Star Trek - TOS 2x04 Mirror, Napisy, Star Trek, 2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:09:Wierzymy w pana s�owa, Kapitanie Kirk,|ale nasze stanowisko si� nie zmienia�o.00:00:14:Rada Halkan nie mo�e pozwoli� Federacji|wydobywa� dilitu na naszej planecie.00:00:19:Dowiedli�my Radzie,|�e nasze misje s� pokojowe.00:00:23:Zgadzamy si�, �e Federacja dzia�a pokojowo|w tym momencie, ale przysz�o�� jest nieznana.00:00:30:Kryszta�y dilitu zawieraj� wielk� moc.|Niew�a�ciwe u�ycie tej mocy,00:00:36:cho�by do odebrania jednego �ycia,|k��ci si� z nasz� pokojow� histori�.00:00:43:Aby do tego nie dopu�ci�, wybierzemy �mier�,|Kapitanie, je�li to b�dzie niezb�dne.00:00:48:Doceniam wasz� etyk�,|mam nadziej�, �e docenicie nasz�.00:00:56:- Kirk do Enterprise.|- Tu Spock.00:00:58:Raport o burzy magnetycznej,|Panie Spock.00:01:01:Zwyk�a burza jonowa,|do�� gwa�towna i nieprzewidywalna.00:01:07:- Troch� trz�sie?|- Je�li zostaniemy.00:01:10:Przygotujcie si� do przes�ania zwiadowc�w.|Wyznaczcie kurs omijaj�cy turbulencje.00:01:15:- Prosz� wyznaczy� kurs, panie Sulu.|- Aye, sir.00:01:17:- Kiedy mo�emy wznowi� rozmowy?|- Rada ponowi rozmowy,00:01:23:jednak raczej nie zmieni stanowiska.00:01:28:Kapitanie.00:01:31:Jeste�cie pot�ni,|mo�ecie si�� odebra� nam kryszta�y.00:01:35:Nie zrobimy tego.|Pomy�lcie o tym.00:01:40:Enterprise.|Przesy�ownia, uruchomi�.00:01:55:K�opoty, sir.00:02:23:Spock mia� racj�.|To nie by� zwyk�y przesy�.00:02:37:- Panie Kyle, wy��czy� sterowanie.|- Tak, sir.00:02:42:Status misji, Kapitanie?00:02:52:- Bez zmiany.|- Procedura standardowa, Kapitanie?00:03:04:Panie Sulu, zaprogramuje pan|ostrza� fazerowy Halka�skich miast.00:03:09:Tak, panie Spock.00:03:11:Mo�liwo�ci obrony, Kapitanie?00:03:15:- �adne.|- Szkoda, �e wybrali samob�jstwo.00:03:21:- Panie Kyle, mia� pan kompensowa� wp�yw burzy jonowej.|- Stara�em si�...00:03:26:Niedbalstwo nie mo�e by� tolerowane.|Pana agonizer.00:03:31:- Nie, panie Spock.|- Pana agonizer, prosz�.00:03:34:Nie, panie Spock!|Pr�bowa�em, naprawd�.00:05:07:"PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA"00:05:15:Dziennik Kapita�ski, data nieznana.|Podczas burzy jonowej moja grupa zwiadowcza,00:05:22:wr�ci�a si� na Enterprise|i odkryli�my, �e za�oga si� zmieni�a.00:05:26:Statek si� zmieni�.00:05:28:Zachowanie i dyscyplina sta�y|si� bardziej brutalne i dzikie.00:05:32:Panie Scott, burza spowodowa�a|uszkodzenia w pana sekcji.00:05:35:Ranni wymagaj� pana uwagi, Doktorze.00:05:39:- Panowie?|- Panie Spock.00:05:42:Moc wi�zki podskoczy�a na chwil�|w momencie materializacji.00:05:48:- Nigdy czego� takiego nie widzia�em.|- Sprawi� to pana b��d?00:05:51:- Nie, panie Spock.|- Zapewne to wp�yw burzy.00:05:55:Kapitanie, czu� pan jakie� niezwyk�e efekty?00:05:59:Tak.00:06:01:Dr. McCoy powinien nas obejrze�.|To by� nieprzyjemny przesy�.00:06:04:Tak, sir.00:06:09:Panie Spock.00:06:11:Niech pan sprawdzi transporter.00:06:19:O co tu chodzi?00:06:20:- Jak to...|- Nie teraz.00:06:40:Co to jest?00:06:41:Wszystko pomieszane, zamienione,|nie na miejscu.00:06:45:Kapitanie, co si� sta�o?00:06:47:Nie, nie wszystko.|Ta plama...00:06:49:Wyla�em tu kwas rok temu.00:06:51:- Jim, Co tu si�...|- Nie wiem.00:06:54:To nasz Enterprise...|ale jaki� inny.00:07:00:- Mo�e...