Star Trek - TOS 2x23 The Omega Glory, Napisy, Star Trek, 2

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:15:Zbli�amy si� do planety|Omega IV, sir.00:00:18:Obiekt przed nami.00:00:20:Jaki� statek|jest na orbicie planety, Kapitanie.00:00:27:Poruczniku, alarm d�wi�kowy.00:00:29:Aye, sir.00:00:33:[Uhura]|Wszystkie pok�ady zg�aszaj� gotowo��, sir.00:00:36:Skan czujnikami dalekiego zasi�gu,|Mr. Sulu.00:00:39:To U.S.S. Exeter, sir.00:00:41:Spr�bujcie si� z nim skontaktowa�,|Poruczniku.00:00:44:Exeter ...00:00:46:patrolowa� ten obszar|sze�� miesi�cy temu.00:00:50:Nie s�ysza�em by mieli|jakie� k�opoty.00:00:52:Nie otrzymuj� �adnej odpowiedzi|na nasz sygna�, sir.00:00:55:Czujnniki wskazuj� brak|uszkodze� tej jednostki, Kapitanie00:00:58:Rozumiem.00:01:00:Trzykrotne powi�kszenie,|Mr. Sulu.00:01:06:Utrzyma� pozycj�, Mr. Sulu.00:01:10:Poruczniku,|niech Mr. Spock, Dr. McCoy,00:01:13:i porucznik Galloway|zg�osz� si� do przesy�owni.00:01:16:Wejdziemy na pok�ad by zbada� spraw�.00:01:23:Namierzyli�my na00:01:25:sekcj� in�ynieryjn� Exeter'a, Kapitanie00:01:27:Fazery na og�uszanie.00:01:33:Transport.00:01:54:Kapitanie.00:02:03:Zosta�y tylko mundury.00:02:05:Tak jakby byli w nich, gdy ...00:02:08:dok�adnie.00:02:10:Kiedy ...00:02:12:Co?00:03:23:"�WIETNO�� OMEGI"00:03:42:M�wi kapitan James Kirk z U.S.S.|Enterprise. Czy jest kto� na pok�adzie?00:03:48:Je�li jest,|i mo�esz mnie us�ysze�,00:03:51:prosz� po��cz si� przez interkom|z sekcj� in�ynieryjn� .00:03:54:Czy jest kto� na pok�adzie?00:03:58:Tu Spock, Kapitanie.00:04:00:Porucznik Galloway i ja|sprawdzamy ni�sze poziomy.00:04:03:wygl�da jakby nikogo nie by�o na pok�adzie...00:04:05:tylko mundury.00:04:07:co z wahad�owcem?00:04:08:Galloway z pok�adu hangarowego, sir.00:04:10:Wszystkie cztery wahad�owce|wci�� tu s�.00:04:13:Je�li opu�cili statek,|to nie t�dy.00:04:16:Dr. McCoy i ja udajemy si� na mostek|Spotkajmy si� tam.00:04:21:Dziennik kapita�ski.00:04:23:Na pok�adzie U.S.S. Exeter|dowodzonym przez Rona Tracey`a,00:04:26:jednego z najbardziej do�wiadczonych|kapitan�w we flocie.00:04:29:Co mog�o si� sta� jemu00:04:31:i ponad 400 kobietom i m�czyznom|znajduj�cym si� na statku?00:04:39:Stery zostawiono na|automatycznym pilocie, sir.00:04:42:Fascynuj�ce.00:04:46:Spock ...00:04:47:pu�� ostatnie nagranie dziennika.00:04:51:Mo�e mieli czas nagra�|co im si� wydarzy�o.00:04:54:Aye, sir.00:05:06:Jim, jak na razie analiza tego wykazuje00:05:09:potas -- 35%,|w�giel -- 18%,00:05:14:fosfor -- 1.0,|wapno -- 1.5.00:05:18:Jim, za�oga nie opu�ci�a statku.00:05:20:- wci�� tu s�.|- Co masz na my�li?00:05:22:Te bia�e kryszta�y --|to w�a�nie pozostaje z ludzkiego cia�a00:05:26:gdy pozbawisz go wody,00:05:28:kt�ra stanowi 96%|naszego cia�a.00:05:30:Bez wody, jeste�my tylko|3 czy 4 funtami zwi�zk�w chemicznych.00:05:36:Co� skrystalizowa�o ich do tego.00:05:42:Mam dziennik ich lekarza,|Kapitanie.00:05:52:Ich ostatni zapis w dzienniku,|Kapitanie.00:05:54:Na ekran.00:06:06:Je�li weszli�cie na pok�ad tego statku ...00:06:10:jeste�cie martwi.00:06:12:Nie wracajcie na sw�j statek.00:06:16:Macie jedn� szans�.00:06:17:Zejd�cie na planet�.