Star Trek - TOS 2x15 The Trouble With Tribbles, Napisy, Star Trek, 2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:09:Stacja kosmiczna K-700:00:11:Teraz w zaci�gu|czujnik�w, kapitanie00:00:13:Dobrze. Panie Chekov,|podczas tej misji ma pan zyska�00:00:16:zar�wno wiedz�, jak i do�wiadczenie.00:00:18:Jak bardzo zbli�ymy si�|do nast�pnego posterunku Klingon�w00:00:21:je�li b�dziemy lecie� tym kursem?00:00:23:Na odleg�o�� jednego parseka.00:00:24:Do�� blisko|by m�c ich wyw�szy�.00:00:28:To nielogiczne, zapachy|nie przenosz� si� w pr�ni!00:00:30:To taki ma�y �art.00:00:33:Bardzo... ma�y...00:00:35:Najnowsza historia tego kwadrantu?00:00:39:Od chwili nawi�zania kontaktu00:00:41:pozostaje terytorium spornym.00:00:42:W pobli�u stoczono bitw� pod Donatu-500:00:45:dok�adnie 23 s�oneczne lata temu.00:00:47:Analiza terytorium?00:00:49:S�abo rozwini�te.|Zar�wno nasza Federacja,00:00:51:jak i Imperium Klingo�skie,|roszcz� sobie prawa00:00:53:do planety Shermana.00:00:56:Pierwsze mapy tego terytorium00:00:57:sporz�dzi� s�ynny rosyjski|astronom Ivan Bergov prawie....00:01:00:John Burke.00:01:02:Burke, sir?00:01:04:Nie s�dz�. Jestem pewien, �e to by�...00:01:06:John Burke, g��wny astronom|Akademii Kr�lewskiej00:01:08:Starej Wielkiej Brytanii.00:01:11:Akademii Kr�lewskiej...00:01:13:Tak, c�...00:01:15:Czy ca�a pa�ska wiedza|historyczna jest tak jednostronna?00:01:18:Kluczowe punkty sporne?00:01:20:Wed�ug warunk�w uk�adu Orga�skiego00:01:22:ka�da ze stron musi dowie��,00:01:24:�e potrafi sprawniej|zagospodarowa� planet�.00:01:26:A Klingoni, cho� brutalni i agresywni,00:01:29:dzia�aj� niezwykle sprawnie.00:01:31:Piotr Wielki te� mia� taki problem...00:01:34:Kapitanie!00:01:36:Tu Kirk.00:01:38:Odbieram podprzestrzenny sygna� alarmowy00:01:40:na kanale priorytetowym.|Pochodzi ze stacji K7.00:01:43:Pr�dko�� warp sze��.00:01:45:Kod pierwszy - to wezwanie pomocy.00:01:47:Czerwony alarm!00:02:57:"K�OPOTY Z TRIBLAMI"00:03:07:Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 4523.300:03:10:Stacja przestrzenna K-700:03:12:nada�a sygna� priorytetowy.00:03:13:To co� wi�cej ni� zwyk�e wezwanie ratunku.00:03:15:Raczej oznaka, �e dosz�o do katastrofy.00:03:17:Mo�emy tylko za�o�y�,00:03:19:�e Klingoni|zaatakowali stacj�.00:03:21:Zamierzamy przygotowa� si� do bitwy.00:03:23:G��wne fazery uzbrojone|i gotowe, kapitanie.00:03:33:Ale... tam nic nie ma.00:03:36:Tylko stacja00:03:40:Priorytetowy sygna� ale...00:03:42:tu panuje spok�j.00:03:50:Porucznik Uhura,|przerwa� cisz� podprzestrzenn�.00:03:54:Tak jest.00:03:55:Kana� jest otwarty.00:03:57:Stacja przestrzenna K-7,00:03:58:Tu Kapitan Kirk| z Enterprise.00:04:01:Jaka jest wasza sytuacja?00:04:02:Tu Lurry, zarz�dca K-7.00:04:05:Musz� przeprosi� za ten sygna�.00:04:08:Panie Lurry, nadali�cie|priorytetowy sygna� alarmowy00:04:11:Co si� sta�o, �e wys�ali�cie ten sygna�?00:04:13:Lepiej b�dzie, je�li si� pan tu prze�le.00:04:16:Spr�buj� to wyja�ni�.00:04:18:Spr�buje pan?00:04:22:Lepiej, �eby si� to panu uda�o.00:04:25:Spock, b�d� ci� potrzebowa�.00:04:27:Uhura, dopilnuj, aby pomieszczenie transportowe00:04:30:by�o gotowe do przes�ania.00:04:31:Pomieszczenie gotowe.00:04:46:Panie Lurry, je�li nie ma niebezpiecze�stwa,00:04:48:dlaczego nadali�cie