Star Trek - TOS 3x08 The Tholian Web, Napisy, Star Trek, 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:24:Dziennik kapita�ski,|data gwiezdna 5693.2.00:00:28:Enterprise dotar� do00:00:29:ostatniej odnotowanej pozycji00:00:30:statku gwiezdnego Defiant,00:00:32:kt�ry zagin�� bez �ladu|trzy tygodnie temu.00:00:35:Znajdujemy si� w niezbadanej przestrzeni.00:00:39:Kapitanie, otrzymujemy ciekawe odczyty00:00:41:z wszystkich czujnik�w.00:00:43:U�ci�lij.00:00:44:Nie mog�.00:00:45:Wed�ug naszych urz�dze�,00:00:46:przestrze� si� dos�ownie za�amuje.00:00:48:Nie ma �adnego znanego zjawiska00:00:50:kt�re odpowiada�oby tym odczytom.00:00:52:Mo�e to usterka czujnik�w?00:00:54:Nie. Zrobi�em diagnostyk� wszystkich system�w.00:00:57:Kapitanie, tracimy moc w silnikach warp!00:00:59:Jak �le jest?00:01:01:Ledwie mo�emy to odczyta�,|ale nie podoba mi si� to.00:01:04:Nie mog� znale�� przyczyny.00:01:06:Kapitanie.00:01:09:Obiekt przed nami w polu widzenia.00:01:22:Co o tym my�lisz, Spock?00:01:23:Fascynuj�ce.00:01:24:Wyja�nij.00:01:25:Nie ma kontaktu poprzez czujniki.00:01:28:Brak analizy masy.|Brak �lad�w promieniowania.00:01:31:Widzimy to, ale nasze czujniki wskazuj�,|�e tego tam nie ma.00:01:46:Defiant.00:01:54:Panie Sulu,|przej�� na impulsow�.00:01:56:Zbli�y� si� do zasi�gu transportera.00:01:58:Aye, aye, sir.00:01:59:Poruczniku, otworzy� cz�stotliwo�� wywo�uj�c�.00:02:01:Pr�buj� ich z�apa�.00:02:03:Brak odpowiedzi.00:02:09:Jeste�my w zasi�gu transportera, sir.00:02:11:Dobrze.|Utrzyma� pozycj�.00:02:13:Panie Spock, Panie Chekov,|chod�cie ze mn�.00:02:16:Dr. McCoy, prosz� si� natychmiast zg�osi�|w przesy�owni.00:02:19:- Scotty, ty dowodzisz.|- Aye, sir.00:02:43:Namiar|na mostek Defiant'a, sir.00:02:45:Transport.00:04:20:"THOLIA�SKA SIE�"00:04:44:Czy na jakim� statku gwiezdnym|wywo�ano kiedykolwiek bunt?00:04:48:Nie ma zapis�w o takim zdarzeniu, Chor��y.00:05:06:Jim.00:05:08:Kapitan ma z�amany kark.00:05:23:Statek nadal dzia�a, Kapitanie.00:05:25:Logiczne by�oby za�o�y�,|�e buntownicy s� gdzie� na pok�adzie.00:05:28:U�yj czujnik�w wewn�trznych,|by ich zlokalizowa�.00:05:31:Kirk do Enterprise.00:05:32:Tu Scott, sir.00:05:33:Przygotuj si� do przes�ania na m�j rozkaz|pe�nego oddzia�u ochrony.00:05:37:Aye, aye, Kapitanie.00:05:38:Kapitanie, nie ma �lad�w �ycia|na tym statku.00:05:43:Dziwne, Panie Spock.|Bardzo dziwne.00:05:46:Spock, zostajesz tu ze mn�.00:05:49:Chekov, zejd� do maszynowni|i system�w podtrzymywania �ycia.00:05:52:Dr. McCoy, prosz� sprawdzi� ambulatorium.00:05:57:Kirk do Enterprise.|Prosz� odwo�a� oddzia� ochrony00:06:01:i czeka� na dalsze instrukcje.00:06:03:Aye, aye, Kapitanie.00:06:05:Czekamy.00:06:06:Nie mog� dok�adnie namierzy�00:06:08:Defiant'a,|Panie Scott,00:06:09:ale wiem, �e dryfuj�c|oddala si� od nas.00:06:12:Poprawi� pozycj�, by by� w zasi�gu, sir?00:06:18:Aye, my�l� �e ma pan racj�.00:06:19:Prosz� pozosta� w zasi�gu promienia,|ale nie za blisko.00:07:19:- Kapitanie.