Star Trek VOY - 3x09 - Futures End Part 2, Star Trek Voyager All Season, Napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[32][46]W ostatnim odcinku:[46][69]Kapitan Braxton z Temporalnej|Jednostki Federacji Aeon[69][86]Przyby�em z 29 wieku.[86][105]Dlaczego otworzy� pan ogie�?[105][127]Odpowiadacie za katastrof�|w moich czasach[128][153]Temporalna eksplozja zniszczy|ca�y uk�ad s�oneczny.[155][181]Aby temu zapobiec musz� was zniszczy�.[225][250]Wpadli�my w dystorsj� grawitacyjn�.[341][384]W�tpi� by l�duj�cy statek|nie zwr�ci� niczyjej uwagi.[404][421]Ten pojazd nale�y do innego stulecia.[422][438]Musimy go zabra�.[439][457]Nikt inny o tym nie wie.[473][483]Zadzwoni� do NASA.[484][501]Stanowi zagro�enie.[501][530]Zdob�d� dane i za�atw j�.[530][548]Co zrobili�cie z moim komputerem?[558][572]Wyczy�ci�o twardy dysk.[573][582]Padnij![610][639]Starling korzysta z|technologii 29-tego wieku.[640][656]Pokona nas.[725][740]Wszed� do naszego komputera.[741][750]Wej�� na orbit�.[763][772]Kapitan Janeway...[773][791]Przylecieli�cie z 24-tego wieku.[792][826]A ja my�la�em, �e z 29-tego.[826][849]Mam przewag�.[850][871]Ci�g dalszy.[927][973]Niech zgadn�. Kto� w nocy|pr�bowa� ukra�� m�j sprz�t.[977][1016]Wy go przegonili�cie a|teraz naprawiacie szkody.[1018][1051]-Dok�adnie.|-M�j ty bohaterze.[1114][1131]Jak to jest by� szpiegiem?[1152][1166]To tajne.[1184][1224]Zapomnia�am. Ale nikt o sobie|nie m�wi, �e jest tajnym agentem.[1251][1271]Zachowujesz si� jak obcy...[1300][1342]-Fantazjujesz.|-A ty obra�asz moj� inteligencj�.[1344][1369]Wczoraj wykry�am UFO,[1371][1391]a dzi� moje �ycie zrobi�o fiko�ka.[1393][1422]Nie jestem g�upia.[1441][1477]-Przepraszam.|-Przyjmuj�.[1479][1503]Stawk� jest �ycie wielu istnie�.[1513][1552]Im wi�cej pytasz, tym|bardziej utrudniasz spraw�.[1587][1606]Postaram si�.[1667][1686]Dlaczego zosta�a� astronomem?[1702][1720]M�j brat mia� ma�y teleskop.[1745][1785]Ledwie powi�ksza� drzewa u s�siad�w...[1802][1832]Ale pozwoli� dojrze�|pier�cienie Saturna.[1834][1885]Pami�tam, �e wygl�da�y jak|klejnoty ze skarbu pirat�w.[1920][1951]Od tamtej pory pragn�am ich dosi�gn��.[2020][2055]-Agent Tuvok, co nowego?|-�niadanie.[2057][2083]-Post�py?|-Tak s�dz�.[2085][2108]Chili boritos, hot-dogi, d�ugie kubasy.[2110][2138]To nie �niadanie tylko zapas na mecz.[2160][2190]-Zabronione?|-Podaj mi burito.[2192][2225]Ca�e wasze post�powanie|jest lekko dziwne.[2263][2289]Te urz�dzenia s� do�� prymitywne...[2307][2325]Nie b�dzie sygna�u.[2327][2347]Istnieje inne rozwi�zanie.[2359][2396]Antena w obserwatorium.|Wykorzystamy to samo ustawienie...[2398][2430]dzi�ki kt�remu nada�am|wiadomo�� do waszego...[2432][2469]czego� na orbicie.[2471][2508]-B�dziemy potrzebowali pani wsparcia.|-Powaga?[2526][2543]Nie na pusty �o��dek.[3729][3782]Starling �ci�gn�� 20 procent naszych danych|kiedy pr�bowali�my przenie�� wehiku� czasu.[3784][3824]Wymieniam programy,|ale niekt�rych nie da si� odzyska�.[3834][3861]Z Doktora prawie nic nie zosta�o.[3881][3920]Niestety to zaledwie jeden z problem�w.|Nie mamy broni.[3922][3946]Tuvok i Paris utkn�li w Los Angeles[3950][3976]a hipoteza Braxtona si� potwierdzi�a.[3978][4005]Lot Starlinga zako�czy si� katastrof�.[4026][4062]Przestudiowa�em jego schemat.