Star Trek - TOS 2x03 The Changeling, Napisy, Star Trek, 2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:08:Jaka� odpowied� od Malurian,|Poruczniku?00:00:10:Nic od czasu ich pierwszego|wezwania o pomoc, sir.00:00:12:Co z zespo�em naukowym Federacji?00:00:14:Dr. Manway ma specjalny nadajnik.00:00:16:Nic, sir.|Przeszukuje wszystkie cz�stotliwo�ci.00:00:19:Musz� odpowiedzie�.00:00:20:Kapitanie.00:00:24:Nie odpowiedz�.00:00:26:Przeszukiwanie tego systemu czyjnikami dalekiego zasi�gu00:00:29:nie wykry�o �adnych �lad�w �ycia.00:00:30:Co�, to niemo�liwe.00:00:32:Ostatni spis wykazywa� ca�kowite zaludnienie00:00:34:4 miliard�w ludzi.00:00:35:Nie ma �adnych �lad�w �ycia, sir.00:00:43:To niemo�liwe.00:00:44:Co si� mog�o sta�?00:00:46:Wiedzieliby�my przecie� wcze�niej00:00:49:o jakiej� katastrofie na skale systemu.00:00:50:A w przypadku wojny mi�dzyplanetarnej,00:00:53:by�yby znaczne ilo�ci radioaktywnych szcz�tk�w.00:00:56:Nasze instrumenty pokazuj� jedynie normalne promieniowanie t�a.00:00:59:Jakie� inne mo�liwo�ci?00:01:01:Nieznane, sir,00:01:02:skoro nasze odczyty nie ujawni�y00:01:04:obecno�ci �adnych organizm�w chorobotw�rczych.00:01:06:�adnych.00:01:07:Dostali�my rutynowy raport z tego systemu00:01:10:nieca�y tydzie� temu.00:01:11:Symbale�ska goraczka krwi nie dzia�a tak szybko.00:01:14:Kapitanie, os�ony w�a�nie si� uaktywni�y.00:01:16:Co� sie zbli�a z bardzo du�� pr�dko�ci� warp.00:01:23:Manewr uchyleniowy, panie Sulu.00:01:24:Bardzo silny impuls energi, kapitanie.00:01:27:Pe�na moc do os�on, panie Scott.00:01:30:Daj im co tylko mamy.00:01:31:Wszystkie stanowiska,|czerwony alarm.00:01:32:Fazery w gotowo�ci.00:01:34:Torpedy fotonowe,|czerwony alarm, czerwony alarm.00:01:49:Uderzy w nas.00:03:16:"ODMIENIEC"00:03:25:Os�ony nadal trzymaj�, sir.00:03:26:Dobrze.00:03:27:Na razie, kapitanie.00:03:28:Nasze os�ony poch�on�y energie00:03:30:r�wn� 90 naszym torpedom fotonowym.00:03:33:90?00:03:34:Mog� doda�00:03:36:�e energia u�yta podczas pierwszego ataku00:03:38:zmniejszy�a moc os�on o 20%.00:03:40:Pierwszy atak, sir?00:03:42:My�l�, �e mo�emy si� spodziewa� kolejnych, poruczniku.00:03:45:Mo�emy wytrzyma� jeszcze 3 takie ataki.00:03:48:Czwarty wy��czy ca�kowicie nasze os�ony.00:03:50:Panie Spock, prosz� okre�li� �r�d�o.00:03:52:Panie Sulu, manewry unikowe.00:03:55:Poruczniku, skontaktowa� si� z dow�dztwem Gwiezdnej Floty.00:03:57:Przes�a� im m�j dziennik.|Powiedzie� co sie sta�o.00:04:00:Prosz� im powiedzie�, �e wygl�da na to,00:04:01:�e ca�a maluria�ska rasa zosta�a zniszczona.00:04:03:Jeste�my atakowani przez niezidentyfikowan� si��.00:04:06:Sternik, powiedzia�em manewry unikowe.00:04:08:Tracimy moc, sir.00:04:12:Przekieruje moc z silnik�w warp00:04:14:do os�on, sir,00:04:16:je�eli chcemy jakiej� os�ony.00:04:17:Panie Spock, pr�dko�� tych �adunk�w.00:04:20:Oko�o warp 15, kapitanie.00:04:21:Wi�c nie mo�emy im uciec.00:04:23:Scotty, dobra robota.00:04:31:�r�d�o, Spock.00:04:32:Nieznane, kapitanie.00:04:34:Nic w zasi�gu czujnik�w.00:04:40:Co� mam, kapitanie.00:04:41:Bardzo ma�e.00:04:42:Kierunek 123 stopnie.00:04:45:na 18.00:04:46:Odleg�o�� 90,000 kilometer�w.00:04:48:To nasz cel,|panie Sulu.00:04:50:Przygotowa� torped� fotonow�.00:04:53:Os�ony nadal