Star Trek TNG - 3x02 - The Ensigns of Command, star trek next generation

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{884}{966}Kapitanie. Pani Doktor.|Jestem zaszczycony wasz� obecno�ci�,{971}{1047}ale czy m�g�bym zasugerowa� wam|udzia� w drugim koncercie?{1050}{1074}Dlaczego, Data?{1078}{1138}Ensign Ortiz zagra|parti� skrzypiec.{1143}{1201}Moje wykonanie b�dzie mniej przyjemne.{1229}{1275}Technicznie jestem sprawny,{1277}{1393}ale w por�wnaniu do moich koleg�w|wykonawc�w, brak mi duszy.{1397}{1527}M�wienie nam, �e nie podo�asz,|zanim nie spr�bujesz jest nierozs�dne.{1532}{1635}Czy uczciwo�� nie jest|zawsze lepszym wyborem?{1711}{1826}Nadmierna uczciwo�� mo�e by� katastrofalna,|w szczeg�lno�ci u komandora.{1831}{1855}Naprawd�?{1858}{1918}Znajomo�� w�asnych ogranicze� to jedno.{1922}{2018}Zdradzanie ich za�odze mo�e naruszy�|twoj� wiarygodno�ci jako dow�dcy.{2042}{2105}Poniewa� traci si�|ich zaufanie?{2109}{2210}I mo�esz zacz�� samemu|wierzy� w te ograniczenia.{2534}{2642}/Kapitanie, odbieramy wiadomo��|/od Korporacji Sheliak.{3157}{3258}�r�d�o wiadomo�ci potwierdzone.|Pochodzi z systemu Shelia.{3263}{3373}Sheliak'owie nie komunikowali si�|z Federacj� przez 111 lat.{3375}{3414}Dlaczego zrobili to teraz?{3476}{3512}Na ekran.{3517}{3555}/Federacyjne istoty,{3558}{3637}/na pi�tej planecie Tau Cygna s� ludzie.{3639}{3733}/Ta planeta zosta�a przekazana|/Korporacji w cz�ci 133{3735}{3809}/paragraf 77|/Traktatu z Armens.{3814}{3893}/Rozpoczniemy zasiedlanie|/tego �wiata za cztery dni.{3896}{3953}/- Usu�cie ludzi.|- Co do...?{3958}{4054}/Federacyjne istoty,|/na pi�tej planecie s� ludzie...{4059}{4107}Przerwa� wiadomo��.{4162}{4212}Tau Cygna V znajduje si� w Pasie Laure.{4217}{4286}Silne skupienie|promieniowania hyperonicznego.{4289}{4344}Ludzie nie mog� tam prze�y�.{4349}{4397}Hyperoniczne promieniowanie jest �miertelne.{4402}{4481}Wi�c Sheliak'owie prosz� nas,|�eby�my uganiali si� za duchami.{4485}{4514}Nie, Pierwszy.{4517}{4596}Sheliak'owie nie przerwali|wieku milczenia,{4601}{4660}�eby nas pos�a� po zjawy.{4665}{4797}Zarz�dzam dochodzenie.|Wyznaczy� kurs na Tau Cygna V.{5037}{5121}Kapitanie, odczyt ludzkiej|formy �ycia z planety.{5126}{5200}- Sheliak'owie nie mieli halucynacji.|- Liczba?{5226}{5277}Nie mo�na odebra�|dok�adnych odczyt�w.{5281}{5346}Wysoki poziom promieniowania|zak��ca nasze czujniki.{5351}{5454}Tak�e przez promieniowanie hyperoniczne|przesy�ownie statku s� niesprawne.{5459}{5495}A tak�e fazery.{5500}{5586}- Jak ludzie mogli tam prze�y�?|- Musieli si� przystosowa�.{5591}{5679}Prace dotycz�ce wra�liwo�ci na|promieniowanie wskazuj�, �e jest to mo�liwe.{5684}{5742}By� mo�e za pomoc�|rozleg�ej terapii wirusowej.{5747}{5826}Kimkolwiek s�,|musimy zabra� ich z planety.{5831}{5917}Na mocy Traktatu, ten �wiat|wci�� nale�y do Sheliak'�w.{5922}{6032}Kt�rzy maj� pe�ne prawo|do usuni�cia intruz�w.{6037}{6130}Je�li ich nie przeniesiemy,|to Sheliak'owie to zrobi�. Si��.{6133}{6164}Jak to si��?{6166}{6238}Sheliak'owie uwa�aj� ludzi|za ni�sz� form� �ycia{6243}{6332}i nie mieliby �adnych skrupu��w|przy ich zniszczeniu.{6334}{6425}Panie Data, jako �e jest Pan niewra�liwy|na promieniowanie hyperoniczne,{6430}{6540}chcia�bym �eby uda� si� Pan wahad�owcem|na planet� aby rozpocz�� ewakuacj�.