ladem rozk�adu materii|pozostawionym przez zaawansowany system nap�du sondy/[925][975]/Jak dot�d �lad nie przeci��|�adnrgo z zamieszkanych uk�ad�w gwiezdnych/[982][995]Raport, Mr. Spock.[995][1016]�lad zaczyna zanika�, kapitanie.[1016][1047]Proponuj� zmniejszy� pr�dko��,|by dostosowa� nasze czujniki.[1047][1077]Zmniejszy� pr�dko�� do warp 2, Mr. Walkingbear.[1077][1099]Aye, sir.|Warp 2.[1099][1139]Kapi5tanie, czujniki wskazuj� obecno�� statku|w najdalszym punkcie zasi�gu[1139][1154]Przewidywany kurs, Mr. Ericks?[1154][1183]Nadchodzi z tego samego kierunku,|co sonda, sir.[1183][1205]Zmierza ku nam|z pr�dko�ci� warp 3[1205][1219]Na razie brak odczyt�w, kapitanie.[1219][1237]Mo�liwe, �e to druga sonda.[1252][1266]Albo ten, kto j� wys�a�.[1266][1306]Poruczniku Uhura wszystkie stanowiska - alarm ��ty|nas�uch na cz�stotliwo�ciach wywo�awczych.[1428][1438]Identyfikacja, Mr. Spock?[1438][1481]Jeszcze nieznany,|ale czujniki wskazuj� , �e jest trzykrotnie wi�kszy od nas[1481][1511]i ma wysoce nieszablonowy projekt.[1511][1555]Gwiezdna Flota nie odnotowuje �adnych nieautoryzowanych jednostek w tym kwadrancie.[1555][1576]Zwolni� do warp 1, Mr. Walkigbear[1576][1588]Warp 1, sir[1588][1628]Poruczniku Ericks, w��czy� g��wny ekran|maksymalne powi�kszenie[1674][1688]Jaki� kontakt, poruczniku Uhura?[1688][1700]Brak odpowiedzi, sir[1700][1713]Prosz� dalej wywo�ywa�[1713][1744]Zbli�aj�cy si� statek jest otoczony polem energetycznym[1776][1792]Fascynuj�ce[1790][1829]Czujniki wakazuj�, �e statek zbudowany jest|ca�kowicie ze skrystalizowanego soranitu[1829][1850]Powiedzia�bym prawie...[1890][1914]Kapitanie, tracimy pr�dko��|Obcy nie odpowiadaj�[1914][1928]Wchodzimy w pod�wietln�[1928][1958]Mostek do maszynowni.|Mr. Scott, dlaczego tracimy pr�dko��[1958][1969]Tu Scott, Kapitanie[1969][2019]Wszystkie silniki s� na pe�nym ci�gu,|ale trzyma nas, jakby�my wpadli w bagno[2019][2039]Nie wiem czy statek wytrzyma napr�enia[2039][2051]Silniki stop.[2069][2084]Silniki stop, sir[2084][2104]Chc� raport o uszkodzeniach,|jak szybko si� da, Scotty[2104][2136]Wci�� spawdzam, ale jak dot�d|uszkodzenia s� minimalne, sir[2136][2157]Brak uszkodze� strukturalnych,|czy przegrzania[2157][2168]my�l�, �e mieli�my szcz�cie[2168][2186]Mostek do ambulatorium.|Raport ofiar.[2186][2196]Tu McCoy.[2196][2213]Brak powa�nych zranie�.[2213][2230]Co do diab�a si� dzieje?[2230][2239]P�niej, Bones[2239][2268]Zostali�my uwi�zieni w|mg�awicowym polu si�owym, Kapitanie[2268][2292]�r�d�em jest zbli�aj�cy si� statek.[2292][2319]Uderzyli�my z warp1|powinno by�o nas zmia�d�y�.[2319][2367]To kuliste pole si�owe,|wystarczaj�co elastyczne by zaabsorbowa� ka�d� si��.[2367][2384]Nie potrafi� tego wyja�ni�[2384][2412]Najwidoczniej nie mo�emy uciec|po prostu odlatuj�c.[2424][2446]Czujniki wskazuj�, �e jeste�my sondowani[2446][2462]Kapitanie, oto on[2572][2590]Zbli�a si� kolejny statek[2720][2758]Pe�na moc, podnie�� os�ony,|odwr�ci� ci�g i zabra� nas z dala od tego promienia[2758][2796]Dzia�ania defensywne nie dadz� rezultatu, Kapitanie[2796][2826]Kula ogranicza mo�liwo�� manewru[2846][2875]Namierzy� g��wne fazery na ten statek|i otworzy� ogie�[2962][2982]Spock, status tamtego statku?