Star Trek The Original Series [3x14] That Which Survives (XviD asd), STAR TREK - Season 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[110][128]Planeta duch?[130][148]Nie sugerowa�bym nadnaturalnego wyja�nienia, Kapitanie.[150][178]Po prostu zwracam uwag� na fakt,|�e nie pasuje[180][198]do �adnej znanej kategorii planet.[200][224]Zbierzmy dane.|Mo�e to co� wyja�ni.[226][249]Niew�tpliwie.|Wiek planety[251][269]to mniej wi�cej tylko kilka tysi�cy lat.[271][309]Wegetacja nie mog�a si� rozwin��|w tak kr�tkim czasie.[311][335]Jej rozmiar jest podobny do Ziemskiego Ksi�yca.[337][379]Ale jej masa i atmosfera jest podobna do Ziemskiej.[381][399]Trudno to b�dzie wyja�ni�.[401][424]Prawie niemo�liwe, Kapitanie.[426][458]Atmosfera nie mog�a si� rozwin��|w tak kr�tkim czasie.[460][481]- Ale teraz j� ma.|- Najwyra�niej.[483][507]Ale niezgodno�ci s� tak z�o�one, �e[509][532]wygl�da to na pozornie niemo�liwy fenomen.[534][558]I bardzo fascynuj�cy.[560][574]Dok�adnie, Kapitanie.[576][597]Trzeba b�dzie bli�ej to obejrze�,[599][620]je�eli chcemy przekaza� Gwiezdnej Flocie dok�adny raport.[622][657]Poruczniku, wy�lij Dr. McCoy do|przesy�owni na rekonesans.[659][685]B�dziemy r�wnie� potrzebowa�|Starszego Geologa D'Amato.[687][710]Przeka� koordynaty do przeniesienia na d�|do przesy�owni.[712][730]Panie Sulu,|b�dzie mi pan towarzyszy�.[732][770]Panie Spock,|ster jest pa�ski.[772][835]Poruczniku Rahda,|stawi� si� na natychmiast na mostek.[842][870]Ta ekspedycja powinna by� snem geologa, Panie D'Amato.[872][908]Mo�liwo�� zbadania tak m�odej planety|jest niezwyk�ym szcz�ciem.[910][934]Tak. Je�eli Pan Spock si� nie myli,|b�dzie pan mia� do pokazania co�,[936][956]co zaskoczy wszystkich na|Pi�tej Mi�dzygwiezdnej Konferencji Geofizycznej.[958][976]Co to jest, Jim?[978][1001]Planeta, kt�rej nawet Spock, nie mo�e wyja�ni�.[1003][1047]Przygotowa� si� do transportu.[1079][1105]/Energia.[1107][1152]Czekajcie!|Nie mo�ecie tam i��![1156][1179]Ohh![1344][1355]Jim, czy widzia�e� to, co ja?[1357][1370]Ta kobieta zaatakowa�a|Chor��ego Wyatt'a.[1370][1419]- Kapitanie. Kapitanie!|- Kirk do...[1577][1615]Panie Spock!|Wszystko w porz�dku?[1617][1635]Tak. My�l�, �e nie dozna�em powa�niejszych obra�e�.[1637][1647]Co si� sta�o?[1649][1667]Potyliczna cz�� mojej g�owy[1669][1699]zderzy�a si� z krzes�em.[1701][1723]Nie, Panie Spock.|Mia�em na my�li, co si� sta�o z nami?[1725][1743]To w�a�nie musimy ustali�.[1745][1789]Panie Spock.|Planeta znikn�a![1794][1820]Co za trz�sienie ziemi nawiedzi�o to miejsce?[1822][1851]Nie wiem. Jeszcze jedno takie|mo�e rozerwa� planet� na strz�py.[1853][1904]Kapitanie, ten wstrz�s...|je�eli to by�o to...[1906][1940]nie wygl�da jak �adne z zaburze�|sejsmicznych, jakie odczuwa�em wcze�niej.[1942][1961]Mam odczyty prawie niemierzalnego �r�d�a mocy,[1963][1982]ale ju� go tu nie ma.[1984][2018]Czy wstrz�s sejsmiczny mo�e mie� z tym co� wsp�lnego?[2020][2068]Odczyt jaki posiadam nie wskazuje|na powi�zanie z si�� sejsmiczn�.[2070][2090]To bardzo dziwne.|A kobieta?[2092][2110]Kirk do Enterprise.[2112][2137]Kirk do Enterprise.|Odezwijcie si�.[2139][2166]Hmm. Wstrz�s m�g� to zniszczy�.[2168][2187]Znikn��![2189][2225]Enterprise,|znikn��![2232][2257]Ma racj�, Kapitanie.|Nic tam nie ma.[2259][2287]Jak m�g� znikn��?