[4084][4113]Technologia temporalna|jest skomplikowana.[4115][4166]Starling mo�e by� geniuszem,|ale nie jest pilotem z 29-tego wieku.[4174][4211]Bez kalibracji statek rozerwie|kontinuum czasoprzestrzenne.[4213][4240]Jak tylko przeskoczy do 29-tego wieku,[4242][4262]wyma�e ca�y obraz.[4273][4306]-Zniszczy ziemski uk�ad s�oneczny.|-Musze go odzyska�.[4308][4347]-Czujniki dalekiego zasi�gu nie dzia�aj�.|-Musieliby�my zej�� z orbity.[4349][4379]Odradzam.[4419][4465]Wi�kszo�� organizacji dziennikarskich|uzna�a, �e zdj�cia s� fa�szywe.[4471][4499]Jednak �ledzi�em te� kana�y oficjalne.[4507][4529]Wojsko traktuje spraw� nieco powa�niej.[4543][4576]Ponowne zej�cie grozi|spotkaniem z lotnictwem.[4591][4609]Skoro nie mo�emy doj�� do pojazdu...[4611][4639]mo�e zbli�ymy si� do cz�owieka.[4650][4688]Kapitanie, transmisja|audio od porucznika Tuvoka.[4719][4752]Znajdujemy si� w|Obserwatorium Griffith'a.[4756][4795]Zmodyfikowali�my nadajnik satelitarny|tak by Voyager odebra� sygna�.[4822][4861]-Ubolewam nad jego jako�ci�.|-Nie szkodzi.Co si� sta�o?[4863][4892]Zapoznali�my si� z m�od�|kobiet� z laboratorium.[4906][4927]To ona wys�a�a pierwszy sygna�.[4929][4961]Niestety obserwatorium kieruje|niejaki Henry Starling.[4967][4986]Spotkali�my go.[4988][5019]Ma pojazd czasu i to on|spowoduje katastrof�.[5041][5063]Musimy wi�c go powstrzyma�.[5082][5132]-Czy mo�emy zaufa� tej kobiecie?|-Porucznik Paris nawi�za� z ni� bliski kontakt.[5153][5180]S�dz�, �e tak.[5192][5219]Prosz� spyta� czy zechce nam pom�c.[5469][5504]-Jak leci?|-Pa�ska troska nie jest szczera.[5524][5548]Prosz� okaza� wdzi�czno��.[5571][5608]Przesiadywa� pan w Ambulatorium|24 godziny na dob�.[5629][5653]Niedawno straci�em pami��[5655][5684]i nie odzyska�em jeszcze|wszystkich plik�w,[5702][5726]Zwiedza�em jednak inne miejsca.[5728][5756]Pan korzysta z podobnej procedury.[5758][5783]Wykorzystujemy symulator holograficzny[5785][5813]do testowania procesor�w.[5815][5848]Pu�ci�em pana przez|projektory w gabinecie.[5850][5883]Program nie nale�y do skomplikowanych.[5885][5927]-Kwestia opinii.|-Prosz� mnie zwr�ci� na statek.[5929][5951]Jeszcze nie.[5953][5972]Mam kilka pyta�.[5974][6010]Je�li potrzebuje pan ekspertyzy,|prosz� i�� do lokalnego lekarza.[6022][6051]To gadanie Kapitan o|katastrofie to bujda.[6066][6099]Chcecie ukra�� m�j pojazd.[6101][6121]Myli si� pan.[6123][6150]Pochodzi z 29-tego wieku.[6152][6179]Technologia o 500 lat nowsza ni� wasza.[6187][6230]Chcieli�cie j� zdoby�|i my�leli�cie, �e b�d� �atwym celem.[6232][6261]Zacofany 20-to wieczny|Neandertalczyk, kt�ry nie wie co ma.[6263][6319]Ale przejechali�cie si�. Paranoiczna reakcja|�wiadcz�ca o dwubiegunowej osobowo�ci.[6321][6348]O ile si� nie myl� Po�udniowa Kalifornia[6350][6398]w 20-tym wieku obfitowa�a w|wykwalifikowanych terapeut�w.[6414][6431]Radz� si� do kt�rego� zg�osi�.[6463][6522]-Prosz� mnie zwr�ci� na pok�ad.|-Dowiedzia�em si�, �e macie padni�te uzbrojenie,[6524][6544]i rozwalony teleporter.[6573][6597]Brakuje cz�ci danych osobowych,|ale lubi� zna� wroga.[6599][6638]Prosz� mi poda� profil|psychologiczny Kapitan.[6640][6667]Jestem lekarzem nie bankiem danych.[6669][6697]-Jednym i drugim.|-M�w.[6708][6733]Inaczej ucierpi�?[6751][6771]Jestem hologramem.[6773][6804]Nie wiem co to b�l,|ani strach przed �mierci�.