|- Mo�e, co, Kapitanie?00:07:02:Czuli�cie zawroty g�owy podczas transportu?00:07:05:Tak.00:07:07:Dwa razy.00:07:08:Najpierw pojawili�my si� w naszej przesy�owni.00:07:13:Kiedy si� ostatecznie zmaterializowali�my byli�my tu.00:07:16:Szef przesy�owni wspomina� o wy�adowaniu.|Burza jonowa mog�a wp�yn�� na transporter,00:07:23:- i zmaterializowali�my si� w innym miejscu.|- Tak, tutaj.00:07:27:Nie masz wszech�wiat, nie nasz statek.00:07:30:Inny...|r�wnoleg�y.00:07:36:R�wnoleg�y wszech�wiat koegzystuj�cy z naszym|w innej p�aszczy�nie mi�dzywymiarowej.00:07:40:Wszystko jest zduplikowane...|Prawie.00:07:45:Inny Enterprise.|Spock z brod�.00:07:47:Inny Kapitan Kirk,|Inny Dr. McCoy...00:07:50:Wymiana.|Je�li my jeste�my tu...00:07:52:Wi�c nasze kopie musia�y si� przesy�a� w tym samym czasie.00:07:58:Podobny sztorm w obu|wszech�wiatach wp�ywaj�cy na obwody.00:08:02:My jeste�my tu, a oni...|S� na naszym Enterprise...00:08:08:zadaj�c sobie te same pytanie...|Czy jeste�my w innym wszech�wiecie?00:08:11:Jak wr�cimy na swoje miejsce?|B�d� musieli u�y� komputera.00:08:16:Co z Halkanami?|Nie mo�emy dopu�ci� do ich zag�ady.00:08:21:Scotty, musimy zyska� troch� czasu.|Zejd� na d� i zr�b zwarcie w obwodach fazera.00:08:26:- B�d� obwinia� sztorm.|- Tak, sir.00:08:29:Potem zajmij si� naszym problemem.|Tylko to nam pozosta�o.00:08:33:Interkom mo�e by� monitorowany.|B�dziemy u�ywa� komunikator�w.00:08:37:- Na zaszyfrowanych cz�stotliwo�ciach.|- Tak, sir.00:08:39:- Poruczniku.|- Tak, sir.00:08:41:Prosz� wr�ci� na swoje stanowisko,|i sprawdzi� dzisiejsz� ��czno�� z Dow�dztwem floty.00:08:46:- Chc� wiedzie�, jakie mam rozkazy i opcje.|- Tak, sir.00:08:50:- Bones.|- Kapitanie, ja...00:08:56:Uhura, tylko pani mo�e to zrobi�.|Za chwil� do pani do��cz�.00:09:02:Tak, sir.00:09:05:Bones, zajmijmy si� bibliotek�.|Mamy du�o nauki.00:09:15:- Panie Chekov, ustawienia fazera dla celu "A".|- Wsp�rz�dne 7-1-2. Uderzenie 4, panie Sulu.00:09:23:Baterie lewej burty na celu.00:09:54:Dalej ci� nie interesuj�, Uhura?|Mog� sprawi�, �e zmienisz zdanie.00:09:59:- Opu�ci� pan swoje stanowisko.|- Kapitan jest w pobli�u?00:10:04:Albo Spock?00:10:09:Kiedy nie ma kota...00:10:24:- Status ��czno�ci.|- Brak uszkodze�.00:10:26:Wszystkie stanowiska gotowe.00:10:29:Ma pan zniszczy� Halkans, chyba, �e si� zgodz�.00:10:33:Brak alternatyw.00:10:43:Fazery wycelowane w cel "A", Kapitanie.|Zbli�amy si� do optymalnego zasi�gu00:10:52:Rozpocz�� ostrza�, Kapitanie?00:10:57:- Kapitanie?|- Prosz� czeka�, panie Sulu.00:11:03:Rozkazano mi sprawdzi�...|obwody fazera, mo�liwe, �e burza je uszkodzi�a.00:11:09:- Ma pan autoryzacj�, sir?|- Rozkaz Kapitana.00:11:13:- Musz� porozumie� si� z szefem ochrony, sir.|- Niewa�ne, sam si� tym zajm�.00:11:28:Tu Kirk.00:11:28:- Fazery nieuszkodzone, sir.|- Bardzo dobrze. Dzi�kuj�, panie Scott.00:11:34:Bez odbioru.00:11:42:Rotacja planety przesun�a cel|poza zasi�g fazer�w.00:11:46:- Skorygowa� orbit�?|- Nie.00:11:51:- Namierzcie drugie miasto.|- Tak, sir.00:11:55:Poruczniku Uhura, po��czcie si� z rad� Halkan.|Chc� jeszcze raz z nimi pom�wi�.00:12:00:- Kapitanie?|- To nowa rasa.00:12:04:Oferuj� nam inne cenne rzeczy, wszystko opr�cz dilitu.00:12:08:Nie b�d� z nami wsp�pracowa�.00:12:10:Odm�wili Imperium.