trzymaj�, sir,00:04:54:ale zu�ycie energii00:04:56:dochodzi do punktu krytycznego.00:04:58:Stracili�my moc manewrow� warp.00:04:59:Prze��czam na impulsow�.00:05:01:Torpedy fotonowe uzbrojone, sir.00:05:02:Czy cel zmieni� po�o�enie, panie Spock?00:05:04:Nie, sir. Nie porusza si�.00:05:06:Przygotowa� torped� fotonow� numer 2, panie Sulu.00:05:09:Gotowa, sir.00:05:12:Ognia.00:05:15:Torpeda wysz�a.00:05:25:Bezpo�rednie trafienie, sir.00:05:26:Brak efektu.00:05:28:Cel wch�on�� ca�� energi� torpedy.00:05:32:Wch�on��?00:05:35:Musi by� jakie� uszkodzenie czujnik�w.00:05:41:Pracuj� poprawnie, kapitanie.00:05:45:Ale co mog�oby wch�on�� tyle energii00:05:48:i przetrwa�?00:05:50:Poruczniku,|prosz� spr�bowa� si� skontaktowa�.00:05:52:Sir, wystrzelili ponownie.00:05:57:Wytrzymamy to, panie Scott?00:05:58:Trudno powiedzie�, sir.00:06:01:Kapitanie,|os�ony opad�y.00:06:03:Nie prze�yjemy nast�pnego uderzenia.00:06:05:Jest co�, poruczniku?00:06:06:Pr�buje, sir.00:06:08:Komputer t�umacz�cy.00:06:09:Otworzy� wszystkie cz�stotliwo�ci alarmowe.00:06:11:Wszystkie cz�stotliwo�ci alarmowe otwarte.00:06:15:Do niezidentyfikowanego statku.00:06:16:Tu kapitan James Kirk00:06:18:z U.S.S.|Enterprise.00:06:19:Jeste�my w pokojowej misji.00:06:21:Nie zamierzamy szkodzi�00:06:23:wam ani �adnej formie �ycia.00:06:25:Prosz� o kontakt z nami.00:06:33:Jakie� inne odczyty,|panie Spock?00:06:37:Obliczam w�a�nie, kapitanie.00:06:39:Waga 500 kilogram�w.00:06:41:Kszta�t w przybli�eniu cylindryczny.00:06:46:D�ugo��00:06:48:troch� ponad 1 metr.00:06:50:500 kilo i tylko 1 metr d�ugo�ci?00:06:53:Jaki rodzaj istot inteligentnych00:06:54:mo�e egzystowa� w czym� tak ma�ym?00:06:56:Inteligencja nie koniecznie wymaga wielko�ci,00:06:59:panie Scott.00:07:02:Kapitanie, otrzymujemy sygna� ze statku.00:07:05:Prosz� da� to na g�o�nik,|poruczniku.00:07:06:Tak jest, sir.00:07:12:Nie mo�na tego bardziej oczy�ci�, sir.00:07:14:Uk�ad analizuj�cy.|Niech to przestudiuje i zdekoduje.00:07:18:Uk�ad analizuj�cy,00:07:19:kana� 1 , g��wny komputer.|Dekoduj.00:07:24:Kapitanie,00:07:25:ta wiadomo�� jest typu binarnego.00:07:29:Szczeg�lnie z�o�ona,|skompresowana,00:07:32:przenosz�ca wiele kana��w na raz.00:07:34:Mo�e pan j� zdekodowa�?00:07:36:Na t� chwil� nie mam pomys�u,|kapitanie.00:07:38:Chwila.00:07:40:Pr�dko�� transmisji zacz�a si� zmniejsza�.00:07:43:Du�o wolniej.00:07:44:Wydaje si� by� pojedy�cz� transmisj� binarn�.00:07:47:To znak matematyczny.00:07:49:Tak, jeden symbol.00:07:51:Symbol si� powtarza.00:07:54:Sir, tego nie ma w kodach Gwiezdnej Floty.00:07:56:To jest kod mi�dzyplanetarny starego typu.00:07:58:Fascynuj�ce.00:08:00:Co powtarza?00:08:01:Wiadomo�� kt�r� wys�a�em?00:08:02:Na to wygl�da,|kapitanie.00:08:11:Tutaj kapitan James Kirk|z U.S.S. Enterprise.00:08:14:Jeste�my w pokojowej misji00:08:16:w tej cz�ci galaktyki.00:08:18:Nie mamy wrogich zamiar�w.00:08:20:Prosimy o identyfikacje.00:08:25:Teraz sygna� jest inny, sir.00:08:27:To jest wz�r,|kapitanie.00:08:30:Przesy�aj� nam wiadomo�� matematyczn�00:08:33:i ��daj� j�zykowego odpowiednika.00:08:37:Pr�buj� si� skomunikowa�.00:08:39:Pod��czy� pok�adowego t�umacza00:08:40:do kana�u komunikacyjnego.00:08:41:Pozw�lmy im pracowa� na ich w�asnej