[2982][3008]Statek si� zbli�a, Kapitanie.|Przechodzi w pod�wietln�.[3008][3028]Nadal nas sonduje.[3028][3064]Wzorce otaczaj�cej go energii zmieniaj� si�[3215][3237]Czy widzia�e� ju� co� takiego, Spock?[3237][3249]Ja to rozpoznaj�.[3276][3294]Q-Khu-Khan[3430][3444]Mr. walkingbear, jak... ?[3444][3484]By�em z�y, bo s�dzi�em, �e mnie zapomnieli�cie.[3484][3516]Ale jeden z was zna me imi�.[3516][3564]B�dziecie mieli szans� odnie�� sukces tam,|gdzie zawiedli wasi przodkowie.[3564][3612]Zawied�cie mnie raz jeszcze,|a wszyscy z waszego rodzaju zgin�[3612][3631]Mr. Walkimgbear.[3631][3658]Sk�d pan wiedzia�,|kto jest na tym statku?[3658][3672]Jestem Komanczem, kapitanie.[3672][3712]Studiowa�em histori� staro�ytnych,|szczeg�lnie w�asnego plemienia.[3712][3766]Statek przed nami przypomina boga|z legend Astek�w i Maj�w[3766][3779]Q-Khu-Khan[3779][3820]Kapitanie, archiwa komputera potwierdzaj�|to, co m�wi chor�zy Walkingbear.[3820][3862]Majowie maj� legend� o skrzydlatym Bogu,|kt�ry przyszed� z niebios[3862][3873]przynosz�c wiedz�[3873][3910]Takie legendy s� cz�ste w�r�d ludno�ci ziemi, Kapitanie.[3910][3946]Wiec mo�e mamy doczynienia|z podstaw� wszystkich tych legend.[3946][3990]Kosmiczni podr�nicy, kt�rzy|odwiedzili Ziemi� w dawnych czasach[3990][4005]Ca�kowicie mo�liwe.[4005][4033]Ale dlaczego Q-Khu-Khan|chce nas zniszczy�?[4033][4078]Nie zas�ugujesz na to m�ody cz�owieku,|ale dostajesz kilka dni wolnego[4142][4168]Mr. Walkingbear, co legendy m�wi� o...[4185][4201]Walkingbear![4214][4272]Kapitanie, ochrona zg�asza,|�e Scotty i Dr. McCoy tak�e znikn�li.[4272][4311]co on robi mojej za�odze?[4323][4336]Kapitanie.[4436][4495]Dziennik kapita�ski.|Data gwiezdna: 6063,5[4464][4487]Pierwszy oficer Spock|w czasowym dow�dztwie[4487][4535]Enterprise zosta� schwytany przez obc�|form� �ycia nazywaj�c� siebie Q-Khu-Khan[4535][4567]Kapitan Kirk i trzech innych oficer�w znikn�o.[4567][4605]Najprawdopodobniej Q-Khu-Khan|przeni�s� ich na sw�j statek.[4618][4647]Musimy by� gdzie� wewn�trz tamtego statku[4647][4671]I to bez fazer�w i komunikator�w[4671][4687]Przynajmniej mam sw�j zestaw medyczny.[4687][4706]O ile do czego� si� to przyda[4707][4741]Mr. Walkingbear, czy legendy m�wi�,|co sta�o si� z Q-Khu-Khanem?[4741][4749]Nie, sir[4749][4777]Tylko, �e odszed�i obica� powr�ci� pewnego dnia.[4777][4813]Wi�c sonda kosmiczna, kt�ra zbli�y�a si� do Ziemi, musia�a by� jego.[4813][4824]S�uchajcie.[4862][4883]Jeste�my obserwowani.|Podgl�dani[4883][4909]Czy jest jaki� spos�b, by Spock si� do nas przebi�[4909][4925]Nie s�dz�, sir.[4925][4947]Nasze czujniki nie mog�y przenikn�� przez ten statek.[4947][4988]Teraz poka�e wam miejsca,|kt�re niegdy� ju� pokazywa�em.[4988][5005]Uczcie si� z nich.[5005][5032]Znajd�cie ich cel,|je�li potraficie.