[6824][6841]Nie zmusi mnie pan.[6874][6890]B�l.[6917][6939]Ciekawe uczucie, prawda?[6958][6991]Nie wiedzia�em...|Jakie to nieprzyjemne.[7030][7057]Parzy?[7059][7091]Gdyby cz�owiek chcia� odczu� to damo,[7099][7118]musia�by si� podpali�.[7184][7216]Rekonfigurowa�em pa�skie czujniki.[7218][7239]Przys�owiowa bu�ka z mas�em.[7317][7345]Nabrali�my ochoty do wsp�pracy?[7393][7410]Mam spotkanie.[7428][7455]-Po��cz j�.|-Panie Starling.[7457][7485]Boj� si�. Znajd� mnie. Co robi�?[7499][7526]Spokojnie. Wszystko b�dzie dobrze.[7538][7565]Strzelaj� do mnie. Znajd� mnie.[7567][7578]Nie wiem, co robi�.[7590][7626]Wsi�d� do taks�wki i przyjed�.|Tu b�dziesz bezpieczna.[7628][7653]-Znajd� mnie.|-Gdzie jeste�?[7655][7680]Metro Plaza... przy fontannie.[7682][7712]Niech mnie pan st�d zabierze.[7714][7726]Przy�l� kogo�.[7738][7755]Tylko pan.[7769][7791]Boj� si�.[7805][7821]Zaraz tam b�d�.[7856][7892]-Chyba to kupi�.|-To znaczy?[7902][7924]M�wi� jako� podejrzliwie.[7954][7976]Pakuj kanapki, idziemy na spacer.[7982][8033]Mog� si� pojawi� tylko w pomieszczeniu|wyposa�onym w holoprojektory.[8046][8074]Nigdzie nie p�jd�.[8717][8735]Generuj� dyspersj� interferometryczn�.[8737][8757]To za�atwi radary.[8759][8829]Rekonfigurowa�am os�ony tak,|�e b�dziemy wygl�da� jak ma�y samolot.[8851][8871]Transporter w gotowo�ci.[8873][8903]Za 10 minut wejdziemy w zasi�g.[8920][8955]Wida� ca�y p�wysep.[8957][8985]Zapomnia�em ju� jak|pi�knie wygl�da z orbity.[8987][9007]Nie s�dzi�em, �e zn�w go zobacz�.[9027][9048]Szkolenie pilota odbywa�e� w Ameryce.[9050][9073]Na pierwszym roku.[9075][9095]Potem polecia�em na Wenus,[9097][9116]by zapozna� si� z|burzami atmosferycznymi[9118][9161]a nast�pnie ca�y semestr|lata�em mi�dzy asteroidami.[9163][9179]Bawi�e� si� o wiele lepiej.[9197][9225]Ja lawirowa�am mi�dzy pi�ciami.[9227][9267]Tylko ty mog�a� wywo�a�|b�jk� na Astroteorii.[9278][9306]Wtedy mia�am wi�cej entuzjazmu.[9398][9432]-A je�li tu utkniemy?|-Je�li nie zdo�amy wr�ci�.[9446][9474]Maj� tu jeszcze kilka spokojnych miejsc.[9489][9524]-Musieliby�my si� ukry�.|-I i�� do pracy.[9536][9563]Zastanawia�em si� nad archeologi�.[9565][9607]Wyk�ada�bym na uniwersytecie, albo pojecha�bym|na wykopaliska do Ameryki �rodkowej.[9609][9632]Zosta�o jeszcze sporo do odkrycia.[9639][9663]Mo�e dosta�bym Nobla.[9683][9696]�wietne ukrycie.[9717][9732]A ty?[9744][9782]"Wykwalifikowana|Klingonka-in�ynier szuka pracy"[9797][9813]Wzi��bym ci� bez wahania.[9823][9844]Zaczynam schodzenie.[9864][9886]Kurs wprowadzony.[9888][9904]Pe�na moc manewrowa.[9915][9932]Uwa�aj na ptaki.[10077][10090]Paris do Chakotay'a.[10102][10122]Przyjecha� Starling z Doktorem.[10124][10160]-Jak to mo�liwe?|-Nie wiem.[10162][10176]Jeste�cie w zasi�gu?[10185][10206]Jeszcze dwie minuty.[10232][10250]Strasznie pan cichy.[10252][10302]-M�j program nie przewiduje konwersacji.|-Niepokoi pana pobyt w prawdziwym �wiecie.[10309][10337]Dla mnie to kolejne �rodowisko.[10374][10393]Radz� uwa�a�.[10415][10458]Je�li pa�scy koledzy co� wymy�l�,|rozpyl� pana na atomy.[10505][10528]Ustali�em po�o�enie vana.[10530][10548]Prosz� czeka� na po��czenie.[10550][10581]Namierzycie go, jak|tylko Starling wsi�dzie.[10608][10632]Tak si� ciesz�.[10634][10670]Ka� swoim przyja... [ Pobierz całość w formacie PDF ]