|Procedura dow�dcza m�wi, �e musimy dawa� przyk�ad.00:12:16:Drugi cel wychodzi z zasi�gu fazer�w.00:12:19:Prze��czcie fazery w stan spoczynku, panie Sulu.00:12:22:- To powa�ne naruszenie rozkaz�w, Kapitanie.|- Mam swoje powody,00:12:26:wyja�ni� je panu|w swoim czasie.00:12:32:Kapitanie, lider Rady Halkan na kanale "B".00:12:37:- Op�r jest bezcelowy.|- Nie opieramy si�.00:12:42:Macie 12 godzin na rozwa�enie waszego stanowiska.00:12:46:12 lat, Kapitnie Kirk, lub 12,000...00:12:49:nasza etyka nakazuje nam odm�wi�.|U�yjecie dilitu, aby niszczy�.00:12:58:Zr�wnamy powierzchni� planety i we�miemy|co zechcemy. Wasza rasa zginie.00:13:03:- Aby ocali� to, czym jeste�my.|- Nie b�dziemy si� sprzecza�.00:13:07:12 godzin.|Zamkn�� kana�. Wy��czy� fazery.00:13:10:- Tak, sir.|- 12 godzin, Kapitanie?00:13:14:To decyzja bez precedensu.00:13:17:B�d� w swojej kwaterze.|Poruczniku Uhura.00:13:22:Niech Dr. McCoy i pan Scott przyjd� do mnie.00:13:36:Kapitanie, znalaz� si� pan w bardzo niebezpieczniej sytuacji.00:13:40:Musz� w tej sprawie z�o�y� raport.00:13:42:Jest pan zobowi�zany to zrobi�, panie Spock.00:13:52:Pi�ty pok�ad, sir?00:14:09:Zginie pan, Kapitanie,|aby�my wszyscy mogli awansowa�.00:14:13:Nikt nie zakwestionuje zab�jstwa Kapitana,|kt�ry by� niepos�uszny rozkazom Imperium.00:14:31:Dziennik kapita�ski, wpis dodatkowy.|Dowodz� Enterprise,00:14:35:na kt�rym oficerowie zatrudniaj� w�asnych pomocnik�w,00:14:39:a zab�jstwo zwierzchnika oznacza awans.00:14:57:Jeste�my z panem, Kapitanie.|Spokojnie Farrell, zrobi�em, co do mnie nale�a�o.00:15:02:- Zapytaj Kapitana.|- Sir?00:15:06:- Tak, zrobi�.|- Bystry ch�opak, zmieni� stron�.00:15:09:- Zabierzcie go st�d.|- Pan Chekov mia� zrobi� mnie szefem.00:15:14:- Pan mo�e mnie mianowa� oficerem.|- Dobrze, pracujesz dla mnie.00:15:19:- Zostan� oficerem?|- Jeste� nast�pny w kolejno�ci.00:15:22:- Mo�e kiedy� zostaniesz kapitanem.|- Tak, sir.00:15:28:Ale nie na moim statku.00:15:30:- Kabina dla niego, sir?|- Tak, kabina, wykona�.00:15:48:- Co to?|- Nazywaj� to krwi�.00:15:53:Uwa�aj na siebie. Oficerem|zostaje si� morduj�c prze�o�onego.00:15:57:Chekov pr�bowa� tego ze mn�.00:15:59:Pan Sulu jest szefem ochrony, zupe�nie jak w gestapo.00:16:02:Ambulatorium to izba tortur.|Asystenci zak�adali si�, jak d�ugo00:16:07:- wytrzyma ranny zanim zemdleje.|- Co z technologi�?00:16:11:Troch� inne przyrz�dy.|Poradz� sobie.00:16:15:- Mapy gwiezdne?|- Wszystko na swoim miejscu.00:16:18:Z wyj�tkiem nas.00:16:21:Sprawd�my, na czym stoimy.00:16:28:- Komputer.|- Gotowy.00:16:31:M�wi Kapitan.|Rozpocznij badania,00:16:35:utajnione, dost�p g�osowy|dla mnie, albo pana Scotta.00:16:39:Zapisane.00:16:40:Zbierz wszystkie dane o ostatniej burzy.|Udowodnij nast�puj�c� hipotez�...00:16:45:Czy sztorm o takiej sile|m�g� spowodowa� wy�adowanie w transporterze,00:16:50:tworz�c chwilowe po��czenie mi�dzywymiarowe|z r�wnoleg�ym wszech�wiatem?00:16:54:Potwierdzam.00:16:56:Czy w takich warunkach,|osoby z r�nych wszech�wiat�w,00:17:00:akurat przesy�aj�ce si�,|mog�yby przenie�� si� do innego wszech�wiata?00:17:06:Potwierdzam.00:17:08:Czy warunki niezb�dne do zaistnienia tego zjawiska|mog� by� sztucznie odtworzone00:17:13:- wykorzystuj�c moc statku?|- Potwierdzam.00:17:21:Zapisz procedur�.00:17:29:Scotty, poradzisz sobie?00:17:31:Sam, nie.|Potrzebuj� pomocy.00:17:35:... [ Pobierz całość w formacie PDF ]