Star Trek VOY - 2x08 - Persistence Of Vision, Star Trek Voyager All Season, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[20][40]/Paris do kapitan.[41][71]/Zako�czy�em analiz�|/trasy przez obszar Botha.[73][92]/Je�li znajdzie pani chwilk�.[93][143]Przyjd� jak tylko za�atwi�|spraw� w maszynowni.[146][196]Komputer powiedzia�, �e znajd� pani� na|pok�adzie M11, sekcja 4B, prawa burta.[198][217]Czym mog� s�u�y�?[219][238]Zapewne chce pani porozmawia�.[239][249]O Botha.[250][291]Kierujemy si� ku ich przestrzeni, a|z nimi trzeba ostro�nie post�powa�.[292][322]Ch�tnie wys�ucham rad, ale|id� na spotkanie.[323][343]Lepiej tego nie odk�ada�.[344][353]Jeste�my coraz bli�ej.[354][374]Wiem.[375][417]Porozmawiamy jak tylko b�d� mog�a.[458][478]Przepraszam za sp�nienie.[479][499]My�l� �e, jeste�my|gotowi do pierwszej pr�by.[500][530]Dzi�ki temu doktor b�dzie m�g�|si� porusza� po ca�ym okr�cie.[531][572]Umie�cili�my holoemitery|w kluczowych punktach.[573][582]Mostek, maszynownia..[584][593]Tam b�dzie funkcjonowa�.[594][624]Tak jak teraz w holokabinie?[625][666]Je�li jednak opu�ci zasi�g holoemiter�w,[666][676]zniknie.[677][697]W��czam holoprojektor.[698][708]Mo�emy zaczyna�.[709][729]Wykona�.|Nie mam czasu.[729][749]Maszynownia do ambulatorium.|Doktorze, jeste�my gotowi.[750][777]/Zaczynajmy.[782][814]Rozpoczynam transfer.[865][895]Fachowa robota.[917][937]Co si� sta�o?[938][968]Nie wyregulowali�my interfejsu.[969][989]Drobne przeoczenie.[990][1010]Bez obrazy.[1011][1020]Bardzo �mieszne.[1021][1056]Ile potrwa regulacja?[1063][1083]Par� godzin.[1084][1124]Musz� si� przygotowa� na|kontakt z obcym gatunkiem.[1126][1156]Nie mog� rzuca� wszystkiego|na ka�de zawo�anie.[1157][1177]/Tuvok do Janeway.[1178][1198]/Prosz� o p� godziny pani czasu,[1199][1250]/na przejrzenie planu ochrony|/przed wej�ciem w obszar Botha.[1251][1288]Postaram si� znale�� czas.[1293][1331]Kapitanie, mo�e pani podej��?[1407][1427]Kiedy ostatnio by�a pani na przepustce?[1428][1458]Dwa miesi�ce temu.[1459][1479]A, kiedy zrobi�a pani|co� dla przyjemno�ci?[1480][1510]Wiem, �e jestem spi�ta, ale...[1512][1537]Kiedy?[1564][1589]Dawno.[1595][1625]Odpr�am si� przy holopowie�ci.[1626][1646]Od kilku tygodni nie|mia�am na ni� czasu.[1647][1659]Prosz� wi�c i�� do holodeku.[1660][1678]W tej chwili.[1678][1698]Jestem zaj�ta.[1699][1719]Zagl�da�em do regulaminu.[1720][1740]Oficer medyczny mo�e|wyda� kapitanowi rozkaz,[1741][1753]je�eli chodzi o jego zdrowie.[1754][1799]Mo�e to pierwszy raz, kiedy|robi to hologram,[1803][1823]ale rozkazuj� pani|zg�osi� si� do holokabiny.[1824][1854]W tej chwili.[1908][1956]A wy dwoje, macie mnie|natychmiast poprawi�.[2335][2365]Dzie� dobry, lordzie.[2367][2386]Czy dzieci do��cz� na herbat�?[2387][2419]W ka�dej chwili.[2440][2469]Co� si� sta�o?[2481][2506]Wiele.[2638][2675]Zakocha�em si� w tobie, Lucy.[3779][3788]M�j panie...[3806][3812]Witaj ojcze.[3823][3840]Przyszli�my na herbat�.[3841][3851]Poprosz� kanapk� z og�rkiem.[3852][3871]Poczekaj na swoj� kolej.[3873][3903]Co poda�, lordzie?[3904][3933]Nic, dzi�kuj�.[4008][4028]Chc� pi� herbat� w tej fili�ance.[4029][4059]I nie chc� kanapki.[4060][4080]Nie podoba mi si� jak kucharz je kroi.