Star Trek The Original Series [3x15] Let That Be Your Last Battlefield (XviD asd), STAR TREK - Season 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[40][68]/Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 5730.2./[68][88]/Planeta Ariannus jest znana[88][119]/jako punkt tranzytowy na regularnych, komercyjnych szlakach kosmicznych./[119][143]Zosta�a zatakowana przez infekcj� wirusow�,[143][173]zagra�aj�c� wszelkiemu �yciu|chyba, �e zostanie powstrzymana.[173][205]Nasza misja -|odka�anie.[205][237]Panie Chekov, przybli�ony|czas przybycia na Ariannus?[237][283]Przy obecnej pr�dko�ci|trzy godziny, cztery minuty, sir.[283][308]Poruczniku Uhura, zawiadomi�|ministra zdrowia planety[308][330]o rozpocz�niu procedury odka�ania[330][363]- po wej�ciu na orbit�.|- Aye, aye, sir.[363][382]Scotty, czy s� jakie� problemy?[382][404]�adnych, sir. Wszystkie zbiorniki s� na pozycjach.[404][435]Kapitanie, czujniki wykry�y przed nami pojazd kosmiczny.[435][465]- Czy jest w zasi�gu wizualnym?|- W�a�nie wchodzi.[465][495]Porusza si� bardzo nieregularnie.[495][550]Dajcie na ekran,|maksymalne zbli�enie.[577][601]My�l�, �e to mo�e by� wahad�owiec Gwiezdnej Floty.[601][626]Dok�adnie tym jest, Panie Chekov.[626][657]Wygl�da jak ten skradziony|dwa tygodnie temu z Bazy Gwiezdnej 4.[657][693]Por. Uhura, skontaktujcie si� z nim na pa�mie dowodzenia 2.[693][723]Aye, Kapitanie.[790][824]- Brak odpowiedzi, sir.|- Spr�buj wszystkich pasm.[824][853]Aye, sir.|Wywo�anie na wszystkich pasmach.[853][881]Na pok�adzie jest jedna �ywa istota - humanoid.[881][905]Jest ranny lub chory.[905][936]Jego pojazd wykazuje|wewn�trzny przeciek atmosfery.[936][958]Istota mo�e si� udusi�.[958][980]Poruczniku Sulu,|aktywowa� wi�zk� holownicz�.[980][1016]Wi�zka holownicza aktywowana.|Mamy go, sir.[1016][1040]- Przygotowa� si� do przyj�cia na pok�ad.|- Aye, sir.[1040][1071]- Por. Uhura, wy�lij dru�yn� ochrony do hangaru.|- Aye, sir.[1071][1117]Panie Spock, prosz� ze mn�.|Scotty.[1154][1176]/Drzwi hangaru otwarte i gotowe[1176][1198]/na przyj�cie wahad�owca.[1198][1248]/Wahad�owiec zbli�a si� do pok�adu hangaru.[1275][1313]/- Mostek do Kapitana Kirka.|- Tu Kirk.[1313][1336]/Drzwi hangaru s� zamkni�te,|wyr�wnywanie ci�nienia w toku./[1336][1366]Potwierdzam.[1473][1511]Wchodzimy zaraz po otwarciu drzwi,|na moj� komend�.[1780][1822]/Kosmos - ostateczna granica.[1869][1912]/Oto podr�e statku gwiezdnego Enterprise.[1912][1954]/To pi�cioletnia misja -|by odkry� nowe obce �wiaty,/[1954][1994]/by odnale�� nowe �ycia|i nowe cywilizacje,/[1994][2048]/by �mia�o pod��a� tam|gdzie nie dotar� �aden cz�owiek./[2344][2398]"Niech to b�dzie twoje ostatnie pole bitwy"[2448][2487]Jest pan pewien, Doktorze, �e ta pigmentacja[2487][2515]jest naturalna u tej osoby?[2515][2536]W�a�nie to sprawdzi�em, Panie Spock.[2536][2590]Czy znamy planet�, z kt�rej pochodzi taka rasa?[2590][2617]- Nie, Kapitanie.|- Bones, co o tym my�lisz?[2617][2651]Nie potrafi� znale�� �adnych specyficznych warunk�w, wyja�niaj�cych taki stan.[2651][2681]A oceniaj�c po wygl�dzie, w du�ym przybli�eniu[2681][2709]jest wynikiem bradzo dramatycznego konfliktu.[2709][2725]Spock?[2725][2751]Nie istnieje �adna wiedza, Kapitanie,|od klasycznych dzie� Mendla[2751][2786]do aktualnych bada� nad nukleotydami,|kt�ra by opisa�a naszego wi�nia.