|Zejd�cie tam szybko.00:06:20:Kapitan Tracey jest ...00:06:24:Aah!00:06:32:Przygotowa� si� do zes�ania na powierzchni� planety -- szybko.00:07:02:Aah!00:07:04:Aah!00:07:11:Aah!00:07:27:Od�� siekier�, Liyang.00:07:32:[Captain Kirk]|To Ron Tracey.00:07:35:Ron.00:07:37:Wiedzia�em, �e kto� b�dzie nas szuka�.00:07:39:Przykro mi, �e to akurat ty.00:07:41:Ciesz� si�, �e twoje przybycie|zatrzyma�o to.00:07:47:Koniec z tym, Wu.|Zamknij dzikus�w.00:07:50:Nios� pude�ka z ogniem.00:07:51:Powiedzia�em zamknij dzikus�w.00:08:02:Wi�niowie s� zwani Yangs.00:08:05:Niemo�liwe jest si� z nimi|cho�by skomunikowa�.00:08:07:S� ich tam hordy.00:08:10:Zaatakuj� wszystko co si� rusza.00:08:11:Interesuj�ce jest, �e mieszka�cy|wioski wiedz� o fazerach.00:08:17:Zosta�e� tu sam, Ron.00:08:20:Co si� sta�o?00:08:22:Wed�ug naszych czujnik�w dalekiego zasi�gu|ttaplaneta by�a ca�kowicie bezpieczna.00:08:26:Mieszka�c wioski, Kohmowie,|byli przyjacielscy00:08:29:gdy ju� oswoili si� z moj� bia�� sk�r�.00:08:33:Jak widzia�e�, przupominay Yang�w -- dzikus�w.00:08:36:Moja grupa zwiadowcza wr�ci�a na statek.00:08:38:Zosta�em by zorganizowa� analiz� planety00:08:42:ze starszymi wioski.00:08:43:Nast�pn� rzecz� jak� pami�tam,|to wezwanie ze statku.00:08:47:Grupa zwiadowcza wr�ci�a z nieznan� chorob�.00:08:53:Moja za�oga, Jim.00:08:55:Moja ca�a za�oga ... odesz�a.00:08:57:Tak, wiem.00:08:58:A ja jestem tak samo zainfekowany, jak oni ...00:09:02:jak wy,00:09:05:ale �yj�, bo zosta�em tu na dole.00:09:09:Jaka� naturalna immunizacja00:09:11:chroni ka�dego na powierzchni planety.00:09:13:Nie wiem co to.00:09:15:Na szcz�cie znale�li�my dziennik.|Gdyby�my wr�cili na Enterprise ...00:09:19:Ju� by�cie umierali,00:09:20:razem z reszt� za�ogi Enterprise.00:09:23:B�dziecie �y� tak d�ugo,|jak d�ugo pozostaniecie tutaj.00:09:26:Nikt z nas nigdy nie opu�ci tej planety.00:09:34:Dziennik kapita�ski --|uzupe�nienie.00:09:37:Enterprise zostawi� Exeter|i przeni�s� si� na blisk� planecie orbit�.00:09:41:Chocia� infekcja mo�e zmusi� nas|do pozostania tu do ko�ca �ycia,00:09:44:musz� stawi� czo�o trudniejszemu problemowi --00:09:47:Rosn�cemu przekonaniu,|i� kapitan Tracey ingerowa�00:09:50:w ewolucj� �ycia na tej planecie.00:09:53:Wydaje si� to nie mo�liwe.00:09:54:Najwa�niejsz� przysi�g� kapitana Floty Gwiezdnej jest,00:09:57:i� raczej odda �ycie,|nawet �ycie ca�ej swej za�ogi,00:10:01:ni� pogwa�ci Pierwsz� Dyrektyw�.00:10:05:Podaj labratorium, �e ostateczny|odczyt naszych tkanek00:10:08:to Y-3, X-punkt, 004,00:10:10:i m�g�bym u�y� drugiej|jednostki do analizy krwi.00:10:13:Wkr�tce prze�lemy j� panu,|Doktorze.00:10:15:Enterprise bez odbioru.00:10:18:Nasze tkanki zdecydowanie wykazuj�00:10:19:rozleg�a infekcj�, Jim,00:10:21:ale co� nas przed ni� chroni tu na dole,00:10:23:dzi�ki bogu,00:10:24:inaczej od godziny byliby�my martwi.00:10:27:Nie s�dz� bysmy mieli czas|na wyizolowanie tego, Bones.00:10:29:Problem w tym, �e to mo�e by� wszystko --00:10:32:jakie� przetrwalniki albo zanieczyszczenie|powietrza, jakie� chemikalia.00:10:36:Samo ich znalezienie mo�e zaj��|miesi�ce, mo�e nawet lata,00:10:40:a ja mam tylko jeden trop --00:10:43:Ta infekcja przypomina inn� rozwini�t� na Ziemi00:10:46:podczas eksperyment�w prowadzonych|w czasie wojny bakteriologicznej00:10:48:w 1990.00:10:51:Trudno uwierzy�, �e byli�my kiedy� tak g�upi00:10:54:by si� tym bawi�.00:10:58:Lanca Yang�w, Doktorze.00:11:10:- Jeste� ca�y?