Star Trek TNG - 2x01 - the child, różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[331][360]/Prom wystartowa�, hangar wolny.[484][513]- Wywo�aj ich.|- Kana� otwarty.[517][545]Tu Enterprise, odlatujemy[553][586]Przyj��em, transfer zako�czony. Powodzenia.[595][618]Na wzajem.[607][635]Pozdrowienia dla kapitana.[644][669]Hangar zamkni�ty.[660][687]Dzi�kuje panie Crusher.[676][704]Przygotowa� si� do odlotu.[704][737]...umie�cimy je na pok�adzie towarowym 5.[728][750]Wej��.[747][781]Transfer zako�czony.|Dr Pu�awski jest na okr�cie.[784][809]Mo�emy startowa�.[797][842]Prosz� obejrze� pojemnik zachowawczy,|jaki zaprojektowa� G��wny Oficer Techniczny[847][881]G��wny Oficer Techniczny|to wci�� brzmi dumnie.[885][922]Ka�da jednostka posiada|autonomiczn� kontrol� �rodowiska[910][946]grawitacja, temperatura, �wiat�o.|Wszystko w polu stazy.[950][985]- Zostan� umieszczone w kontenerze zachowaczym?|- Tak[982][1024]Te pojemniki utrzymaj� okazy przy �yciu.|A kontener utrzyma nas przy �yciu.[1057][1098]Teraz musz� zreplikowa� to 512 razy.|�eby to wykona� musz� przekierowa�[1099][1131]zasilanie z nap�du warp do replikator�w.[1130][1169]- Jak d�ugo b�dziemy u�ywa� nap�du impulsowego?|- Kilka godzin.[1162][1189]Nic na to nie poradz�.[1175][1214]Kiedy odlecimy z platformy 9|wyci�nij z silnik�w wszystko co si� da.[1206][1236]- Nie ma sprawy.|- Pierwszy, pana wachta[1237][1272]zmieni� pana o trzeciej.[1293][1329]Panie Crusher, schodzimy z orbity.|Kurs na platform� 9.[1333][1363]Tak jest, sir.|Kurs wprowadzony.[1376][1406]- Nap�d impulsowy.|- Tak jest, sir.[1403][1425]Ruszamy.[1593][1632]Maszynownia, zauwa�y�em|przypadkowy przep�yw nieznanej energii.[1654][1685]- Gdzie?|- Na rufie, przy lewej gondoli.[1689][1714]Zaraz sprawdz�.[1771][1798]Nie. Data, nic tu nie ma.[1797][1823]Jakie� k�opoty Data?[1808][1841]Mo�liwe. Niewyja�niony przep�yw energii.[1854][1886]- Prosz� mnie informowa�.|- Tak jest, sir.[3716][3748]Dziennik Dow�dcy, data gwiezdna 42073.1[3753][3789]W systemie Rachelis|trwa epidemia nieznanej choroby[3798][3839]Lecimy po pr�bki, kt�re mamy dostarczy�|do stacji naukowej Tango-Sierra.[3901][3930]- Jak idzie?|- Prawie sko�czone[3986][4009]Pierwszy.[4011][4051]Porucznik LaForge twierdzi,|�e w ci�gu godziny uruchomi nap�d warp.[4049][4089]Panie Data, jak b�dziemy mieli|pe�en wykaz pr�bek to pan i doktor[4124][4154]- Pulaski, sir|- Dr Pulaski.[4155][4188]- Chce �eby�cie je przejrzeli.|- Tak jest, sir.[4204][4237]A przy okazji|gdzie jest nowa pani doktor?[4220][4249]- Zameldowa�a si�?|- Jeszcze nie.[4267][4302]- Ambulatorium, m�wi kapitan.|- Ambulatorium, s�ucham.[4275][4336]- Czy jest tam dr Pulaski?|- Nie, sir.[4336][4365]Jest na dziesi�tym dziobowym.[4384][4412]- Dzi�kuje|- Tak jest, sir.[4426][4467]Dopiero kilka godzin na pok�adzie|a ju� znalaz�a dziesi�ty dziobowy.[4461][4490]- P�jd� po ni�.|- Nie, ja p�jd�.[4556][4592]Nie najlepszy spos�b na pierwsze spotkanie z dow�dc�.[4612][4637]Pok�ad dziesi�ty.[4644][4672]- Witam, kapitanie.|- Chor��y.[4773][4809]Prosz� wybaczy�, �e ta misja wyd�u�a roz��k� z matk�.[4829][4855]Wszystko w porz�dku.[4847][4877]B�d� mia� wi�cej czasu na nauk�.[4979][5009]Ci�ko b�dzie opu�ci� Enterprise.[5019][5046]Wszystkim b�dzie ci�ko.[5071][5108]Opuszczenie statku jest dla ka�dego ci�kim prze�yciem.