[4081][4122]B�dzie pan zadowolony z|post�p�w dzieci w nauce.[4123][4153]Henry ma talent do matematyki.[4154][4195]Beatrice jest bardzo muzykalna.[4198][4227]Beatrice muzykalna?[4238][4257]Nie wiem, o czym ona m�wi.[4258][4271]Jest bardzo skromna.[4271][4294]Ale s�ysza�am j� par� razy|w sali muzycznej,[4300][4330]jak gra sonat� Mozarta.[4331][4372]Kiedy jednak prosz�, aby j�|dla mnie zagra�a, odmawia.[4373][4393]Nale�a�oby piel�gnowa� ten talelnt.[4394][4414]Zastanowi si� pan nad lekcjami?[4415][4463]Nie wiedzia�em, �e|Beatrice gra na pianinie.[4483][4494]Przepraszam.[4507][4527]To tylko fili�anka,|nie b�d� g�upi� g�si�.[4536][4566]To kwiatowa fili�anka mamy.[4567][4576]Niewa�ne.[4577][4628]Panno Templeton, prosz�|zabra� dzieci do bawialni.[4672][4691]Prosz� zosta� panno Davenport.[4692][4702]Powinnam i�� z Beatrice.[4703][4732]Prosz� tu zosta�.[4776][4785]Co tu si� dzieje?[4786][4827]Jak mo�e pan nie|wiedzie�, �e Beatrice gra.[4828][4848]Dlaczego nie mog� chodzi� na III pi�tro.[4849][4869]Prosz� o to nie pyta�.[4870][4879]Ale pytam.[4880][4900]Martwi� si� o dzieci.[4901][4921]Beatrice fantazjuje, �e jej matka �yje.[4922][4952]Prosz� nie dr��y� tego tematu.[4953][4962]/Mostek do kapitan.[4963][4996]Zatrzymaj program.[5026][5046]/Wywo�uje nas przedstawiciel rz�du Botha.[5047][5066]/Chc� z pani� m�wi�.[5068][5097]Zaraz przyjd�.[5109][5144]Przykro mi, obowi�zki.[5203][5223]I dlatego chcia�em porozmawia� rano.[5224][5233]Prosz� m�wi�.[5235][5275]Kontaktowa�em si� ze|starymi przyjaci�mi.[5276][5307]Nomadami, zbieraczami takimi jak ja.[5308][5338]Podczas podr�y gromadz� informacje.[5339][5359]Nie wr�y�y najlepiej.[5360][5369]To znaczy?[5370][5400]Kr��� plotki o statkach, kt�re|wchodzi�y w przestrze� Botha,[5401][5416]i nigdy wi�cej si� nie pojawia�y.[5417][5452]Mithranie stracili sporo jednostek.[5454][5484]M�wi�, �e Bothanie zaciekle|broni� swojego terytorium.[5485][5494]Nie jeste�my agresorami.[5495][5515]Oni te� nie.[5516][5546]Po prostu nie lubi�, kiedy|kto� przekracza ich granice.[5547][5567]Czy przystan� na negocjacje?[5568][5588]Trudno powiedzie�.[5589][5629]Podobno nie maj� oficjalnego|prawa do tej przestrzeni.[5630][5661]S� po prostu ohydnymi piratami.[5662][5703]W tym wypadku dyplomacja trafi na mur.[5704][5713]Zn�w nas wywo�uj�.[5714][5742]Na ekran.[5775][5807]Jeste Kathryn Janeway z okr�tu|Federacji Voyager.[5808][5828]Dlaczego wtargn�li�cie|w nasz� przestrze�?[5829][5849]Nie wiedzieli�my, �e jest wasza.[5850][5870]Na jakiej podstawie ro�cicie|sobie do niej prawa.[5871][5901]Nie musz� si� t�umaczy�.[5902][5932]Naruszacie nasze granice.[5933][5963]Nie chcieli�my was obrazi�.[5964][5984]Pochodzimy z innej cz�ci galaktyki,[5985][6005]i tylko pr�bujemy wr�ci� do domu.[6006][6036]Wysy�amy jednostk� na spotkanie.[6037][6088]Je�li spe�nicie|kryteria, rozwa�ymy wasz� pro�b�.[6090][6099]Co to za kryteria?[6100][6135]Om�wimy je na spotkaniu.[6150][6170]Jaki mi�y.[6171][6191]Przynajmniej chc� rozmawia�.[6191][6211]Dlaczego nie pokaza� twarzy?[6212][6243]To by�o zamierzone.[6244][6264]Chcia� nas zastraszy�.[6264][6274]Komandorze, przejmuje pan mostek.[6275][6305]Neelix, zapraszam.[6306][6326]Je�li wolno.[6327][6365]Kiedy ostatnio pani jad�a?[6369][6378]Wczoraj, zup�.