[5032][5069]Tylko wtedy|zjawi� si� przed wami.[5306][5330]Nigdy nie wdzia�em nic tak pi�knego.[5330][5345]Sk�d to pochodzi?[5345][5359]Dowiedzmy si�.[5493][5520]Mr. Spock, czy nie powinni�my pr�bowa� si� dowiedzie�,[5520][5539]co si� sta�o z kapitanem i reszt�?[5539][5577]Poruczniku Uhura, powinna pani|monitorowa� statek obcych.[5577][5619]Naszym pierwszym celem jest|uwolnienie Enterprise i nas samych.[5619][5641]Prosz� powr�ci� do swoich obowi�zk�w.[5668][5688]Wygl�daj� jak obeliski[5688][5708]budowane przez staro�ytnych Egipcjan[5708][5723]Z jedn� r�nic�, sir.[5723][5737]Prosz� spojrze� na malowid�a[5737][5752]Nie s� egipskie.[5775][5794]To wrota[5796][5829]Nie mog� doj��,|kt�r� kultur� reprezentuj�.[5829][5843]Ale to wci�� wskaz�wka.[5843][5883]To miasto to jedna gigantyczna|powt�rka historii[5883][5896]B�d�cie czujni.[5919][5933]Skoro ju� tu jestesmy,|to co zrobimy?[5933][5948]Pa�ska opinia, Mr. Walkingbear?[5948][5997]Zanim odszed�, Q-Khu_khan pozostawi� Majom|niezwykle dok�adny kalendarz.[5997][6029]Kaza� im zbudowa� miasto wed�ug jego cykl�w.[6029][6053]W dniu, kiedy miasto zosta�o uko�czone,[6053][6073]Q-Khu_Khan mia� wr�ci�.[6073][6099]Majowie budowali miasto i czekali.[6099][6119]Q-Khu-Khan, nigdy si� nie pojawi�.[6119][6161]Q-Khu-Khan, musia� odwiedzi�|kilka staro�ytnych plemion ziemskich[6161][6207]Ale ka�da z nich wykorzysta�a tylko cz��|jego wiedzy, by budowa� swoj� kultur�.[6207][6240]Czy to znaczy, �e wszyscy pr�bowali zbudowa� co� takiego?[6240][6260]Tak, sir, ale wszyscy zawiedli.[6260][6307]Skoro nikt na Ziemi nie zbudowa� tego|dok�adnie tak, to Q-Khu_khan nigdy nie powr�ci�.[6307][6329]Ca�e miasto jest naszym kluczem.[6329][6364]Q-Khu-Khan powiedzia�, �e si� pojawi,|je�li znajdziemy jego cel.[6364][6393]Wi�c musi tu by� jaki� rodzaj|urz�dzenia sygnalizacyjnego.[6402][6414]To dziwne.[6414][6442]Nigdy dot�d nie widzia�em takiego po��czenia.[6442][6478]Ta piramida wydaje si� by� centrum wszystkiego.[6478][6496]Id� tam.[6496][6517]Reszta niech si� rozdzieli[6517][6528]i to otoczy.[6615][6648]Prosz� spojrze�, sir.|Kolejna wie�a.[6648][6692]A tam kolejna.|Musi przypada� jedna na ka�dy r�g.[6762][6776]A to co?[6816][6834]G�ow� chyba mo�na obr�ci�.[6834][6852]dalej, pom� mi.[6930][6938]S�o�ce.[6938][6948]To jest to.[6948][6957]Scotty.[6957][6991]Obr�� g�ow� przodem do mnie.[6991][7002]Aye, sir.[7101][7115]Obr��cie tak pozosta�e g�owy.[7115][7130]Bones.[7130][7146]G�owa w�a.[7146][7172]Obr�� j� przodem do piramidy.[7172][7188]Schodz�.[7222][7254]To ostatnia, sir[7359][7383]To wszystko tworzy|system wzmacniaj�cy energi�.[7383][7404]To urz�dzenie sygnalizacyjne Q-Khu_khana.[7404][7458]Po stuleciach m�j projekt nie spe�ni� si�[7459][7499]Zobaczcie mnie, jakim jestem.[7499][7537]zobaczcie Q-Khu-Khana[7556][7579]Gdzie jest wasza niszcz�ca bro�?[7579][7612]U�yjcie jej na mnie,|je�li �miecie.[7612][7623]Nie mamy broni.[7623][7652]A gdyby�my mieli,|nie u�yliby�my jej bez... [ Pobierz całość w formacie PDF ]