[5088][5132]Twojej matce te� by�o ci�ko,|kiedy odesz�a na stanowisko G��wnego Lekarza Floty.[5153][5186]Zmiany przydzia��w s� cz�ci� naszego �ycia.[5189][5221]Wiem.|Ale to nie jest jakim� tam statek.[5258][5281]To prawda.[5424][5450]- Guinan.|- Kapitanie.[5440][5467]Gdzie jest dr Pulaski?[5496][5519]Dzi�kuje.[5578][5604]Dr Katrin Pulaski?[5606][5636]Pan musi by� kapitanem Picardem?[5629][5671]Mo�e na poprzedniej plac�wce protok�|nie obowi�zywa� ale na Enterprise...[5664][5692]Prosz� usi��� i pos�ucha�.[5806][5835]Panie LaForge, prosz� o raport.[5853][5889]Kontener zachowawczy gotowy|instalujemy ostatnie modu�y.[5889][5920]Prosz� jak najszybciej uruchomi� warp.[5917][5957]To jest dr Katrin Pulaski.|Oficjalne powitanie od�o�ymy na po�niej.[6006][6069]Doradca Troi jest w ci��y...|...b�dzie mia�a dziecko.[6069][6092]Dziecko?[6134][6158]Niespodzianka.[6159][6185]Dla mnie najwi�ksza.[6182][6212]Nigdy nie widzia�am takiej ci��y.[6274][6305]Do tej pory dwa razy przebada�am Troi.[6302][6331]Oto wynik pierwszego badania.[6316][6356]P��d jest w po�owie pierwszego trymestru.|Ma oko�o sze�ciu tygodni.[6373][6410]Przypuszczam, �e zap�odnienie|nast�pi�o 11 godzin temu.[6406][6432]- Co?|- To nie koniec.[6436][6476]Drugie badanie, godzin� temu.|Wszystko w porz�dku,[6477][6519]po za tym, �e p��d jest o kilka tygodni starszy.|W tym tempie[6520][6592]Doradca urodzi dziecko za 36 godzin.|Normalnie, ci��a u Betazoid�w[6593][6618]trwa 10 miesi�cy.[6625][6659]Nie chc� by� w�cibski, ale...|...kto jest ojcem?[6693][6730]Zesz�ej nocy, w czasie snu, co� co mog�|opisa� jedynie jako obecno��,[6731][6757]wesz�o w moje cia�o.[6799][6843]Nieznana forma �ycia, o nieznanych intencjach|rozwija si� w ciele Doradcy Troi.[6858][6895]- Zebrali�my si�, �eby postanowi� co dalej?|- Chwileczk�.[6910][6947]Wyja�nijmy sobie co�.|Diana zosta�a zap�odniona przez...[6948][6983]Pani doktor, co m�wi� wyniki bada�?|Czy to humanoid?[6988][7028]To cz�owiek rodzaju m�skiego.|W�a�ciwie p� Cz�owiek, p� Betazoid.[7035][7065]- Tak jak Diana?|- Dok�adnie tak.[7069][7107]Nie wykry�am innych wzorc�w genetycznych|po za jej w�asnymi.[7120][7159]/- To chyba nie jest przypadek.|/- My�l�, �e jest w tym jaki� cel.[7184][7232]/Kapitanie, oczywi�cie nale�y przerwa� t� ci��e.|/Ze wzgl�du na bezpiecze�stwo statku i za�ogi.[7251][7291]/- Worf, nie wiemy czy to bezpieczne.|/- To najbezpieczniejszy spos�b.[7311][7356]/Kapitanie, to jest forma �ycia.|/Wstrzymanie jej rozwoju, uniemo�liwi jej zbadanie.[7379][7417]/Je�eli dokonamy aborcji|/b�d� mo�liwe badania laboratoryjne.[7435][7473]/Doktorze, czy istniej� jakie�|przeciwwskazania dla aborcji?[7502][7549]Kapitanie, prosz� zrobi�|co uwa�a pan za konieczne.[7596][7630]Ale prosz� pami�ta�...|...Urodz� to dziecko.[7706][7735]W takim razie|koniec dyskusji.[7836][7867]Dziennik Dow�dcy, wpis uzupe�niaj�cy.[7853][7937]Dotarli�my do platformy 9 aby pobra� pr�bki.|Tylko dla ratowania wielu istnie�[7937][7970]jestem got�w wystawi� za�og� na takie ryzyko.[7985][8023]Tymczasem ci��a Troi|rozwija si� w osza�amiaj�cym tempie.[8136][8161]Jak si� pani czuje?[8148][8186]Powinnam czu� si� nieswojo|podczas tych zmian w moim ciele[8189][8222]ale tak nie jest.|Czuj� si� bardzo dobrze.[8228][8259]Powiem wi�cej, czuj� si� doskonale.