[2786][2814]Wszystkie gradacje kolor�w,|od czarnego do br�zowego,[2814][2848]od ��tego do bia�ego s� genetycznie przewidywalne.[2848][2918]Musimy uzna�, �e ten obcy|jest niewyt�umaczaln� osobliwo�ci� -[2918][2941]mutacj�,|swego rodzaju.[2941][2980]- Zgadzam si�. To jest do przyj�cia.|- Jakie� prognozy, Doktorze?[2980][3003]Nie mog� nic obieca�.|Nigdy nie pracowa�em z nikim[3003][3021]lub niczym takim jak on.[3021][3066]A jednak pompuje go pan swoimi miksturami, jakby by� czowiekiem[3066][3107]Gdy w�tpi�, korzystam z ksi��ek, Panie Spock![3107][3143]Rozpocz��em testy. krew to krew,|nawet, gdy jest zielona jak pa�ska.[3143][3163]Organy s� tutaj.[3163][3201]W pewnym stopniu s� zmienione,|dodatkowo kilka, kt�rych nigdy nie widzia�em.[3201][3231]Teraz, wzbogacam jego krew w tlen[3231][3264]i wt�aczam silny stymulant.[3264][3312]I musz� przyzna�, �e jego zdolno�� uzdrawiania si� jest doskona�a.[3312][3335]Za pa�skim pozwoleniem, Kapitanie,|Wykonam jeszcze kilka test�w[3335][3363]i zaraz p�jd� na Mostek.[3363][3405]On si� budzi, Doktorze.[3410][3433]Tak![3433][3503]Zaczekaj jeszcze minutk�,|niebezpiecze�stwo ju� min�o.[3514][3560]Jeste� na pok�adzie statku Enterprise.[3560][3604]S�ysza�em o nim.|Jest ze Zjednoczonej Floty Planet?[3604][3650]Federacji.|Tak jak wahad�owiec, kt�rym lecia�e�.[3653][3660]Naprawd�?[3660][3703]Naprawd� nie wiedzia�e� czyj� w�asno�� ukrad�e�?[3703][3725]Nie jestem z�odziejem![3725][3747]W�a�ciwie niezwyk�ym z�odziejem,[3747][3781]zwa�ywszy na to, co sobie przyw�aszczy�e�.[3781][3807]Dosy� swobodnie rzucasz oskar�enia[3807][3836]i przypuszczenia bez poznania fakt�w.[3836][3872]Wiem, �e ukrad�e� statek,|kt�ry nie nale�a� do ciebie.[3872][3891]Nie kradn� rzeczy.[3891][3915]Moje potrzeby da�y mi prawo do u�ycia statku.[3915][3941]Zwr�� uwag� na s�owo -|do u�ycia go![3941][3979]Mo�esz spr�bowa� tych technicznych wykr�t�w w Dow�dztwie Gwiezdnej Floty.[3979][4004]Tam bowiem poznasz zarzuty.[4004][4049]Jestem wdzi�czny za ratunek.[4049][4097]Nie m�wmy o tym.|Jest nam mi�o, �e ci� z�apali�my.[4097][4117]Kim jeste�?[4117][4141]Nazywam si� Lokai.[4141][4161]M�w dalej.[4161][4188]Z planety Cheron.[4188][4223]Na kra�cu po�udniowej cz�ci galaktyki,[4223][4244]w niezbadanej jej cz�ci.[4244][4286]Co robisz tak daleko od domu?[4286][4319]Rozumiesz, �e gdy zako�czymy nasz� misj�,[4319][4356]zabierzemy ci� do bazy, gdzie zostan� ci postawione powa�ne zarzuty.[4356][4401]Zarzut jest bzdurny.|Chcia�em odda� statek zaraz po -[4401][4426]Po czym?|Co chcia�e� zrobi�?[4426][4489]Wy monotonni ludzie wszyscy jeste�cie podobni.|Najpierw pot�piacie potem atakujecie![4489][4518]Nie odpowiem na �adne pytania.[4518][4568]Po obejrzeniu go, Kapitanie wiem,|�e na pewno nie jest zwyczajnym osobnikiem.[4568][4601]Lokai, Nie wiem co dla ciebie jest normalne,[4601][4635]ale gdybym mia� takie odczyty jak twoje,|by�bym najniezwyklejszym[4635][4659]fizycznym osobnikiem wszechczas�w.[4659][4683]Nigdy nie spotkali�my istoty takiej jak ty.[4683][4708]Chcia�bym dowiedzie� si� wi�cej o tobie i twojej planecie.[4708][4746]- Jestem bardzo zm�czony.|- I bardzo wykr�tny.[4746][4791]Lub przynajmniej nie w pe�ni wra�liwy.|Wi�c -[4791][4846]Podkre�lam, jestem niezwykle zm�czony.|Co jest skutkiem tego m�ciwego przes�uchania.