sygna� priorytetowy?00:04:52:To by� m�j rozkaz.00:04:55:Kapitanie, to Nilz Baris.00:04:57:Przyby� z Ziemi aby kierowa�00:04:59:projektem zagospodarowania planety00:05:01:I to daje panu pow�d00:05:02:do og�oszenia alarmu w ca�ym kwadrancie?00:05:04:Pan Barris jest podsekretarzem Federacji00:05:07:dogl�daj�cym rolnictwa w tym kwadrancie.00:05:10:Co daje mu prawo..00:05:13:To m�j asystent, Arne Darvin.00:05:15: to m�j pierwszy oficer, pan Spock.00:05:19:Kapitanie, prosz� tu przys�a�|wszystkich swoich ludzi z ochrony00:05:22:Chc�, �eby wszyscy|zaj�li pozycje wok� magazyn�w.00:05:25:Jakich magazyn�w?00:05:26:Magazyn�w z quadro-triticalem.00:05:30:Z czym?00:05:31:Co to jest ten quadro...?00:05:37:Pszenica. I co z tego?00:05:39:Quadro-tritical to nie pszenica.00:05:41:Oczywi�cie nie oczekuj�,|aby�cie z panem Spockiem00:05:44:znali si� na takich rzeczach, ale00:05:46:quadro-tritical to...00:05:48:Wysoce wydajna hybryda00:05:50:pszenicy i �yta.00:05:53:Jest r�wnie� bylin�, wywodz�c� si�00:05:55:z poprzedniej odmiany - triticalu,00:05:58:pochodz�cej z 20-wiecznej Kanady...00:06:01:Panie Spock, wystarczy.00:06:03:Quadro-tritical to jedyne ziemskie zbo�e,00:06:05:kt�re ro�nie na planecie Shermana.00:06:06:Mamy tu kilkana�cie ton.00:06:09:Jest rzecz� niezmiernie wa�n�,|aby ziarno bezpiecznie dotar�o na planet�00:06:12:Pan Baris uwa�a,00:06:13:�e agenci klingo�scy mog� pr�bowa�|je sabotowa�.00:06:17:Nada� pan sygna� priorytetowy00:06:19:z powodu kilku ton zbo�a?00:06:21:Quadro-triticalu!00:06:23:Oczywi�cie, kapitanie.|Realizuj�...00:06:25:Panie Baris, wezwa� pan Enterprise00:06:27:bez istotnego powodu.00:06:29:Odpowie pan za to.00:06:30:Co pan ma na my�li?00:06:32:Nadu�ycie kana�u prioretytowego00:06:33:to przest�pstwo federacyjne.00:06:35:Nie nadu�y�em kana�u podprzestrzennego.00:06:38:Chc�, �eby�cie chronili ziarna.00:06:40:Kapitanie, czy nie m�g�by pan|wystawi� kilki wart?00:06:43:Przelatuje t�dy wiele statk�w.00:06:46:To logiczny �rodek ostro�no�ci.00:06:49:Nale�y mie� na uwadze, �e00:06:50:planeta Shermana|jest bardzo wa�na dla Federacji.00:07:01:Kirk do Enterprise00:07:02:Tu Enterprise.00:07:04:Odwo�uj� alarm bojowy.00:07:05:Przy�lijcie tu dw�ch cz�onk�w ochrony.00:07:09:Niech zamelduj� si� u pana Lurry.00:07:11:Ca�y personel ma przepustk�.00:07:14:Tak jest, kapitanie.00:07:15:Bez odbioru.00:07:17:Jak pan �mie wyznacza�|do tak wa�nego projektu00:07:20:zaledwie dw�ch ludzi?00:07:21:Dow�dztwo Gwiezdnej Floty....00:07:23:Nigdy nie kwestionowa�em00:07:24:rozkaz�w przedstawicieli wywiadu00:07:26:ani reprezentant�w Federacji.00:07:29:...do dzi�.00:07:39:Wzywa� statek gwiezdny|przez kana� priorytetowy00:07:42:tylko po to aby pilnowa�|kilku magazyn�w...00:07:44:Magazyn�w pe�nych zbo�a.00:07:46:Jednak�e, kapitanie,00:07:47:Klingoni nie byliby zachwyceni,00:07:49:gdyby�my zagospodarowali|planet� Shermana.00:07:52:Chyba nie.00:07:57:Widz�, �e nie traci�a� czasu|na przepustce?00:08:00:A jak cz�sto miewam przepustk�?00:08:02:Chcia�a pozwiedza� sklepy,|uzna�em, �e jej pomog�.00:08:06:Przepraszam, przepraszam..00:08:09:Panie Chekov, |co pan o tym s�dzi?00:08:12:O! Quadro-tritical.00:08:14:Czyta�em o nim,00:08:16:ale jeszcze nigdy go nie widzia�em.00:08:18:Czy wszyscy opr�cz