|Co to u diab�a znaczy?[2289][2346]Tylko jedno...|oznacza to, �e zostali�my sami.[2477][2520]/Kosmos - ostateczna granica.[2565][2604]/Oto podr�e statku gwiezdnego Enterprise.[2606][2648]/To pi�cioletnia misja -|by odkry� nowe obce �wiaty,/[2650][2687]/by odnale�� nowe �ycia|i nowe cywilizacje,/[2689][2754]/by �mia�o pod��a� tam|gdzie nie dotar� �aden cz�owiek./[3040][3074]"To co przetrwa�o"[3130][3148]Enterprise musia� wybuchn��.[3150][3170]To by mog�o t�umaczy� wysoki poziom radiacji,[3172][3190]gdyby nap�d materii/antymaterii...[3192][3220]Czy mo�emy przesta� zgadywa� i ustali� przyczyn�?[3222][3243]Nie mam odczyt�w wysokiej koncetracji energii.[3245][3263]Gdyby Enterprise wybuch�,[3265][3283]pozosta�aby wysoka radiacja szcz�tkowa.[3285][3331]Czy Enterprise m�g� uderzy� w planet�?[3333][3367]Kiedy� na Syberii,|meteoryt po�o�y� ca�y las...[3369][3396]Gdybym chcia� lekcji Rosyjskiej historii,[3398][3413]wybra�bym si� z Panem Chekov'em.[3415][3433]To kwestia przetrwania, panowie.[3435][3463]Bez Enterprise,|b�dziemy potrzebowa� jedzenia[3465][3490]i wody, i to szybko.[3492][3520]Chc� dok�adnych analiz o tej planecie... i to ju�.[3522][3560]- Aye, sir.|- Tak, sir.[3562][3591]Panie Sulu.[3625][3648]Maszynownia, brak uszkodze�.|Poziom mocy normalny.[3650][3679]Raport kontroli uszkodze�.|Statek funkcjonuje normalnie.[3681][3713]Du�o guz�w i st�ucze�.|Jedna ofiara, Panie Spock.[3715][3743]Oficer transportera,|nie �yje.[3745][3770]Martwy?[3772][3800]- Spock do Ambulatorium.|- Ambulatorium, Dr. M'Benga.[3802][3820]Raport o �mierci oficera transportera.[3822][3840]Nie jeste�my pewni.[3842][3861]Dr. Sanchez w�a�nie przeprowadza autopsj�.[3863][3881]Hmm.[3883][3902]Prosz� mi przekaza� pe�ny raport, jak szybko to b�dzie mo�liwe.[3904][3922]Bez odbioru.[3924][3943]Panie Scott,[3945][3969]czy sprawdzono transporter na wypadek niesprawno�ci?[3971][3999]- Aye, sir.|- Brak jakichkolwiek �lad�w, sir.[4001][4019]Przeprowadzi�am dwa pe�ne skany.[4021][4059]Gdyby planeta si� rozpad�a,|pozosta�by jaki� �lad.[4061][4079]Ale to co mnie martwi,|to gwiazdy, Panie Spock.[4081][4119]- Gwiazdy.|- Tak, sir. S� niew�a�ciwe.[4121][4147]- Niew�a�ciwe?|- Tak, Panie Spock.[4149][4175]Prosz� spojrze�.[4181][4235]Oto obraz wzorca gwiazd tu� przed eksplozj�.[4237][4267]Hmm.|Zmiana pozycji.[4269][4287]To nie ma �adnego sensu.[4289][4322]Ale w jaki� nieokre�lony spos�b w jednej chwili zostali�my przerzuceni[4324][4344]1000 lat �wietlnych z miejsca, gdzie byli�my.[4346][4383]Dok�adnie 990.7 lat �wietlnych, poruczniku.[4385][4418]Ale to niemo�liwe.|Nic tego nie zrobi.[4420][4438]Panie Scott,|poniewa� jeste�my tutaj,[4440][4458]pa�skie twierdzenie jest nie tylko nielogiczne[4460][4478]ale r�wnie� niewarte obalenia.[4480][4513]Jest r�wnie nielogiczne zwa�ywszy|na to, �e �adna eksplozja,[4515][4543]nawet ma�ej gwiazdy|przeistaczaj�cej si� w supernow�,[4545][4583]nie mo�e rzuci� nas|na odleg�o�� 990.7 lat �wietlnych.[4585][4603]Nie powinna nas nigdzie rzuci�![4605][4633]Powinni�my by� od razu zniszczeni,|powinni�my wyparowa�![4635][4674]To prawda, Panie Scott,|wed�ug praw, kt�re znamy.[4676][4694]Nie by�o �adnego okresu nie�wiadomo�ci.[4696][4721]Nasze zegary pok�adowe|zarejestrowa�y kilka sekund.[4723][4744]Zatem, przenie�li�my si� w przestrzeni[4746][4772]w spos�b, kt�rego nie jestem w stanie poj��.