Star Trek The Original Series [3x21] Requiem For Methuselah (XviD asd), STAR TREK - Season 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[35][68]/Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 5843.7./[69][104]/Enterprise dopad�a szalej�ca epidemia.[105][150]/Trzech za�ogant�w nie �yje a 23 innych|powali�a Rigelia�ska gor�czka./[151][174]/Z powodu walki z chorob�,[175][199]/Dr. McCoy potrzebuje du�ych ilo�ci reytalynu,[200][231]/kt�ry jest jedynym znanym|antidotum na gor�czk�./[232][263]/Nasze czujniki wykry�y wystarczaj�c� ilo�� czystego reytalynu...[264][290]/na ma�ej planecie|w systemie Omega./[291][325]/Przenosimy si� na d�,|by zabezpieczy� ten pilnie potrzebny minera�./[326][343]Raport.[344][383]Jim, istnieje du�e z�o�e w kierunku 273|cztery kilometry st�d.[384][409]Potrzebuj� 4 godzin, by to przetworzy�.[410][429]W przeciwnym razie epidemia b�dzie nieodwracalna.[430][449]Ka�dy na pok�adzie|Enterprise b�dzie...[450][498]Dziwne. Odczyt wskazuje na|form� �yw� w okolicy, najwyra�niej ludzk�.[499][556]Ale czujniki statku wykaza�y,|�e planeta jest niezamieszka�a.[557][592]We�my ten reytalyn.[825][855]Nie ma mocy.[964][994]Nie zabijaj.[1053][1086]- Jestem Kapitan James Kirk z...|- Wiem kim jeste�.[1087][1128]Obserwowa�em wasz statek|od wej�cia do tego systemu.[1129][1164]Wi�c je�eli wiesz kim jeste�my,|to wiesz po co tu jeste�my, Panie...[1165][1201]Flint.|Opu�cicie moj� planet�.[1202][1232]Czy powiedzia� pan|moj� planet�, sir?[1233][1265]Moje schronienie od|nieprzyjemno�ci �ycia na Ziemi,[1266][1286]i towarzystwa innych ludzi.[1287][1337]Panie Flint, mam na g�rze chor� za�og�.[1338][1357]Prawdopodobnie nie dotrzemy na czas do innej planety.[1358][1406]- Nie mo�e nas pan pozbawi� reytalynu.|- Macie wst�p wzbroniony, Kapitanie.[1407][1453]Jeste�my w potrzebie! Zap�acimy,|odpracujemy, wymienimy si�.[1454][1480]Nie macie niczego, czego chc�.[1481][1532]Ale pan ma reytalyn, kt�rego potrzebujemy!|W razie potrzeby, we�miemy go.[1533][1587]Je�eli nie odejdziecie dobrowolnie,|mam wystarczaj�c� moc by was odes�a�...[1588][1625]lub zabi� na miejscu.[1739][1782]/Kosmos - ostateczna granica.[1827][1870]/Oto podr�e statku gwiezdnego Enterprise.[1871][1912]/To pi�cioletnia misja -|by odkry� nowe obce �wiaty,/[1913][1951]/by odnale�� nowe �ycia|i nowe cywilizacje,/[1952][2017]/by �mia�o pod��a� tam|gdzie nie dotar� �aden cz�owiek./[2303][2343]"Requiem dla Methuselaha"[2431][2450]Kirk do Enterprise.|Panie Scott,[2451][2483]ustawi� fazery na nasze koordynaty.[2484][2523]Aye, Kapitanie,|wszystkie fazery ustawione.[2524][2567]Panie Flint, je�eli co� nam si� stanie,[2568][2585]zginie czterech.[2586][2648]A wtedy moja za�oga zejdzie tu|i we�mie ten reytalyn.[2649][2692]Ciekawy sprawdzian si�y:|twoja ogromna moc przeciwko mojej.[2693][2712]Kto wygra?[2713][2749]Panie Flint,|je�eli nie jest pan pewny,[2750][2791]sugerowa�bym wycofanie si�|z tak bezcelowego eksperymentu.[2792][2816]Potrzebujemy tylko kilka godzin.[2817][2840]Czy kiedykolwiek widzia� pan ofiar� Rigelia�skiej gor�czki?[2841][2910]Umiera w ci�gu jednego dnia.|Efekty s� podobne do zarazy morowej.[2911][2952]Konstantynopol, lato 1334.[2958][2990]Przemaszerowa�a ulicami, kana�ami.[2991][3043]Pozostawi�a w miastach wozy z wo�ami,|przesz�a morze, by zabi� p� Europy:[3044][3100]szczury, szeleszcz�c i piszcz�c w nocy,|r�wnie� wymar�y.