[6379][6409]Porozmawiajmy wi�c w mesie.[6410][6446]Mamy wspania�y posi�ek.[6525][6558]Niech b�dzie mesa.[6598][6629]Pani wstr�tny nawyk|opuszczania posi�k�w,[6629][6660]doprowadzi do obni�enia elektrolit�w.[6661][6681]Po prostu nie mam czasu.[6682][6739]Wystarczy zadzwoni� a zjawi�|si� z tac� pe�n� delikates�w.[6755][6795]Tym razem przeszed�em samego siebie.[6796][6838]Przepyszne pate z grzyb�w seltim.[6859][6899]Brine nas�czane solank� necceli.[6921][6956]Diabelskie p�dy le�ne.[7005][7014]A to sk�d?[7015][7035]Prosi�a o nie porucznik Hargrove.[7036][7064]Co� nie tak?[7088][7108]Dziwny zbieg okoliczno�ci.[7109][7140]Widzia�am je w holokabinie.[7141][7160]Wszystko wygl�da przepysznie,[7161][7210]i na pewno podniesie|m�j poziom elektrolit�w.[7224][7243]Sk�d masz t� fili�ank�?[7245][7283]Znalaz�em kilka w magazynie.[7297][7324]Niezwyk�a, prawda?[7359][7389]Wszystko w porz�dku?[7391][7422]W jak najlepszym.[7443][7478]Przypadki si� zdarzaj�.[7557][7577]Nic na to nie poradz�.[7578][7612]Zakocha�em si� w pani.[7860][7880]Moja matka �yje.[7881][7918]Ojciec kocha j�, nie ciebie.[8006][8047]Czy w trakcie eksperyment�w, nie|wchodzili�cie do program�w holokabiny?[8047][8067]Omijamy j�.[8068][8088]Sk�d wzi�li�cie ten holoprojektor?[8089][8119]Z magazynu. W�a�nie go dostrajamy.[8120][8166]Wi�c nie brali�cie niczego z holokabiny.[8183][8237]Czy co� mog�o �ci�gn�� obiekty|z holokabiny na pok�ad?[8245][8273]Nie s�dz�.[8277][8319]My�la�am, �e to wina eksperymentu.[8339][8359]Musi by� jaki� pow�d.[8360][8380]Znajdziemy go.[8381][8418]Doktor wspomina� o stresie.[8423][8432]Wezm� to pod uwag�.[8433][8464]My�l�, �e powinni�my sprawdzi�|system obrazowania na holodeku.[8465][8485]Mo�e po prostu zawiera b��dy.[8485][8495]�wietnie.[8496][8536]Dokonamy przegl�du st�d, musi|jednak pani uruchomi� program.[8538][8573]Odezw� si� z holokabiny.[8652][8672]Janeway do maszynowni.[8674][8682]Rozpoczynacie przegl�d?[8683][8715]/Jeste�my gotowi.[8725][8735]Zaczynajcie.[8736][8771]Lucy dobrze, �e wr�ci�a�.[8798][8832]Co to za dziwny str�j?[8840][8866]Kostium.[8882][8912]We wszystkim wygl�dasz uroczo.[8913][8933]Ci�g�e o tobie my�la�em.[8934][8971]Wspomina�em dotyk, perfumy.[8986][9010]Usta.[9017][9037]Komputer, wyma� posta�.[9038][9047]/Torres do Janeway.[9048][9078]/Sko�czyli�my, ale|/nie znale�li�my usterki.[9080][9110]Rekalibrowa� i powt�rzy�.[9111][9146]Sprawdz� co� jeszcze.[9170][9200]Kapitanie, tak si� ciesz�.[9201][9210]Co� na z�b?[9211][9231]Dzi�kuj�.[9232][9263]Ale mam pytanie w sprawie lunchu.[9263][9273]Nie smakowa�?[9274][9316]Pr�buj� sobie przypomnie� potrawy.[9326][9336]Selty�skie pate.[9336][9346]Delicje.[9347][9356]Wyj�tkowe.[9357][9366]Doskona�e.[9368][9377]Diabelskie p�dy.[9378][9398]Delikatne.[9399][9431]Kanapki z og�rkiem?[9451][9481]Nie by�o kanapek?[9482][9502]Nie wiem nawet co to jest.[9503][9546]Zjad�a pani jeszcze ciasto z murty.[9555][9593]A fili�anka, z kt�rej pi�am?[9608][9631]Taka?[9639][9675]Znalaz�em je w magazynie.[9681][9718]My�la�am, �e by�a w kwiaty.[9733][9765]�adnych nie widz�.[9785][9825]Mo�e to inna, chocia� nie s�dz�.[9826][9866]Ale mog� dla pani tak� zreplikowa�.[9868][9888]Nie tr... [ Pobierz całość w formacie PDF ]