|- Raport, Panie Chekov.00:07:24:To samo co w podtrzymywaniu �ycia.00:07:29:Wszyscy martwi.00:07:32:Prosz� tu wr�ci�.00:08:04:Kirk do McCoy.00:08:05:Tu McCoy.00:08:07:Bones, mo�esz mi powiedzie�,|od czego oni wszyscy zmarli?00:08:11:Powiedzia�bym, �e ci ludzie|pozabijali si� nawzajem.00:08:14:Co zrobili?00:08:15:Dobrze s�ysza�e�, Jim.00:08:17:Ci ludzie pozabijali si� nawzajem.00:08:18:Czy ca�a za�oga mog�a|si� zarazi� chorob� umys�ow�?00:08:24:Wed�ug dziennika pok�adowego,|tutejszy lekarz00:08:26:nie wiedzia� nawet co si� dzieje.00:08:29:Najlepsze co mog� zrobi�, to zebra�|wszystkie dane, jakie si� da00:08:31:i przeanalizowa� je p�niej.00:08:49:Co do diab�a?00:08:51:Bones, co si� dzieje?00:08:57:Bones, co si� dzieje?00:09:00:Odpowiedz!00:09:06:Odpowiedz!00:09:07:Jim, ten statek si� rozpuszcza.00:09:09:Moja r�ka w�a�nie przesz�a przez cz�owieka i st�.00:09:12:Wracaj tu szybko!00:09:17:Panie Scott,|Defiant,00:09:19:zaczyna znika�.00:09:27:Mostek do przesy�owni!00:09:30:Przesy�ownia,|tu O'Neil.00:09:31:Transporter ju� dzia�a?00:09:33:Nie, sir. Jeszcze nie.00:09:34:Przejmuje pan stery, Panie Sulu.|B�d� w przesy�owni.00:09:38:Aye, aye, sir.00:09:45:Kapitanie, czujniki Defiant'a odpowiadaj�,00:09:49:z niezwykle wysokim wsp�czynnikiem korelacji00:09:51:czujnikom na Enterprise.00:09:52:Myslisz, �e to,|co si� zdarzy�o na Defiant00:09:53:mo�e si� dzia� na Enterprise?00:09:55:Potwierdzam.00:09:57:Kirk do Enterprise.|Panie Scott.00:09:59:Tu Scott.00:10:00:Panie Scott, przygotowa� si� do przes�ania nas z powrotem.00:10:05:Nie mog�, sir.|Nie wszystkich na raz.00:10:08:Czemu nie?|Co si� sta�o?00:10:09:Wszystko!00:10:11:Statek, na kt�rym jeste�cie zanika,00:10:13:i wypruwa wn�trzno�ci naszemu statkowi.00:10:16:Zag�usza cz�stotliwo�ci transportera.00:10:17:Mam tylko trzy pracuj�ce.00:10:19:Tamtych nie jestem pewien.00:10:21:Jeden z was musi poczeka�.00:10:24:Chekov, McCoy,|przygotowa� si� do transportu.00:10:27:Ty te�, Spock.00:10:28:Prosz� o pozwolenie na pozostanie, Kapitanie.00:10:30:M�g�bym skompletowa� dane.00:10:32:odmawiam.00:10:33:Kapitanie, jest szansa...00:10:35:Znam szanse.00:10:36:Panie Spock,|prosz� si� nie k��ci�.00:10:38:Wracaj z informacjami.00:10:39:B�d� tutaj.00:10:45:Scotty, rozpocznij transport.00:10:47:Aye.00:11:35:Transport.00:12:17:Nie ma go.00:12:19:Defiant po prostu znikn��.00:12:37:Jest co�?00:12:41:Nie.00:12:42:To wszystko.|Zrobi�em wszystko co mog�em.00:12:45:Nie ma tam nic,|co mo�na by z�apa� i przenie��.00:12:48:Kiedy ten statek znikn��,|zabra� ze sob� kapitana.00:13:05:Komputer dzia�a.00:13:07:Komputer podaj nast�pny okres|interfazy przestrzennej.00:13:10:Nastepna interfaza|2 godziny, 12 minut.00:13:15:2 godziny|i 12 minut?00:13:18:Przez t� przerw� w mocy|statek zacz�� dryfowa�.00:13:21:Nie utrzymam go w miejscu tak d�ugo.00:13:22:Musimy spr�bowa�. Struktura|przestrzeni jest tu bardzo s�aba.00:13:26:Je�li j� zak��cimy,00:13:27:nie b�dzie �adnych szans00:13:28:by Kapitan powr�ci� �ywy.00:13:31:Nie rozumiem,|co wyj�tkowego jest00:13:33:w tym obszarze przestrzeni.00:13:37:Niech pan to sobie|tak wyobrazi, Panie Chekov.00:13:39:�yjemy we wszech�wiecie00:13:41:kt�ry wsp�yje z wieloma innymi00:13:43:w tej samej przestrzeni fizycznej.00:13:45:W pewnych kr�tkich okresach czasu,00:13:47:obszar tamtej przestrzeni|zachodzi na obszar naszej.00:13:51:To czas interfazy,00:13:53:podczas kt�rego|mo�emy skontaktowa� si�00:13:54:z wszech�wiatem Defiant'a.00:13:56:Panie Spock?00:13:58:B�dziemy w stanie odzyska� Kapitana00:14:01:w tym czasie, prawda?00:14:02:Tak.00:14:04:Aczkolwiek, wymiarowo|struktury ka�dego wszech�wiata00:14:06:s� ca�kowicie r�ne.00:14:08:Jakiekolwiek u�ycie mocy zak��ca je.00:14:10:Je�li nie b�dziemy bardzo ostro�ni,00:14:12:stracimy Kapitana|i sami zostaniemy uwi�zieni.00:14:15:Rozumiem.00:14:16:I umrzemy jak on?00:14:19:Aah!00:14:20:Aah!00:14:26:Aah!00:14:28:Aah!00:14:31:Chekov!00:14:33:Aah!00:14:34:Chekov!00:14:35:- Aah!