[4846][4892]Nie odpowiem na �adne pytania.[4920][4942]- Por. Uhura.|/- Tu por. Uhura.[4942][4975]Powiadomcie Baz� Gwiezdn� 4,|�e odzyskali�my ich wahad�owiec,[4975][5013]i �e zwr�cimy go razem z jego u�ytkownikiem,[5013][5035]zaraz po tym, jak sko�czymy|nasz� misj� na Ariannus.[5035][5058]Aye, sir.[5058][5091]Bones, je�eli uwa�asz,|�e teoria o mutacji jest w�a�ciwa,[5091][5111]zanotuj� to w moim raporcie.[5111][5140]Dop�ki nie uzyskam o nim wi�cej informacji mo�na tak przyj��.[5140][5174]Tu Kirk.[5174][5200]/Kapitanie,|kontakt z obcym statkiem, sir./[5200][5250]Ju� tam id�.|Powiadomcie pana Spocka.[5313][5359]Wy�wietli� statek na ekranie, panie Sulu.[5359][5390]Powi�kszenie.[5412][5481]- Nadal nic, panie Chekov.|- Sprawdz�, sir, ale na pewno tam jest.[5511][5549]Maksymalne powi�kszenie.[5580][5604]Pustka, panie Spock.|Pa�ska odpowied�?[5604][5620]Nic, Kapitanie.[5620][5686]To nie usterka, sir.|Odczyty bez zmian.[5715][5747]- Co to jest?|- Gdzie� tam jest statek.[5747][5777]Czy mo�e to by� Romula�ski|statek u�ywaj�cy maskowania?[5777][5801]Nie. To nie jest Romula�ski statek.[5801][5830]To zupe�nie obca konfiguracja.[5830][5863]Nap�d nieznany.|Ma�y rozmiar sugeruje, �e to[5863][5925]szybki statek zwiadowczy,|z jedno- dwuosobow� za�og�.[6039][6098]Kapitanie, pr�bowa�am wszystkich pasm|wywo�awczych. Bez skutku, sir.[6098][6122]- Uzbrojenie statku?|- Nic znanego.[6122][6154]Wygl�da, �e ten statek zbudowano|raczej dla pr�dko�ci ni� walki.[6154][6178]Czy mo�na co� zobaczy�?[6178][6212]- Wyja�nienie?|- Brak. Ca�kowita iluzja.[6212][6257]Rzeczywi�cie, jest niewidzialny.[6257][6297]Niewidzialny.[6321][6341]Usterka?[6341][6400]To nie b��d czujnik�w.|Odczyty bez zmian.[6426][6468]Leci prosto na nas![6478][6510]Uniki.[6533][6587]Powtarza nasze manewry, sir.|A my osi�gn�li�my limit![6587][6609]Aktywowa� pole ochronne, panie Sulu.[6609][6635]- Ju� w��czone, sir.|- Jeste�my na kursie kolizyjnym![6635][6663]Nie panuje nad sob� lub to misja samob�jcza.[6663][6688]Ostrze�enie przed kolizj�.|Alarm czerwony![6788][6844]Przygotowa� si� na zderzenie!|Przygotowa� si�![6945][6965]Odczyt, panie Spock.[6965][7003]Zosta� zdezintegrowany.[7007][7035]- Fascynuj�ce.|- O co chodzi?[7035][7050]Znikn��, Kapitanie,[7050][7093]ale wygl�da jakby zostawi� obc� obecno��.[7093][7142]- Gdzie?|- Tutaj, Kapitanie.[7214][7246]Wyja�nij, Spock.[7261][7292]Jeden z?[7389][7425]- Jestem Bele.|- Z planety Cheron?[7425][7452]Prosz� mi wybaczy� tak niezwyk�e przybycie.[7452][7485]Tw�j spos�b podr�owania jest r�wnie� niezwyk�y.[7485][7530]Odwo�a� czerwony alarm.|Co si� sta�o z twoim pojazdem?[7530][7559]S�u�y� mi dobrze i d�ugo. Niestety,[7559][7595]tempo po�cigu przekroczy�o jego mo�liwo�ci.[7595][7638]Mog�em jedynie zako�czy�|t� podr� i od�o�y� w czasie,[7638][7677]albo zosta�bym zdezintegrowany razem z nim.[7677][7714]Bardzo unikalny statek. Szkoda, �e nie mo�na go odzyska� do bada�.[7714][7739]Tak. Zosta� stworzony ze specjalnych materia��w[7739][7760]czyni�cych go niewidzialnym.[7760][7786]Co ci� do nas sprowadza?[7786][7814]Macie cenny �adunek -|Lokai.[7814][7883]Znalaz� schronienie na tym statku.|Jestem tu by go z�apa�.[7910][7970]Ca�y personel na tym statku|podlega moim rozkazom.[7970][8020]Nikt nie we�mie nikogo do niewoli bez zgody.[8020][80... [ Pobierz całość w formacie PDF ]