|- Tylko posiniaczony.00:11:13:Byli�my oko�o|100 meter�w od wioski00:11:16:gdy napad�o na nas pi�ciu dzikus�w.00:11:17:Uda�o nam si� uciec bez otwierania ognia.00:11:20:Spock,|czy jest jaka� nadzieja00:11:22:na dogadanie si� z tymi Yangami?00:11:24:rozejm,|perktraktacje, a --00:11:26:Nie, Kapitanie.00:11:27:S� zbyt dzicy.00:11:29:Dzia�aj� niemal jak szale�cy.00:11:32:Kapitan Tracey by� do�� dok�adny|w niekt�rych os�dach.00:11:35:1 -- Yangowie ca�kowicie pogardzaj� �mieci�.00:11:39:Wydaj� si� niewiarygodnie zjadliwi.00:11:41:2 -- mia� tak�e racj� w tym,00:11:43:�e Yangowie zbieraj� si� do ataku.00:11:46:Na podg�rzu s� slady tysi�ca ich.00:11:49:Aczkolwiek,|by� mniej ni� prawdom�wny00:11:51:w jednej,|bardzo istotnej sprawie ...00:11:55:pakiet�w zasilania do fazer�w.00:11:57:Rezerwa pakiet�w kapitana Tracey'a jest -- pusta.00:12:00:Znalaz�em w pozosta�o�ciach|kilka setek cia� Yang�w.00:12:05:G�upiec.00:12:07:Mniejszy atak na t� wiosk� tydzie� temu,00:12:09:prowadzony przez kapitana Tracey`a|i jego fazer.00:12:12:Znalaz�em mieszka�c�w wioski,|kt�rzy mog� to potwierdzi�.00:12:14:Czekaj moment.00:12:16:Straci� statek,|za�og�,00:12:18:i zobaczy�, �e jedyn� rzecz� stoj�c�00:12:20:mi�dzy ca�� wiosk�|pokojowo nastawionych ludzi--00:12:23:Regulacje|s� do�� surowe,00:12:24:ale tak�e ca�kiem jasne, Kapitanie.00:12:26:Je�li pan nie zadzia�a,|b�dzie pan tak samo winny.00:12:32:Bez serum, jeste�my uwi�zieni tuaj w wiosce.00:12:34:Czemu niszczy� to, co zosta�o|z cz�owieka aresztuj�c go?00:12:37:Zgadzam si� �e oficjalne zarzuty|maj� teraz niewielkie znaczenie.00:12:41:Aczkolwiek, musi pan przynajmniej|skonfiskowa� jego fazer.00:12:45:G�upiec.00:12:48:Gwiezdna Flota powinna zosta� ostrze�ona.00:12:58:B�d� wysy�a� nast�pn� wiadomo��, Jim.00:13:40:Enterprise, zg�o� si�.00:13:42:Enterprise mostek.|Porucznik Uhura.00:13:45:Kapitan Tracey|z Exeter.00:13:47:Tak, sir. Kapitan Kirk poinformowa� nas ju�,|�e pan prze�y�.00:13:50:Obawiam si�, �e mam z�e wie�ci.00:13:52:Wasz kapitan i grupa zwiadowcza00:13:54:przenie�li si� na planet�|zbyt p�no na immunizacj�.00:13:56:Znaleziono ich nieprzytomnych,00:13:58:ale robi� dla nich wszystko co mog�.00:14:00:Tu porucznik Sulu tymczasowy dowodz�cy Enterprise.00:14:03:Nasz personel medyczny|ochotniczo prze�le si� na d� --00:14:06:Nie ma sensu,|by ryzykowa� wi�cej �y�.00:14:09:Skoro osi�gn��em pewn� odporno�� --00:14:11:Sulu!00:14:16:Przy nast�pnym s�owie,|zabij go.00:14:24:[Sulu]|powt�rz wiadomo��.00:14:25:Grupa zwiadowcza, zg�o� si�.00:14:27:Powt�rzcie swoj� wiadomo��.00:14:28:Przykro mi, poruczniku.00:14:30:Wasz kapitan gor�czkuje,|jest w delirium.00:14:34:Rozumiem, sir.00:14:36:Gdy odzyska swiadomo��,00:14:37:prosz� go zapewni�,|�e nie mamy tutaj �adnych problem�w.00:14:40:skontaktuj� sie z panem p�niej,00:14:42:dam panu zna�,|je�li b�dziemy czego� potrzebowa�.00:14:44:Grupa zwiadowcza bez odbioru.00:15:03:Do�� tego,|Kapitanie.00:15:10:Zostawcie nas.00:15:15:Kapitanie Ronald Tracey,|zgodnie z zarz�dzeniami Dow�dztwa Gwiezdnej Floty,00:15:18:regulacja 7,|paragraf 4 ...00:15:20:Musz� uzna� siebie za arestowanego,00:15:23:a� do pojawienia si�00:15:24:starszego stopniem oficera,|jestem do dys... [ Pobierz całość w formacie PDF ]