{6543}{6574}Tak, sir.{6591}{6631}Pierwszy.{6682}{6770}Jakie� domys�y dotycz�ce|tego co mo�emy tam znale��?{6775}{6838}Przypuszczam, �e jest to|samotny statek badawczy.{6842}{6902}Mo�e tuzin lub wi�cej rozbitk�w.{7250}{7322}Wydaje mi si�, �e|jest to jaki� wahad�owiec.{7327}{7391}- Sk�d pochodzi?|- Popatrz na oznaczenia.{7396}{7451}Musi pochodzi� z Federacji.{7569}{7605}Witam, panowie.{7646}{7751}Zauwa�yli�my tw�j statek.|Jeste� pierwszym przyjezdnym jakiego mieli�my...{7756}{7816}Pierwszym przyjezdnym|jakiego kiedykolwiek mieli�my.{7830}{7885}Nie jeste� cz�owiekiem.{7890}{7967}Zgadza si�.|Jestem androidem.{7969}{8056}Jestem Komandor-porucznik Data|z Federacyjnego Statku Enterprise.{8079}{8147}Nasi wspaniali dziadkowie|byli obywatelami Federacji.{8151}{8214}Nie chcesz traci� czasu|na rozmow� z nami.{8219}{8278}Powiniene� pozna� Gosheven.|Zaprowadzimy ci� do niego.{8283}{8350}Jestem pewny, �e Federacja|b�dzie z nas bardzo dumna.{8353}{8418}Poczekaj a� zobaczysz|wszystko, czego dokonali�my.{8420}{8499}A kim dok�adnie jest "my"?{8501}{8576}Nie wiesz? O nie,|nie przypuszcza�em, �e nie m�g�by�.{8578}{8653}Jeste�my potomkami|pierwszych osadnik�w,{8655}{8705}ze statku kolonizacyjnego Artemis.{8732}{8847}Mam. Artemis. Wystrzelony|92 lata temu. Cel - Septimus Minor.{8849}{8935}Gdy utracili nad nim kontrol�,|Gwiezdna Flota rozpocz�a wielkie poszukiwania.{8940}{8995}Co spowodowa�o|/zej�cie Artemisa z kursu?{9000}{9058}M�j miejscowy informator nie wie.{9063}{9175}Pocz�tkowo, przetrwanie|by�o wa�niejsze od historii.{9180}{9305}/- Zrozumia�em. Ilu ich jest?|- 15,253, sir.{9326}{9379}15,000!{9384}{9482}Trzy dni, bez przesy�owni.|Nie zabierzemy ich stamt�d na czas.{9487}{9516}Wahad�owce?{9518}{9583}Wykorzystuj�c �adowno��|wszystkich wahad�owc�w,{9588}{9710}ewakuacja potrwa...|cztery tygodnie, cztery dni.{9715}{9763}Potrzebujemy wi�cej czasu.{9777}{9847}Panie Data, przygotowa�|kolonist�w do ewakuacji.{9851}{9882}/Tak, sir.{9887}{9916}Po��cz mnie z Sheliak'ami.{9921}{10022}Ich macierzysty �wiat jest do�� odleg�y.|Troch� czasu to potrwa.{10503}{10578}Gosheven, sp�jrz kto przyby�.{10583}{10650}Komandor-porucznik Data|ze Statku Enterprise.{10652}{10746}- On jest androidem.|- Doprawdy.{10794}{10873}Wi�c, skoro ju� tu jeste�,|czego chcesz?{10878}{10983}Moj� misj� jest przygotowanie|tej kolonii do ewakuacji.{10988}{11019}Dlaczego?{11024}{11088}Poniewa� ta planeta|nale�y do Sheliak'�w.{11091}{11148}A kim s� Sheliak'owie?{11153}{11182}Nazwa jest popularna.{11187}{11285}Sheliak'owie s� nie-humanoidalnymi|inteligentnymi formami �ycia, klasy R3.{11290}{11371}C�, ta kolonia|by�a tu przez 90 lat.{11391}{11460}Nigdy nie spotkali�my Sheliak'�w.{11463}{11546}Powiedzia�bym, �e to czyni|Tau Cygna V nasz� planet�.{11551}{11645}Pierwotnym celem|Artemisa by� Septimus Minor.{11650}{11753}System nawigacyjny zawi�d�.|Znosz�c ich daleko od kursu.{11755}{11825}Nasi przodkowie mieli szcz�cie,|�e wyl�dowali gdziekolwiek.{11829}{11892}Potem promieniowanie|zacz�o ich zabija�.{11894}{12000}Zabi�o 1/3 kolonist�w|nim si� przystosowali.{12002}{12045}Nasza kolonia si� rozwija.{12048}{12155}Rozejrzyj si�. Sprowadzili�my wod�|na pustyni�, stworzyli�my spo�ecze�stwo.{12160}{12235}Wasze dokonanie|s� naprawd� nadzwyczajne.