pr�dko�ci.00:08:49:Odci�� zasilanie, poruczniku.00:08:56:Przeci��ony i spalony.00:08:59:Robili to szybciej ni� my mogli�my przetworzy�.00:09:01:Kapitanie, nadchodzi wiadomo��.00:09:05:U.S.S. Enterprise, tutaj Nomad.00:09:09:Moje misja jest niewroga.00:09:13:Dostali co potrzebowali00:09:15:zanim komputery si� spali�y.00:09:16:Nomad.00:09:18:Wymagam komunikacji.00:09:20:Czy mo�esz op�ci� sw�j statek?00:09:28:To jest niemo�liwe aby wej�� na pok�ad waszego statku00:09:31:z powodu r�nic w wielko�ci.00:09:33:Brak konsekwencji.00:09:35:Twoje dane s� niepoprawne.00:09:38:Jeste�my gotowi aby przes�a� ci� na pok��d naszego statku.00:09:41:To b�dzie zadowalaj�ce.00:09:44:Czy potrzebujesz jaki� specjalnych warunk�w,00:09:47:szceg�lnej atmosfery lub �rodowiska?00:09:50:Przeczenie.|Wejd� na pok�ad.00:09:52:Dobrze.00:09:53:Utrzymaj swoj� pozycj�.00:09:55:Mamy wprowadzone wasze wsp�rz�dne.00:09:56:Przeniesiemy ci� na pok�ad.00:09:57:Nie zamierzasz rzeczywi�cie przenie� tej rzeczy tutaj.00:10:00:Mamy jaki� wyb�r?00:10:01:Gdy b�dzie na pok�adzie nie b�dzie do nas strzela�.00:10:04:Poruczniku, wezwijcie zesp� naprawczy do tego komputera.00:10:06:Sci�gnijcie doktora McCoya do pomieszczenia transportera.00:10:09:Spock, chod� ze mn�.|Scotty, ty te�.00:10:11:Doktor McCoy do pomieszczenia transportera.00:10:13:Za�oga serwisowa, C5.00:10:15:Mamy wsp�rz�dne, Jim.00:10:17:Ustawione.00:10:18:Uruchomi�.00:10:19:Uruchamiam.00:10:50:Odczyty czujnik�w,|panie Spock.00:10:51:Negatywne, kapitanie.00:10:53:Ma ekran ochronny.00:10:55:Nie mog� si� przebi�.00:10:57:Co zrobimy, podejdziemy i zapukamy?00:11:00:Przedstawcie sw�j punkt pochodzenia.00:11:07:Jeste�my ze zjednoczonej Federacji Planet.00:11:10:Niewystarczaj�ca odpowied�.00:11:12:Wszystkie rzeczy maj� punkt pochodzenia.00:11:14:Przeskanuje wasze mapy gwiezdne.00:11:19:Je�eli poka�emy temu nasz system,00:11:21:nie b�dzie mia� punktu odniesienia.00:11:23:Nie b�dzie wiedzia� wi�cej ni� teraz.00:11:26:W�a�ciwe posuni�cie.00:11:28:Je�eli chcesz opu�ci� sw�j statek,00:11:30:zapewnimy konieczne systemy podtrzymywania �ycia.00:11:32:Brak konsekwencji.00:11:34:Twoje dane s� niepoprawne.00:11:36:Jim, nie s�dze aby ktokolwiek by� w �rodku.00:11:38:Nie zawieram paso�ytniczych byt�w.00:11:41:Jestem Nomad.00:11:43:Moim zdaniem to jest maszyna.00:11:46:Reaguje bardzo podobnie00:11:48:do bardzo z�o�onego komputera.00:11:51:Jestem Nomad.|Co to jest opinia?00:11:56:Opinia to przekonanie,00:11:58:punkt widzenia, os�d.00:12:00:Niewystarczaj�ca odpowied�.00:12:03:Jakie jest twoje �r�d�o mocy?00:12:04:Zmieni�o si� wiele od punktu pochodzenia.00:12:07:Wiele zosta�o wzi�te z innego.00:12:10:Jestem teraz wieczny.00:12:13:Jestem Nomad.00:12:14:Czy nie by�o takiej sondy Nomad00:12:17:wys�anej we wczesnych latach 2000?00:12:19:Tak. Zosta�a uznana za zniszczon�.00:12:22:Nie by�o wi�cej z tej serii.00:12:24:Ale00:12:26:je�eli to jest ta sonda00:12:28:Przeskanuje wasze mapy gwiezdne.00:12:34:Przynios� je.00:12:36:Mam zdolno��00:12:38:poruszania si� wewn�trz waszego statku.00:12:48:T�dy.00:13:06:A ty, Scotty,00:13:08:doprowad� nasz nap�d warp do pe�nej sprawno�ci.00:13:11:Spock, Gnatku,00:13:13:chod�cie z... nami.00:13:36:Mapa 14-A, sir?00:13:37:14-... [ Pobierz całość w formacie PDF ]