Star Trek - TOS 3x11 The Empath, Napisy, Star Trek, 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:13:Dziennik kapitanski,|data gwiezdna 5121.5,00:00:17:orbitujemy wok� drugiej planety|systemu gwiezdnego Minarian.00:00:20:Gwiazda ta od dawna|przechodzi w faz� nowy,00:00:24:sze�� miesi�cy temu,|utworzono stacje badawcz�00:00:27:by m�c bada� z bliska t� gwiazd�00:00:29:i jej nadchodz�cey koniec.00:00:34:Minara wchodzi w�a�nie w okres krytyczny,00:00:37:a Enterprise dosta�|rozkaz ewakuacji stacji00:00:40:nim planeta stanie si�|niezdatna do �ycia.00:00:43:Jak dot�d nasze pr�by kontaktu|z personelem stacji00:00:47:konczy�y si� niepowodzeniem.00:00:51:Py�. Najwidoczniej te urz�dzenia|nie by�y ostatnio u�ywane.00:00:56:Zapis.00:00:58:MO�e to nam powie00:01:00:scos o personelu,|kt�ry tu mieszka�.00:01:02:[pikanie komunikatora]00:01:03:Enterprise do Captain Kirk.|Prosz� si� zglosi�.00:01:06:Tu Kirk.|Co sie sta�o, Enterprise?00:01:08:Tu Scott, sir.00:01:09:Nasze urz�dzenia wykry�y|gigantyczny wybuch s�oneczny00:01:12:o wysokim poziomie promieniowania kosmicznego.00:01:16:Jak �le?00:01:17:Jeden z najwi�kszych.00:01:19:Czujniki wykazuj�, �e poziom|promieniowania kosmicznego00:01:21:wynosi 3.51 w skali Ritter.00:01:23:To nie�le wstrz��nie za�og�,00:01:26:i statkiem.00:01:27:W tym t�pie, min� dok�adnie|74.1 godziny s�oneczne00:01:31:nim burza ucichnie.00:01:32:Zabierz st�d statek. Pozosta� w minimalnej, bezpiecznej odleg�o�ci.00:01:36:Aye, aye, sir.|Przetransportujemy pana--00:01:38:Odmawiam.|Zostajemy tutaj.00:01:39:Atmosfera nas ochroni.00:01:40:Niech pan zabierze st�d statek,|Mr. Scott.00:01:43:Dobrze, sir.|Scott bez odbioru.00:01:44:co z tym zapisem?00:01:46:Prosz� pami�ta�, Kapitanie,|�e to co widzimy na ta�mie00:01:49:wydarzy�o si� mniej wi�cej|trzy miesi�ce temu.00:01:51:Nie s�dz� bym wytrzyma� jeszcze tydzie�00:01:54:w tym zapomnianym przez boga miejscu.00:01:56:[Dudnienie]00:02:00:"g��biny ziemi sa w Jego r�ku--"00:02:03:Psalm 95, wers 4.00:02:06:Wygl�da na to, �e s�ucha�.00:02:08:[Ha�as o du�ym nat�eniu]00:02:16:Kto tam jest?00:02:19:Aach!00:02:21:Co im sie sta�o?00:02:22:[Ha�as o du�ym nat�eniu]00:02:27:Sk�d pochodzi ten d�wi�k?00:02:29:Spock, mo�esz sprecyzowa� po�o�enie?00:02:31:Nie, Kapitanie.|Nie daje si� zarejestrowa�.00:02:47:Bones!00:02:50:Spock!00:02:59:[Dudnienie]00:04:13:"EMPATKA"00:04:28:Spock...00:04:30:Bones...00:04:32:Gdzie jeste�my?00:04:36:Dok�adnie 121.32 metra|pod powierzchni� planety, Kapitanie.00:04:40:Jak si� tu dostali�my?00:04:42:Odczyty pozosta�o�ci energii wskazuj�,00:04:43:�e zostali�my przeniesieni|przez przetwornik materii i energii,00:04:46:podobny do mechanizmu naszego transportera.00:04:48:Paskudne ci�cie.|Boli?00:04:50:Nie.00:04:52:Mam odczyt form �ywych--|kierunek 42 na znak 7.00:04:55:Jeden z zaginionych naukowc�w?00:04:56:Nie.|Chocia� to humanoid,00:04:58:zdecydowanie nie jest Homo sapiens.00:05:01:Identyfikacja.00:05:02:niemo�liwa. Nie mog� zrobi�|dok�adnej identyfikacji00:05:04:poza t�, i� s� to humanoidzi.00:05:06:sprawd�my to.00:05:08:Fazery na og�uszanie.00:05:21:Zbli�amy si� do form �ycia, Kapitanie.00:05:23:Co to?00:05:25:Nadal nierozpoznawalne.00:05:43:B�d�cie ostro�ni.00:05:45:czemu, wygl�da raczej nieszkodliwie.00:05:46:Piaskowe nietoperze na Manark-400:05:48:wydaj� si� by� nieo�ywionymi|kryszta�ami skalnymi, Doktorze...00:05:51:dop�ki nie zaatakuj�.00:06:06:Nie chcemy ci� skrzywdzi�.00:06:11:Czy to tw�j dom?00:06:14:�yjesz tu?00:06:18:Co z tym, Spock?