[4774][4792]Uwa�a pan, �e planeta nie wybuch�a,[4794][4813]a Kapitan i inni nadal �yj�![4815][4845]Prosi�bym, Panie Scott,|trzyma� w ryzach swoje napady nielogiczno�ci.[4847][4890]Nic nie powiedzia�em.|Ja tylko spekulowa�em.[4892][4923]- Ambulatorium do Pana Spock'a.|- Tu Spock.[4925][4943]Prosi� pan o raport z autopsji.[4945][4966]To tylko raport wst�pny, ale przyczyn� �mierci[4968][4991]mo�e by� rozpad kom�rkowy.[4993][5008]Wyja�nijcie.[5010][5046]Ka�da kom�rka cia�a zosta�a|indywidualnie rozerwana od �rodka.[5048][5073]Czy znana jest jaka� choroba,|kt�ra mog�a to spowodowa�?[5075][5096]Dr. Sanchez wykluczy� tak� mo�liwo��, sir.[5098][5126]Prosz� informowa� mnie o post�pach.|Bez odbioru.[5128][5146]By� w przesy�owni.[5148][5179]Kto� m�g� tam wej��[5181][5217]po wys�aniu Kapitana Kirk'a i jego zespo�u.[5219][5249]Panie Scott, poniewa� Enterprise|jest w pe�ni sprawny,[5251][5283]sugeruj� powr�t do miejsca startu|z najwy�sz� pr�dko�ci� warp.[5285][5320]Aye, ale troch� zajmie zanim tam dotrzemy.[5322][5347]W takim razie, Panie Scott,|sugeruj� natychmiastowy start.[5349][5367]Czy mo�e mi pan da� warp 8?[5369][5397]Aye, sir. I by� mo�e troszk� wi�cej.[5399][5435]Sam b�d� siedzia� na silniku warp i nia�czy� go.[5437][5458]Taka pozycja,|Panie Scott,[5460][5481]b�dzie zar�wno niewygodna[5483][5517]jak i... niegodna.[5535][5559]Poruczniku Rahda,|wytyczy� kurs.[5561][5575]Ju� wytyczony|i wprowadzony, sir.[5577][5620]Dobrze.|Przygotowa� si� na wej�cie w warp 8.[5622][5640]Wasz raport obejmuj� ca�� ro�linno��?[5642][5678]Tak, Kapitanie. Wszystkie ro�liny s� niejadalne, truj�ce dla nas.[5680][5698]Je�eli Enterprise|zosta� zniszczony,[5700][5728]czy wiesz, jak d�ugo mo�emy przetrwa�?[5730][5770]Tak. nie widzia�em �adnej wody,[5772][5793]ale jaka� musi by� dla wzrostu ro�lin.[5795][5823]�r�d�o wody mog�oby przed�u�y� nasze �ycie.[5825][5843]Czy s� jakie� �lady opad�w deszczu?[5845][5863]Nie, sir.|I �adnych �lad�w,[5865][5883]�e kiedykolwiek pada�o.[5885][5903]Ale to jest ro�linno�� typu ziemskiego.[5905][5938]Czy ro�liny mog� absorbowa�|wilgo� bezpo�rednio z powietrza?[5940][5968]Tak to mo�liwe.|By� mo�e s� r�wnie� wody podziemne.[5970][5988]Tak, sir. To mo�liwe.[5990][6028]Sulu odnalaz� organizm, kt�ry jest|prawie wirusem, paso�ytem ro�lin.[6030][6054]To najbli�sza biologiczna|forma �ycia, jak� znam.[6056][6081]To b�dzie nasz dom tak g�ugo,|jak przetrwamy.[6083][6113]Sugeruj� odkry� tak du�o,|jak tylko si� da.[6115][6148]D'Amato, spr�buj znale��|podziemne �r�d�a wody.[6150][6168]Sulu, przeprowad� analiz� atmosferyczn�.[6170][6193]Bones, spr�buj dowiedzie� si�[6195][6225]czegokolwiek o ro�linach i ich paso�ytach.[6227][6248]Sk�d bior� swoj� wilgo�?[6250][6320]Je�eli odkryjesz, jak one mog� przetrwa�,|mo�e i my przetrwamy.[6425][6443]Sulu, Kapitanie.[6445][6464]Tu Kirk.[6466][6491]Kapitanie, przeprowadzam|standardowy skan magnetyczny.[6493][6523]Od zera, nagle dostaj� odczyt poza skal�.[6525][6543]Nast�pnie, z odwrotn� polaryzacj�.[6545][6567]A teraz znowu nic.[6569][6589]nigdy czego� takiego nie widzia�em.[6591][6637]Jakby otwierano i zmykano drzwi.[6667][6693]Bez odbioru.[7224][7259]- Nie b�j si�.|- Nie boj� si�.[7261][7280]Nie obawia... [ Pobierz całość w formacie PDF ]