[8245][8281]- Orbita standartowa.|- Jest orbita standartowa, sir.[8289][8325]- Otworzy� kana� ��czno�ci.|- Kana� ��czno�ci otwarty.[8327][8363]Platforma 9,|m�wi Jean-Luc Picard z USS Enterprise.[8365][8399]Enterprise, nareszcie.|Bierzmy si� do pracy.[8409][8446]- Przepraszam, ale z kim rozmawiam?|- Z kim pan rozmawia?[8444][8488]Jestem komandor-porucznik Hester Dell.|Dowodz�cy Federacyjn� Platform� Badawcz�.[8504][8535]Czy pr�bki s� gotowe do transportu?[8522][8562]Tak, ale za pana zgod� chcia�bym|osobi�cie sprawdzi� zabezpieczenia.[8571][8618]Nie mam zastrze�e� do pa�skiej za�ogi|ale nie mo�emy sobie pozwoli� na najmniejszy b��d.[8630][8674]Zgoda. Doceniam pana kompetencje|ale prosz� przys�a� szczeg�owy wykaz �adunku.[8708][8741]Doskonale, udost�pni� wam moj� baz� danych.[8770][8812]Panie Data, prosz� skopiowa� dane|i por�wna� z naszymi danymi medycznymi.[8806][8842]Pierwszy, prosz� zaj�� si�|transportem Hestera Della.[8848][8879]Dziennik Dow�dcy, wpis uzupe�niaj�cy.[8867][8931]Od czternastu godzin Hester Dell|wci�� nie sko�czy� inspekcji[8931][8958]kontenera zachowawczego.[8953][8996]Zezwoli na transport dopiero kiedy b�dzie|pewien zabezpiecze� na czas podr�y.[9011][9048]W mi�dzyczasie z sytemu Rachelis|odbieramy wezwania pomocy.[9032][9064]- Kapitanie, mam wykaz pr�bek.|- Nareszcie.[9073][9115]Prosz� je przejrze� razem z dr Pulaski.|Macie si� z nimi dobrze zapozna�.[9103][9127]Tak jest, sir.[9163][9196]Data...|...pomo�esz mi doj�� do Ambulatorium?[9260][9287]- Ju� czas!|Tak, chod�my.[9305][9343]- Worf, oddzia� ochrony do Ambulatorium.|- Czy to konieczne?[9338][9365]Tak, to rozkaz kapitana.[9365][9400]Zbrojna stra� w porod�wce?|To nie zd��a si� cz�sto.[9435][9468]- Jak cz�sto masz skurcze?|- Cz�sto, bardzo.[9477][9518]Podczas wi�kszo�ci porod�w, kt�re odbiera�am|ojciec dziecka by� obecny.[9502][9538]- W tym przypadku to trudne.|- Mo�e ja zast�pi�bym ojca?[9536][9577]Troi potrzebuje dotyku ludzkiej d�oni|a nie zimnej uchwytu technologii.[9579][9613]My�l�, �e porucznik Data|spisz� si� doskonale.[9612][9637]To pani wyb�r...[9692][9728]Nic nie musisz robi�, Data.|Po prostu b�d� przy mnie.[9734][9766]- Prosz� si� nie denerwowa�.|- Denerwowa�?[9768][9796]To mnie bardzo interesuje.[9806][9847]Rozumiem teori� powstawania nowego �ycia,|jest jednak co� co mi umyka.[9899][9920]Dziecko wewn�trz ciebie.|Czy masz dost�p do[9920][9960]jego proces�w my�lowych?|Czy masz �wiadomo�� jego istnienia?[9960][9991]A ono ciebie?|Gdzie si� ono zaczyna?[9989][10022]- To si� po prostu dzieje.|- Jakie to uczucie?[10014][10040]- Data!|- Tak, s�ucham.[10028][10058]- Ju�!|- Ju�? Doktorze, doktorze![10074][10108]Ale� niespokojne dziecko.|Chce rozpocz�� wyst�p.[10126][10160]Poda� �rodki znieczulaj�ce?|To umniejszy dozna�.[10179][10208]- Wcale nie czuj� b�lu.|- �adnego?[10219][10242]Nie.|�adnego.[10271][10299]Ochrona niech si� odsunie.[10295][10331]Rozumiem sytuacj�|ale prosz� nie wchodzi� mi w drog�.[10391][10416]Puls dziecka?|137[10490][10525]Funkcje oddechowe w normie.|Akcja serca prawid�owa.[10587][10613]Dziecko jest zdrowe.[10634][10659]Oddychaj powoli.[10679][10707]�wietnie ci idzie.|Spokojnie.[10729][10750]Ju�.[10782][10812]Mam je.|Prosz�, pi�kny ch�opiec.[11145][11170]�liczne dz... [ Pobierz całość w formacie PDF ]