|Analiza.00:06:21:Z tego co wiemy|o nietypowej grawitacji00:06:23:i innych czynnikach srodowiskowych|tej planety,00:06:26:forma �ycia taka jak ona|nie mog�a si� tu rozwin��.00:06:39:Czy jeste� odpowiedzialna|za sprowadzenie nas tutaj?00:06:43:Nie b�j si�.00:06:45:Bones,00:06:47:co z ni� nie tak?00:06:56:Jest niema, Jim.00:06:59:Brak strun g�osowych,00:07:01:ani nawet pozosta�o�ci.00:07:03:I nie my�l, �e to stan patologiczny.00:07:05:wyjasnij.00:07:06:Wydaje si� byc zupe�nie zdrowa.00:07:08:Brak strun g�osowych00:07:11:mo�e by� fizjologicznie normalny|dla jej gatunku,00:07:14:jakikolwiek by on nie by�.00:07:15:Rasa niemych,00:07:17:Jak cywilizacja|na Gamma-Vertis-4.00:07:20:To moje zdanie,00:07:21:cokolwiek jest warte.00:07:23:Bez mowy, jak mo�e nas zrozumie�?00:07:27:Chyba, �e jest telepatk�.00:07:30:Ma�o prawdopodobna mo�liwo��, Kapitanie.00:07:31:Poniewa� ponad 98%|znanych ras telepat�w00:07:34:�l� my�li|r�wnie dobrze jak je otrzymuj�.00:07:37:Nie pr�bowa�a skontaktowa� si�|z naszymi umys�ami.00:07:39:Nie mo�emy wci��|m�wi� o niej "ona","00:07:42:jakby jej tu nie by�o.00:07:46:Maz jaki� pomys�?00:07:48:Nie wiem jak wy,|ale ja b�d� j� nazywa� Gem.00:07:52:Gem, Doctor?| [Gem=kamie� szlachetny, skarb]00:07:53:C�, lepsze to ni�,|"Hej, ty."00:07:58:Chc� wiedzie� dlaczego tu jeste�my.00:08:01:Chc� wiedzie� co si� dzieje.00:08:06:A ona to wie.00:08:19:Jestem Kapitan--00:08:20:Wiemy kim pan jest,|Kapitanie.00:08:24:Kim jeste�cie?00:08:25:Dlaczego nas tu sprowadzili�cie?00:08:28:Jeste�my Vianami.00:08:30:Nie przeszkadzaj.00:08:35:Co zamierzacie z nami zrobi�?00:08:37:Nie zatrzymujcie nas.00:08:39:Przybyli�my--00:08:56:Skoro ju� wiecie kim jeste�my,00:08:59:musicie tak�e wiedzie�,|�e przybywamy w pokoju.00:09:03:Nasza pierwsza dyrektywa00:09:05:wyra�nie zabrania nam|jakichkolwiek interferencji--00:09:34:Nie...mo... mog�...wsta�.00:09:37:Nie... Walcz... z polem si�owym.00:09:40:Co� w tym dzia�a depresyjnie...00:09:43:na metabolizm cia�a.00:09:45:Nie zupe�nie, Doktorze.00:09:47:Pole pobiera energi� z naszych cia�.00:09:51:Im bardziej si� pan opiera,00:09:53:tym silniejsze staje si� pole.00:09:59:Ach, wystarczaj�co.00:10:14:Spock...00:10:16:musi by� wyj�cie00:10:18:inne ni� to, kt�ro|przed chwil� widzieli�my.00:10:21:Zgadza sie, Kapitanie.00:10:25:Dobrze si� czujesz, Jim?00:10:26:Nie martw si� o mnie.00:10:28:Ja mogli skrzywdzi�.00:10:39:Zranili ci�?00:11:28:B�l min��.00:11:31:Dotkn�a mojej g�owy,|i b�l znikn��.00:11:34:Rana jest ca�kowicie wyleczona.00:11:38:To pasuje, Jim.00:11:39:Musi by� empatk�.00:11:46:Jej system nerwowy jest tak wra�liwy,|wysoce czu�y00:11:50:�e mo�e poczu�|nasze emocjonalne i fizyczne reakcje.00:11:54:Staj� si� cz�ci� niej.00:11:55:Dzi�kuj�.00:11:56:Kapitanie,00:11:58:w tym kierunku,00:11:59:m�j trykorder wykrywa00:12:01:zbi�r obiekt�w sta�ych.00:12:03:Detale.00:12:04:Rozwini�te urz�dzenia elektroniczne.00:12:05:Nie rozumiem dlaczego m�j trykorder00:12:08:wcze�niej nie wykaza� ich obecno�ci.00:12:10:Teraz tam s�.