{12237}{12359}Jednak�e istnieje traktat, kt�ry|czyni z tej planety w�asno�� Sheliak'�w.{12371}{12467}- Zatem zmie�cie traktat.|- To mo�e nie by� mo�liwe.{12470}{12532}Sheliak'owie chc�|skolonizowa� t� planet�{12537}{12589}i nie podziel� si� ni� z lud�mi.{12594}{12709}Je�li b�dziecie tu gdy przyb�d�,|to zniszcz� was.{12714}{12750}Zabij� nas wszystkich?{12752}{12817}Maj� niewielki szacunek|dla ludzkiego �ycia.{12820}{12903}Rozs�dnym wyj�ciem jest|przygotowanie planu awaryjnego{12906}{12968}na ewakuacj� twoich ludzi.{12973}{13023}Nie ewakuujemy si�.{13026}{13107}- Nie wyrazi�em si� jasno.|- Tak, bardzo.{13129}{13189}Pozw�l, �e ja b�d� r�wnie klarowny.{13191}{13263}Nie b�dzie �adnej ewakuacji.{13323}{13412}Dostarczy�e� swoj� wiadomo��,|wi�c wracaj do swojego statku.{13417}{13465}Mam prac� do zrobienia.{13690}{13726}Niez�y chwyt.{13781}{13822}Wspania�y refleks.{13827}{13894}Przepraszam, �e tak ci� sprawdzam,|ale by�am ciekawa.{13899}{13978}- Znale�li�my now� zabawk�, co?|- Zabawk�?{13982}{14062}To najbardziej niewiarygodny android|jakiego kiedykolwiek widzia�am.{14066}{14105}Czy widzia�a� wielu?{14145}{14213}W�a�ciwie, nie. Jeste� pierwszym.{14217}{14316}Tylko ty si� ekscytujesz|tym chodz�cym kalkulatorem.{14347}{14402}Cybernetyka mnie fascynuje.{14407}{14493}- Twoje �cie�ki neuronowe s� duotroniczne?|- Nie. Pozytronowe.{14496}{14572}Czy to mo�liwe?|Jaka jest pojemno�� twojej pami�ci?{14577}{14663}Ile operacji na sekund�?|Mam milion pyta�.{14666}{14726}Nie mam czasu,|�eby odpowiedzie� na milion.{14730}{14829}Mam misj� do wykonania.|Musz� pozna� waszych ludzi.{14834}{14889}Gosheven zdaje si� by�|niech�tny do rozmowy.{14927}{14975}Jestem Ard'rian McKenzie.{15004}{15057}By� mo�e ja ci pomog�.{15222}{15292}Panowie,|przydzielimy wam zadania.{15294}{15380}Jedn� rzecz�, kt�rej nie chcemy s�ysze�|to, �e jest to niemo�liwe.{15385}{15467}Potrzebuj� dzia�aj�cych przesy�owni|pomimo promieniowania.{15469}{15510}Tak, ale to jest nie...{15560}{15589}Tak, sir.{15730}{15826}Nawet je�li przekonamy Sheliak'�w do rozmowy,|to i tak nie b�d� wsp�pracowa�.{15831}{15898}Gdy traktat zosta� po raz pierwszy zawarty,{15903}{15999}Federacja wys�a�a|372 legalnych ekspert�w.{16004}{16047}A co my mamy?{16066}{16109}Ciebie i mnie?{16435}{16476}�adnej odpowiedzi.{16481}{16562}Spr�buj ponownie.|Zwi�ksz moc sygna�u.{16665}{16752}Korporacja Sheliak.|Tu statek Enterprise.{16754}{16790}Odpowiedzcie, prosz�.{16905}{17006}/Rozmowa jest ani|/potrzebna ani po��dana.{17020}{17085}Rozmowa jest konieczna{17090}{17166}je�li mamy znale�� rozwi�zanie|dla naszego wsp�lnego problemu.{17171}{17282}/Nasze zaanga�owanie w Federacyjn�|/bezprawno�� jest nie wskazana.{17289}{17344}Obie strony s� zaanga�owane, sir.{17349}{17440}/Usu�cie ludzi|/z systemu Tau Cygna.{17442}{17490}/Pozosta�y trzy ziemskie dni.{17505}{17564}Pozw�lcie nam negocjowa� w dobrej wierze.{17569}{17658}/Negocjowa� w jakim celu?|/Traktat jest podpisany.{17668}{17756}Na planecie znajduje si�|rozwijaj�ca kolonia.{17759}{17879}Zamiast wysiedla� tych ludzi,|mog� zaoferowa� kompromis?{17881}{17929}/- Odmawiam.|- Dlaczego?{17934}{18025}/Prawo jest najwa�niejsze.|/Zostali�my upowa�nieni.{18030}{18099}To nie jest prawo.|To jes... [ Pobierz całość w formacie PDF ]