mnie|wiedz� o tym ziarnie?00:08:20:Nie wszyscy, kapitanie.00:08:22:To rosyjski wynalazek.00:08:24:Ah tak...00:08:26:Nie chc�00:08:27:Ju� ci m�wi�em|i powtarzam jeszcze raz...00:08:30:Nie chc� wi�cej ognio-kryszta��w.00:08:33:Dzi�ki tobie00:08:34:wystarczy mi ich do ko�ca �ycia.00:08:37:�a�uj.00:08:38:Nigdzie nie znajdziesz pi�kniejszego kamienia.00:08:41:Ale mam co� lepszego.00:08:44:Z pewno�ci� potrzebujesz...00:08:48:Antaryjskiej jasnowody.00:08:51:U�ywam jej do czyszczenia ognio-kryszta��w.00:08:54:Trudno si� z tob� dogada�.00:08:57:Ale mam tu co�00:08:58:z najdalszych zak�tk�w galaktyki.00:09:01:Z pewno�ci�...00:09:02:Nie za t� cen�.00:09:04:Co to jest?|Czy to jest �ywe?00:09:07:Mog� to potrzyma�?00:09:10:Jest �liczne!00:09:14:Co to?00:09:17:C�, pi�kna damo,|to tribel.00:09:21:Tribel?00:09:22:Najs�odsza istota znana cz�owiekowi,00:09:25:oczywi�cie poza pani�.00:09:30:On mruczy00:09:31:pos�uchajcie...00:09:34:On m�wi tylko,|�e pani� lubi.00:09:37:Sprzedaje je pan?00:09:39:To w�asnie pr�bujemy|teraz ustali�.00:09:42:M�j przyjacielu,|10 kredyt�w za sztuk�00:09:44:to bardzo rozs�dna cena.00:09:46:Sam widzisz,00:09:48:jak bardzo tej uroczej pani00:09:50:spodoba�o si� stworzenie.00:09:52:1 kredyt za sztuk�.00:09:54:On chyba nie gryzie?00:09:56:Sir, przewo�enie niebezpiecznych zwierz�t00:09:57:jednej planety na drug�00:09:59:jest wbrew przepisom,00:10:01:a mo�e nie wiedzia� pan o tym?00:10:03:Poza tym trible nie maj� z�b�w.00:10:05:Dobrze, podwajam ofert�|2 kredyty00:10:08:Dwa razy nic to ci�gle nic.00:10:10:Je�li nie chce go pan wzi��,|ja go wezm�.00:10:13:Jest uroczy.00:10:15:4 kredyty.00:10:16:To propozycja czy �art?00:10:19:To propozycja.00:10:20:To �art.00:10:22:5?00:10:23:Widz�, �e jeste� uczciwym cz�owiekiem.00:10:25:Powiem wi�c, co zamierzam zrobi�...00:10:27:Obni�� cen� do o�miu i p� kredyta.00:10:32:W ten spos�b nigdy si� nie zgodzimy.00:10:35:Sze�� i ani jednego wi�cej.00:10:37:Siedem i p�.00:10:38:Siedem?00:10:40:W porz�dku, sze��.00:10:42:Kiedy je dostan�?00:10:44:Natychmiast.00:10:45:A za ile je pan sprzeda?00:10:47:Pomy�lmy.00:10:49:6 kredyt�w, do tego00:10:51:doda� rozs�dny zysk...00:10:53:...jakie� 10%, czyli...00:10:54:10 kredyt�w.00:10:57:Ch�tnie sprzedam pani tego.00:10:59:Hej!00:11:01:Zjada moje ziarno.00:11:02:Nale�y si� 10 kredyt�w.00:11:04:To m�j okaz i zrobi�|z nim co zechc�,00:11:07:a chc� podarowa� go pi�knej pani.00:11:11:Nie mog� go przyj��...00:11:12:Czy mog�?00:11:14:Nalegam.00:11:15:Chcesz zrujnowa� rynek?00:11:18:Kiedy ta pi�kna pani00:11:20:zacznie pokazywa� wszystkim|swoje zwierz�tko,00:11:23:nie op�dzisz si� od klient�w.00:11:38:Tak, o co chodzi?00:11:40:Wiadomo�� z Gwiezdnej Floty.00:11:41:Kana� priorytetowy.00:11:42:Admira� Fitzpatrick.00:11:44:Prze��cz na ekran.00:11:47:Kapitanie?00:11:48:S�ucham.00:11:50:My�l�, �e nie musz�|panu przypomina�00:11:52:jakie znaczenie dla Federacji00:11:54:ma planeta Shermana?00:11:55:Kluczem do zdobycia planety00:11:57:jest ziarno quadro-triticalu.00:11:59:Jego transport musi dotrze� bezpiecznie.00:12:01:Od tej chwili00:12:03:Ma pan zapewni� wszelk� pomoc00:12:05:podsekretarzowi Barisowi.00:12:08:Osobi�cie odpowiada pan|za bezpiecze�stwo ziarna00:12:... [ Pobierz całość w formacie PDF ]