|Sprawd�my je.00:12:13:Pozostanie tutaj samemu|mo�e by� niebezpieczne.00:12:16:Chod� z nami.00:12:57:Fascynuj�ce.00:12:59:Sp�jrzcie na te rzeczy.00:13:19:Bones...00:13:21:Spock, chod� tu.00:13:44:Jim, Spock.00:14:06:Jeste� na czas.00:14:09:Niezb�dne s� jeszcze|pewne proste testy.00:14:12:Widzia�em rezultaty|niekt�rych z twoich test�w.00:14:15:Znalaz�em naszych zaginionych... martwych.00:14:18:Jeszcze jeden z twoich eksperyment�w?00:14:20:Mylisz si�. Zabi�a ich|ich w�asna niedoskona�o��.00:14:23:Byli nieodpowiednimi obiektami.00:14:25:Chod�.00:14:27:czasu jest ma�o.00:14:28:Tak. Czas ci si� ko�czy.00:14:31:To s�o�ce nied�ugo przejdzie w now�.00:14:33:Kiedy to si� stanie,|zniszczy ciebie, t� planet�,00:14:35:i � chor� sal� tortur.00:14:42:Wydosta�my si� st�d.00:14:44:Odczyty wykazuj�,|�e droga na powierzchni�00:14:47:le�y w tym kierunku.00:15:25:Kirk do Enterprise.00:15:28:Kirk do Enterprise, zglo�cie si�.00:15:30:Poza zasi�giem.00:15:32:Odczyty, Mr. Spock.00:15:34:stacja badawcza|6 kilometr�w w tym kierunku.00:15:36:Musimy tam szybko dotrze�.00:15:38:Je�li Enterprise wys�a�o grup� poszukiwawcz�,|b�d� w�a�nie tam.00:16:01:Spock!00:16:04:Daleko jeszcze?00:16:06:Juz przed nami.00:16:08:Hej, Jim, sp�jrz.00:16:10:Scotty i grupa poszukiwawcza.00:16:13:- Scotty!|- Scotty!00:16:14:Zosta� tam!00:16:16:Dalej!00:16:17:Idziemy!00:16:29:Id�cie.00:16:44:Ich wola przetrwania jest ogromna.00:16:51:Musz� bardzo kocha� �ycie,|�e tak si� zmagaj� z przeciwno�ciami.00:16:53:G��wny sk�adnik.00:17:01:Dok�d poszli?00:17:02:S�dz�, �e wog�le ich tu nie by�o, Doktorze.00:17:05:To by� mira�.00:17:12:Gdzie jest Kirk?00:17:55:Jim.00:17:56:Co ty tu robisz?|Gdzie jest Scotty?00:17:59:Kapitanie, to by� mira�.00:18:00:Kapitanie Kirk!00:18:02:Zdecydowali�my, �e jeden okaz wystarczy.00:18:06:P�jdziesz z nami.00:18:08:Co z reszt�?00:18:09:Oni nas nie interesuj�.00:18:11:Mog� odej��.00:18:15:�wietnie.00:18:16:Nie mo�esz wr�ci�.|Sko�czysz jak dwaj pozostali.00:18:20:Kapitanie, prosz� o zezwolenie--00:18:21:Odmawiam!00:18:22:Ale, Kaitanie--00:18:28:Dosta�e� rozkazy.00:18:39:Co si� stanie z moimi lud�mi?00:18:42:S� bezpieczni.00:18:43:Powiedzia�e� jeden okaz!00:18:45:Co si� sta�o z moimi lud�mi?00:18:47:Faktycznie, g��wny sk�adnik.00:18:49:Gdzie oni s�? Powiedz mi!00:18:53:Powiedzia�e�, �e ich wypu�cisz!00:18:59:Mr. Sulu,00:19:01:mo�e pan nam powiedzie� w przybli�eniu00:19:03:kiedy nast�pi ten wybuch s�oneczny?00:19:05:Aye, sir.00:19:08:Odczyty wskazuj� teraz|2.721 w skali Ritter.00:19:12:Przy obecnej pr�dko�ci rozpadu,00:19:15:b�dziemy musieli poczeka�|jeszcze co najmniej 17 godzin00:19:18:zanim cho�by spr�bujemy|wej�� na orbit�.00:19:21:Aye.00:19:23:C�, skoro tu utkwili�my,00:19:27:r�wnie dobrze mo�emy si� zrelaksowa�,|dop�ki nie minie burza.00:19:31:Burza trwa ju� 4 godziny|d�u�ej ni� przewidywali�my.00:19:37:S�dzisz, �e nasza grupa zwiadowcza|mo�e by� w niebezpiecze�stwie?00:19:40:Ma�o prawdopodobne.00:19:42:Atmosfera planety da im|wystarczaj�c� ochron�.00:19:45:A o ile znam Kapitana Kirka,00:19:47:bardziej sie b�dzie martwi� o nas|ni� my o niego.00:19:50:Aach!00:20:01:co chcecie wiedzie�?00:20:03:Nie szuka... [ Pobierz całość w formacie PDF ]