|- Chekov!00:14:38:Ochrona na mostek.00:14:40:Aye, sir.00:14:46:Co si� sta�o,|Panie Spock?00:14:48:Pr�bowa�em wyja�ni� panu Chekov'owi00:14:52:natur� problemu,|w jakim si� znajdujemy,00:14:55:gdy zaatakowa�.00:14:56:Czy kto� zauwa�y� co� szczeg�lnego00:14:58:w jego zachowaniu,|nim to si� sta�o?00:15:00:Wydaje mi si�, �e mia�|kilka spazm�w b�lowych.00:15:02:Czy zaczyna� zachowywa� si� histerycznie?00:15:05:Doktorze, wygl�da� bardziej na z�ego|ni� przestraszonego.00:15:08:Nie mia� powodu do z�o�ci.00:15:11:Prosz� zabra� Panie Chekov'a|do ambulatorium.00:15:12:Ograniczcie mu ruchy.00:15:28:Porucznik Uhura|ma racj�.00:15:30:W Chekov'ie by�a mordercza furia.00:15:32:Ta sama, kt�ra widoczna by�a na Defiant.00:15:36:Tego si� obawia�em.00:15:38:Cokolwiek doprowadzi�o za�og� Defiant|do mordowania si� nawzajem00:15:41:mo�e si� przenosi�.00:15:43:Czego potrzebujesz, by wyizolowa� przyczyn�?00:15:46:Czasu.00:15:49:Przy okazji,|Panie Spock, m�drze by�oby00:15:52:odej�� na pewn� odleg�o�� od Defiant'a.00:15:56:Je�li mamy odzyska� Kapitana,00:15:58:nie mo�emy si� ruszy�.00:16:00:Ile to zajmie?00:16:01:Oko�o 2 godziny|nim b�dzie mo�na podj�� pr�b�.00:16:05:Spock, jeste� pewien,|�e Jim jeszcze �yje?00:16:11:Je�li Kapitan zosta� z�apany00:16:13:w promie� naszego transportera00:16:14:kiedy Defiant|wyfazowa�,00:16:16:mo�liwe jest, �e oszcz�dzony|mu zosta� szok przej�cia00:16:19:i prze�y�.00:16:20:Aczkolwiek, je�li mamy go odzyska�,00:16:23:musimy go z�apa�|w odpowiednim momencie00:16:26:nast�pnej interfazy,00:16:27:inaczej umrze.00:16:29:Nie mo�e tu by�|�adnego marginesu b��du.00:16:31:Jego jednostka �rodowiskowa00:16:33:mo�e mu zapewni� odpowiednie powietrze00:16:34:na nie d�u�ej ni�|3.62 godzin.00:16:38:Panie Spock,|zbli�a si� statek00:16:40:na kursie przechwytuj�cym.00:16:42:Status, Panie Sulu.00:16:44:Odleg�o��...|200,000 kilometr�w.00:16:45:Pr�dko��... 0.51 "C."00:16:54:Poruczniku Uhura,|w��czy� alarm czerwony.00:16:56:Do wszystkich pok�ad�w,|alarm czerwony!00:17:09:Zatrzymali si�, sir.00:17:10:Odleg�o��... 90,000 kilometr�w,|utrzymuje si�.00:17:13:Panie Spock?00:17:14:Otrzymuj� sygna� wizualny.00:17:16:Prze��czy� na g��wny ekran.00:17:18:Aye, sir.00:17:27:Jestem Comandor Loskene.00:17:29:Weszli�cie na terytorium00:17:30:nale��ce do Zgromadzenia Tholian.00:17:33:Musicie natychmiast opu�ci� ten obszar.00:17:37:Spock, dowodz�cy federacyjnym|statkiem Enterprise.00:17:40:Wed�ug Federacji|ten obszar nie nale�y do nikogo.00:17:45:Ro�cimy sobie prawo do tego terytorium00:17:46:i jeste�my przygotowani na u�ycie si�y,|jesli oka�e si� to konieczne,00:17:49:by chroni� nasz� w�asno��.00:17:51:Nie interesuj� nas wasze popisy si�y.00:17:54:Enterprise|odpowiedzia� na wezwanie pomocy00:17:57:jednego z naszych statk�w00:17:58:i jest obecnie zaa... [ Pobierz całość w formacie PDF ]