[3101][3157]- Szczury.|- Czy studiowa� pan histori�, sir?[3169][3192]Tak.[3215][3243]Enterprise,|statek plagi.[3244][3286]Macie dwie godziny, a potem odejdziecie.[3287][3316]Z ca��, zas�u�on� wdzi�czno�ci�.[3317][3374]M-4 zgromadzi reytalyn,|kt�rego potrzebujecie.[3403][3469]Pozw�lcie mi zaoferowa� sobie|bardziej komfortowe warunki.[3609][3642]Za mn�, panowie.[3656][3692]Czujniki naszego statku nie wykry�y|pa�skiej obecno�ci, Panie Flint.[3693][3734]Moja planeta jest chroniona przez ekran, tworz�cy z�udzenie braku �ycia:[3735][3774]ochrona, przeciwko ciekawskimi,|nieproszonymi go��mi.[3775][3794]Wi�c �yje pan tu sam?[3795][3834]Z wyj�tkiem M-4, kt�ry ��u�y za|lokaja, dozorc�, ogrodnika...[3835][3863]i... stra�nika.[3864][3901]Bardzo imponuj�cy dom,|Panie Flint.[3902][3954]Tak, pierwsza stronica Shakespeare'a.|Biblia Gutenberga.[3955][3987]Litografia Stworzenie|Taranullus'a z Centauri 7.[3988][4012]To kolekcja najrzadszych ksi��ek w galaktyce,[4013][4029]obejmuj�cych wieki.[4030][4069]Rozgo��cie si�, panowie.[4077][4116]Pocz�stujcie si� brandy.[4133][4153]Czy mu ufamy?[4154][4188]Jak dot�d wygl�da, �e post�puje logicznie.[4189][4223]C�, potrzebuj� dw�ch godzin|na przekszta�cenie reytalynu w antytoksyn�.[4224][4246]Je�eli ten reytalyn nie pojawi si� tu w godzin�,[4247][4285]poszukamy go niezale�nie od|Pana Flinta, je�eli b�dzie trzeba.[4286][4325]To najdoskonalsza prywatna kolekcja,|jak� do tej pory widzia�em,[4326][4345]i najbardziej unikalna:[4346][4390]wi�kszo�� to dzie�a |Leonarda da Vinci, okres renesansu:[4391][4420]kilka dzie�|Reginalda Pollacka, 20-ty wiek,[4421][4440]a nawet stenogram z Marcus 2.[4441][4478]- Nareszcie widz� innych ludzi.|- Innych m�czyzn.[4479][4509]- Jeden nie jest cz�owiekiem.|- Wolkan.[4510][4540]O, wi�c to jest Wolkan.[4541][4571]Chcia�abym z nim porozmawia�|o fizyce podprzestrzennej.[4572][4604]Nauczy�e� mnie wszystkiego co wiesz o tej okolicy|i m�wi�e�, �e Wolkanie wiedz� wi�cej.[4605][4637]Nawet on nie podo�a twojemu intelektowi, ani ja.[4638][4677]- Pozw�l mi si� z nim spotka�.|- Oni s� samolubni, brutalni,[4678][4701]s� cz�ci� ludzkiej wsp�lnoty,|z kt�rej odszed�em...[4702][4723]i przed kt�r� ci� chroni�em.[4724][4779]Wkr�tce odejd�.|Pozw�l mi si� z nim spotka�![4800][4825]Rayna.[4914][4946]Czy by�a� samotna?[4947][4977]Co to jest samotno��?[4978][5012]To jak pragnienie.[5025][5073]To jak kwiat umieraj�cy na pustyni.[5101][5145]Flint, nie odsuwaj mnie od tej okazji.[5146][5184]Jest taka podniecaj�ca.[5188][5245]Podniecaj�ca?|Nigdy wcze�niej nic nie ��da�a�.[5269][5298]Przykro mi.[5317][5347]Nie smu� si�.[5349][5389]To mo�e by� interesuj�ce.[5434][5457]Sauria�ska brandy,|stuletnia.[5458][5492]- Jim?|- Poprosz�.[5498][5523]Panie Spock, wiem, �e pan nie zechce.[5524][5553]Niebiosa zabraniaj�, by tak|perfekcyjnie matematyczne fale m�zgowe...[5554][5583]zosta�y zburzone przez ten czysto ludzki na��g.[5584][5629]Dzi�kuj�, Doktorze.|Poprosz� tej brandy.[5630][5654]My�lisz, �e we dw�ch uda si�|nam utrzyma� pijanego Wolkana?[5655][5692]Kiedy alkohol uderzy w t� zielon� krew...[5693][5738]Je�eli wydaj� si� roztargniony,|to tylko z powodu tego co widz�.[5739][5796]Jestem bliski doznania nieposkromionych emocji.[5797][5827]Wypij� za to.[5834][5865]- Jakiej emocji?|- Zazdro�ci.[5866][5908]�aden z tych obraz�w da Vinci nigdy|nie zosta� skatalogowany ani powielony.[5909][5940]To s� nieznane prace,|wszystkie najwyra�niej autentyczne...[5941][5971]nawet ruchy p�dzla i materia�y.[5972][6000]Jako nieodkryte dzie�a da Vinci,|powinny by� bezcenne.[6001][6032]Powinny by�? Masz na my�li,|�e mog� to by� falsyfikaty?[6033][6091]To by�oby dziwne. Cz�owiek taki jak Flint,|bogaty i z nieskazitelnym gustem...[6092][6114]nie potrzebuje wiesza� falsyfikat�w.[6115][6139]Ale analiza mojego trikordera wykazuje,...[6140][6165]�e u�yte p��tno i barwniki...[6166][6211]pochodz� z dzisiejszych czas�w.[6215][6259]C�, mo�e to jest tym, na co wygl�da,[6260][6289]lub jest to przykrywka,|monta� lub nawet iluzja.[6290][6327]C�, to mo�e wyja�ni� pochodzenie obraz�w:|podobnie jak rzeczy realnych.[6328][6345]Spock, przy kolejnej okazji zr�b[6346][6364]pe�ny odczyt trikorderem naszego gospodarza.[6365][6385]Sprawd�, czy jest cz�owiekiem.[6386][6413]- Kirk do Enterprise. Panie Scott?|- Aye, Kapitanie./[6414][6444]Panie Scott, uruchomi� pe�ne|przeszukanie w komputerze...[6445][6484]danych o Panu Flincie i jego planecie,|Holberg 917G.[6485][6506]Czekamy na rezultaty.|Skontaktuj� si�.[6507][6533]/- Aye, sir.|- Bez odbioru.[6534][6593]C�, spr�bujmy tej brandy.|Smakuje jak prawdziwa.[6640][6668]Spokojnie.[6742][6767]Bones.[6773][6802]Reytalyn, gotowy do przetworzenia na antytoksyn�.[6803][6829]Wy�lij go na statek|i rozpocznij przetwarzanie.[6830][6856]To nie b�dzie potrzebne,|Kapitanie.[6857][6880]M-4 mo�e przygotowa�|reytalyn do szczepienia...[6881][6909]w moim laboratorium, du�o szybciej,|ni� mogliby�cie to zrobi� na waszym statku.[6910][6930]Chcia�bym to nadzorowa�, oczywi�cie.[6931][6953]A kiedy ju� zadowol� pana nasze procedury,[6954][6984]Mam nadziej�, �e wy�wiadczycie mi|ten honor b�d�c moimi go��mi na obiedzie.[6985][7015]Dzi�kuj�, Panie Flint.|My�l�, �e nie mamy na to czasu.[7016][7042]�a�uj� mojej wcze�niejszej niego�cinno�ci.[7043][7085]Pozw�lcie mi to wynagrodzi�.[7256][7302]Panowie, przedstawiam wam Rayn�.[7349][7378]My�la�em, �e �yje pan samotnie.[7379][7432]Mia�em na my�li, �e nie ma tu nikogo,|poza moj� rodzin�.[7433][7461]Dr. McCoy.[7462][7481]Pan Spock.[7482][7513]Panie Spock, mam nadziej�,|�e znajdziemy chwil�...[7514][7552]na om�wienie g�sto�ci pola|i jego powi�zania z fenomenami grawitacji.[7553][7571]W rzeczy samej.[7572][7615]Doceniam takie rozmowy.|Ten temat mnie r�wnie� interesuje.[7616][7645]Kapitan Kirk.[7646][7678]- Kapitanie Kirk.|- Rayna.[7679][7717]Jej rodzice zmarli w wypadku, gdy pracowali u mnie.[7718][7752]Przed �mierci�, zostawili mi swoje dziecko pod opiek�.[7753][7772]Wychowa�em i wyedukowa�em j�.[7773][7802]Ze wspania�ymi wynikami,|sir.[7803][7838]Co jeszcze ci� interesuje|poza fenomenami grawitacji, Rayna?[7839][7872]Wszystko. Z wyj�tkiem tego, co jest zdrad� dla intelektu.[7873][7909]Og� wszechistnienia?|Ca�a wiedza?[7910][7929]Rayna posiada wiedz� odpowiadaj�c�...[7930][7967]17 specjalno�ciom uniwersyteckim,|zar�wno w nauce jak i sztuce.[7968][7997]Jest �wiadoma tego,|�e intelekt to nie wszystko.[7998][8043]Ale do�wiadczenie musi nabywa�|g��wnie ucz�c si� na w�asnych b��dach,[8044][8076]trac�c czas na bezprod... [ Pobierz całość w formacie PDF ]